Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vnuci prezidenta T. G. Masaryka


Zvláštní osudy Herberta a Leonarda Revilliodových sepsala Libuše Paukertová – Leharová (*1933) a knihu vydal na podzim 2009 Zdenk Susa ve Stedoklukách (138 stran + 24 stránek ilustrací na kídovém papíru). Autorku ji dobe známe od roku 2005, kdy pro souasné eské tenáe objevila postavu mladší dcery TGM v knize, nazvané V exilu s Olgou Masarykovou-Revilliodovou. Poznala ji toti v roce 1948, kdy odešla s rodii do exilu a ticet let s ní udrovala pátelské styky.


V polovin 90. let autorka skonila svou mnohaletou kariéru v evropských úadovnách OSN v enev a upnula svou pozornost k literatue faktu. Uveme, e do exilu odešla v patnácti letech jako vnuka nkdejšího pedsedy vlády Františka Udrala a dcera diplomata Betislava Morávka. Studium a pobyt v zahranií ji pivedl do role trplivé archivní badatelky a rovn objevený literární talent zpsobil, e máme od ní ji dv velmi tivé, zasvcené knihy s nkterými dosud neznámými skutenostmi o rodinném ivot švýcarského lékae Henri Revillioda a z rodiny našeho prezidenta Osvoboditele. Jak známo, ml tyi vnuky a dv vnuky. Starší syn Herbert (1880-1915) byl otcem malého Tomáše a Herberta (oba však záhy zemeli) a naopak jeho ob dcery Anna (1911- 78) a Herberta (1915-96) se doily vysokého vku.


Mladší dcera TGM Olga (1891-1978) pivedla na svt své dva syny – Herberta v roce 1921 a Leonarda o rok pozdji. Práv o tchto vnucích TGM máme v rukou vskutku pozoruhodné vyprávní, v závru vybízející dokonce k diskusi a k dalšímu pátrání po záhadách, spjatých s jejich tragickou smrtí.


Snad pochopíme, e po smrti TGM musela i švýcarská rodinka elit nepíznivým a pochmurným událostem. Evropská politická scéna se mnila a oba chlapci, vychováváni k demokratickému smýšlení, proti totalitnímu zlu a vlastenecky orientovaní na zemi pvodu své maminky a svého ddy. Ta proívala krušné období a zvlášt pak zrada našich spojenc v Mnichov v záí 1938 celou rodinu hluboce ranila.


Osmnáctiletý Herbert, student enevského klasického gymnázia, pemýšlel o budoucnosti, o lepším uspoádání Evropy, pohyboval se ve velice informovaném a sofistikovaném mezinárodním prostedí. Svdí o tom úryvky z mnoha dopis, které si vymoval s Francisem Leyem, jeho rodina byl od roku 1937 v Belgii.


Obou bratr a vnuk TGM se pirozen dotýkaly plány na obranu neutrálního a spoádaného Švýcarska, které se cítilo té ohroeno fašismem a nacismem. Kdyby Hitler porušil švýcarskou neutralitu, nemohla by Švýcarská konfederace pro Revilliodovi „zaruit vbec nic“. Paní Olga proto nemeškala a v roce 1940 se ocitli oba její synové i s matkou ve Velké Británii. Šestašedesátiletý doktor Henri Revilliod zstal sám v enevském byt. Nejvtší bemeno z rozdlení rodiny nesla paní Olga.


Synové jí to vynahrazovali svou pílí a studiem edinburgské univerzity. Velikonoce 1941 trávili s Janem Masarykem okruhem jeho známých v Londýn. Také vánoní prázdniny 1941-42 strávili chlapci s matkou u pátel. Leonard zaal brzy pi studiu psát jeden esej za druhým. Téma Evropa a reforma ho natolik uchvátilo, e prostudoval Masarykovu Svtovou revoluci, dopodrobna znal názory TGM z rozhovor s Karlem apkem – nevadilo mu, e byl ve francouzštin, anglická vydání byla neustále k nedosaení.


To všechno jen do chvíle sloení závrených zkoušek v ervnu 1942, kdy se Herbert po vzoru svých spoluvrstevník a pátel pihlásil jako dobrovolník do Královského letectva RAF a zanedlouho posílal dopisy plné optimismu z Leteckého kontrolního stediska na hranicích Walesu. Jak u to v armádách chodí, jeho dopisy mívaly nejrznjší razítka z míst, odkud je Leonard posílal, a také pistál v New Yorku, dále v Kanad, pozdji na Bahamách.


Autorka velmi podrobn líí stoupající vojenskou kariéru a zejména okolnosti, které ji provázely. Zprávy vojenské rozvdky pedávané RAF ohledn Leonarda, nutily velitele ke zvláštní opatrnosti. Moná, e se stydli za Mnichov, byli zahanbeni vysokou kvalitou eskoslovenských letc, take chtli zabránit tomu, aby v britské uniform nepadl vnuk TGM, navíc dobrovolník. A tak v jednom dopisu staršímu bratrovi uvádí, jaký dostali rozkaz: „I kdy nkteí vojáci píšou oteven, ani by byli chyceni, to neznamená, e je to dovoleno. A hlavn mi nepište, e víte všechno, e znáte mj konený cíl, i kdy jste se to dozvdli od jiných…“ Dopis píše i tet Alici, dostává písmo i od Edvarda Beneše.


Podrobn je vylíen tragický konec nadporuíka Revillioda nad ostrovem Tiree. Došlo k tomu 16. srpna 1944 a spolu s ním pišlo o ivot dalších sedm pilot tymotorového bombardéru Halifax. Na vojenském pohbu na ostrov Tiree bylo krom rodiny Leonarda, mnoho vysokých dstojník, speciálem piletl Jan Masaryk z Londýna, kondoloval Edvard Beneš s chotí. Vyšlo mnoho dstojných a pízniv naklonných nekrolog.


Jaký byl zvláštní osud druhého bratra – Herberta? Byl muzikáln velmi nadaný, vystudoval teorii hudby, harmonii, hru na housle a klavír, avšak po smrti svého bratra se ji do dalšího studia nepihlásil. Zpsobil to i dlouhodobý pobyt v nemocnici, ml kehké zdraví a musel šetit své síly. Na podzim 1944 se vrátil na filozofickou fakultu edinburgské univerzity, kde studoval v letech 1940-42. V té dob se ji komunisté pipravovali k pevzetí moci v eskoslovensku a neušlo jim, kam by po válce míily Herbertovy studie historie a mezinárodního práva. V únoru 1945 zemel na vnitní krvácení jako následek stelné rány do bicha. Nepomohla ani rychlá operace v nemocnic i v Edinburghu. Nic nenasvdovalo tomu, e by Herbert byl pipraven spáchat sebevradu.´


Dokument, který nahrazuje ve Skotsku zprávu soudního lékae neexistuje, protoe byl v minulosti znien, konstatuje autorka ve své knize. Po zevrubném pátrání a líení událostí, které následovaly, dospla k nkolika dosud nevysvtlitelným otázkám, na n hledá odpov i tady u nás po listopadu 1989, kdy se me oteven a svobodn psát te u i ve spojitosti se záhadnou smrtí Jana Masaryka. Spisovatelka Libuše Paukertová-Leharová má zato, e by všechny otázky mly být prozkoumány skupinami badatel a zájemc o pravdivý osud Masarykovy rodiny, a to v rzných zemích, s pouitím širokého spektra pramen v nkolika jazycích.

Miroslav Sígl

 

 

 

Další lánky autora:
Sbratelé MASARYKIAN
Píprava na smrt
Kehká, ale statená
ínský básník promlouvá esky
Z obou stran Šumavy
Kniha mého mládí a srdce
Rodina Kraus
U nikdy nebudu dluníkem


Komente
Posledn koment: 11.10.2009  11:50
 Datum
Jmno
Tma
 11.10.  11:50 wiki
 11.10.  10:40 VlastaV
 11.10.  09:53 Miroslav Sgl ili - chyby dv!!!
 11.10.  09:39 Miroslav Sgl Odpov tence
 11.10.  09:35 Beatrix
 11.10.  09:26 Beatrix
 11.10.  06:58 Karel