Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zita,
ztra Oleg.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála sportu
 
Jako obyejn bude na poátku pro jistotu teba ponkud pesnji si vymezit objekt dnešní chvalby. Zanme proto moná mén známou,  ale sympatickou definicí. Slovo sport je anglosaského pvodu a odvozuje se od slova disport. Znamená obveselení, rozptýlení, vlastn útk od práce, od povinnosti k zábav.
 
Ve slovníku ovšem nalezneme ješt další významy slova sport. Jen namátkou – hra, zábava, ert, ale také mnohem dsivjší a zajímavjší – zrda rostlinná i ivoišná a zastarale dokonce i pohlavní styk! Take u zde je jist patrné, e tu dnešní chválu bude nutné ponkud specifikovat. Docela zajímavé je pak zjištní, e mezi tmito synonymy nenajdeme slova tlovýchova a tlocvik, i kdy je jasné, e mají se sportem mnoho spoleného. Pesto zanme nejprve chválou tlocviku.
 
Laikovi by se zdálo, e povinný tlocvik byl do školní výuky zaveden proto, aby vylepšoval ákm vysvdení. Ona je to vlastn pravda, ale navíc - pohyb a protaení tla po hodinách sezení ve školních škamnách je zcela jist také velmi prospšné a zdravé. A to, e ve zdravém tle sídlí zdravý duch, vdli nejen Tyrš s Fügnerem, ale u i staí ekové! A tak meme jen litovat, e prý znaná ást dnešní mládee se na školní tlocvik nejen vbec netší, ale dokonce ho bytostn nenávidí! Do ivota si pak tito nešastníci nesou mylný dojem, e sport se provozuje v hospodách pi pivu, nebo v lepším pípad doma u televizoru. Jak ale chválit ty další zajímavé „odrdy“ sportu? Nejen chválit, ale i doporuit lze samozejm sport jako obveselení, rozptýlení a ásten i jako útk od práce. Útk od povinnosti k zábav si ale rozumný lovk jist radji rozmyslí, i kdy to asto bolí...
 
Chválit pohlavní styk jako sport je pak samozejm na pováenou a co se týe rostlinných i ivoišných zrd, zde se moná namane pipomínka známého hesla – sportem k trvalé invalidit! Sice to sem zdánliv nepatí, ale zde je nutné pipomenout odvrhnutí extrém a chválu zlaté stední cesty, kterou samozejm nkdy také vychválím. Prost – bez jakýchkoliv výhrad meme chválit pouze sport rekreaní, u tch ostatních sport – vrcholových i adrenalinových – bychom mli chválou radji šetit.
 
Ponome se nyní na chvíli do hluboké historie a hledejme nejen styné body, ale i rozdíly ve vnímání vrcholového sportu. Ve starém ecku se krom olympijských her, které byly nejvtší a nejoblíbenjší, konala ješt mnohá další klání, která byla zasvcena rzným eckým bohm. A klání to byla nejen sportovní, ale i umlecká, nebo se soutilo ve zpvu a recitaci. Styný bod nacházíme v tom, e souasné Olympiády jsou zasvceny také jistým bohm, le po híchu obchodním, kterým nebudu zadarmo dlat reklamu. Rozdíl je pak v tom, e o klání umlecká zejm zatím není „trní“ zájem a tak pvci a básníci na Olympiádách nesoutí. Rozdíl je bohuel více ne tch bod styných, a tak bohuel lze chválit spíše sport starovký ne souasný. Vdy staroetí vítzové dostávali vnce vavínové, olivové i dokonce smrkové, co by dnešním olympionikm asi moc nevonlo. I kdy zejména vavín tak bájen voní teba v naší svíkové omáce!
 
Musíme být ale spravedliví a prozradit, e i ve staré Helad dostávali vítzové za svá vítzství sice jen olivový vnec, ale obec, ze které pocházeli, jim vtšinou po píjezdu nechala vybudovat pepychový dm a zaídila jim tolik blahobytu, e do konce ivota u nemuseli nic jiného dlat! Nkdy byli dokonce povaováni skoro a za polobohy, eho dkazem je i slavná socha Diskobola od Myróna. O tom se tedy asi vtšin souasných olympijských vítz ani nezdá, i kdy moná – kdo ví?
 
Vrame se ale do našeho bolavého jednadvacátého století. V poslední dob mívám obas velmi zajímavý sen. V nm se mi zdá, e se objevil novodobý baron Coubertin, který zakládá „Hry 21. století“ pro renesann všestranné jednotlivce i drustva, na nich by probíhaly nejen soute sportovní, ale i umlecké. A nejen to -  kadý jedinec i drustvo by se muselo zúastnit nkolika soutí sportovních i umleckých a dokonce by se na zaátku her losovalo, které disciplíny to budou! Moných kombinací je pemnoho a snad by šlo zaadit i umní výtvarné. Fantazii by se meze nekladly a o atraktivitu by díky zmínnému losování disciplín jist nebyla nouze. Pedstavte si, jak teba novodobý diskobolos dvojitou otokou odhodí své náadí, pak vezme loutnu, jeho silné prsty se projedou po jejích strunách, zapje vlastnomozkov sloenou píse, pak na koni odcválá pes pekáky do lomu, kde vysochá svou urostlou postavu v mítku 1:10, vyfotí ji a rozešle na facebooku i instagramu do celého svta. Komise rozhodích by pak seetla poet pátel. To by byl víceboj! Tím by byla po tisíciletích konen dovršena všestrannost úastník takovýchto Her a chvála novodobých vítz by jist nebrala konce. Myslím, e na takovéto Hry bych dokonce byl ochoten pispt i malým obolusem ze svého skromného dchodu.
 
V této fázi snu se obvykle probouzím a zjišuji, e naštstí mého finanního píspvku nebude teba a já si oddychnu …
 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.11.2019  09:36
 Datum
Jmno
Tma
 29.11.  09:36 Jana
 28.11.  15:55 Von
 28.11.  14:57 zdenekJ