Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Drahoslava,
ztra Libue,Amlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Kolik eí znáš...
Psala jsem o tom, e se mi na filozofické fakult sice podailo studovat mou oblíbenou eštinu, ale e výtvarná výchova tam tehdy ješt v ádné kombinaci neexistovala. Musela jsem se proto rozhodnout, s kterým pedmtem eštinu zkombinuji. Rozhodování bylo celkem snadné. V té dob jsem ráda etla historické romány, s oblibou jsem "vytloukala" starobylé hrady a zámky a shánla si o jejich historii literaturu a doma jsem mla záný vzor djepisce - maminku. Pihlásila jsem se tedy na obor eský jazyk a literatura - djepis.
 Zaátkem ervna jsem se tedy vydala k pijímacím zkouškám vyzbrojena "jednotvárným"maturitním  vysvdením , svazáckou košilí (nebo na mém domovském gymnáziu panoval zvyk-na kadou významnjší událost,vetn maturity, jedin ve svazáckém) a malou dušikou, protoe jako rozený pesimista jsem byla pesvdena, e jedu do Brna zbyten...Kdy jsem dorazila na fakultu, moje sebevdomí kleslo hluboko pod bod mrazu.Zjistila jsem toti, e na djepis se nás hlásí skoro 100, ale pijímat budou pouze 6 lidí. Tehdy se pijímaky dlaly formou osobních pohovor. První, na co se m komise zeptala, bylo, pro jsem pišla ve svazáckém.Kdy jsem jim vysvtlila situaci, pozorovali mne chvíli s podivným výrazem v oích - od soucitu a po pochyby o mém mentálním zdraví. Zkouška z eštiny probhla hladce. V djepise u to zaalo trochu skípat: ve stedovku, zvlášt eském, jsem "byla doma", ale djiny dlnického hnutí mne nechávaly vdy naprosto chladnou a podle toho taky vypadaly moje vdomosti o nm- nápadn pipomínaly ementál. Jene tehdy se -a se lovk hlásil na cokoliv- dlala pijímací zkouška i z ruštiny. A to bylo moje štstí i neštstí zárove. Tady ale musím trochu odboit.
Na jedenáctiletce jsem po dva první roky nemla s ruštinou nejmenší problémy, i kdy veškerá  moje píprava spoívala v petení poslední látky i slovíek  v autobuse pi ranní dvacetiminutové cest do školy.Pan profesor byl bodrý Hanák, který nehonil studenty ani sebe. Vdy s námi tch 45 minut njak peil ,a kdy cítil,e u mohly uplynout, vznesl dotaz:"U hóklo?" Byla-li odpov kladná, vzal svých pt švestek a odkráel. Pro mne to byly hodiny odpoinkové, protoe jsem ješt poád erpala z vdomostí nabytých na základce od zteštného tlocvikáe-ruštináe, který byl sice neobyejn potrhlý, ale v ruštin nás nauil velmi mnoho.V maturitním roníku však pišla bída na kozáky... Pohodového pana profesora vystídal postrach všech lenochod na škole-sám editel školy. Shodou okolností i on ml aprobaci ruština - tlesná výchova a také on byl jako namydlený blesk. No a stejn rychlé reakce vyadoval od nás.Byl to chlapík kolem tyicítky, fešák jako vystiený z amerických film a vn v pohybu. Ml však jeden handicap- dost siln zadrhával.Ale byl to mu velmi cílevdomý, a tak si i s tímto problémem dovedl poradit: prost tam, kde hrozilo zadrhnutí, vkládal slvko "to". Vyneslo mu to sice pezdívku "KamilToOhlídalTo" a jeho pokyn  nejen z hodin tlocviku: "Jdem to na to hlavou to naped to!" se stal legendou, ale všichni ho respektovali a váili si ho.No a tenhle uragán vpadl do našich hodin ruštiny! První msíc to byla ivelní pohroma. Z ruštiny se nosily tyky a ptky. Jene pak jsem si na milého KamilaTo zvykla a jeho hodiny m zaaly bavit.  Je známo, e lovk se nejrychleji a nejlépe nauí to, co ho baví, a tak ádný div, e v pololetí jsem "maturitu naneisto"(to byla tehdy další specialita naší školy) z ruštiny u dlala na výbornou.
Take takto pipravená jsem podstoupila pijímací zkoušku z ruštiny. Ruštiná, který v komisi jen otráven pihlíel, oil, kdy mi hodil první dv otázky a moje odpovdi byly správné. Zaal mi tedy pedhazovat "špeky", líit návnadu a pastiky, ale na mne si nepišel! Já mla dobrou školu! A tak mne z ruštiny prozkušoval nakonec déle ne z eštiny a djepisu dohromady. Kdy jsem vylezla po víc jak hodin z pracovny na chodbu, kde ekali další adepti, vítaly mne jejich soucitné pohledy, v nich jsem etla: Ti ti ale dali zabrat!
Dom jsem tedy odjela se smíšenými pocity, jako obvykle jsem si vbec nevila, a pak jsem týden ekala, jaký ortel mi pinese pošta. A sedmý den konen pišla úední obálka a já se ke svému údivu doetla: Na základ výsledk pijímacích zkoušek jste byla pijata ke studiu na Filozofické fakult UJEP , obor eština a....a te m museli pomalu kísit...ruština!
U chápete, pro byl fakt, e se dlaly pijímací zkoušky i z ruštiny, mým  štstím i neštstím? Ano, štstím, protoe pi tehdejší konkurenci bych se na djepis urit nedostala, a neštstím? Kdo neuil dva jazyky v nejvyšších ronících základní školy, neumí si pedstavit, kolik neopravených sešit denn padalo na mou ubohou hlavu...
Míla Nová
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5
 
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
Pobaltí - 3
Pobaltí - 4
Pobaltí - 5
Pobaltí - 6
Pobaltí - 7
 
 
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí
Všude íhá nebezpeí
Létající kruh
Jak to vlastn zaalo...
Zpívám jen v sebeobran