Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valdemar,
ztra Vilm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohodky ze sedmého patra
 
Táa Kubátová je spisovatelka na plný úvazek. Ve svých knihách eší pedevším problémové vztahy a dleité jsou pro ni dobré konce. Mezi tenákami jsou Tániny romány oblíbené pedevším pro vnitní klid a optimismus, který z nich sálá. Prý si u jejích knih krásn odpoinou a pobaví se. Nkolik prvních knih vyšlo v nakladatelství Petra, ale ji ped nkolika lety si podobn jako mnoho dalších eských autor Táa Kubátová zaloila vlastní nakladatelství. Chtlo to jist velké odhodlání, ale podailo se, nakladatelství funguje a nyní v edici Pohodky vychází nkolik knih ron. Táa píše, protoe si ráda sní. Sama o sob íká, e je permanentn náchylná k únikm z reality. I proto si upravila jeden známý citát do sob sympatitjší podoby: „Chceš zstat ve svých snech? Nenech se budit!“
 
Jste snílek, ale zárove i realistka, jak se tyto ásti mezi sebou doplují?
 
Naprosto skvle. Mám pepína, který po njakém ase vdy pehodí výhybku z jedné do druhé. A tak zatím vycházelo, e z reality odtrená autorka dokázala dodat nakladatelce dost materiálu, aby mla co vydávat. Jak to bude dál, se uvidí. Momentáln autorka stávkuje, tak snad jí nakladatelka ádn promluví do duše.
 
Co pesn vás vedlo k zaloení vlastního nakladatelství?
 
Chu vyrobit si kompletn celou knihu sama. Lákalo m zkusit si všechny profese, které se na vydávání knih podílejí. V navrhování obálek jsem praxi mla – pedchozí nakladatel na nkolik mých knih pouil mj návrh. Ale bylo teba se douit vše potebné technické, tedy sazbu textu i pípravu obálky tak, aby mohly jít rovnou do tiskárny.
 
Co bylo nejtší na zaátku?
 
Odhodlat se. Mla jsem dobré zamstnání v dobré firm s dobrým platem, proto bylo rozhodování, zda se naplno vnovat tvrí a nakladatelské innosti, velice tké. A za druhé bylo o nervy vyídit si veškeré potebné papíry k ivnosti. Permanentn o nervy je hlídat si, jaká zase nová povinnost od úad se na ivnostníky sesypala, abych nevdomky neprošvihla nkde njaký termín nebo nezapomnla nkam nco nahlásit.
 
V em spoívají hlavní výhody a nevýhody vydávání knih ve vlastním nakladatelství?
 
Nejvtší výhodou pro mne je monost beze zbytku ovlivnit podobu nové kníky. Ta v mých oích peváí nevýhody, akoli to jiní autoi mohou vidt jinak. Pedn musíte mít dostatenou ástku na to, abyste mohli knihy vyrobit. Pitom nemáte vbec zarueno, e se vám peníze vrátí. Dále máte na starosti administrativu s distributory a eventuáln i s e-shopem. A veškerá propagace, vyjma té, k ní se rozhodne distributor, je zcela na vaší fantazii a na rozhodnutí, jak velké prostedky do ní chcete investovat. Moje zkušenost je ovšem taková, e placené inzeráty moc nezabírají a nejlepší reklamou je stará dobrá šuškanda mezi spokojenými tenái.
 
Kolik knih u jste vydala a kolika autorùm jste vydání zprostedkovala?
 
Celkem mám vydáno dvacet sedm knih. Z toho je 22 mých vlastních – 12 prvních vydání a 10 druhých. Dále jsem vydala nový peklad klasické romantické knihy Heleny Mniszkówny „Malomocná“ a knihu „Peít svou smrt“ souasné a ji osvdené autorky Radky Zadinové. Knihy na klí si u m nechala vyrobit také Petra Nachtmanová, a to postupn rovnou ti tituly.
 
Co vás v tomto podnikání nejvíce zklamalo a naopak nejvíce pekvapilo?
 
Kdy jsem šla na „volnou nohu“, íkala jsem si, jak se te poádn obuju do propagace svých knih a jak se mi podaí získat víc tenáek. Zklamáním tedy bylo, e propagace (alespo tedy ve finann dostupné form) nefunguje, nebo skoro nefunguje. Pokud jde o pekvapení, to nemilé spoívalo ve zjištní, jak velké procento si nechávají kniní distributoi za prodané knihy – pesnou výši prozradit nesmím, ale pohybuje se kolem padesáti procent. Milým pekvapením byla slušnost zákazník z mého e-shopu. Procento vrácených a nevyzvednutých knih je opravdu velmi malé. A tohle své tvrzení hned zaklepávám...
 
Která ást ve vydavatelském procesu vás nejvíc baví?
 
Kdy mám psavé období, nejvíc m baví psaní. Kdy mám výtvarné období, nejvíc m baví vymýšlet co moná nejhezí kniní obálku. A kdy múzy spí, baví m skládat písmenka sazby tak, aby výsledná kníka vypadala co nejlépe... Tak nevím, jestli otázka nemla spíše znít, co m nejvíc nebaví. Na tu bych jednoduše odpovdla, e tahání té ásti nov vydaných knih, která neputuje rovnou k distributorm, do sedmého patra. (A to nemám naštstí ješt vyzkoušeno, jaké to je, kdy nejede výtah.)
 
Váš byt musí doslova petékat knihami. Nepadají ta písmenka z oken?
 
Nejen náš byt petéká knihami. Taky pda u mé sestry a další „detašované“ sklady. A v byt je momentáln krom hromady knih ješt také nkolik obích rolí bublinkové fólie pro e-shop. To jsem takhle jednou nakupovala obalový materiál na internetu a poádn si nepeetla, kolik metr bublinek v jedné roli je. A koupila jsem jich rovnou šest...
 
Jezdíte na besedy? Jak udrujete kontakt se tenái?
 
Na besedy jsem jednu dobu jezdila dost intenzivn. Momentáln mám ale besedovací pauzu. Jednak proto, e jsem mla dojem, e se z mého besedování stává rutina, kterou si tenái rozhodn nezaslouí, a také proto, e na mé besedy obecn chodilo málo lidí. K údivu knihovnic, které m zvaly práv proto, e mé knihy jsou stále rozpjené. M toti dost asto tou spíše starší roníky a tm u se po setmní (besedy bývaly od podzimu do asného jara) nechce z domu. Kontakt se tenái tedy nyní udruji výhradn elektronický. Mám svj web, vyskytuji se obas i na facebooku a ráda odpovídám na tenáské e-maily.
 
Jak vnímáte monost vydávání e-knih? Je to jen odboka, nebo cesta budoucnosti?
 
Dlouho jsem se e-knihám bránila. Mla jsem obavu, e jakmile vypustím do svta e-knihu, nkdo ji dá voln ke staení na web a papírovou knihu (a nakonec ani dotynou e-knihu) si u nikdo nekoupí. Teprve zkušenosti jiných m pesvdily, e za prvé mezi lidmi je dost tch poctivých, kteí cizí díla nekradou, a za druhé e skupiny tená papírových a elektronických knih se tém nepekrývají.
Odhadovat budoucnost je tké, ale ekla bych, e elektronické knihy budou brzy pevaovat. Alespo tedy takové, jejich souástí není vizuální stránka. Dtským knihám s ilustracemi a obrazovým publikacím bude urit ješt hodn dlouho vládnout klasika.
Jako tenáka mám e-knihy s beletrií ráda. Jsou skladné a navíc si mohu pi tení dle libosti zvtšit i zmenšit písmo.
 
Jaké máte zkušenosti s kniními veletrhy?
 
Jako návštvnice je mám ráda. S chutí obhlíím na stáncích „konkurenci“ a ráda se nachomýtnu k besed i setkání se známou osobností. Z toho loského mi nejvíce utkvla beseda se Sandrou Brownovou. Je to velmi noblesní dáma, v besedování zjevn zbhlá, ale pesto umí k lidem pistupovat s osobním zaujetím.
Jako autorka jsem byla pozvána do stánku distributora dvakrát. Byla to pokadé píjemná hodinka vyplnná povídáním s tmi, kteí mé knihy znají, i tmi, kdo se o nich chtli nco dozvdt.
Jako nakladatelka jsem píliš malá na to, abych mohla mít vlastní stánek.
 
Jaká vaše kniha byla zatím nejúspšnjší a pro myslíte, e tomu tak je?
 
Pokud míme úspšnost potem prodaných knih, na prvním míst se octne „as odpouštní“. Ale pro, to vbec netuším. Navíc se jedná o volné pokraování „Pevozník“, kterých se prodalo (jene také tisklo) o trochu mén. Moná hraje stejní roli obálka. Musí zaujmout ve zlomku vteiny a teprve pak je šance, e po knize zákazník sáhne a zane se zajímat, co je uvnit. Ovšem odhadnout, jaká obálka bude práv tím „hitem“ je zhola nemoné.
Která kniha je tenákami nejoblíbenjší, je rovn tké urit. Co lovk, to názor. Snad kadá z mých vydaných knih je u nkoho favoritem. Tak alespo usuzuji ze tenáských ohlas.
 
Moná tenáe zaujalo emotivní odpouštní. Teba lidé potebují odpouštt... Napadá vás, pro by to tak mohlo být?
 
Nevím, jestli potebují odpouštt, ale kadopádn spousta z nich potebuje laskavý a nikoli hororový únik z reality, k emu se mé knihy snad docela dobe hodí. Troufám si tvrdit, e pozitivní emoce v mých knihách pevaují.
 
Podporuje vás v podnikání – krom manela - ješt nkdo další? A jak?
 
Manelova podpora spoívá v mnoha velkých i malých vcech. Tou malou (ale pro nj spíš velkou) je, e se asto musí o své krmivo postarat sám, protoe jsem zrovna v jiných dimenzích. Tou velkou je, e kadý rok od nj dostanu ten vánoní dárek, o který si pravideln íkám: celý další rok doma. Bez jeho podpory bych si vbec podnikat netroufla. Pestoe nakladatelství mírn vydlává a o suché krce bych vyila, je fajn, e mi kryje záda.
Pochválit musím i kamarádku Hanku, která se ujala korektur mých knih za rozumnou, ba nkdy i symbolickou cenu. Podporu mám také ve svých nkolika dalších kamarádkách, které chválí a chválí a nkdy moná i nekriticky. Tou správnou kritikou je pro m má sestra. Ta na mn pro zmnu nenechá nit suchou, co m sice vdycky nejprve naštve, ale pak jsem za kritiku vdná.
 
Na jaké tituly vašeho nakladatelství se nyní meme tšit?
 
Kadý rok tradin vydávám jednu svoji novou knihu a jedno druhé vydání. Znovu tedy vyjde „Známá neznámá“. Nový titul se trochu vymyká mé obvyklé tvorb. Jmenuje se „Osud tanil charleston“ a jeho dj se odehrává mezi lety 1926 a 1945. Hrdinka i její kamarádka tedy logicky nebudou proívat jen své osudové lásky, ale také zaijí spoustu jiných situací, do nich je ivot zavede.
Letošní havou novinkou, která je na trhu teprve krátce, jsou Síovky, kniha o dvou kamarádkách, které si spolu dopisují po síti.
 
Renata Šindeláová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma