Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!

 

13. lekce
Trochu nudné teorie IV. -  nástroj Šttec a nástroj Kapátko


Minulou lekci jsme odpoívali na Matjské pouti, ze které vzniklo mnoho krásných veselých obrázk, take tentokrát bez zbyteného zdrování rovnou pistoupíme ke studiu.
Nejprve trochu teorie a pak nástroj Šttec a Kapátko a dokoníme náš klipart. Druhý úkol v této lekci nebude nároný na vaše kreslíské schopnosti, ale na vaši fantazii a schopnost vyjádit se s omezenými prostedky. Myslím, e bude zajímavý i pro vás a e sami sebe pekvapíte. 

 


My ji víme, e rozpracované obrázky v programu Malování máme ukládat do formátu 24bitový rastr.bmp. A to z toho dvodu, e tento formát pi ukládání dat nepouívá ztrátovou kompresi.
Naopak JPEG (ti dejpeg) - JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERTS GROUP je nejrozšíenjší datový formát, primárn navrený pro ukládání obrazových dat a jeho typickou vlastností je ztrátová komprese. Malá velikost soubor je toti druhá typická vlastnost JPEG a proto je vhodný pro zobrazení obrázk na Internetu.
Obrazová informace uloená v JPEG ztrácí kvalitu a ztrácí jí tím více, ím více jsou data komprimovaná, tedy zhuštná, zkoncentrovaná. O tom, jak komprimace probíhá si povíme píšt.
 

 


Nástroj Šttec kreslí áry rozdílných velikostí. Nám ji dobe známé políko pod pruhem umouje zvolit rzné tvary hrotu šttce: kruhový, tvercový a kaligrafický hrot.

 

Nástroj Kapátko odsává barvu z toho místa obrázku, kam umístíte jeho špiku a nastavuje jí jako barvu popedí. Kapátko se hned po pouití vypne a nastaví se pedchozí nástroj.

 

Provete si toto cviení: 


1.) Otevete obrázek palety, který jste si v jedenácté lekci uloili do formátu 24bitový rastr.
2.) Práci si zvtšete na maximum a zobrazte míku.
3.) Obrázek palety si nastavte tak, abyste mli viditelnou oblast kolem otvoru pro palec. Pes tento otvor leí dv zkíené násady od šttc.

4.) Vezmte nástroj Kapátko a naberte barvu palety.
5.) Vezmte nástroj Šttec, zvolte první nastavení a zamalujte násady barvou palety tak, aby vypadaly jako zasunuté pod paletu. Nepetahujte pes paletu, pozor aby nezmnila tvar, to by nebylo ádoucí. Tuto práci vám práv ulehí zvtšení palety a pouití míky.
6.) Zmte hrot šttce na potebnou velikost a pimalujte násadám šttiky.
7.) Nakonec namalujte na palet barevné skvrny.

8.) Práci opt ulote dvojím zpsobem. Do formátu JPEG, a do formátu, který nekomprimuje, to znamená do 24 bitového rastru. V nkteré z dalších lekcí budeme s obrázkem opt pracovat.

  

 

 


To, co jsme práv namalovali se nazývá klipart. Je naprosto k nerozeznání od profesionálních klip a nemuseli by se za nj stydt ani v knihovn klipart. A pi tom jste si jisti, e takový dokonalý malý klipart jste namalovali naprosto sami.
Kliparty jsou malé obrázky, nebo jiné grafické objekty v digitalizované podob. Pouívají se do dokument, prezentací, na internetové stránky. Je moné s nimi pracovat i tak, e pokud jich máte nakreslených víc, sloíte z nich teba i zajímavou kolá kterou pouijete na rzné pozvánky, blahopáníka, letáky. Dají se doplnit vtipným textem a pidat jako doplnk k fotografiím. Také je moné s takovým originálním klipartem pracovat dál a vytvoit z nj napíklad logo. Ale o tom všem si budeme postupn povídat a v dalších ástech kurzu.

 

Druhé cviení 

Nakreslený obrázek vlote (v Navigaci na základní stránce vlevo nahoe) do „Radíme si“, odkazu Naše první pokusy.

Prosím bute velmi pozorní a správn tte zadání!
V dnešním cviení namalujte dva SAMOSTATNÉ obrázky. Rozmr kreslící plochy si zvolte podle svých pedstav. Pi malování pouívejte pouze tyto nástroje:
Elipsu, Obdélník, Mnohoúhelník, Plechovku a Gumu. Jiné nástroje nepouívejte!

 

První obrázek by ml vyjadovat agresivitu, zlobu, útonost.
Druhý obrázek
nhu, jemnost, subtilnost.

 

Ztvárnte svou pedstavu barvou a jednoduchou abstrakcí tyto dv rozdílené emoce. Agresivitu, která zrauje a nhu, která hladí.

 

Nebudu vám sem dávat, ádné pedlohy, abych vás neovlivnila. Pomocí tvar, které vytvoíte pouze výše povolenými nástroji, a pomocí namíchaných barev, vyjádete tyto dv protichdné vlastnosti: AGRESIVITU a NHU

 

Magdalena Vlachová

Práce kurzist si prohlédnete ZDE

 

Komentáe u lánku: 

Datum:  06.03.2009  14:13
Jméno:  Milokoc
Já zrovna zaala zkoušet postavu mnohohelníkem :-((((. abstrakce je moje nejslabší stránka :-))))
 
Datum:  06.03.2009  12:36
Jméno:  Magdalena
No Ri, vdy to je jeden z nejlehích úkol. Já vás šetím, protoe píští lekci zase trochu pitvrdím, tak abych vás neschvátila:-))

ekni jaká je agresivita? Rudá, erná, pupínková? To moje dcera vdycky íkávala, kdy zaala nabírat zlost, e se z toho opupínkuje:-))
Take jaká? Je plná?, zvedne se Ti tlak, kdy máš zlost? Co je symbol vzteku? A hrubosti?
Kdy slyšíš agresivní slovo, zraní T to jako n? Je zmatení? Nebo pesn nalajnované a ví kam bodnout, pímo bez okolk. Bude to pímka nebo slepenina emocí?

A nha? Co hladí a není ostré? Mám pokraovat? Já myslím, e u ne, e u urit všichni vdí jak na to. Jen chci upozornit, e to má být abstrakce, ne ilustrace njakého dje, jako e nkdo nkoho vradí a nebo pusinkuje.

Datum:  06.03.2009  11:56
Jméno:  Beatrix
Magdi, v té stylizaci nevidím zádrhel, ale jak zobrazit nhu a agrisivitu?... to je tedy poádný zádrhel.
 
Datum:  06.03.2009  07:44
Jméno:  Magdalena

Chybika se mi vloudila do textu, nevím, jak jsem jí mohla pehlédnout a práci dát z rukou, ale stalo se.
V pedposledním sloupeku je eština, e by jí ani pes neral, jak vdy íkal jeden mj strýc o nem velmi nevydaeném. Take jí prosím nette, tte tohle:

Barvou a jednoduchou abstrakcí ztvárnte svou pedstavu dvou rozdílných emocí. Agresivity, která zrauje a nhy, která hladí.