Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ínský básník k nám promlouvá esky
 
Do záplavy lánk, relací a poad v našich médiích o ín ped zahájením Letních olympijských her 2008, nejaktuálnji o jejím velkém neštstí po zemtesení, a také o  astých významných návštvách a progresivní diplomacii i o rostoucí ekonomice a vojenské síle, obrovských kvantech ínského zboí, které zaplavuje Ameriku, Japonsko a zejména evropské zem,  by se zdálo, e je jaksi nepatiné psát  o básníkovi, který il u v osmém století v letech 701 – 762  (jen pro pipomenutí: naše eské djiny zaínají a ve století desátém).
 
Jmenoval se Li Po, stal se a dodnes je  nejvtším ínským básníkem, jak o nm psali mnozí - profesor Jaroslav Pršek z Orientálního ústavu Akademie vd R, jeho nkteré verše peloil kdysi František Hrubín, ped rokem vydal o nm knihu   Ferdinand Stoes (Nebeštan  na zemi vyhnaný, 424 stran, Mladá fronta 2007), a letos se o to pokusila naše další pekladatelka a básníka Zdenka Bergrová. To není náhodné, pro práv ona. Posluchaka Bohumila Mathesia na Filozofické fakult Univerzity Karlovy a ctitelka jeho Písní staré íny „dela na poznání Li Poa od roku 1959“, jak mi sdlila. Tak vznikla  necelá stovka jakýchsi parafrází jeho básní ve sliné kníce Ohlas Li Poa (84 stran, vydalo nakladatelství Oftis, Ústí nad Orlicí 2008). Okamit vzbudila zájem na letošním kniním veletrhu Svt knihy v Praze, kde byla poktna a spolu s ilustrátorem – manelem Vroslavem -  ji zde podepsali prvním desítkám tená – milovníkm podobných kníek.
 
Nelehký údl ml básník v úednické roli v ínské íši za vlády feudální dynastie, její lenové se asto navzájem vradili. Li Po  ve svých verších zachytil plnost ivota skvlým jazykem, jeho básn mají písný ád, jejich autor musel dobe znát djiny, mytologii a filozofii své zem. Pozoruhodné je poznání ínské poezie a její porovnání  s evropskými básníky. Parafráze peklad, které se sice opírají pedevším o anglické texty, ale zárove prozrazují, e jejich autorka se vrhla i na studium ínštiny, spojující  desítky ínských náeí na rozlehlém území  s více ne miliardou obyvatel.
 
„Pokusy o parafráze jednoho z nejvtších ínských básník (v jeho dob il napíklad  ješt básník Tu Fu) m stály mnoho marného úsilí a marných slz...“, íká pekladatelka, která naráela léta na nepíze eských sinolog, ani by se sami o peklady pokoušeli. To bylo v letech sedmdesátých, kdy se jí první rukopisný text  tzv. „ztratil“ v tehdejším nakladatelství Svoboda. Dokladem o jejích snahách popularizovat ínského básníka,  me být jediný rozhlasový poad  z 13. listopadu 1966, uvedený o pestávce veerního koncertu  na stanici eskoslovensko I.
 
Mám tedy v rukou tuto vzácnou sbírku a tu si v ní napíklad  tyhle verše:
„Jak se ohýbat
ped hodnostái,
kteí vradí a útoí,
spíše snad
právem stáí
hledt jim pímo do oí...“
 
Anebo
 
„Jaro se klade po kraji,
ptáci u tvoí páry,
hladina vody netají,
jak jsem starý.
 
Vzpomínky letí do mraen
k domovu za obzorem,
tonu v podruí zmn
v myšlení chorém.
Co naplat, u jsem kmet
má zahrada je pod plevelí,
a císa hlaholit mi velí
o jaru mnoha let...“  
 
A íkám si pitom, jak je dobe, e poezie neumírá, lituji, e ubývají její tenái, e se v knihkupectvích krí nkde v koutku a pece odjakiva mla velkou sílu, kterou erpali  její tenái všech vrstev. Jestlie se v dnešní dob  na její význam v literatue i ve spolenosti zapomíná, rodí se stále nové a nové verše, objevují se jejich peklady a dokonce pichází etapa, v ní lidská spolenost, pesycená nadbytkem a technikou, hledá  nové invence, nadpirozeno, empatii, vnímání celkových obraz  z odstupu – a toho všeho jsou schopni jen lidé tvrí, obratn tvoiví s novým pístupem vysoce lidským, humánním. Zásadn to jednou zvrátí  ivoty nás všech. K lepšímu, vznešenjšímu, prosperujícímu. Ta doba pichází...
Pozorujete také tuto zmnu?
Miroslav Sígl
Další lánky autora:
Sbratelé MASARYKIAN
Píprava na smrt
Kehká, ale statená