Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Leo,
ztra Kvta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ji probhlé Fotosoute:

Fotosout s CK Lotos 2011
Fotografická sout 2009
Fotografická sout - 2007
Vánoní fotografická sout - 2006/2007
Prázdninová fotografická sout - 2006


Fotosout s CK MLK - TOURS

 

Sout probíhá v msících prosinec 2011, leden, únor, bezen, duben, kvten 2012.
V ervnu 2012 budou zveejnni vítzové.


Hlavní cenou soute jsou 2 cestovní poukazy s CK MLK – Tours do Dunajské Stredy - perly slovenských termál v termínu 26.8. – 31.8. 2012.

 

2. cena voucher na ástku 4.000 K, který me výherce uplatnit na nákup autobusového zájezdu do Kúpelí Dudince (termín dle vlastního výbru po dohod s CK)

 

3. cena voucher na ástku 2.000 K, který me výherce uplatnit na nákup autobusového zájezdu do Kúpelí Dudince (termín dle vlastního výbru po dohod s CK)

 

4. - 10. cena - vcné ceny (píslušenství k PC, léebná kosmetika, dekoraní pedmty)

 

Do slosování o ceny budou zaazeny všechny fotografie splující zadané téma. Do soute se mohou zapojit všichni registrovaní lenové.

 

Sout se týká tchto tématických okruh:

 

Kouzlo detailu
Odrazy, odlesky, zrcadlení
ivot ve všech podobách
Nejkrásnjší dárek

 

Souástí hodnocení fotografie je i název snímku. Fotografie, které jsou mimo zadané téma nebudou hodnoceny.

 

Registrovaný návštvník me vloit kadý msíc 3 fotografie. Vítzové soute se mohou tšit na vcné ceny (viz níe).

Pravidla soute

Soute se mohou zúastnit pouze registrovaní lenové
Sout je urena amatérm
Hlasovat me kadý návštvník portálu SeniorTip.cz
Úastníkem soute se stává kadý, kdo vloí fotografii (ve formátu JPG)
Poadatelem soute je Spolenost senior, ob. sdruení (dále jen poadatel)
Do hodnocení soute bude zaazen kadý úastník, který splní pravidla této soute. Poadatel je oprávnn vyadit ze soute fotografie, které:
- budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím pípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený úel,
- budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob, i budou obsahovat prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,
- které budou v rozporu s tmito pravidly,
- které budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem, veejným poádkem i dobrými mravy.

Vloením soutní fotografie úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveejnní.
Hlasování – poet pidlených hlas nemá vliv na umístní v souti. Ceny budou slosovány. 
Uivatel, který provádí vkládání obrázku je zodpovdný za jeho obsah.


Výherci budou o výhe vyrozumni na stránkách www.seniortip.cz po ukonení soute.

Organizátor soute si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání soute pozmnit pravidla i sout úpln zrušit bez udání dvodu.
Úastí v souti vloením fotografie vyjaduje úastník souhlas s pravidly a podmínkami soute.


Jaké jsou ceny?

 

Hlavní cenou soute jsou 2 cestovní poukazy s CK MLK – Tours do Dunajské Stredy - perly slovenských termál v termínu 26.8. – 31.8. 2012.
Cestovní vauchery na nákup zájezdu do Kúpelí Dudince.

 

Další ceny: píslušenství k PC (sluchátka pro Skype, webová kamerka s mikrofonem pro Skype, USB Flash disky), produkty léebné kosmetiky, dekoraní pedmty a další…

 


Ceny do soute vnovali:

 

 

 

    CK MLK – Tours

 

 

  Spolenost senior, obanské sdruení

 

 

  SvetHostingu.cz - webhosting, serverhosting, domény

a další…


Všem dárcm dkujeme!

 

Obrázky pro jednotlivé msíce: (obrázky zobrazíte kliknutím na konkrétní msíc)

Prosinec
Leden
Únor
Bezen
Duben
Kvten

 

 

Vyhlášení vítz soute
 
 
Ve Spolenosti senior bylo provedeno veejné slosování cen Fotosoute s CK MLK:
Jména výherc jsou uvedena v poadí jak byla vylosována.
 
 
1. cena         Josef Kubíek
2. cena         Marta Heraltová
3. cena         Mirka Jurinová
 
 
4. – 10. cena
 
Zdenk Jeklovec
Hana Práglová
Rena Antlová
Miloslav Kíek
Zdenka Hillová
Jaroslav Vaníek
Boena Hlavinková
 
 
Všem výhercm blahopejeme!
(Upozornní pro výherce, je poteba sdlit poštovní adresu pro zaslání výhry.)
 
 
Za tým www.seniortip.cz
Ludmila Holubová