Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Richard,
ztra Ivana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Voda v našem ivot
 
Nám, seniorm, lékai, léitelé i pouení pátelé pi píleitostech pohovor i debat o zdravém  chování, lépe o zdravé ivotospráv ve vyšším vku, neopomenou zdraznit, e máme vypít denn pinejmenším dva litry tekutin. Všichni s tím obvykle souhlasíme, ale ne všichni  toto doporuení dodrujeme. Kdo by také poítal, kolik šálk aje, kolik hrnk bílé kávy vypil,  kolik hlt polévky,  dusu, minerálky nebo piva  do sebe v prbhu dne vpravil a kolik to dlá litr  A obzvlášt v zim, kdy pece není horko a kdy se lovk  tolik nepotí a ani nemá zvláštní íze.
 
A pece - voda je pro nás, suchozemské a teplokrevné obyvatele zem, zásadní ivotní podmínkou.íká se, e nejvzácnjší tekutinou je krev, ale je jasné, e bez pravidelného píjmu vody, v rznorodé podob, by nebyl v organizmu dostatek krve. Voda v organizmu  je hlavní slokou jeho vnitního prostedí – je rozpouštdlem, transportním médiem , je chladící kapalinou. Pro zajímavost – lidský organizmus je sloen z 30 % pevných látek a ze 70% vody. Jedna tetina celkové vody je v mimobunném prostoru jako krev, lymfa a tkáový mok.A práv  tato mimobunná voda závisí na výiv, na pití tekutin a tím i písunu nkterých solí.
 
Ve správném pitném reimu jde tedy o nutnost  udrovat rovnováhu ve výdeji a píjmu tekutin. V bných ivotních podmínkách se základní poteba píjmu tekutiny pohybuje mezi 2,5 a 3,0 litry  Organizmus ji pak prbn vyluuje   potem , moí, stolicí, dechem,a to i tehdy, je-li dodávka tekutin malá, protoe jde o nezbytné ivotní úkony  termoregulaní a pemny látkové. V takovém pípad me dojít k zahuštní a sníení objemu krve s následným zhoršením srdení innosti, sníení prtoku krve ledvinami a játry, sniuje se i sycení krve kyslíkem, negativn je ovlivnna i innost mozku. Tyto skutenosti nejsou patrny akutn, probíhají plíiv a my je asto povaujeme za projev vku nebo njakého souasného onemocnní.
 
Naopak, vyrovnaný píjem tekutin, o nj nám bí, napomáhá urychlení  regenerace   organizmu po záti – a u fyzické nebo duševní. Dje se to  pedevším zlepšením krevního obhu ( prokysliením krve) a zlepšením innosti centrálního nervového systému, dále pak pispívá ke zlepšení innosti ledvin a tím zamezuje hromadní  odpadních látek  v tle. Pijímané tekutiny mohou obsahovat i energetické látky, vitaminy , minerální soli .Potrava se také lépe vstebává, pokud je rozpuštná ve vod a píjem tekutiny zárove podporuje vyluování trávicích šáv i schopnost pijímat potravu - a je ješt mnoho dalších „pro“. Ale, víme dobe z vlastní zkušenosti, e mnoství  tekutiny, kterou vypijeme se ídí peván pocitem ízn a pocitem tepla v prostedí, v nm  zrovna jsme. Se stoupajícím vkem však klesá  pocit ízn  a tím se vytrácí i  hlavní stimul pijímání tekutin.
 
Protoe jde o velmi závaný faktor, ovlivující lidské zdraví a kvalitu ivota ve vyšším vku, mli bychom mu vnovat dslednou kadodenní pozornost.
Víme, e máme pijmout nejmén 2 litry tekutin denn, vypitou ernou kávu do celkového mnoství nezapoítáváme. Mnoství je teba rozdlit v prbhu celého dne, nikoli ve velkém mnoství najednou. Je lepší vypít pes 2 litry, ne mén.
Pijímané tekutiny by mly být rzného druhu. Mli bychom stídat nesladké ovocné,bylinné, zelené i tmavé aje. Dále meme konzumovat   edné ovocné dusy, také ovšem istou  pitnou vodu z vodovodu a pak balené stolní vody a minerálky,jejich denní mnoství by nemlo být vtší ne  0,5 litru. Stále platí nepít pímo z láhve, nebo  tak vzniká riziko mikrobiální kontaminace nápoje.
 
Doporuuje se  omezit   píjem kolových nápoj a píliš sladkých limonád- mohou být zdrojem píjmu nadmrných kalorií. Urité opatrnosti je teba u perlivých vod, sycených vtším mnostvím oxidu uhliitého, protoe ve vtším mnoství me narušit zaívání. Nco jiného je, jsou–li pírodní uhliité minerální vody  doporueny lékaem k pitné léb.
Také teplota nápoje a jeho chu hrají svou roli. Lépe se vstebávají chladnjší tekutiny, ale ani v lét by se jejich teplota nemla pohybovat kolem nuly. Chuové vlastnosti jsou velmi dleité, protoe na nich obvykle závisí ochota nápoje pijímat a také  pispívají k jejich lepšímu vstebávání. Pokud jde o nápoje s alkoholem, v malém mnoství (tj. 2 dcl vína, „malý panák“ tvrdého alkoholu i ½ litru piva denn) neškodí,  vtší mnoství alkoholických nápoj má zeteln nepíznivé vlivy na zdraví.
 
Mli bychom se nakonec opt zamyslet i sami nad sebou,  zda naše obasné bolesti hlavy, nevysvtlitelná únava, bolesti kloub, špatná nálada i nechu k jídlu  nemají zde svou píinu a vzít na vdomí, e bez pravidelného píjmu vhodných tekutin není zdraví.
Lenka Látalová