Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!


9. lekce
Text


Posledním nástrojem, který jsme ješt neprobírali, je Text. Je to nástroj, který umouje dokreslovat do obrázku text. Ten se ale ihned po nakreslení rozpadne do bod obrázk, take není moné jej editovat zpsobem známým z program pro zpracování textu.


Po volb tohoto píkazu se nabízí vykreslení obdélníku, stejným zpsobem, jako jste v minulé lekci dlali výbr. To znamená obtáhnout nástrojem na tvrtce obdélník, ve kterém bude blikat kurzor pipravený psát text. Text se automaticky stane výbrem, take je pak moné s ním pohybovat a doladit jeho finální umístní.


Zárove s tím, se na ploše objeví roletka Fonts, kde je moné zadávat písmo, jeho velikost a ez a toto je moné modifikovat i po tom, co je text napsán.


Me se vám ovšem stát, e se roletka s písmem neobjeví. To znamená, e máte tuto funkci vypnutou. Kliknte proto pravým tlaítkem myši do obtaeného obdélníka a na kontextové nabídce, která se rozvine zaškrtnte Panel nástroj Text.


No a váš úkol?


Hrát si s kreativn textem, se slovíky, jednotlivými písmenky, vymýšlet ozdobné písmo.


Magdalena Vlachová


Jak dál v malování? Pojte si hrát!


Jak dál v malování jsme podrobili diskusi a zde jsou první námty kurzist:


„V Malování jsme probrali skoro všechno. Ale myslím si, e klidn meme opakovat uivo, kombinovat úkoly. A kdy jsou noví zájemci, tak budou mít šanci se pidat.


Pemýšlíme:
- Je bezen - to je picházející jaro ve všech podobách. Vdné a obsáhlé téma!


- Paní uitelka Míla uí Taie tak poctiv, e by si urit zaslouila trochu obmnit šatník, aby si v tom Vietnamu nemyslili, e jsme tady njací chudáci, a e ve skíni má jen jedny šatiky:-) Také Tai by mohl být trochu akní“. 
(já pidávám námt na vytvoení ilustraního nadpisu seriálku o Taiovi)


Tak to jsou první z námt, další vaše námty vybalíme píšt…


Pidáváme další námt – a tím je ilustrace povídání
"Legenda o Valachovi" , které pro vás pipravil Miloslav.

Text veršovného povídání na vaše obrázky eká na serveruZDE
Mete nakreslit  ilustrace, i text s uvozujícími Iniciály prvních písmen veršování. To u je na vás, vím, e si s tím opt kreativn poradíte. Vaše obrázky pak doplníme do veršování a celé zaadíme na stránky pro ostatní mezi lánky.


Obrázky k námtm uvedeným výše i k veršovnému povídání vlote do modulu - Malování.


Uitené pomcky k malování:


K opakování mete pouít lekce minulého roníku. Jsou doplnny o komentáe, které u nich probíhaly a praktickými radami, které byly pidávány v prbhu kurzu. Doplnní se objevuje hlavn v prvních lekcích. Jak jste se zdokonalovali, pak u nejsou komentáe ani praktické rady a v poradn jste si ji vymovali jen pocity. Ale pokud ješt njaké další „rady a porady" najdu, tak je postupn doplním.


Další velkou pomckou jsou manuály (cesta k nim je umístna níe), které jsou k dispozici k volnému pouití na Internetu a které obsahují souhrn/popis všech kreslících nástroj (i s úlohami) ve Windows/Malování.


Doporuuji si tyto manuály vytisknout (nejlépe barevn) a mít u PC. Velmi to usnadní práci zejména nemusíte pebíhat z jednoho souboru na druhý. Mn se to velmi osvdilo. Také v nich najdete námty ke tvorb dalšího kreativního textu.


Nap. tyto:

 

                          

 

 


Vaše kreativnost pjde urit dál, o tom nepochybuji. Ono jste ji vlastn vyuívali ji v prbhu kurz. Níe jsou námty Vendulky v prvních lekcích, napíklad pi pouití nástroje ELIPSA. Kdyby NULA byla trochu "vypasenjší", klidn by z ní mohlo být písmeno „O“.

 

  


Probráním nástroj ve Windows/Malování ji výuka jako taková koní. Dále budeme jen ilustrovat a hrát si! Námt jste napsali obrovské mnoství, tak je z eho vybírat.


Cesta k manuálm:


Zde jsou zatím dva velmi dobré manuály, další, nemén zajímavé vám doporuím píšt:

Program Malování – Popis prostedí programu Malování

Grafický editor Malování


Pomcky ve formátu PDF si do PC uloíte: po klinutí na odkaz na zobrazené obrazovce vlevo nahoe rozbalit roletku soubor – vybrat uloit jako… a zvolit sloku, do které si chcete soubor uloit a dáte uloit.


Lekce prvního roníku malování


Dleité upozornní!
Pi kreslení není ji podmínkou vyuívat jen nástroj ve Windows/Malování!
Dále ji mete vyuívat pi kreslení všechny další grafické editory.
O nkterých jiných grafických editorech si více povíme píšt…

Ludmila Holubová


Shrnutí úkol:
-  Opakování/kombinace všech nástroj Windows/Malování
-  Jaro ve všech podobách
-  Hraní s textem

Šatník paní uitelky malého Taie/akní píhody malého Taie/ilustraní nadpis seriálu
Ilustrace Valáška