Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vzpomínka na Karla Hašlera

Naše televize, rádia jako eský rozhlas Dvojka, eský impulz  vnují vzpomínce na Karla Hašlera poady – a vtšinou moc hezké.

A tak si myslím, e by se také hodilo pipomenout spojení Mezinárodní eský klub a Karel Hašler.

 
To bylo tak: Jeden velmi nápaditý a inný lovk z Kolína nad Rýnem, jménem Václav idek, mj.  rekordman v plavání ve studených vodách (brr!!), nap. ped 45 roky v roce 1974 uplaval ve Vltav  33 km, ze Slap do Prahy, pes zdymadla pehrad ve Štchovicích a Vraném nad Vltavou . O rok pozdji tu samou trasu si prodlouil do centra Prahy a spolen po 40 km s Františkem Venclovským  vystoupili  na Obanské plovárn z Vltavy.  Vyšly mu dv knihy „Sám ve víru zdymadel“  a „Kolja ... to neznáte mého psa!“. Ob velmi tivé.

Jednoho dne navštívil Václav naší redakci s myšlenkou, e Hašler bude mít od smrti 60. výroí, ke kterému by se hodilo udlat malý vzpomínkový komorní koncert. Psal se rok 2001. ekl, e potkal kdesi na Šumav na dovolené malou hudební rodinnou skupinku, která by mohla zahrát a zazpívat.

Ale! Vzniklo z toho nco úpln jiného – veliký poad pod názvem „Karel Hašler, jak ho neznáme“, kde zpívala nejen ta skuten šikovná rodinná skupina Archeus z jiních ech, ale i známá hudební skupina Šlapeto, uvádla Pavlína Filipovská s Jiím Hanákem, pišel Radovan Lukavský, Jií Suchý, reisér Gustav Oplustil, potomci a píbuzní Karla Hašlera a také – Thomas Hasler, tetí syn tohoto známého písnikáe, kterého nikdy vskutku nespatil, protoe ho nacisté díve v koncentráku v Mathausenu, umuili. 

Koncert byl úspšný a tak se za dva msíce opakoval – pesunul se z praského Divadla U Hasi do velkého sálu Mstské knihovny v Praze, kde pišel vedoucí muzikant a zpvák Ivo Zelenka s nápadem postavit Karlu Hašlerovi v Praze pomník. Po skonení koncertu zaloil obanské sdruení „Písniká“ a vyhlásil sbírku na postavení pomníku na jeho památku. Kdo nkdy nco podobného dlal, tak ví, e to nebylo tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Ivo Zelenka s nasazením všech sil a s pomocí dalších pátel se dal do obíhání byrokratických úad, psaní ádostí, vyplování formulá, vysvtlování a já nevím ješt eho všeho. Ale po letech se dopracoval k výsledku e pomník, realizovaný sochaem Stanislavem Hanzíkem, byl po šesti letech postaven a dokonce na Starých zámeckých schodech. Byl to nemalý úspch. Jist si všichni vzpomenete na tu známou Hašlerovu písniku „Po Starých zámeckých schodech“.

***

Karel Hašler byl eský písniká, herec, texta, skladatel, spisovatel, dramatik a reisér. Byl synem kováe  - pozdji se jeho otec stal skláem. Od roku 1897 hrál ve smíchovském divadle Pavla Švandy. Odtamtud po krátkém ase odešel hrát do Tábora, brzy se ale vrátil do Prahy. Poté hrál v Národním divadle v Brn a v divadle v Lublani, kde úinkoval v inohe i opee. V roce 1903 byl pijat do Národního divadla v Praze. Oenil se s dcerou klavíristy a hudebního skladatele Rudolfa Frimla Zdenou. V roce 1916 byl pro nekáze propuštn z Národního divadla v Praze. Ješt ped tím se zaal ivit svými písnmi. Bhem První svtové války jezdil na turné po eských zemích a vystupoval po Praze. V roce 1919 otevel vlastní hudební vydavatelství. Vystupoval asto ve varieté na Vinohradech. Za druhé svtové války mu bylo zakázáno zpívat  vlastenecké písn. Zaátkem roku 1941 byl poprvé zaten gestapem, propuštn a v srpnu bhem natáení filmu „Msteko na dlani“ byl 2. záí znovu zaten. Vinu na jeho zatení ml pravdpodobn reisér Václav Binovec, co se ale nikdy stoprocentn nepotvrdilo. 22. prosince tého roku zemel na následky muení pod ledovou sprchou v koncentraním táboe Mauthausen. Film „Msteko na dlani“ ml devt msíc po jeho smrti premiéru s nemalým úspchem u divák.

 
 
Tvrce sochy socha  Stanislav Hanzík 

 Kdy byl po x letech konen odhalen Hašlerovi pomník, pijel na tu slávu i jeho syn Thomas z Bostonu. (On je Amerian, protoe jeho matka s ním po roce 1948 odjela do Austrálie a poté do USA.) A velmi vtipné bylo, e ho poadatelé nechtli na tu slávu vpustit, protoe neml v ruce pozvánku. Tu zapomnl doma, netušil, e jí musí ukázat u vstupu mladému iperovi, zvyklému poslouchat své nadízené. Marn jsem za nho orodovala a ukazovala svoji pozvánku. Ne, ne a ne!  Tom nerozuml, co se íká, ale pochopil, e je tu neádoucí.  
 
 
 
 
Tomas Hasler s Arnoštem Lustigem v Praze

„Tak pjdu do jiné hospody,“ ekl a rozlouil se. Vybhly jsme s kolegyní Martinou za chvíli za ním a našli jsme ho s pítelkyní a kamarádem Pepi Lustigem v restauraci na Klárov. Bylo to asi lepší posezení ne na oficiálním rautu od Prahy 1.
 
Eva Stíovská
 
* * *
Fotografie archív © obanského sdruení Písniká
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 15.06.2019  21:42
 Datum
Jmno
Tma
 15.06.  21:42 Von
 14.06.  21:22 Vesuvjana dky
 14.06.  11:44 ferbl
 14.06.  11:09 Dagmar
 14.06.  02:29 olga jankov