Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zlata,
ztra Andrea.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

GIMP focení


Autor:Milan

Otevete Gimp
Na obrazovce se Vám objeví vpravo i vlevo nástrojové panely, kterými se zatím nebudeme moc zabývat. Veprosted bude panel, ve kterém oteveme obrázek. Doporuuji nástrojové panely trochu zúit a posunout je co nejvíc do stran, petaením za horní rám. Na monitorech s pomrem stran 4:3 dost pekáejí a proto hned na zaátku jednu fintu.


Zmáknte na klávesnici klávesu TAB a nástrojové panely zmizí. Dalším stiskem TAB se opt objeví. Zatím je ale nebudeme potebovat.


Otevení souboru


V nabídce klikneme na SOUBOR - OTEVÍT.
Naskoí pomrn velké okno, kde meme napsat jméno souboru, který chceme otevít (ikona s tukou vlevo nahoe), nebo se meme proklikat v levém a prostedním okn tak, aby se v prostedním velkém okn objevily názvy soubor (obrázk). Neznám strukturu Vašich adresá a tak to musí dokázat kadý sám. Potom kliknutím (ne dvojklikem) oznate soubor a v pravém okn by se ml objevit náhled obrázku. Pokud ne, kliknte na velkou ikonu sloky v pravém okn a náhled se objeví. Takhle postupujte od souboru k souboru, a najdete poadovaný obrázek. Potom dáme OTEVÍT.


Mluvím o otevírání obrázk, které máte uloeny v poítai a jsou to neupravené a nezmenšené originály staené z foáku.


Pi dalších editacích hrozí, e omylem pepíšete originální soubor a o fotku definitivn pijdete. Proto se doporuuje otevený soubor ihned uloit pod jiným jménem a pokud mono i do jiné sloky.


Novou sloku mete vytvoit pedem ve Windows, nebo pímo v Gimpu pi ukládání.


Vytvoení nové sloky a uloení.


SOUBOR - ULOIT JAKO...


Naskoí okno podobné jako pi otevírání. Hned nahoe je jméno souboru, které okamit zmte. Staí do názvu doplnit A,B,C, aby bylo zejmé, e jde o variantu pvodního souboru.
Hned pod názvem souboru je název sloky, do které se pejmenovaný soubor bude ukládat a tu je poteba také zmnit. Zase je nutné se proklikat na levém a prostením okn k uloišti fotek. Kdy se sloky vašeho úloišt objeví v prostedním okn, pidejte novou sloku (tlaítko PIDAT SLOKU vpravo nahoe) a dejte jí název teba Pokusy. Potom dvojklikem na této sloce ji dostanete do políka pod názvem souboru (nahoe vlevo). No a mete dát ULOIT. Naskoí ješt malé okno, které nás nemusí moc zajímat a jen potvrdíme znovu ULOIT. Samozejm novou sloku nezakládáme pi kadém dalším ukládání. Budeme ukládat do sloky Pokusy.

 


Sice nejedu pesn podle osnovy, ale myslím, e dnes by to mohlo stait.


ekám Vaše dotazy a pipomínky a slibuji, e pokraování bude trochu zajímavjší a zábavnjší.


Autor:Petr


Jak obnovit tetí okno vpravo


1. Menu okno a klik v poloce nedávno zavená okna na Vrstvy, kanály...


2. nebo si pohrát a vytvoit si znovu samostatná chybjící okna.
Menu okno, Pipojitelné dialogy, Vrstvy.
Vytvoí se samostatné 3.okno s jednou zálokou Vrstvy.
Na ádku popisu Vrstvy je vpravo malá ikoneka jako teka, na ní se objeví nápovda "Nastavit tuto kartu". Tam krom jiného meme pidat další záloku, jako volba "Pidat kartu". Mu zvolit teba "Kanály", nebo jiné potebnjší karty (stopy, vzorky atd.)


3. nebo pouít systémovou volbu Gimpu pro nastavení na instalaní (default) hodnoty. Po novém startu Gimpu se zobrazí vše pvodní.
Menu Upravit, Pedvolby, Správa oken a tlaítko Obnovit ... na výchozí hodnoty. A je nejrychleji vymalováno.


Ješt k principu Gimpu.
Pedpokládá se uloení všech tí oken vedle sebe, to je okno nástroj vlevo a okno (okna) vrstev atd. vpravo od hlavního okna s obrázkem.
V pípad malého monitoru, kdy nejde vhodn zmenšit okna myší, pichází alternativa pekrývání oken pomocí techniky tabelátoru: Skrýt - obnovit.
Podle osobní libosti.


Nkdy pome nastavení rozlišení monitoru na vtší ísla ( teba z 640x480 na 800x600 nebo na 1024x768), ale opatrn a nechat se otestovat, zda to monitor zvládne. Pi chyb rozlišení se vše samo vrátí na pvodní hodnoty (roztrhaný obraz). Jinak potvrdíme vyšší hodnotu rozlišení. Gimp bude trochu menší, ale okna se ji mohou poskládat vedle sebe. Moná poádejte na tuto akci nkoho zkušenjšího.


…pokraování Milan


Oíznutí fotky se dlá z mnoha dvod

 

Obrazovka - oez

 

1) Zbavíme se sloup, ke, pedmt a lidí, kteí se na fotku pimotali pi focení. V hledáku je toti vtšinou vidt mén, ne je potom na fotce.


2) Pizpsobíme pomr stran fotografií pístroji, na kterém je potom budeme prohlíet (monitor poítae, televizní obrazovka...) a také, dáváme li fotky tisknout do fotolabu, pomrm stran papíru.
4:3, 14:9, 16:9.......obrazovky monitor a televize
3:2, 4:3, 1:1 a další ....fotopapíry


3) Estéti tvrdí, e kadá fotka si zaslouí jedinený formát (pomr stran).
Takový, kdy nejlépe vynikne fotografovaný pedmt a formát podtrhne estetické vyznní fotky. Potom se pouívají formáty s libovolným pomrem stran.


4)Pi focení vtšinou ostíme na pedmt, který je pro nás nejdleitjší. Ten je pak uprosted fotky a to není práv podle estetických zásad Zlatého ezu. Oíznutím meme tohle opravit.


5) Také se dá oíznutím, teba ze skupiny lidí, vybrat náš oblíbenec.

 

 

  

Oez - ped a potom


Píklad pouití najdete jist sami dostatek. Naproti tomu, teba u krajin, se oez ani dlat nemusí.


Jak na to:


Oteveme obrázek. Meme teba, SOUBOR - OTEVÍT NEDÁVNÝ - a vybrat ten co jme pokusn uloili.


V levém nástroj. panelu vybereme ikonu SKALPEL. Ve spodní polovin panelu naskoí nkolik zaškrtávacích políek a roletek.
Pozornost vnujte jen tmto:
PEVN - zaškrtnout
POMR STRAN - nechat
políko hned pod tím - pepsat na kýený pomr - nejastji pouívám 4:3
(nkolik pomr které se pouívají, jsem uvedl výše).
Ikony hned vedle - kliknout "naleato" nebo "nastojato".
Potom a - ZVÝRAZNNÍ - zaškrtnout


Potom v obrázku kliknutím a taením úhlopín, vyrobíme obdélník. Na velikosti nezáleí. Taením za rohy nebo boky jej meme zvtšit, nebo zmenšit. Pomr stran se nemní. Kliknutím a taením nkde uprosted, jej meme posouvat. To, co je v obdélníku, bude oíznutá fotka. Tak peliv upravujte velikost a polohu. Kdy jste spokojeni, staí dvojklik uprosted obdélníku a fotka se oízne. No a mete jí uloit.


Pokud budete chtít experimentovat, zrušte teba zaškrtnutí políka pevné. Potom máte volnou ruku v ízení rozmr obdélníka. Všechny experimenty jsou vratné. Kdy chcete obdélník zrušit, kliknte na kterýkoli nástroj v levém panelu a pak zase na skalpel. Pokud jste obrázek u oízli, pouijte k vrácení pravý nástroj. panel.


Vrácení provedených úprav.
V pravém nástroj. panelu nahoe vyberte ikonu se zelenou šipkou - historie zmn. V okn pod tím budou pi práci naskakovat ikony jednotlivých úprav.
Mete se vrátit na vybranou ikonu v okn, nebo lutou šipkou zpt, která je hned pod oknem. (V Gimpu se dá pepsat historie:-))) ).
Je tam ješt zelená šipka - vped
a košátko - to radji nepouívejte, smae celou historii, ale úpravy na obrázku se nevrátí.

 

 

SROVNÁNÍ HORIZONTU, nebo SVISLÝCH LINIÍ


Snad kadému se povede obas snímek, na kterém je kácející se les, nebo moe, které tee s kopce. Píklad se najde jist dostatek. Telegrafní sloupy, padající domy a vlastn vše co má být vodorovné nebo svislé. Lidské oko je velmi citlivé i na malé odchylky.

 

 

Srovnání horizontu


Také je moné tento postup vyuít pi vylepšování komposice, teba na fotografiích list, kvtin, hmyzu a všech detail pírody.


Tuto úpravu je výhodnjší dlat ješt ped oíznutím, protoe vdy obrázek ztratí ást pixel a mete zmnit "tce" zvolenou komposici !


V Gimpu je na to nástroj
...... ROTACE


Po otevení obrázku vnujte nejdíve pozornost pravítkm, která jsou vlevo a nahoe.Uchopením myší za pravítko a taením, si do obrázku natáhnete pomocné áry. Z horního pravítka vodorovné, z levého svislé. Jejich poloha jde ješt upravovat. Najet kurzorem a ára zervená, potom uchopit a petáhnout do jiné polohy. Výhodné je pomocné áry umístit do horizontu, nebo linie, kterou chceme narovnat. Pomocné áry je moné odstranit petaením zpt na píslušné pravítko, také zmizí po uloení souboru, ale zatím je budeme potebovat.


Postup:


V levém nástrojovém panelu najdeme nástroj ROTACE.
Klikneme na nj a ve spodní ásti nástroj. panelu naskoí nastavování parametr.
Transformace : Vrstva ..... tj. 1. ikona
Smr : Normáln
Interpolace : Kubická
Oíznutí : Na výsledek, nebo S pomrem
Náhled : Obrázek
Krytí : 100%
Pak je tam nastavování parametr míky, kterou meme zapnout v okénku Náhled. Je celkem na nic, tak se tím nebudeme zabývat.
Zatrhávací políko 15 stup - Pi zatrení, obrázek rotuje po 15 stupních. Nebudeme zatrhávat.


Kliknutím na obrázek naskoí uprosted znaka stedu otáení (krouek s kíkem) a také dialogové okno Rotovat. Taením myší je moné tento sted posouvat kamkoli. Je výhodné jej posunout nkam blízko rovnané linie. Potom meme nkde dál od stedu rotace, uchopit obrázek a taením se snait srovnat linii (obzoru). Pomou nám pi tom výše zmiované pomocné áry. Dokoníme kliknutím na tlaítko ROTOVAT v dialogovém okn, které naskoilo pi kliknutí do obrázku.


Výhodnjší ale je, to dlat jinak.

 

Otáení provedeme pímo v dialogovém okn - ROTOVAT. V nm nás bude zajímat hlavn okénko ÚHEL. Klikáním na šipky u hodnoty úhlu meme jemn pootáet obrázek tak dlouho, a nám výsledek bude vyhovovat. Potom klikneme na tlaítko ROTOVAT.


Vrátit rotaci mete v pravém nástrojovém panelu (jak jsem popisoval minule), nebo menu ÚPRAVY - VRÁTIT a také pímo v dialog. okn - rotovat, píkazem OBNOVIT, nebo ZRUŠIT.


Ješt je nutné dodat, e i v Gimpu, jako v kadém slušném editoru, jsou monosti rotace o 90 stup (vpravo, vlevo), o 180 stup a také pevrátit vodorovn a svisle. Na tyto monosti se dostanete takto: menu - OBRÁZEK - TRANSFORMOVAT - no a pak u jen kliknout na kýenou monost.

Tentokrát, abyste nemuseli pracn hledat ve svých fotkách, posílám "poupravený" obrázek,který doufám, upravíte do koukatelného stavu. Ale iniciativ se meze nekladou. Pokud budete chtít ukázat výsledek práce, bylo by dobré, piloit vdy obrázek ped a po úprav.


PS. Píšt bude kolinearita, esky soubnost, nebo lépe rovnobnost. To je oprava sbíhajících se linií na domech, hradech, kostelech a všech vysokých budov, focených z podhledu.


Kolinearita (rovnobnost)


Na ST jsem u vidl mnoho fotek, které by urit vypadaly mnohem lépe, kdyby se srovnaly sbíhající se linie. Na druhou stranu nemá cenu rovnat všechno. Nkdy srovnaná fotka vypadá h, ne pvodní. Jsou i snímky, kdy se naopak sbíhavost ješt zámrn zdrazuje.

 

  

Kostel Trhový Štpánov


Nkdy je opravdu tké posoudit, jestli upravovat, nebo ne a je to na vkusu kadého z Vás.
Já vtšinou úpravu sbíhavosti udlám, a kdy se mi výsledek nelíbí, vrátím se k pvodnímu obrázku.


Vyberte nástroj PERSPEKTÍVA v levém nástrojovém panelu a nastavte parametry takto:


Transformace : Vrstva ... tj. 1. ikona
Smr : Korektivn (vzad)
Interpolace : Kubická
Oíznutí : S pomrem
Náhled : Obrázek + míka
Krytí : 100%
Pak je tam nastavování parametr míky, kterou meme, nebo nemusíme zahustit.


Kliknte do obrázku. Naskoí dialogové okno a míka. Na míce jsou dleité tvereky v rozích obrázku. Na první pohled nejsou ani vidt. Uchopením a taením myši za levý horní roh se snaíme srovnat nkterou svislou áru míky se stromem, rohem budovy atd.. Pitom se snate udret vodorovnou úrove taeného rohu (táhneme vodorovn a doprava). Toté, ale zrcadlov, udláme i s pravým horním rohem obrázku (táhneme vodorovn a doleva).
V dialog. okn potvrdíme - Transformace.


Pokud nejste spokojeni, vrate se k pvodnímu obrázku a zkuste to znova.


Zase dávám k procviení (trochu poupravený) obrázek lesa. Jako píklad, kdy obrázek v podstat nejde upravit pikládám, se svolením Bobo, fotku "Kostel Trhový Štpánov". Ten, komu se jí podaí upravit, dostane pochvalu ped nastoupenou jednotkou (vnujte prosím pozornost i vice na steše kostela).

 

 

Histogram


Na piloeném obrázku vidíte fotku a jak vypadá její histogram.

 
Histogram si vypoítá poíta. Pro pochopení to zhruba popíši. Poíta si -jako- pevede fotku do šedých odstín, spoítá pixely jednoho odstínu šedé a podle mnoství udlá do diagramu svislou áru. A protoe je 256 odstín šedé a poíta to spoítá pro kadý odstín, je v diagramu jedna ára vedle druhé a vypadá to jako diagram. Tyto hodnoty nemají rozmr. Na diagramu se jen vyhodnocuje, které šedé je tam víc, které mí, nebo která chybí.

 


Pod diagramem je ješt lišta s pechodem od erné do bílé. Také se tomu íká šedý klín. Ten je tam pro názornost, aby na první pohled bylo vidt kolik je na fotce kterého odstínu. Naznail jsem to lutými arami.

 

 


Nejdleitjší body na diagramu je erná (hodnota 0, levý konec diagramu) a bílá (hodnota 256, pravý konec diagramu). Správn nafocená fotka by mla mít diagram mezi ernou a bílou.

 


Vyhodnocení fotografie podle histogramu.


Celkem správn zvolený osvit, moná mohla být exponována trochu mén, aby se diagram posunul trochu k erné. Tmavých tón málo, erná chybí. Na bílém konci diagramu náznak peexpozice (zejm na okrajích kvt). Diagram obsahuje skoro celou škálu šedé (dynamický rozsah).

 

 


Takhle by to zhruba mlo vypadat.


ÚROVN


V Úrovních se dá fotka dost vylepšit, ale také pokazit. Tak všechny úpravy dlejte velmi opatrn. V úrovních je moné fotku upravit, aby mla syté barvy a také odstranit barevné závoje.

Chybí tmavé i svtlé tóny


Po otevení fotky se na n dostanete - nabídka
Barvy - Úrovn.

 


Popis okna:
V okn nás bude zajímat jen horní ást. Výstupní úrovn u nás nezajímají.
Pedvolby - nepouívejte.
Kanály- meme upravovat jasový kanál, ale taky všechny kanály RGB


Diagram
Diagram je klasický histogram doplnný na spodní stran temi posuvnými trojúhelníky. Ty nás budou zajímat nejvíc.
Pod diagramem jsou také íselné hodnoty polohy posuvných trojúhelník. Potom jsou tam dv kapátka.


Popis úprav:
Budeme se zabývat úpravou jasového diagramu. Pro jednotlivé barvy RGB platí v podstat to samé.


1. Ve fotografii chybí svtlé tony. Pravý, bílý trojúhelník posuneme vlevo, ped zaátek grafu. Viz obrázek.


2. Ve fotografii chybí tmavé tóny. Levý, erný trojúhelník posuneme vpravo, ped zaátek grafu. Viz obr.


3. Pitom prostední, šedý trojúhelník se automaticky posune tak, aby fotografie nebyla moc svtlá, nebo tmavá. Samozejm tímto trojúhelníkem mete upravit jas fotografie podle svého pání.


4. Fotografie nemusí mít ani svtlé, ani tmavé tóny. Potom pouijeme bílý i erný trojúhelník jako v bod 1 a 2. Viz obr. Trojúhelníky, ale není dobré pibliovat moc k sob. Jemné pechody barev by byly jakoby stupovité, protoe by chyblo mnoho polotón.


Pi úprav jednotlivých barev RGB postupujeme stejn, ale pozor, upravíme-li jednu barvu, musíme upravit i ostatní. Pi tom se velmi asto pouívá jen prostední trojúhelník.

 

Kapátka - se pouívají mén asto, ale pro úplnost to také uvedu.
Kliknte na kapátko (bílé, vpravo), potom kliknte na fotografii v míst, kde by mla být bílá. Fotografie se pepoítá. Stejné je pouití erného kapátka na ernou.


Po tchto úpravách fotografie následuje ihned úprava kivek (bude v další lekci) a proto se doporuuje fotku udlat o chlup svtlejší (stedním trojúhelníkem).

Také musím podotknout, e na vtší barevné úpravy fotek je teba mít cit pro barvy a také dostatenou praxi. Proto opravdu doporuuji opatrnost. Platí, e mén je nkdy více.


Jednu vychytávku nakonec.
Chcete-li vidt všechny pepaly, zajete prostedním trojúhelníkem úpln doprava. Fotka zerná, a vidt budou jen pepaly a v jakých jsou barvách !!!

 

 

KIVKY


Pomocí tohoto nástroje meme na fotce upravit zvláš tmavé a zvláš svtlé tóny. Není to úpln pesn, protoe se v odborné literatue se uvádí, e je moné ztmavovat a zesvtlovat všechny úrovn, kadou samostatn.


Profesionálové to asi skuten dlají. Já bych ale doporuoval vtší zdrenlivost. Fotka se dá opravdu vylepšit, ale také neskuten pokazit.

 

 


Na kivky se dostanete píkazem - Menu - Barvy - Kivky.
Objeví se okno, podobné tomu, které znáte z Úrovní.


Pedvolby - nepouívám
Kanál - jas, ervená, zelená, modrá (vtšinou se pouívá jas, ostatní jen pi odstraování barevného závoje)
Hlavní okno - s histogramem a kivkou, kterým se budeme zabývat podrobnji
Typ kivky - plynulá, volná ruka
Náhled - zatrhnout, aby se úpravy kivky ihned projevily na fotce


V okn s histogramem si kliknutím na úhlopíku "vyrobíme" tolik ovládacích bod, kolik je poteba. Taením za ovládací body kivku tvarujeme podle našich poadavk. Táhneme-li kterýkoli bod doprava dol, píslušné tóny ztmavujeme. Taením vlevo nahoru tóny zesvtlujeme.


!!!!!!! Tmavé tóny fotografie upravujeme v levé spodní ásti úhlopíky, svtlé tony upravujeme v pravé horní ásti úhlopíky. !!!!!!!


Pokud jsme naklikali víc bod ne potebujeme, nebo se úprava nepovedla, klikneme na tlaítko obnovit a zaneme znovu.


Pikládám nkolik píklad úprav kivky a na fotce, která je u toho hned vidíte, jak se úprava projevila.


Obrázek Kivky - Bez úprav, fotka ovšem pedtím ji byla upravována, tak se ani moc opravovat nemusí.


Obrázek Nejastjší tvary 1 - tmavé tóny ztmaveny, svtlé zesvtleny. Na fotce se zvtšil kontrast.


Obrázek Nejastjší tvary 2 - tmavé tóny zesvtleny, svtlé ztmaveny. Na fotce se sníí kontrast.


Obrázek Nejastjší tvary 3 - tmavé i svtlé tóny zesvtleny. Fotka je svtlejší.


Obrázek Nejastjší tvary 4 - tmavé i svtlé tóny ztmaveny. Fotka je tmavší.


Obrázek Ale také - píklad kivky vytvoené v reimu "volná ruka". Barvy na fotce jsou deformovány, ale nkomu se tato "grafika" líbí.


A ješt. Pokud fotku nejdíve upravujete v Úrovních, udlejte ji trochu svtlejší a v Kivkách pouijte tvar kivky podle obr. Nejastjší tvary 1.


Zkoušejte, experimentujte, vracejte se, rozilujte se, ale hlavn se ute! A taky se ptejte.


DOOSTOVÁNÍ fotek


Kadá fotka, která vyleze z digitálního foáku je více, nebo mén neostrá. Je to dáno u funkcí snímacího ipu a zpsobem zpracování informací, které ip poskytuje. asto také roztesením pi snímání, nebo špatným zaostením.


Kupodivu ostejší snímky dávají laciné kompaktní foáky, které u pi ukládání obrázku na kartu, fotku doostí. Pedpokládá se, e majitelé tchto pístroj se nebudou zabývat úpravami fotek v PC a dají je rovnou vytisknout, nebo je vypálí na CD. I kdy i zde je doostení vhodné. Naopak, po zrcadlovkách se vtšinou ádá, aby na výstupu byla co nejmén zkreslená informace a tak se tyto fotky upravovat musí.


Co je doostení?

Poíta na snímku vyhledá všechny hrany (náhlý pechod mezi svtlou a tmavou plochou). Podle Vašeho píkazu pak ztmaví okraje tmavé plochy a zesvtlí okraje svtlé plochy. Intenzitu práv musíte nastavit.


Zaostování se provádí jinak pro prohlíení v poítai a jinak pro tisk. Budete-li dávat fotky tisknout, musí se mírn peostit. Toho se dosáhne tím, e fotku pro prohlíení na poítai budete zaostovat pi 100% zvtšení a fotku pro tisk pi 50%. To se nastaví na spodním rámu okna Gimpu. Na menším obrázku je práv tendence trochu peostovat.

 

     

ostrá - doostená


1. O jednom zpsobu doostování jsem se zmioval ji pi kapitole o zmenšování fotek. Vdy po zmenšení následovalo doostení o cca 5 %. Jen pro pipomenutí - Filtry - Vylepšit - doostit. Takto doostit jde i pi konené úprav, jen se pouije jiná hodnota (a 60%). Tento zpsob ale nedává uspokojivé výsledky.


2. Lepší zpsob je pouití "maskování rozostení". Na to se dostaneme - Filtry - Vylepšit - Maskovat rozostení. Naskoí okno kde je náhled a pod ním ti parametry.
Polomr - prouek kolem hrany, který bude zdraznn
Míra - ovlivuje sílu efektu
Práh - co ješt má poíta povaovat za hranu


Uvedu nkolik píklad, jak se tyto parametry nastavují. Hodnoty jsou opsány na internetu a jsou pro PhotoShop. Tak je berte s rezervou.


Je to vdy: míra / polomr / práh


Bné zaostení a 1,25 / 1 / 3
Jemné a 1,5 / 1 / 10
Portrét a 0,75 / 2 / 3
Mírné a 2,25 / 0,5 / 0
Maximum a 0,65 / 4 / 3
Univerzál a 0,85 / 1 / 4
Pro internet a 4 / 0,3 / 0


No a nakonec jak poznat, e je zaostení perfekt a jak poznat peostení? Tko. Prohlíet fotogalerie a koukat jak by ostrá fotka mla vypadat.
Pikládám taky ukázkové fotky. Jednu snad zaostenou, druhou peostenou.


Od tohoto okamiku u nikdy nebudete se svými fotografiemi spokojeni. Vdycky objevíte fotku, která bude ostejší. Budete hledat na internetu jiné zpsoby zaostování (a je jich dost). Budete shánt programy, které to umí lépe a rychleji atd. atd.

 

A zase pipomínám, nepehánt, porovnávat a ptát se.


Retuš klonovacím razítkem


Retuše jde dlat mnoha zpsoby. Nejpouívanjší je asi klonovací razítko. Proto se mu njaký as budeme vnovat.


Retušování je úprava fotografií, pi ní se odstraují neádoucí objekty, dráty, sloupy, vtve, rzné skvrny a teba pylová zrnka pi makrofotografii. Klonovacím razítkem je moné do fotografie také rzné menší objekty dodat. Vše se dlá proto, aby estetický dojem fotografie byl co nejlepší. Retušování je ale vhodné jen na menší opravy. Nehodí se teba na výmnu oblohy a podobné rozsáhlejší úpravy. I kdy, pi dostatku trplivosti i tohle jde klonováním udlat.

 

  


Pro pochopení logiky nastavování, musím vysvtlit, jak klonovací razítko pracuje.


Snadnji se to pochopí na píkladu.
Na fotografii bude nkde bílý flíek, který budete chtít odstranit. Nejprve si nkde na fotografii (je jedno jak daleko od bílého flíku) najdete stejnou, nebo alespo hodn podobnou barvu, která je v okolí flíku. To aby a penesete tuto barvu na flíek, nebyl zásah vidt. Na to místo najedete kurzorem (kroukem), podríte klávesu CTRL a kliknete myší. Tím jste urili zdrojovou oblast. Potom kurzor (krouek) pesunete na flíek (cílová oblast) a kliknete. Tím se barva zdrojové oblasti zkopíruje do cílové oblasti a mlo by být hotovo. Samozejm záleí na dalších nastaveních. Podle toho jak máte nastavené krytí se kliká nkolikrát, nebo se cílová oblast nkolikrát pejede (stisknuté levé tl. myši).

 


Po kliknutí na razítko v levém nástrojovém panelu, se oteve ve spodní ásti panelu ovládací nabídka, kterou budu popisovat a zárove pidávat své zkušenosti.


REIM: nechte normální. Je tam sice mnoho moností, ale to moná vyuijete, a budete mít njaké zkušenosti. Já tyto volby nepouívám.


KRYTÍ: udává v %, jak moc bude nanášená barva prhledná. Tuhle hodnotu mním velmi asto. Vtšinou nastavuji mezi 5 - 50%.


STOPA: kliknutím na barevný rek tlaítka, rozbalíte nabídku, kde se dá zvolit "hrot" kterým budete kreslit. Mete zvolit i jeho velikost. Já nejastji pouívám rozostený kruh. Lépe navazuje na okolí a retušované místo není potom tolik vidt. Pi retušování u hrany objektu, která má být zachována, je poteba pouít nerozmazaný, ostrý kruh. Jinak by došlo k rozpití hrany.


ŠKÁLA: mní velikost retušovacího nástroje. Tuhle monost vyuívám velmi asto, je to rychlejší a pohodlnjší, ne vybírat ve volb (stopa). Nastavení dlám podle oka. Potáhnu jezdcem a zajedu kurzorem na obrázek, kde okamit vidím velikost nástroje.


DYNAMIKA ŠTTCE: moná je dobrá má-li nkdo tablet. Já to nepouívám.


SLÁBNOUT: po zaškrtnutí mete ješt nastavit délku stopy. To je obas dobré pouít, pokud chcete mít retušované místo do vytracena.


APLIKOVAT CHVNÍ: kresba jako velmi hrubým sprejem. Táhlem se ovlivuje "rozházení" stop nástroje.


ZDROJ: nechte zaškrtnutý - obrázek


SLOU. VZORKU A VZOREK: nepouívám


ZAROVNÁNÍ: NIC - pokud jen klikáte, zdrojová oblast je na jednom míst. Pokud dríte levé tl. myši stisknuté a pitom jezdíte, pohybuje se zdroj. oblast soubn s nástrojem. Po uvolnní tlaítka myši, se zdrojová oblast vrátí na pvodní místo. Pouívám dost asto.


SLEDUJÍCÍ - zdrojová oblast je jakoby propojena s nástrojem. Tuhle monost pouívám velmi asto. Teba kdy retušuji el. dráty a obloha mní tón.


REGISTRUJÍCÍ - nepouívám, ale prý je moné mít zdroj. oblast na jednom obrázku a retušovat na druhém.


PEVNÉ - zdrojová oblast se nepohybuje.

 

   

Retuš - volavka 

 

ZMENŠOVÁNÍ


Ten kdo dává dlat fotografie do fotolabu, bude je dávat bez zmenšování. Jenom oíznuté, plus jiné úpravy, ale zmenšovat ne! Pišel by tím o potebné pixely a tedy o kvalitu.

 

  

zmenšení praváka


Vtšina z Vás to umí z jiných program, tak by to neml být pro nikoho váný problém. V Gimpu se tomu íká Škálování. Jedná se o zmenšení objemu dat tak, aby šel obrázek posílat mailem, nebo umístit na internet a také, aby byl rychleji naítán pi prohlíení v poítai, nebo DVD. Objem dat pímo souvisí s rozmry obrázku. Zvykem je rozmry udávat potem bod, pixel.


Samozejm i zde se pouívají doporuené velikosti, které se vtšinou shodují s potem vodorovných a svislých bod obrazovek.


Nkolik píklad, které odpovídají pomru stran 4:3
640 x 480 internet
800 x 600 internet- lepší kvalita, posílání mailem
1024 x 768 televizní obrazovka, monitory PC, posílání mailem
1280 x 1024 televizní obrazovka HD, monitory PC
1600 x 1200 televizní obrazovka Full HD, monitory PC


Já to dlám tak, e vtšinu fotek dávám do rozmru 1024 x 768 a na tch teprve dlám další úpravy, jako jsou retuše apod. Nevím, je-li to správné, ale jde to rychleji a neniím originál. Pokud potebuji teba dát fotku na ST, zmenším jí ješt na rozmr 640 x 480 a uloím do sloky „pro internet“.


Hned na zaátku jedno upozornní. V levém nástrojovém panelu je na to nástroj. Pokud obrázek zmenším jeho pomocí, dostávám ponkud podivné výsledky. Moná, e to tak má být, pro njaké další sloitjší úpravy. Radji to ale budeme dlat jiným zpsobem.


Jak na to:
Oteveme oíznutou fotku. Nahoe na rámu, jsou mimo jiné i rozmry fotky v pixelech. Tyto rozmry budeme zmenšovat postupn, a na poadovanou hodnotu. Jsou tací, kteí to dlají v deseti krocích a také tací, kteí fotku zmenší najednou. Popíši jeden cyklus, který se potom podle poteby opakuje.


Nabídka „OBRÁZEK/VELIKOST OBRÁZKU - naskoí dialogové okno, ve kterém pepíšeme VODOROVN na poadovanou hodnotu a klikneme do SVISLE. Tím se zmní i tato hodnota ( pomr stran 4:3). Hodnot dpi si nevšímáme. Meme , ale nemusíme, zmnit nastavení INTERPOLACE na Lanczos (prý u kadého obrázku dává lepší výsledky jiné nastavení). No a dokoníme tlaítkem ŠKÁLOVAT.


Budeme-li pokraovat ve zmenšování, musíme ješt DOOSTIT.


Nabídka – FILTRY/VYLEPŠENÍ/DOOSTIT - naskoí dialogové okno, ve kterém nastavíme doostení na 10-30 %. Já pouívám u Gimpu 10%. V jiném editoru tyto hodnoty nemusí platit.
Nakonec potvrdíme tlaítkem BUDI.

Pokud budeme zmenšovat v nkolika krocích, celý postup opakujeme. Postupné zmenšování doporuuji. Rozdíl ve výsledku je opravdu dost znaný.


Nakonec uvedu adu ísel, která budeme udávat do poloky VODOROVN , pi postupném zmenšování, teba z velikosti 8 Mpx. Zmenšujeme vdy o polovinu, tj. na 4Mpx.

No a nakonec obrázek samozejm uloíme známým zpsobem.


Ješt prosím, abyste nebrali návod jako dogma. Upravte si vše podle svých poteb.


Peji mnoho zdaru.

Milan