Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Krytof,
ztra Zita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Muzeum krajky ve Vamberku
Na okraj dvouletého uzavení muzea krajky ve Vamberku


Muzeum krajky ve Vamberku, které je umístno v památkov chránné budov z roku 1916 hned pod Husovým námstím, je od zaátku letošního srpna uzaveno na dva roky kvli pestavb za 36 milion korun mj. z evropských penz. Krajka je s tímto mstekem spojena od 17. století; vzpomeme Magdalenu Grambovou a mj. mimoádný úspch vamberecké krajky na svtových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967.
Jako návštvník Vamberka jsem našel muzeum zavené, a kdy u jsem tu hledal informace v mstském infocentru, ml jsem smlu. IC má v úterý a ve stedu zaveno, stejn tak v sobotu od 15 hodin a v nedli po celý den taky. A já pijel v nedli, a tak jsem hledal náhradu a našel: Jmenuje se mARTina hned v budov muzea krajky. Radji vysvtlím, pro to tak píšu, a pidám nkolik slov.

V tom malém krámku mARTina s potebami pro krajkáky je skutená Martina, etnografka tohoto muzea, a tak co vím, povím. Loni byla kurátorkou výstavy “Mantily španlských dam” , letos autorské výstavy Anny Halíkové z Prahy s názvem ”Moje malá inventura” a “Církevní rok” ve výstavní síni Muzea a Galerie Orlických hor. Od poloviny záí bude v rychnovské Orlické galerii výstava emeslník z tohoto regionu, krajku tam bude zastupovat její maminka Jana Štefková.

Ale co je dleité, ona opravdická Martina umí návštvníkm uzaveného Muzea krajky o krajce zajímav a zanícen vyprávt a doslova je pro krajku nadchnout. Mimo jiné podává ji patnáct let informace návštvníkm tohoto muzea, pedvádí výrobu palikované krajky atd. a po celou tuto dobu tak plnila a plní také funkci IC zdarma s tím rozdílem, e si všechny propaganí materiály shání sama. Te, kdy je muzeum zavené, trpliv zklamaným návštvníkm vše vysvtluje a nabízí prohlídku krajek v prodejn, kde je také vystaven exponát Muzea krajky „Sen noci svatojánské“ od pední eské výtvarnice Mili Eremiášové. e naše mARTina bude otevena po celou dobu rekonstrukce muzea, v turistické sezón i v sobotu a nedli, je pravda.


Kdo je ona Martina, píjmením Rejzlová?
Absolventka oboru etologie a muzeologie Masarykovy univerzity Brno, která se v roce 2005 jako studentka 3. roníku na pozvání japonské strany zúastnila v Tokiu výroní 30. Hobby show 11. - 13. kvtna 2005. Akci, je byla vnována emeslm a volnoasovým aktivitám, kdy zárove s prezentací vystavovatel si návštvníci mohli sami vyzkoušet pedvádná emesla, navštívilo 150 tisíc návštvník. Krom japonských vystavovatel se jí zúastnili i zástupci z ostatních svtadíl, z Evropy jako jediná byla s prezentací palikované krajky. Do Japonska pivezla na ukázku kolekci palikovaných šperk a dalších krajek své maminky Jany Štefkové. Vedle ukázky palikování si japonští zájemci mohli techniku palikování sami vyzkoušet. Bhem akce se konaly dvouhodinové ukázkové kurzy palikování, k ruce mla dv japonské krajkáky, lenky mezinárodní organizace krajkáek OIDFA. To proto, e i v Japonsku se najdou eny, které palikují.
„Moje pijetí mlo velký ohlas, bhem zahajovacího ceremoniálu jsem pozdravila všechny úastníky v eštin – to na výslovnou ádost hostitelské strany - a byla jsem pijata editelem poádající spolenosti. Japonští návštvníci velmi oceovali toto tradiní emeslo, nebo v této technicky vysplé zemi si runí práce nesmírn cení. Palikování nkteré návštvníky tak zaujalo, e se vydreli dívat i desítky minut. U našeho stánku s krajkami bylo stále plno i ve chvílích, kdy na hlavním pódiu byla pedvádna nejvtší atrakce show - nový chodicí robot od firmy Honda,“ dodala po návratu.


Její matka Jana Štefková z nedalekých Merklovic, místní ásti Vamberka, je svtov proslulá krajkáka (prezentovala své práce na EXPO 2000 v Hannoveru) mj. za mimoádný pínos v oblasti lidové kultury a lidové tvorby nositelka ceny Zlatý kolovrat 2005. Pro tuto krajkáku par excellence, která je nositelkou Grand Prix v souti na téma „odvní doplnk jako šperk“, konané v rámci svtového kongresu OIDFA (Organisation internationale de la dentelle au fuseau et l´aiguille), to bylo další z prestiních ocenní. Tam soutila s palikovaným epcem z pravého hedvábí a stíbra a Grand Prix získala za originální nápad, vynikající výtvarné i emeslné zpracování i celkový estetický dojem; tehdy jí ho pedala cho premiéra Viktorie Špidlová. Její úspch to byl o to vtší, e tyi z dalších prvních cen získaly její italské ákyn. V rámci doprovodného programu tohoto kongresu byla také vyzvána k uspoádání autorské výstavy, ta se pak konala ve vamberském Muzeu krajky a slavila obrovský úspch.


Pipomeme i další její ocenní – to první ve Stránici na výstav „Lidová emesla a lidová umlecká výroba v eské republice“, kterou uspoádal Národní ústav lidové kultury. Tam nebyla nikomu udlena první ani druhá cena, ale nkolik vybraných nejlepších emeslník získalo Cenu NÚLK. Dalším ocenním byla 1. cena za lnnou soupravu s run palikovanou krajkou v designerské souti eského národního podniku, jejím hlavním tématem byla „stolní dekorace – inspirace tradiní emeslnou tvorbou“ a do ní bylo pihlášeno 50 prací. Odborná komise ocenila na vítzném artefaktu uití nároné tradiní technologie, precizní zpracování, vyváené a výtvarn kvalitní ešení a celkovou kompozici.
Nenápadná skromná návrháka a realizátorka moderní palikované krajky patí mezi nkolik málo eských výtvarník, které editelství Svtové výstavy v Hannoveru vyzvalo, aby na ní pedstavili své práce v pavilonu naší republiky. A tak její návštvníci mohli obdivovat pedevším její originální palikované šperky, jakými jsou náhrdelníky, náramky a náušnice. Krajky Jany Štefkové, charakterizované novým pojetím, nápaditostí, vzhledem, vzory i originálními materiály, patí mezi špikové práce v tomto oboru na svt. S jejím umním se mohli seznámit mj. v severoitalském msteku Fagagna, v holandském Rodenu a v centru finského krajkáství Faun, dále pak svoje dílo pedstavila v jihlavském Domu Gustava Mahlera v rámci výstavy Umní emesla, pichystala výstavu pro Hradec Králové a velkou reprezentativní autorskou výstavu v Tinci. Letos prezentovala svoje umní v Galerii Kruh Blansko, Muzeu východních ech v Hradci Králové na nádherné výstav "Zlatý kolovrat" a v Mstském muzeu Ústí nad Orlici "Kouzlo krajky".
„Zapjila jsem nkteré ze svých palikovaných betlém na výstavu XVII. svtového kongresu betlémá, který se konal v Hradci Králové. Je mi ctí, e mj nejvtší, 120 cm vysoký betlém zakoupilo Muzeum betlém ve Španlsku,“ dodala Jana Štefková, jí byla loni udlena cena „Zlatá palika“ v rámci V. bienále eské krajky v kategorii interiérové a odvní krajky za dílo „Hra se tverci II“.


Josef KrámKomente
 
 Datum
Jmno
Tma