Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP

Pojte si hrát!
 
 
10. lekce
Trochu nudné teorie II. a nástroj obdélník
 
 
  
Klipart je malý obrázek, který je pedem hotový a pipravený k vloení do textového editoru nebo grafického programu - je moné ho aplikovat napíklad na fotografii. Máte-li klipart po ruce hodn, je moné z nich sloit docela pkný obrázek, v podstat pak jsou takové obrázky koláe.
Kolá je výtvarná technika, ve které se uívá sestihu a spojení rzných ástí do nového celku.
 
Klipart je tématický obrázek nebo zjednodušená kresba njakého pedmtu i symbolu. Kliparty bývají vtšinou vektorové, to proto, aby se daly bez ztráty kvality pouít i ve vyšším rozlišení. My ale kreslíme v rastrovém programu a proto náš klipart bude také rastrový. U víme, e to znamená, e bude sestaven z malých bod – rastr.
 
V této a dalších lekcích si takový malý obrázek-klipart namalujeme. Bude to malíská paleta s barvami a šttci. V prvních cvieních  tchto lekcí po vás budu vyadovat, abyste nebyli samostatní a kreativní, jak vdy nabádám, ale abyste následovali mých pokyn a aby váš výsledný obrázek byl co nejpesnjší. To proto, abyste si osvojili techniku malování jednoduchých klip, která vbec není nároná.. Tyto cviení pak uloíte do poradny.
Ovšem, abych vás neobírala o váš nádherný smysl pro humor a tvoivost, je pro fotomodul pipravené jiné, volné zadání úlohy. Ale o tom všem si povíme a po krátké vloce s názvem „Trochu nudné teorie II.“
 

 
Z minulé lekce si pamatujeme, e v poítai vytváíme datové soubory. Námi namalovaný obrázek je pesn takový datový soubor, který musíme uloit na disk, abychom o nj pi zavírání poítae nepišli. K ukládání datových soubor slouí píkaz Uloit z nabídky Soubor. Po zadání tohoto píkazu v programu Malování, se oteve Dialogové okno uloení a  roletka vám nabídne tyto grafické formáty:
 
ernobílý rastr,    16barevný rastr,    256barevný rastr,    24bitový rastr,
JPEG,    GIF,    TIFF,    PNG
 
Postupn si o všech formátech nco povíme, protoe jsou k dispozici i v jiných programech a jist s nimi pracujete i jinde.
Pro nás jsou ale nyní na prvním míst dleité dva formáty: 24bitový rastr   a   JPEG.
 
Nástroje Obdélník a Zaoblený obdélník:
se ovládají stejn jako nástroj Elipsa. Tyto nástroje se nachází v dolní ásti Panelu nástroj. Monosti výpln a obrysu jsou u všech stejné jako u Elipsy.
U Zaobleného obdélníku nelze modifikovat polomr zaoblení roh, je pevn pedvolený.
Nezapomete na funkci klávesy Shift.
 
Provete toto cviení:
První cviení
tete prosím velmi pozorn a provete podle pokyn:
1.) Otevete program Malování a upravte velikost kreslící plochy na rozmry:
Šíka    560 pixel
Výška  410 pixel
2.) Na Barevné palet máte nastavenou barvu pozadí bílou a barvu popedí svtlého deva. (Kdo zapomnl, jak se namíchá libovolný odstín barvy, a se vrátí do páté lekce).
3.) Vezmte nástroj Elipsa a zvolte tetí volbu, to je elipsa daná pouze výplní a namalujte na sted tvrtky ovál.
4.) Gumou vygumujte na palet vybrání pro ruku.
5.) Práci si zvtšete na maximum, aby byly dobe vidt jednotlivé pixely, vezmte nástroj Tuka a vyretušujte jednotlivé pixely tak, aby kivky byly hladké, bez „vykousaných zub“. (Retušování a míka – 7.lekce)
4.) Zmte barvu popedí na bílou a namalujte nástrojem Elipsa v palet otvor pro palec.
5.) Stejným postupem jako otvor pro palec namalujte 5 barevných kalíšk na palet. Barvy zvolte podle toho, jak se vám líbí. Kalíšky umístnte pesn tak, jak jsou na pedloze.
Váš finální obrázek bude vypadat jako ten mj, jen s tím rozdílem, e bude na bílém podklad a bez písma vedeného pes paletu.
 
A budete mít dnešní cviení urené pro poradnu hotové, nejprve ho ulote ve formátu 24 bitový rastr bmp. Tento nezkomprimovaný obrázek si v další lekci oteveme a budeme na nm ješt dál pracovat, kreslit šttce a rozvíjet námt. Pokud byste k další práci oteveli obrázek uloený v JPEG, pracovali na nm a pak znova uloili do JPEG, byl by opakující se komprimací znan znehodnocený.
Obrázek uloený do formátu 24bitový rastr bmp. nezavírejte, ale ulote znova píkazem Uloit jako pod novým jménem, ale hlavn ve formátu JPEG, tak jak jste zvyklí. (To proto, abyste pak mohli úlohu vloit do grafického okénka Radíme si.)
 
 
Druhé cviení
Nakreslený obrázek vlote (v Navigaci na základní stránce vlevo nahoe) do „Radíme si“, odkazu Naše první pokusy.
 
 
Volné téma této lekce je kulturní, spoleenské a sportovní dní spojené se zimními msíci. Nedste se a nepadejte do mdlob, a vás nemám na svdomí:-)
Ono se to na první pohled jen tak sloit tváí, ale zadání je to velmi jednoduché. Zimní sezona je as, který vnujeme divadlm, koncertm, výstavám, plesm, ale i zimním sportm.
Nebo jen obyejnému posezení s knihou v ruce, i spoleenským hrám. Výbr máte velmi široký. Nechci po vás ádná velká umlecká plátna, plná dje, jen malou zmínku, malý klipart, který by na první pohled ukázal, na co jste mysleli. Me to být hokejka a puk, me to být kniha, nebo divadelní kukátko, i njaký hudební nástroj nebo...další text je zpístupnn jen ádn pihlášeným úastníkm kurzu.
Pro ty, kdo u ovládají program docela dobe a mají víc kreslíského nadání, by takový klipart byl píliš jednoduchý. Take se tším na jejich vypracovanjší obrázky. Co takhle teba masopustní rej, plný masek? Nebo jen tu jednu jedinou maškarní masku? Také je as zabíjaek, i to je spoleenské dní, vzpomete na zimní obrázky Josefa Lady. Pro koho by to byl píliš sloitý námt, ale pi tom se mu líbí, staí kdy nakreslí jitrnici. Všichni urit poznáme, na co myslel :-)
Pro vaší inspiraci jsem vloila dílo ruského romantického malíe Mstislava Dobuinksého. Obraz má název „Dánské malé divadlo“.
 
Magdalena Vlachová
Práce kurzist si prohlédnete ZDE
Komentáe probíhající u lánku v prbhu kurzu