Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vavinec,
ztra Zuzana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak ijeme, tak ídíme
Reakce autora na ohlasy pvodního lánku
 
lánek nevzbudil píliš velký ohlas, ale názory  zasluhují pozornost.
Marcela se ptá, co s tím, jak tomu vradní a mrzaení na silnici zabránit.
To je dobrá otázka, která má nesnadné ešení. Rozhodn tomu nepome njaký nový zákon, jak si nkdo naivn me myslet. Ten zstane, jako stovky dalších, jen na papíe. Vrame se radji k vt v lánku, e „slušný lovk dodruje zákon ne proto, e mu hrozí postih, ale proto, e je slušný“. A tu je odpov. Výchova ke slušnosti u od mládí.
Píklad: Jako chlapec jsem vypadal mlad, a tak jsem jezdil tramvají na dtský lístek, i kdy u jsem byl mnohem starší. Kdy jsem se doma pochlubil, vynadali mi, e se to nedlá. Kolik takových rodi by se dnes našlo?
 
as od asu dávají dti pi policejní akci dobrým idim obrázek, špatným, tuším, citron. To je ale ojedinlá akce. Školy by mly nap. ponoukat dti, aby kdy vidí idie zastavovat na chodníku, se ho naivn zeptaly, pro to dlá, kdy se to nesmí a nemohou tam lidé procházet. Aby upozornily dosplé, e odhodili na ulici odpadky, nedopalky, (pane, nco vám upadlo!) idie, e se nevysypává popelník na vozovku, e se neplive na chodník atp. Aby  se zeptali idie, pro parkuje na míst, kde brání výhledu pi odboování vpravo, upozornili, e stojí na zákazu, co, jak je uí ve škole, se pece nedlá. A nemly by to dlat jen dti, ale kadý lovk, který se za slušného povauje. Konec lhostejnosti a tolerance k neslušným!
K emu to povede? K situaci, o ní se tu u psalo: jak eská návštvnice USA zaparkovala  u hypermarketu auto oznaené jako invalidní na vyhrazeném míst a kolemjdoucí se na ni sesypali, jak to e tam stojí, kdy invalidní není. Budou-li podobné pestupky spoleensky nepijatelné, pestanou je pachatelé dlat. Dokud bude panovat všeobecná lhostejnost a neochota se angaovat, budou je dlat dál, protoe ádná policie to není schopna uhlídat. Slušní musí získat majoritu a dát najevo svou vli jinak, ne vnitní nespokojeností. Oteveným nesouhlasem s nesprávným poinem!
 
Janka se pozastavuje nad tím, e je dnešní mláde dravá, sobecká a arogantní. Jist má svj díl pravdy. Ale kdo tu mláde vychovává, kdo jí nastavuje vzor? Nejsou to krom rodi i ti, kdo v zájmu ješt vyšších zisk  se trumfují v pedvádní ješt horších vrad, ješt krutjších situací, ješt smrtonosnjších zbraní, otupují cit a znevaují morálku? Kill Bill? Vidli jste ty hrzy? Kdy u stíkající krev z usekaných konetin nemohli zobrazit v reálu, tak ji alespo nakreslili. Po shlédnutí ásti filmu jsem se pestal divit muslimm, jiné kultivované kultue a civilizaci, e se stáváme objektem jejich boje.
Zaínám se obávat, e rostoucí agresivita na silnici , v politice i na televizní obrazovce je fenomén signalizující  postupný zánik naší civilizace.
Ivo Antušek
Pvodní lánek