Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jedlíkuv Štdrý veer
 
Jedlík miluje svátky – a hlavn Vánoce. Jsou pro nj prubíským kamenem a zárove cílovou prémií, kterou si opravdu dokáe vychutnat. Na zlaté prasátko, o kterém mu v dtství vyprávla babika, u dávno zapomnl. Vstává asn, nebo celý byt je ji dlouho ped tímto slavným dnem provonn vanilkou a pak – jeho chuové buky jsou ji v plné polní a domácí vánoky, trnící na plechu ve spíi, mu nedají dospat. 

Dva ti silné plátky a aj s rumem mu dodají energii, kterou bude potebovat ke strojení vánoního stromku, ovšem vzhledem k tomu, e je to velmi nároný úkol, je nutno podstrit mu ješt tác s cukrovím. Pi pilné práci rychle tráví, a tak veden šlechetnou snahou o dokonalý výsledek štdroveerní veee, vklouzne do kuchyn, aby ochutnal bramborový salát – co kdyby mu nco chyblo! Vezme si ovšem jen dezertní talíek, aby nebyl kiv obvinn z ujídání, zato ochutnává tak dkladn, e si naloí nejmén dvakrát. Je to pochopitelné, protoe obd v tento den bývá trestuhodn odbyt, do veee je ješt daleko a on má ped sebou další vyerpávající povinnost – balení dárk. 

Naprosto zmoen pak usedá k televizní pohádce s dalším tácem cukroví (vanilkové rohlíky se letos vskutku mimoádn povedly!), ale jeho pozornost je rozptýlena. Není divu, v kuchyni se zaíná chystat veee. Staccato paliky na maso, pianissimo bublající polévky a forte pokliek – to rajská hudba pro jeho sluch. Ješt chvíli odolává, sezobne okoládový bonbón ze stromeku, ale jakási moc, její pekonání je nad jeho síly, ho zvedne z gaue. Na vlastní oi se jde pesvdit, jak jsou pípravy daleko. Vn linoucí se z kuchyn je pro nj silnjším magnetem, ne píse prince Miroslava pro pyšnou princeznu. Tu zobne osmaené houstiky, okoštuje rybí polévku, zkontroluje, zda krom kapra jsou také smaeny kotlety, a zeptá se, zda kuchaka letos neopomnla taený štrdl, protoe bez toho by nebyly ty pravé Vánoce. 

Uspokojen a s dalším (malým!) talíkem ji správn dochuceného bramborového salátu a malou kotletkou odchází k obrazovce. Pohádka bhem jeho inspekní cesty do kuchyn skonila, ale te zrovna dti zpívají koledy. A protoe jedlík má mkké srdce, dojímá se jejich sladkými hlásky, zatímco kuchyský personál, (vtšinou jednolenný, výjimen posílený nkterým z potomk – ovšem ve vtšin pípad se jedná o osoby enského rodu), v potu tváe finišuje. 

Je pozoruhodné, e jedlík pesn vytuší, kdy tento finiš koní. V tom okamiku se opt zjeví v kuchyni, aby nabídl svou pomoc. Samozejm, e pi té píleitosti obhlédne výsledek, a kdy se ujistí, e je vše v poádku, radostn zane prostírat slavnostní tabuli. Zatímco se zbytek rodiny pevléká do slavnostního hávu, on rovná ubrousky, leští sklenice a píbory a v meziase s láskou pohlíí na zlatav usmaeného kapíka, mísu nazdobeného salátu a štráfeky štrdlu. Nelze odolat – ten pece ješt neochutnal! A tak, práv ve chvíli, kdy pichází manelka, aby dala pokyn k zasednutí k nazdobenému stolu, má na tvái poprašek moukového cukru a je prozrazen. S omluvným úsmvem se jde také pevléci, ale radji do neho volnjšího, aby mu bylo dostaten pohodln. 

Celý natšený se vrací, ale ouha, babika je poboná a nutí celou rodinu k modlitb. On by dal pednost rychlému pípitku, ale co naplat, musí vydret. A pak to me zaít, jedlík se nedá rušit nervozitou dtí, výklady své matky, která postrádá na stole pt druh oech (u nich se pece vdycky na stl dávaly!) a jejím hudrováním, e jedno z dtí opt jako vloni odmítá rybu, ani keovitým výrazem manelky, její jedinou snahou je udret vánoní pohodu. Jeho slavné finále je práv te a tady, u stolu prohýbajícího se jídlem je šasten a spokojen. Všeho je dostatek, ba pebytek. A tak to má pece být. 
Ve chvíli, kdy se rodina oddává radostným orgiím obdarovávání, náš hrdina se nenápadn vytrácí do koupelny, aby se ujistil, zda je v lékárnice jedlá soda, popípad febichol i, nedej boe, abych poteboval algifen… Nu, teba to spraví stopeka becherovky. 

Kdy po Novém roce, vtšinou po setmní, potkáte v parku i na mén frekventované ulici funícího tlouštíka v teplákové souprav a botaskách (zejm trochu jízlivý dárek od Jeíška), mete si být jisti, e onen nešastník si dal novoroní pedsevzetí – zhubnu a u nikdy se tak nepejím. 

Pokud se vám zdá, e toto pojednání nepispje k vánoní pohod, e je píliš ironické a moralizující, mohu vás ujistit, e takto mínno vskutku nebylo. Je to jen, jak doufám, laskavé upozornní na moné následky. A pak, uvádím-li jedlíka jako osobu muského rodu, nenechte se tím zmýlit, eny se také mnohdy nedají v tomto smru zahanbit, ale tvar enského rodu od slova jedlík je opravdu trochu zvláštní – schváln si to vyzkoušejte. 

 
Eva Vlachová
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 23.12.2019  13:14
 Datum
Jmno
Tma
 23.12.  13:14 Von
 23.12.  10:16 Jana