Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Mikul,
ztra Benjamn.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ALFA aplikace
moný klí k léb duševních chorob

Pichází zcela nový zpsob aplikace léivých pípravk s velmi efektivním úinkem na duševní a fyzický stav jedince. ALFA aplikace – tedy uití pípravk v pechodu mozkové innosti z Theta do Alfa roviny – mní nebo zvyšuje úinnost a délku jejich psobení. ALFA aplikace by mohla být dlouho hledaným klíem k léb nebo alespo ke zmírnní projev ady duševních chorob, a to vetn poškození mozku návykovými látkami i alkoholem.

Mozek pracuje na rzných frekvencích a ty jsou závislé na momentálních potebách našeho tla, mozek je ídící centrum všech ivotních funkcí. Elektromagnetická bilance v mozkových bukách a její úhrnný stav se odráí v momentálním stavu tla a mysli. Pi nesouladu se nešíí vzruchy odpovídajícím zpsobem vzruchovému podntu, ím dochází k opodným reakcím, pocitm selhání, depresím i stresovým stavm. Elektromagnetická bilance také rozhoduje o stavu pamti a celkové ilosti lidského mozku.

 

 

Nejbnjším stavem v souasné dob je rovina „Beta", tedy stav, kdy mozek pracuje na plný výkon, bn ve frekvencích 20 – 30Hz (hertz). Píroda nás však vybavila i vyšším stupnm frekvence, a to z dvodu poteby racionálního ešení náhlých a stresových situací. Lidé prvobytn-pospolné spolenosti více odpoívali, relaxovali a stresu vyuívali jen k lovu i obran. Ve stavu „Beta" pobývali pomrn krátkou dobu, a tak si jejich organismus mohl dostaten odpoinout. V dnešní dob trávíme v „BETA frekvenci" vtšinu denní doby a monost odpoívat a regenerovat se tak znan omezila.

 

„Alfa“ je pechodový stav, kdy mozek pracuje na frekvenci okolo deseti hertz. Pi zdravém usínání „sklouzneme" nejprve do Alfa roviny a odtud pak dále do „Théty" i „Délty“(velmi hlubokého spánku pod hranicí 4Hz). Do Alfa roviny se vracíme opt s probouzením. Hladina Alfa je stavem uvolnní, prostým jakéhokoli naptí, kdy mysl reaguje na okolní podnty velmi málo. Je to stav relaxace tla i duše, kdy se tvoí endorfiny a navozují píjemné pocity. V hladin Alfa se posilují, upravují i regenerují dleité funkce, a to vetn tch vztahových.

 

Aplikace v Alfa rovin

 

ALFA je také fází, ve které dochází k léebným procesm na tlesné i duševní úrovni. Práv v tomto stavu mysli je ideální aplikovat pípravky, které ovlivní duševní a fyzický stav lovka pro celý den.

 

Jak taková aplikace me vypadat?


Ráno, tsn po probuzení (nikoli po odpoledním spánku) konzumuje dotyný vlee konkrétní pípravek, 20 minut „klimbá",  myšlenky se snaí opouštt. Bhem této doby za ádných okolností nevstává a po uplynutí zmínných 20 minut (+/-1 minuta) u neusíná a vstane z postele. Pokud lovk trpí nespavostí a dochází bhem rána k opakovanému probouzení a optovnému usínání, je teba urit okamik podání pípravku jako as plánovaného vstávání mínus 20 minut. V takovém pípad je úinek samozejm niší.

 

ALFA aplikace pomáhá zvyšovat mozkovou innost, sniuje projevy demence a blokuje její další postup, je ásten úspšná dokonce i u Alzheimerovy choroby. Dokáe zvýšit IQ a o 10 bod, zrychluje úsudek a vitalitu. Nárazové uívání je vhodné pro zvýšení soustední, zrychlení reakcí pi sportu i pro stimulaci mozkové innosti za úelem nauit se. Pi nestídmém zpsobu ivota tlumí naopak abstinenní píznaky. Podobné úinky má Alfa aplikace pi odstraování drogové závislosti, bhem které se projevují syndromy vyerpání, obtíné soustední, chybné úsudky, nedostatená chu do ivota i deprese.

 

ALFA aplikace silných lék by mohla být dlouho hledaným klíem k léb ady duševních chorob, a to vetn poškození mozku dlouhodobým uíváním návykových látek vetn opiát a alkoholu.

Milan Deutsch

Pt tip jak udret mozek ve sví formKomente
Posledn koment: 13.10.2011  06:40
 Datum
Jmno
Tma
 13.10.  06:40 Bobo
 13.10.  02:05 Zdenk
 12.10.  16:19 janina