Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Betlémská hvzda

Tak tento pojem bloudí mou myslí od doby, kdy jsem zaala chápat svt.

Betlémská Hvzda je mou mystickou hvzdou, myšlenkou a nesetnými otazníky.

Dnešní hvzdoznalci jsou schopni vypoítat pohyby všech vesmírných tles, která známe, a do dávné minulosti. Ovšem nic prozatím neodpovídá dnu zrození Krista.

Dnes jsem ale etla velmi zajímavý lánek. Zanu však od vlastních úvah.

Logicky jsem pedpokládala, e tehdy letla v dohledu kometa, e snad spadl meteorit, který byl velmi viditelný, mnoho konspiraních teorií jsem proítala. Pídila a hledala jsem njaké vysvtlení i pro ateistu. Pro lovka, vícího ve fyziku, matematiku a pravidla vesmíru. Nikdy jsem nenašla ádnou adekvátní odpov.

Hledala jsem ... a nakonec našla. Ale úpln nkde jinde. Doufám e alespo pro nás, souasníky, ástenou srozumitelnou odpov. Pojm projít tuhle moji cestu.
Jsem náturou tulák. Miluji cesty bez cíle a všeho majetku. Obas se vydám na takové cesty. Ale moje poznání se stalo, kdy jsem se svou rodinou byla kempovat. Chata v kempu byla malá, stísnná, a m lákaly bolidy, které v ten as padaly. Perseidy. A tak jsem si vzala spacák a šla spát ven, pod hvzdy. Moji maminku to uvádlo v šílenství, e spím jako pes... a tak tomu od té doby tak íkám. Jdu spát na psa. Koukám do oblohy a nemohu usnout, protoe se bojím, e mi unikne nco z toho obrovského vesmíru. Dívám se s oima doširoka otevenýma, protoe po tm vidíme my lidi blb a závidím sovám i jiným zvíatm, co ve tm vidí líp. Jene, podle všeho, tato zvíata snad ani neuvidí hvzdy, nebo se na n ani nepodívají. A já leím na nn chladivé zemi, vonící trávou a veerním vánkem a umím do nebe, abych pochopila nekonenost vesmíru.

 

Je krásný letní veer. Slunce umlelo své paprsky za obzorem mého dohledu. Tma se stává skuteností a ztichlo mnoho bytostí v okolí. V dáli zní trempská kytara a nkolik lidských hlas ve zpvu. Ve vzduchu cítím vni soumrané rosy a nedaleké eky. Zvuky se scvrkly na penádhernou píse strom, vánku a posledních zpv kosa. Zatímco moje tlo vnímá chladnou zemi, na ní spoívám, moje oi cítí ár a dychtí po svtle z vesmírné dálky nade mnou. Srdce plné oekávání a otázek. Jako kadý mj veer pod hvzdami. Mysl moje je uvolnná a slastn si vychutnává tento okamik. Poítám padající Perseidy. ...íslo u mi zaíná perstat mj vlastní vk a usmju se pi té myšlence. A tehdy m to napadlo.

Kdybych ila v jiné dob, ped elektrikou, ped velkými záícími msty, vidla bych urit víc. A ano. Uvdomuji si souasnost. Po levé ruce mi záí nedaleké msto a hvzdy tam nejsou vidt. Jen ty výrazné, silné. Tam práv by mlo být moje souhvzdí. Panna. Nemohu jej vidt, kvli svtelnému zneištní.

 
 
Ti, kteí ili v dob narození Krista, mli nebe nad hlavou jako bá, plnou záících drahokam. My dnes u neuvidíme nikdy tolik hvzd, jako ti, kteí ili v roce teba 1226. Tehdy toti došlo ke konjunkci planet Saturnu a Jupitera a pro lovka zícího tento úkaz, se stalo nco ...nepochopitelného... jejich obloha byla známá, a te toto? A snad tomu tak bylo i v den, veer, narození Krista. Podle astrolog, záily tyto planety stojící v jedné linii velmi siln a tváily se jako nádherná nová hvzda. Ale jen krátký okamik. Druhou noc u to nebylo moné vidt.

Vbec, lidé v dávných dobách, bez televize, internetu a jiných novot, se astji vnovali sledování zem, hvzd, zvíat a moná i vcí, který dnes u ani nevíme. Jak jinak by teba umli postavit Stonehenge. Vidli svt jinak, víc, krásnji. Podrobnji. A my jsme dnes slepí. Napíší tento týden v astrologickém týdeníku, e dojde ke konjunkci Jupitera a Saturnu. Kdo si toho asi všimne? Je to 800 let dávno, kdy tento úkaz bylo mono vidt na zemi. Tak, jako moná v den narození Krista.

Kdy tak leíte na té naší matice Zemi a vidíte to obrovské vesmírné záení, spojené tak dokonale s hmotnou tmou, cítíte se jako nejmalinkatjší drobeek, který je toho souástí nedílnou. Mete cítit strach z prostoru, vlastní zbytenost, nebo malost. Ale já cítila jen pár okamik naprostou dokonalost všeho. Dleitost lidského ivota. I mého. Dleitost nejmén toho, e tu nebeskou krásu me njaké oko vidt, ocenit a tšit se z ní.

Take vysvtlení mé otázky je snadné. Musela bych vypnout všechna svtla na Zemi. Cítit a vnímat to, co tenkrát lidé znali a vdli. A to nejde. Nemli bychom to dlat jen na Vánoce, kvli njaké Betlémské hvzd, nebo zrození Krista. Mli bychom to dlat hlavn pro sebe. Kadý den.

Kdy obas nezvedneme oi ke hvzdám, díváme se do šedých chodník ped našimi kroky. Vesmír, planety a hvzdy patí k nám. My se ale nedíváme. Jsou samozejmé.  A jen na vánoní svátky obrátit zraky k obloze, to asi není v poádku. Nkdy i Slunce si zaslouí náš pohled, nejen kdy jej teba zastíní Msíc. Hvzdy, vesmír a Msíc jsou našimi leny rodiny. A bez nich...

...co myslíte?

 Zdroj níe.

***

Tsn ped píchodem Vánoc nastane jeden z nejsilnjších nebeských úkaz. Jupiter a Saturn vstoupí do nejtsnjšího piblíení za posledních 800 let. Dne 21. prosince nastane také zimní slunovrat. A datum 21. 12. 2020 je zajímavé také z hlediska numerologie. "Jedná se o bod zlomu. Uzavíráme jednu etapu a otevírá se nám druhá," íká v rozhovoru pro ivotvesku.cz známá astroloka Alita Zaurak.

 
Text a ilustrace: Eva Rydrychová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 25.12.2020  21:42
 Datum
Jmno
Tma
 25.12.  21:42 Adam 21 Prosinec pod lupou
 14.12.  08:25 Edita
 13.12.  22:23 Evussa Hvzdy
 12.12.  13:03 olga jankov
 12.12.  12:05 Stanislav
 12.12.  10:48 Von
 12.12.  10:11 Jarmila Ndhera sama!!!:)