Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JEN SI TO PEDSTAVTE

Kdysi jsem v njakém kvízu narazil na otázku:
Jakou profesní schopnost byste si pál dostat nyní v dosplosti návdavkem od kouzelného ddeka?

A od té doby to obas pouiju k zábav ve spolenosti.

Z poátku jsou lidi vtšinou takoví nerozhodní, ale posléze se jim to rozleí. To pro inspiraci uvedu já nkolik svých – není to v poadí, ani v priorit – to bych musel ješt promyslet:

1. Být polyglotem
Aspo tch jazyk, kterými jsem díve docela plynule mluvil a nebyla to jen taková turistická znalost - kolik je hodin, kde je nádraí, dobrý den, dkuji…
Tak jsem relativn dobe zvládl nminu, ruštinu, italštinu, slovenštinu – dnes to je vše v troskách, protoe vše ustoupilo anglitin. A kdy polyglot, tak bych si k tomu ješt rád pidal francouzštinu, španlštinu, latinu, hebrejštinu, starou etinu, sanskrt a esperanto. V mém mládí se ješt vilo, e esperanto má budoucnost, mám doma mluvnici i slovník. Tehdy toti ješt tak nevládla anglitina, která dnes ji má skoro monopol – bohuel.

2. Profesionáln rozumt IT vetn. njaké programovacího jazyka. Pokud se lovk sám njak neznií, nebo ho neznií práv dnes finalizovaná umlá inteligence, tak IT znalosti bude nco jako být polyglotem, nebo ješt lepší – kolik jazyk znáš (i tch poítaových), tolikrát jsi lovkem

3. Profesionáln rozumt ekonomice – hlavn té makro s vazbami na politiku, sociologii… a vetn obchodování na burze, nebo s bitcoiny atp. Ale o to obchodování teba ani tolik nejde. Je zajímavé, e ekonomové, nebo matematici se toho asto i bojí, protoe zde vdt, znamená asto i ztratit odvahu. Ale spíše ta znalost umouje dnes nekonené zasvcené i „zasvcené“ diskuse s minimální zodpovdností - jako díve teba filosofie, teologie… - zde mne teba napadá: „Kolik andl se vejde na špiku jehly? A dnes modernji mne napadá: „Víte, kdo to je ekonom?“ A odpov zní: „Ekonom je odborník, který zasvcen vysvtlí, pro se nesplnilo to, co ped asem pedpovdl, nebo dokonce i doporuil“ – ale tomu se dnes zasvcen vyhýbají, ji se pouili.

4. emesln vše umt – jako teba mj bratranec, který dokáe i postavit dm. Nebo mj bývalý pracovní kolega, který nejen si vše postaví, ale teba i zkonstruuje slunení elektrárnu, ze které si napájí i své elektrické auto… No dnes pece nikdo nechce dlat rukama, take emeslo upadá a co si lovk nedokáe udlat sám, tak nemá, nebo se poádn prohne.
U si tolik nejsem jistý s páním njakého umleckého oboru – špikový filmový reisér, špikový dirigent, špikový výtvarník, špikový hollywoodský skladatel… To je vše jist velmi lákavé.

Jene…
V tch pedchozích oborech, kdy to lovk umí, tak vynikající uplatnní má jisté. V tch umleckých tomu zdaleka tak vbec nemusí být. Zde to vdy chce ješt šastnou souhru okolností.

K takovému kouzelnému ddekovi já ale mám vztah od nejútlejšího dtství. Tehdy mne snad nejvíce ovlivnila pohádka, jak poutník v lese potkal ddeka, který po nm ádal rozdlit se o poslední skývu chleba. Poutník sice nevdl, e ddeek je kouzelný, ale rozdlil se. Na co ddeek reagoval, e si nyní me pát 3 pání. A tak poutník vyrukoval s tím, a se vše promní ve zlato. A promnilo. A poutník umel pak hlady.

Toto mne v dtství velmi stresovalo, e bych si špatn mohl té vybrat, by úmysl pvodn nebyl špatný – cesta do pekel pece bývá asto dládná i dobrými úmysly, e. A tak ji jako kluk jsem se na takové moné setkání s kouzelným ddekem dobe pipravil. Nejen, e bych se v lese s kadým podlil - co kdy by práv šlo o kouzelného ddeka. Ale ml jsem i pipravenou svou vlastní formuli: „Dkuji Ti, ddeku, za laskavost, ale mi bude stait splnní jen jednoho mého pání – prosím o kouzelnou hlku.

Toto, jak jsem si vymyslel, mne pak naplnilo pohádkovou jistotou, e s kouzelnou hlkou by se mi opravdu mohlo splnit vše. Jinak je tké rozhodovat, zda upednostnit jachtu ped autem, a to ped domem… a ti pání jsou fu, e. Jo kouzelná hlka, to je jiná!
Problém ale je, e nikdy se ten kouzelný ddeek neobjevil.
 
Stanislav Vank
 
Poznámka redakce:
Autor fejetonu je reisérem a scénáristou, ale byl té editelem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, dramaturgem, hlavním dramaturgem, vedoucím redakce, zástupcem šéfredaktora, akvizitérem domácích i zahraniních hudebních poad, dramaturgem programových fond…Pipravil mnoho pes tisícovku televizních poad a získal té adu ocenní.
***
Ilutrace:https://aukro.cz/ https://www.pozitivni-noviny.cz/

 
 
 
 
 


Komente
Posledn koment: 21.05.2023  23:11
 Datum
Jmno
Tma
 21.05.  23:11 Pemek
 21.05.  23:06 Pemek
 21.05.  10:02 olga jankov
 21.05.  09:04 Ivan