Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Indie, zem kontrast (2)
 
Indie, slovo vonící koe­ním, exotikou, dálkami a zcela vlastní historií, která šla svou prastarou cestou dávno ped tím, ne v Evrop vbec njaká historie zaala; také druhá nejlidnatjší zem na svt s tém miliardou obyvatel, rodná vlast Mahátmá Gan­dhího.
lovk má pocit, e aby ji alespo trochu po­znal, poteboval by k tomu msíce. A já ml  k dispozici pouze necelé dva dny v pauze mezi ob­chodními jednáními a od­letem zpt do Evropy. Na­štstí pouhých dv st ki­lometr od hlavního msta Dillí je Agra, msto starých indických emesel, ale pe­devším msto, ve kterém stojí Tád Mahal, snad nej­známjší indická památka. A u se dopravíte do Agry jakkoliv, autobusem, autem, musíte je nechat asi kilometr ped Tád Maha­lem. Indové si této památky velice cení, a aby ji co nej­mén zneistili nesmí v nejbliším pásmu kolem nj jezdit ádná auta se spalovacím motorem. Dále u pouze elektrobusem cyklorikšou, v Indii snad nejobvyklejším zpsobem pepravy na krátké vzdálenosti. Vstupné do Tád Mahalu je pro cizince, dosti vysoké  (750 rupií, tedy asi 590 K),  pro samotné Indy to stojí sotva desetinu této ástky. Dá se to ale pochopit. Údrba této pa­mátky stojí dost penz a pro Indy je to kus jejich ná­rodní historie.
Pekroením hlavní vstupní brány Tád Mahalu jako byste vstoupili do jiného svta. Za zády jste nechali špinavé ulice s  odpadky, pobíhajícími vepíky a rá­musem, ped vámi se ot­vírá pohled na krásné stavby, zahrady a peliv stiený anglický trávník. Stavitel Tád Mahalu, Šach­hdahan, vládl v Indii v 17. století. Jeho ddeek Akbar i otec Dahandír vybudovali mocné impé­rium a uinili Agru sídlem svého královského rodu Mughal. Kdy Šachda­han usedl v roce 1627 na trn, ml vše, co si mohl orientální vládce pát – ob­rovské impérium, neome­zené bohatství, pohodlí a luxus, a nade vše svou milovanou manelku Mumtaz Mahal.
 
A práv její smrt pi narození tvrtého dítte dala podnt k vybudování Tád Ma­halu.
íká se, e Šachda­han slíbil své paní ped smrtí, e vybuduje památník, který bude vn symbolizovat jeho lásku. Její smrt  ho zcela zdrtila a veškeré své síly i bohatství vrhl do výstavby jejího po­smrtného památníku. Tád Mahal je tedy vlastn mau­zoleum, hrobka Mumtaz Mahal je v jeho geometric­kém stedu. Je taky nád­herným projevem lásky mue ke své en. Vý­stavba Tád Mahalu trvala dvacet let od roku 1623 a podílelo se na ní více ne dvacet tisíc dlník. I dnes, tém  o  400 let pozdji, zstává stavba zá­iv bílá. Pro její výstavbu byly pouity nejkvalitnjší materiály.
Od základ a po špiku kopule je Tád Mahal vy­budován z  bílého mra­moru, zvaného makrana, který se tí v Indickém Rádastánu. Tento druh mramoru je zcela kompaktní, povrch není pórovitý a proto ne­dochází k jeho zneišo­vání. Bohatá ornamentální výzdoba mramoro­vých ploch není provedena barvami, které po ase vy­blednou. Byla  pouita  technologie vkládání drahých   kamen  (jaspis, chal­cedon, achát, karneol, moské korály i pravé dia­manty) do mramoru. Jeden motiv kvítku, kterých jsou po celé stavb tisíce, se skládá z nkolika desítek kousk pesn opracova­ného kamene. Výsledné dílo je pak tém vné. Kvtinové a ornamentální motivy uvnit i vn jsou doplnny ci­táty z  koránu, které jsou vyvedeny z erného mra­moru. Mramor makrana i vtšina pouitých drahých kamen jsou poloprsvitné a celá stavba odráí dopa­dající svtlo. Nejkrásnjší prý je pi  msíním úplku nebo pi východu slunce. Uprosted dne se na stny, na které dopadá slunce, tém nedá dívat, jak oslují. Kolem hlavní stavby jsou dmysln rozvedeny vodní kanály s mramorovými behy a efekt zrcadlení dodává krásné stavb ješt  další  rozmr.
 
Tád Mahal je postaven na behu eky Jamuny, aby jej šach  ml na dohled ze svého  královského paláce v ervené pevnosti. Šachdahan ml prý v plánu postavit kopii Tád Mahalu z  erného mra­moru na druhé stran eky jako hrobku, do ní by byl po smrti  pohben on. To se mu  ji nepodailo, protoe jeho vlastní syn, Aurangzeb,  který  ml   ji dost tatíkova utrácení,  prohlásil Šachdahana za nepíet­ného a do konce ivota jej uvznil v jeho paláci. Na­konec mu tedy zstal pouze pohled z okna.
 
Šachdahan je pohben vedle své manelky Mumtaz Ma­hal. emeslo vkládání kamen do mramoru se zachovalo dodnes. Je to rodinné e­meslo, které se ddí z generace na generaci. Tyto výrobky jsou také po­hádkov drahé. Bohat zdobený stolek 60 x 100 cm stojí teba 7000 USD.  Takový stolek je ale výsledkem více ne roní práce a ob­sahuje stovky kamen. Takovými penzi nedisponuji, ale  našla se alespo malá krabika na klenoty, kterou jsem si mohl dovolit koupit své manelce. Byla ze stejného mramoru a zdo­bená stejným zpsobem jako stavba, které jeden milující vládce zasvtil celý svj ivot…
Pavel Maásek
 
Pokraování píšt…


Komente
Posledn koment: 21.08.2006  13:18
 Datum
Jmno
Tma
 21.08.  13:18 Jarda pensist a senioi
 21.08.  03:36 Alfons Jarda to popletl
 20.08.  23:51 Jarda cestujc penzisti
 20.08.  11:22 Alfons Jen co mn Topolnkovci zvednou dchod
 20.08.  10:55 gagiknedlik Td Mahl