Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
aneb není Praan jako praan
1.ást
 
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech psobí problémy pisatelm školou povinným i (u dávno) nepovinným. Nebude tedy jist na škodu, kdy si hlavní zásady pravopisu velkých písmen pipomeneme.
 
Nechci Vás podceovat, ale jen pro poádek pipomenu zásady obecn známé.
1.   Chceme-li vyjádit úctu (hlavn v korespondenci), píšeme tvary osobních zájmen  ty a vy a pivlastovacích zájmen  tvj a váš velkým  písmenem: Dkuji  Ti za dopis…. Blahopejeme Vám k narozeninám… ekám na Tvoji odpov…
 
2.  Velkým písmenem píšeme všechna jednoslovná vlastní jména a vlastní názvy:
- Alois Jirásek =  jméno a píjmení)
- Karkulka, Paleek, Krakonoš, Bh = jedinené pohádkové a nadpirozené bytosti
(ALE! obr, víla, hejkal…nejsou jedinené bytosti)
- Šemík (k), Baryk  (pes),Straena(kráva), Míca(koka) = jména zvíecí
- Habsburk, Pemyslovci = jména rodová
- Slovan, Germán, ech, Francouz, Valach,Hanáci, Chodové = jména píslušník národ a kmen
- Evropan, Ameriané, Sevean (i Skandinávec),Praané (ALE! praané jako husité praského kídla), Malostraan, Brnnští (ve významu Brané), Maran (ALE! nebešan,pozemšan) = obyvatelé místa nazývaného vlastním jménem
- Evropa,Skandinávie, Polsko,echy, Morava,  Haná, Valašsko… Praha, Kolín,Rejdišt (mstská ást)…Vltava, Morava, Svodnice, Rýn, Pád(eky a potoky)…Svt, Kaák (rybník) = jednoslovné zempisné názvy
 
3. Pídavná jména pivlastovací (odpovídají na otázku í?) vytvoená od vlastních jmen se píší velkým písmenem. :
Janiny kamarádky (od Jana), Jirkovy lánky (od Jirka), Dvoákova opera (od Dvoák), apkovy knihy (od apek), Masarykovy zásady (od Masaryk)…
ALE!  Pídavná jména tvoená píponami  ský, -ovský, akoli jsou vytvoena od vlastních jmen, se píší  písmenem malým:
 dvoákovská hudba (pipomínající hudbu A.Dvoáka), apkovský styl psaní (pipomínající styl K.apka), masarykovské ideje ( zaloené na myšlenkách T.G.Masaryka)….
 
4. A ješt „chuovky“ na závr:
a) oznaení stoupenc uritého myšlenkového smru, uení, len spolku apod. se píše písmenem malým, take husité, masarykovci, slávisté, sokoli,jezuité, tatrováci…
b)stejn píšeme i píslušníky antropologických skupin, proto bloch, rudoch, ernoch, indián
c) malé písmeno píšeme i tehdy, uíváme- li vlastní jméno jako obecnou charakteristiku osoby s uritou vlastností, nap:
Je to jidáš (zrádce). To je ale švejk!(vtipn ze sebe dlá hlupáka) Je to donchuan.(záletník)
 
Míla Nová
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
Jazykový koutek - psaní b/bje, v/vje, p
Jazykový koutek - zdvojené souhlásky
Jazykový koutek - pedloky s/z
Jazykový koutek - pedpony s/z/vz
Jazykový koutek - dvojice slov
Jazykový koutek - malý testík
Jazykový koutek - podmiovací zpsob
Jazykový koutek - provrka znalostí
Jazykový koutek - koncovky slovesných tvar
Jazykový koutek - shoda písudku s podmtem
Jazykový koutek - ostatní zvláštnosti
Jazykový koutek - malá provrka