Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbynk,
ztra Adolf.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Setkání jsou jako ivá voda
aneb další „Networking“
 
Ronov je velmi píjemné msteko. Práv toto msteko bylo místem našeho setkání. Leí v údolí Bevy v nadmoské výšce 373 m.n.m., je však obklopen horami dosahujícími výšek 900 a 1000 metr a hora Radhošt má výšku dokonce pes 1100 m. Nejstarší dochovaná zmínka o Ronov pochází z roku 1267, v roce 1411 se Ronov stává mstysem, roku 1557 pak mstekem a v roce 1880 mstem. Významným se ve mst stalo skláské emeslo a tkalcovství. Tkaním plátna a mušelínu byl Ronov známý v celé rakouské monarchii. U v roce 1687 je v Ronov uvádna papírna a od roku 1712 také pivovar. Vhlasu dosáhlo valašské vyšívání.

V roce 1796 si zdejších píznivých klimatických pomr povšiml brnnský doktor Kroák a poslal sem první tyi neduivce s prsní chorobou. Pekvapiv dobrý výsledek a narstající poet host dal podnt roku 1820 ke vzniku klimatických lázní. Zpoátku se léilo inicí a terénními vycházkami, pozdji také koupelemi a elektrolébou. Nejvtšího rozkvtu dosáhly klimatické lázn na poátku dvacátého století, kdy bhem letní sezóny pijídlo do Ronova a 3000 host tém z celého svta. Po lázeské kolonád v ronovském parku se procházeli také svtoznámý léka, zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, a zakladatel genetiky Georg Mendel. Lázn slouily k léb nemocí dýchacího ústrojí, plic a také srdce.Teku za lázeskou historií uinila druhá svtová válka. Zdravé klima, krása okolní krajiny a pívtivé msto však zstaly.  Lázeskou historii v souasnosti pipomíná u jen lázeský dm v mstském parku.
 
Ronov je dnes znám pedevším díky "Valaškému muzeu v pírod" (skanzenu), proto naše kroky vedly práv sem.
S myšlenkou zaloit muzeum starých lidových staveb pišel malí Bohumír Jaroka, rodák z Ronova. V roce 1925 byly do ronovského parku peneseny a postaveny první muzejní objekty a do dnešního dne má celé muzeum ve tech svých ástech (mstské, vesnické a Mlýnské dolin) pes 80 objekt.
 
Zajímavá je i  výstava o ivot a díle grafika, malíe a spoluzakladatele Valašského muzea v pírod Bohumíra Jaroka, která je instalována ve výstavním sále – Sušák. Pípadní zájemci se na ni mohou podívat ješt do 10. záí. 
Po prohlídce skanzenu a píjemném posezení jsme se ješt podívali na námstí Ronova, které bhem nkolika let doznalo velkých zmn.
 
Ale abych se vrátila ke zmínné ivé vod
 
Jak známe všichni z pohádky, nejprve se rány potely mrtvou vodou.  ivá voda pak po  zhojení ran byla vodou oivující, dávající ivot.  Tak njak bych pirovnala naše vztahy, kdy se na stránkách  seznámíme, dáme dohromady, ale a samotným, opravdovým setkáním ten vztah „oivne“. Sešlo se nás tentokrát šest. Šest upovídaných lidiek a  dalo by se polemizovat o tom, zda je to dost nebo málo!?
 
Kdy  jsme si povykládali co nás trápí, roziluje nebo tší, mli jsme k sob hnedle blíe. Milé pro nás bylo i setkání s Františkem, který také pijel s Martou, toho jsem do té doby vbec na stránkách nezaregistrovala, a to u je na stránkách (jak jsem se od dvat dovdla) hodn dlouho.
 
Stále jsem pemýšlela jak toto setkání více piblíit, jak popsat atmosféru, co jsme proili a cítili. Ale njak m tentokráte mza stále míjela, a m nakonec napadlo, e to za mne me povdt jeden z vašich meilík. Vybrala jsem Vlastin, snad se za to na m zlobit nebude…
Ludmila Holubová
 
 
Milá Lidunko,
 
zdravím T z Boršic. Protoe mám dnes v noci takové chmury, problémy, starosti, potíe, e nemohu spát, radji jsem vstala a sedám k poítai.
 
Chci Ti íct, e jsi prima holka, podkovat za Seniortip, protoe mne drí nad vodou vdomí, e mám nkoho, nco, kam se mohu obrátit kdy je mi hodn zle. Jsem moc ráda, e jsem Tebe i ostatní poznala osobn. Z cesty do Ronova jsem mla obavy, kvli velkému horku, ale zvládla jsem to a jsem tomu moc ráda. I Paška doma to zvládl. Je to Paška - pašák. Mám na co vzpomínat.
 
Byla bych moc ráda, kdybychom se sešli ješt letos, teba v záí, a nebudou taková vedra, ale ješt hezké slunené poasí a krásná barevná podzimní píroda. V píjemném poasí bychom spolu mohli pobýt i déle. Teba se pidají další.
 
Myslím, e takové spoleenství lidí, kteí se setkáváme na Seniortipu-klubu je moc dleité a prospšné pro mnohé z nás. Kadý z nás má njaké problémy, starosti, potíe. Kadý se s nimi vyrovnává jinak. A také kadý umí nco jiného a vzájemn se obohacujeme i radíme. Pomáháme si navzájem ít, kdy picházejí ivotní pekáky. Neumím to tak vyjádit slovy. Krátce, jsem moc ráda, e jsme se našli. Dkuji. 
 
Se srdeným pozdravem a páním hodn zdraví, štstí, úspch, zdaru v kadé innosti Tob osobn i celému Seniortipu-klubu Vlasta Vrlová.
 
Setkání v Ronov neboli „Kdo je kdo“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zleva sedící Vlasta, Janina, zleva nahoe Marta, František, Lída, Iva
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Komente
Posledn koment: 13.01.2019  22:01
 Datum
Jmno
Tma
 13.01.  22:01 Robert Chat, mobil a jina spojovatka
 20.07.  14:05 Ludmila Vra NL
 20.07.  07:19 Kamila pro Mirka
 19.07.  19:13 Mirek a Jiina L Sraz
 19.07.  14:51 Vlasta Ahoj, vichni virtuln kamardi-kamardky!
 19.07.  13:49 Pavel srazik
 19.07.  12:42 hera
 19.07.  11:13 Jaroslav Ptelstv me vzniknout i mezi lidmi, kte se v relu nikdy nesetkali
 19.07.  09:13 Janina Pavlovi
 19.07.  08:57 Iva sraz
 19.07.  08:31 Pavel
 19.07.  08:29 Pavel
 19.07.  08:18 Janina pro Emach
 19.07.  07:51 emach pro Janinu
 19.07.  07:45 Janina
 19.07.  07:44 emach
 19.07.  07:42 Kamila hera
 19.07.  07:39 Ludmila
 19.07.  07:36 hera
 19.07.  07:31 Ludmila fajn
 19.07.  07:31 hera
 19.07.  00:22 prababika