Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Úvahy o lidství

Jednou jsem se s jedním pítelem dostal takka do sokratovského dialogu na téma, co je to „lidské“? Jak urit pojem „lidskost“, „lidství“? Jedná se o zdánliv triviální dotaz, jeliko obsah tchto slov povauje kadý za zejmý a nediskutovatelný. Nazíráme ho jako nco pozitivního, jako vysoké hodnoty a kvality vztahující se k lovku. Dje se tak spíše intuitivn ne racionáln.
 
ada encyklopedii kupodivu toto heslo neobsahuje. Existuje-li nkde definice, vtšinou se omezuje jen na vágní tvrzení typu: lidství – to, co iní lovka lovkem, lidské jednání oproti nelidskému atd. Ve skutenosti tím pouze provokují k dalším otázkám, ne aby pinesly uklidnní mysli. Co iní lovka lovkem? Jaké jednání je lidské a jaké nelidské?

Kdybychom se zabývali „lidským“ z hlediska vlastnické a výrobní struktury, náš úkol by byl jednoduchý. Snadno vymezíme „lidské“ produkty od pírodních. Z hlediska bytí se však situace zdá o poznání tší. Jaké chování a jednání, jaké vlastnosti a projevy, jsou lidské? Pokud hodláme definovat lidskost z hlediska zkušenosti lovka, musíme se ptát práv po tchto vcech.

Zaal bych nicmén názorem svého pítele, který by se dal strun vyjádit jako: „Lidské je dobré“ a nutno podotknout, e k tomuto názoru se podvdom kloní vtšina populace. Má to své opodstatnní. Jsme lidé a jako tací se chceme vidt dobí a správní. Kamarád mi nabídl následující zdvodnní: „Lidské musí být dobré, protoe bh stvoil lovka k obrazu svému a bh je dobrý.“ Tento argument zejm postaí ad vících napí náboenskými systémy, kadopádn neobstojí ped lovkem racionáln skeptickým. Abychom mohli tento argument akceptovat, pedpokládá to prokázat jeho platnost hned ve dvou rovinách: a) existuje nco jako bh, b) toto nco je dobré. Zde naráíme hned u první námitky, jeliko existence boha navzdory všem snahám nebyla nikdy prkazn dokázána. Nezdá se proto rozumné hledat objasnní „lidství“ u vyšší autority.

 

Mli bychom se tedy soustedit na to, jak se pokusili „lidskost“ urit sami lidé? Náš druh vskutku vytyil mítko, i spíše ostrou hranici, uitím pojm „zloiny proti lidskosti“. Obsah této normy nám íká, ím se lze provinit proti lidskosti, jaké chování je nelidské, ergo tedy jeho opak (i prosté nekonání takového chování) meme povaovat za lidské? Problém spoívá v tom, e zde autoritu boha nahrazuje autorita lovka, který sám sob dává zákony, sám uruje, co je a co není dobré, ale pokud chápeme pojem „lidství“ jako základní esenci lovka, jako jeho pirozenost, prvopoátek a souást všeho, co z nj dlá lovka, meme k urení tohoto metafyzického jádra postaovat pouhý lidský soud, který je sice navenek obecn uznáván, nicmén ne vdy dodrován? Me soud o „lidskosti“ vyknout pouze uritá skupina a spoléhat na implicitní souhlas kolektivu?

Pokusme se nyní o jinou cestu s pomocí píkladu. Za ten nám poslouí teba le. I kdy uznáme ohromnou variabilitu lidských kultur a etických systém, zejm se shodneme na tom, e lhaní a podlost, patí mezi jevy všeobecn odmítané. Z hlediska hodnot by tedy „lidské“ mlo být nelhat. Jene z hlediska praxe nezbývá ne kapitulovat pod tíhou reality. Lhaní je ve spolenosti na denním poádku. Nkdo le více, nkdo mén, nicmén tko hledat nkoho, kdo by vdy mluvil pravdu a nic ne pravdu, nato takové spoleenství lidí. Co ovšem potom uznat za platné? Je lidské nelhat, nebo lhát? ídit se tím, co by podle nás mlo být, nebo tím, co je?

Nabízí se další monost, jak pojem uchopit. Pokud porovnáme chování zvíat s chováním lidí, nalezneme shody i rozdíly. Lze tedy povaovat chování, které se vztahuje pouze k nám za typicky lidské a zaloit na nm definici lidství? V pírod platí pravidlo: silnjší vítzí. Boj o peití znamená opravdový boj. Slabí nemají šanci a umírají. Oproti tomu mezi lidmi nacházíme projev pozoruhodné solidarity. Postiení a nemohoucí nejsou necháni napospas osudu, kterým by nemohlo být nic jiného ne smrt. Takováto solidarita, která je ním vyšším ne pouhou pomocí druhému v tísni, je tedy charakteristická pro lidský druh. Oproti tomuto a jiným pozitivním fenoménm nicmén stojí i ada jiných, typicky „lidských“, které naopak popírají jakoukoliv úctu k ivotu.

 

V pírod nelikviduje jeden druh druhý, smeka nevyvradí smeku, zvíe nezabije bezdvodn, ba pímo s potchou, jiné zvíe. lovk ano. A nelze toto tvrzení odmítnout selháním jednotlivc i doby. Toto jednání se vyskytuje napí epochami v dsivém mítku a nejedná se pouze o otázku vdc, nýbr všech, kteí se takových hrz úastní, a u pímo, i nepímo. I toto je „lidské“.

Stojíme proto na kiovatce rozhodnutí, zda nadále vnímat lidství ryze pozitivn, nebo pijmout sloitý pojem v celé jeho komplexnosti a nezahrnovat pod nj výhradn kladné jednotliviny, nýbr vše, co se s lovkem pojí. Zda chápat lidství jako ohromnou mnoinu, v ní jsou zastoupeny veškeré prvky dle kvality nehled na kvantitu. Jestli pistupovat k lidství jako k pirozenosti a vycházet z reálného projevu ve svt, i k jako vytvoenému ideálu kladných hodnot, k nmu bychom za optimálních podmínek mli smovat.

 
Tomáš Záecký
* * *
Ilustrace: https://www.piqsels.com/cs

Zobrazit všechny lánky autora
 
 
 

 
 

Komente
Posledn koment: 15.11.2023  05:10
 Datum
Jmno
Tma
 15.11.  05:10 Ivan
 14.11.  14:30 Jaroslav
 14.11.  14:19 Vesuviana
 14.11.  14:15 Blanka K,
 14.11.  13:25 sv
 14.11.  11:33 Evussa
 14.11.  08:56 Von