Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilona,
ztra Bla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

První  nositelka Nobelovy ceny za medicínu
 
 
Stejn jako Berta von Suttner má své koeny v Praze také Gertrude - Gerty Theresa Radnitz, provdaná Cori. Narodila se ped 110 lety v zámoné idovské rodin, 15. srpna roku 1896, ješt v Rakousko-Uherské monarchii. Gerty byla nejstarší ze tí dcer Marty a Otto Radnitzových. Otec, který byl editelem cukrovaru byl také chemik,   napíklad zavedl novou metodu rafinace cukru. Jeho ena Marta se pedevším velmi zajímala o kulturu, k jejím  pátelm patil  Franz Kafka.
A do svých deseti let byla Gerty, stejn jako její sestry, vyuována doma soukromými uiteli, jak bylo tehdy v mnoha dobe situovaných rodinách zvykem.. Potom navštvovala privátní díví školu. V šestnácti letech se rozhodla k dalšímu studiu, potebovala sloit maturitu, aby se pak mohla  na praské universit vnovat studiu mediciny. Podporoval jí v tom i její strýc, otcv bratr, který byl dtským lékaem. Piln se tedy uila latin, matematice, fysice a chemii, stále  za pomoci domácích uitel. V roce 1914 sloila s úspchem  maturitu jako externí aka na  Tetschen gymnasiu v Praze. Ješt ten samý rok se nechala zapsat na Karlovu universitu.
Spolu s  atraktivní, ivou rudovláskou  Gerty, zaal studovat na praské universit  ješt další praský rodák, (* 5. prosince 1896 ) svtlovlasý mladík Carl Ferdinand Cori.  Jeho rodina byla katolická, oba rodie akademici a tato rodinná tradice Carla ovlivovala a zavazovala. Od svých dvou let il s rodii v Terstu, kde  se jeho otec stal editelem oceánografické  biologické stanice, zabývající se studiem moských ivoich a rostlin. V roce 1914 se rodina pesthovala zpt do Prahy a Carl se zapsal ke studiu na Karlov universit.  Tam se setkal s Gerty Radnitz a byl prý  okamit fascinován jejím šarmem, inteligencí, smyslem pro humor a vitalitou. Spátelili se. Oba mli rádi pírodu, podnikali spolu ve volném ase dlouhé vycházky, výlety do hor, spolené horolezecké výstupy, v zim lyovali. Brzy byli zcela nerozluní, jak ve volném ase, tak pi studiu. Dalo by se íci, e na praské universit našla Gerty své dv nejvtší ivotní lásky : biochemii a Carla Coriho. Za první svtové války byl Carl v roce 1917 povolán do rakouské armády jako sanitní dstojník. Byl pidlen do „infekní nemocnice“ na Piav, kterou pedstavovalo nkolik ubohých devných barák. Málem tam sám také zahynul.  To, e neml píliš velkou monost nemocným a podvyiveným vojákm skuten pomoci v nm zanechalo trvalý a hluboký dojem. Válku ale šastn peil a v roce 1918 se vrátil ke studiu. Zaátkem roku 1920 promovali oba dva na lékaské fakult Karlovy university v Praze. Gerty Radnitz byla jedna z mála en, které získaly titul doktor medicíny. Na universitní studia se tehdy mnoho en nehlásilo.Ve stejném roce  uzaveli pes odpor rodi s Carlem satek. Gerty konvertovala ke katolicismu, brali se tedy v ímskokatolickém kostele Sv. Josefa ve Vídní. Carl Coriho tehdy pozval fysiolog a farmakolog Otto Loewi do Štyrského Hradce (Gratz), aby s ním pracoval na jeho výzkumech. Zde jen malá odboka : Dr. Loewi ( 1873 -1961 ) byl také  nositelem Nobelovy ceny za medicinu, dostal ji v roce 1936 za své objevy v neuromedicin. Protoe byl id, musel v roce 1938 z Rakouska odejít. Nacisté mu to umonili, byl mezinárodn velmi proslulý, ale a potom, kdy nechal pepsat peníze, získané spolu s Nobelovou cenou, do „jisté“ nmecké banky. Ji je nikdy neuvidl.. Pes Brusel a Oxford se tehdy ji 61letý Loewi dostal šastn do New Yorku, A pozdji  pijal Carl  Cori zamstnání ve výzkumné laboratoi vídeské universitní kliniky, aby mohl být  Gerty nablízku. Ta pracovala jako dtská lékaka v Karoliner-Kinderspital, kde se pedevším vnovala dtem, které trply nemocemi štítné lázy. Také  v Rakousku podnikali manelé Cori spolené horolezecké výstupy a lyaské tury v horách. Ale ivot v poválené Vídni byl tký, Gerty tehdy málem oslepla z podvýivy. Oba také rozhooval všeobecný poválený morální úpadek a cynismus, který se projevoval i v lékaské klinické praxi
V roce 1922 se proto rozhodl Dr. Carl Cori pijmout nabízené místo biochemika ve státním ústavu pro výzkum rakoviny  v Buffalo, na jezee Erie, v americkém stát New York.  Také idovský pvod Gerty byl  vzhledem k  vývinu politické situace v Evrop uritým nebezpeím, které naštstí oba tušili vas. Opustit Evropu bylo moudré a osudové rozhodnutí. Gerty následovala Carla a za nkolik msíc, kdy pro ni zajistil místo asistentky ve stejném institutu. Manelé Cori se tedy sthují natrvalo do Ameriky a v roce 1928 získávají americké obanství.
V roce 1931 byl Carl Cori povolán jako profesor farmakologie na Washington University School of Medicin in St. Louis ve stát Missouri. Gerty s ním „smla“ dvanáct dlouhých let v jeho laboratoi spolupracovat jako  jeho asistentka, za symbolický plat, který byl jen asi 10 procent toho, co dostával její manel. Je vidt, e ani v Americe nebyly v té dob eny rovnoprávné. V lét roku 1936 se narodil Carl Thomas, jediný syn manel Cori. Jméno Thomas dostal  na pam presidenta Masaryka.
V St. Louis zkoumali manelé Cori spolen  výmnu látkovou a funkci enzym v tkáních. Speciáln se zabývali tím, co se dje s molekulami glukosy pi píjmu  a vydávání glykol ve zvíecích tkáních a svalech. Gerty Cori  spolu s manelem prozkoumala a popsala  jednu formu nemoci, dnes bn zvané Cori - disease. Teprve od roku 1943 byla Gerty Cori „research associates profesor“ a 16 let pozdji je jmenována ádnou  profesorkou biochemie na Washington University. Tuto funci zastávala a do konce svého ivota.
V lét roku 1947 byli manelé Cori na dovolené v Coloradu, kde chtli podnikat horolezecké tury v Rocky Mountains. Ale na 4300 metr vysokém Snow Mass se vdy ilá Gerty zaala cítit velmi špatn, trpla dechovými potíemi a celkovou slabostí. Byly to první píznaky jejího bohuel nevyléitelného onemocnní kostní den, myelofibrosy.
Ve stejném roce 1947, v prosinci, byli manelé Cori vyznamenáni za své objevy v látkové pemn sacharid  Nobelovou cenou. Toto vysoké ocenní dostali spolen s argentinským fysiologem Bernardem Alberto Houssayem, který obdrel tuto cenu za své práce o významu pedního laloku hypofysy pi metabolismu cukr.
Po pevzetí ceny ekl Carl Cori ve svém podkování: „ Spolupracovat jsme s Gerty zaali u ped ticeti lety, na Karlov universit v Praze. Náš výzkum se z velké ásti vzájemn doploval a jeden bez druhého bychom nikdy nedokázali dojít tak daleko, jak jsme nyní“.
Gerty byla první ena, která získala Nobelovu cenu za fysiologii, a tetí ena od zavedení Nobelových cen, jednou touto cenou vyznamenaná.
Jejich  dvanáctiletý syn Tom si jako svj „podíl“ z penz,  které jeho rodie spolen  obdreli -  bylo to tehdy 24.460 dolar – pál parní lokomotivu.
Spátelený urnalista jednou napsal, e duševní procesy manel Cori byly  tak  provázány, spojeny, e mluvili a mysleli zcela shodn. Bez své ivé a nadšené eny nechtl zdrenlivý a uzavený Carl vbec nikde pracovat. Kdy  mu jednou na jisté americké universit nabídli významnou a výborn dotovanou posici, ale nechtli souasn s ním zamstnat i jeho enu, rozhoen nabídku odmítl. Pes svoji tkou, stále se zhoršující chorobu pracovala Gerty v laboratoi neúnavn dál, v roce 1950 byla  zvolena editelkou „National Science Foundation“. Její další výzkum vedl  roku 1952 k vysvtlení molekulární struktury glykogen.
26. íjna roku 1957 podlehla Dr. Gerty Cori – Radnitz v St. Louis selhání ledvin, v dsledku  svého nevyléitelného maligního onemocnní kostní den. Bylo jí teprve 61 let. Ve vdeckém svt po ní zbyly nesmírn cenné výzkumy a výsledky vdecké práce a na St. Louis Walk of Fame mají spolu s Carlem svoji hvzdu .
Carl se v roce 1960 znovu oenil s Anne Fitzgerald-Jones. Na universit v New Yorku zstal a do roku 1966, kdy resignoval na své místo profesora. Potom  psobil v Cambridgi, Massachusetts, na Harvard University (laboratory) a Massachusetts General Hospital, kde se zabýval genetikou. Svoji milovanou Gerty peil o 27 let.
26. íjna roku 2000 byly   v Praze odhaleny dv pamtní desky podle návrhu sochae Olbrama Zoubka. Jedna je v Salmovské ulici, na rodném dom Carla Ferdinanda Coriho a druhá v Petrské ulici, na dom, kde se narodila Gerty Radnitz-Cori.  
Na slavnostní odhalení piletl z Ameriky také Tom, jediný syn manel Gerty a Carl Coriových. Jeho matka a otec  na rodnou Prahu nikdy nezapomnli, íkal Carl Thomas  Cori. Vzpomínal prý  také na to, jak ho rodie uili esky íkat „str prst skrz krk“.
Ale ve  šlépjích rodi se nevydal, pracuje ve zcela jiném oboru.
 
Vra Pokorná,  NL
Další lánky autorky:
Cesta ke slušnosti
Swentiboldova stanice
Ochudých a bohatých penzistech
Jak jsme emigrovali - I.
Neobyejný ivot
Pink ribbon
Nordic walking
Co je to vlastn ANWB
American hero a eny
Ješt nco o vjíích
Halloween
Den mrtvých
Studenti v Nizozemí