Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Hrátky s PhotoFiltrem / dílí námty


Autor: Imrich

 

adu námt najdete také na adrese http://photofiltre.suewebik.net/ , dnes si pezkoušíme jeden z nich - Umlecké prolínání - Jak vytvoit prolínání obrázk v poloprofesionální kvalit?


K tomuto experimentu nabízí citovaný web ke staení dva obrázky, my pouijeme jiné, které nám dovolí ukázat nkteré další monosti PhF. První z nich je obrázek od Jany, který nazvala Venuše, druhý, Zimní krajinu, jsem našel na internetu, autorem je J.Hašek. Oba obrázky si nejprve upravíme.

 

  


Na Venuši by v dalším mohl rušit rámeek, z obrázku si Výbrem vyznaíme vnitní ást (bez rámeku), dále zvolíme Úpravy/Optimalizované oíznutí/Nový obrázek a výsledkem nahradíme ve formátu JPG obrázek pvodní. Na obrázku ruší v pravém horním rohu svtlejší místa. Ty vylouíme tak, e na erné ploše vybereme plošku odpovídající velikosti, vykopírujeme, vloíme a pesuneme tak, abychom svtlá místa pekryly. Úpravy budou nutné dv - ti, podle toho jak budete šikovní.


Z upravené Venuše poídíme kopii Obrázek/Vytvoit kopii, vytvoí se kopie pesn stejné velikosti. Na tuto aplikujeme Filtry/Barvy/Pechod a u obou barev (erná, bílá) nastavíme Neprsvitnost na 100%. Tuto „masku“ pilepíme k pvodnímu obrázku tak, e ji vykopírujeme do schránky a pouijeme Vloit jinak/Slepit/Zprava. Na pechodu mezi pvodním obrázkem a maskou me vzniknout úzký bílý pruh, který opt pekryjeme kopií pruku erné plochy. Tím jsme pipravili jeden z podklad prolínaky, Venuši s maskou.

 

  


Nyní oteveme obrázek krajiny. Náklon trsu trávy se nám nehodí, zmníme orientaci obrázku tím, e pouijeme Obrázek/Peklopit podle svislé osy. Venuše je pomrn mohutná a trs trávy radji ješt posuneme doprava, pouijeme Obrázek/Posunout/Vpravo o 100 pixel. (Na levé stran se objeví pruh, který je rozdíln zabarven, ale ten nám nevadí, v dalším bude pekrytý.

 


Oba obrázky musíme rozmrov sladit. Zkontrolujeme Krajinu Obrázek/Velikost a Venuši s maskou upravíme na stejnou, nebo malinko vtší výšku. Venuši vykopírujeme do schránky, aktivujeme Krajinu a pouijeme Úpravy/Vloit jinak/Vloit s maskou. Dílo je hotové.


Kouzlení s hlkou

Stane se, poasí není nejlepší a obloha na vašem zábru je nepíjemn šedá. PhF umoní, abyste tuto vadu napravili. Všimnte si nejprve panoramatu bratislavské Petralky (Panorama), je poznamenáno práv tímto zpsobem. Ve svém archivu jsem vyhledal obrázek, na kterém se nachází dostatek oblohy a mrak (Mraky). Pomrn jednoduchá procedura vám umoní panorama osvit zámnou šedého nebe za jiné pestejší, kusem nebe z Mrak nahradíme nevábnou oblohu.


Je úelné, aby oba obrázky byly piblin stejn veliké. Nejprve si vytvoíme vzorek oblohy, který budeme chtít penést. Prostým výbrem ohraniíme zvolený kus nebe a potom aplikujeme Úpravy/Vzor, je ádoucí, aby zvolený výez odpovídal velikosti oblohy, kterou chceme nahradit.


Nyní si oteveme Panorama, v ásti Malování klikneme na kouzelnou hlku a pak na obrázek oblohy, ani bychom si zatím všimli nastavení hlky. Kouzelná hlka oznaí stejnobarevnou oblast, ale v prvním piblíení vynechává lehce zbarvený okraj oblohy, jak jsme to zachytili na obrázku Výstiek.

 

  

 

  


Výbr zrušíme (Esc), znovu se obrátíme ke Kouzelné hlce a Odchylku nyní nastavíme na hodnotu 60, hlka nyní bude tolerovat malinko odlišné zabarvení okraj oblohy a spolehliv vymezí celou oblohu.


Úpravu ukoníme aplikací Úpravy/Vyplnit vzorem, proe se zvolený vzorek oblohy promítne do vybraného místa. Naše panorama me dostat více podob, podle toho, jaký obrázek oblohy pouijeme k zámn.


Kouzelná hlka je mocnjší, ne se na první pohled zdá. Další monost ovíme na obrázku krajiny se stromem (Strom), na nm šedivé nebe prosvítá nkolika místy. Pokud hlku pouijeme zpsobem, který jsme pouili v pedchozím, hlka vyznaí jedinou oblast zvolené barvy. Na pomocném panelu proto zaškrtneme Barva a hlku aplikujeme na nejvtší oblast oblohy. Hlka spolehliv vyznaí všechny analogicky vybarvené oblasti bílé.

 

  

 

  

 

Tentokrát pouijeme jiný obrázek oblohy (Obloha), který jsem rovn pipojil, Strom i Obloha pochází z pvodního návrhu na pouití PhF. Oblohu si oznaíme jako budoucí vzor - Úpravy/Vytvoit vzor.


Výbr vyplníme jako prve Úpravy/Vyplnit vzorem (který jsme pedtím naetli).


Je to pomrn jednoduché, doufám, e s tím nebudete mít problémy.

 

 

Hrátky s (ne-)prsvitností -1

K tomuto cviení m inspirovala Hera, svého asu uveejnila obrázek trojice víl, které pak umístnila do lesíka (asi pomocí Gympu). Kdy jsem ten obrázek, který se mi zalíbil, pevzal do PhF, ke svému pekvapení i potšení jsem zjistil, e se postavy nacházejí na erném pozadí (Víly) a tak pišel nápad, trochu si pohrát s prsvitností. Nejprve jsem tm krásným stvoením nabídl místo na své zahrad (Heru jsem poádal o svolení, docela se ji mj nápad líbil) a dnes vám zvolený postup nabídnu k pouití, je mimoádn jednoduchý.

 

  


Otázku, kam s nimi jsem si poloil znovu a rozhodl jsem se nejprve pro rybník Svt a posléze pro vzdálený Jadran (Moe).

 

  


Jak budeme postupovat?


Oteveme si dva obrázky, rybník Svt a posléze zmínné Víly. Víly jsou pro náš zámr píliš urostlé a tak obrázek zmenšíme na šíku asi 300. Zmenšený obrázek okopírujeme Úpravy/Kopírovat, pejdeme na Svt a Víly vloíme.


Na vloený obrázek klikneme pravým tlaítkem myši. Nabídne se nám širší menu, levým tlaítkem vybereme Monosti vloení. Zaškrtneme monost Prhledná, nae na piloené palet se nám objeví Barva erná - tu práv potebujeme. Signalizuje, e pi definitivním vloení obrázku bude práv tato barva zcela prhledná a na výsledném snímku nebude vidt. I obraz víl meme ovlivnit v širokém rozsahu. Do jaké míry je budeme chtít vykreslit, uríme tím, e posuvník Neprsvitnost posuneme nap. na hodnotu 80 %. Hodnotu, odpovídající vašemu vkusu si vyzkoušejte. S Odchylkou v tomto pípad nemusíme pracovat.


Dáme OK a tím se nám víly octnou v plné kráse na hladin. Uchopením šipky na pravém horním rohu ješt meme velikost víl zmnit, nap. sníit a uchopením obrazu víly kamkoliv posadit, posunul jsem je tak, aby stály na behu.


Ješt jsem zkusil malinko jinou verzi, milé víly jsem odeslal na Jadran (obr. Moe). Postup byl pesn stejný, ale jejich vznášení nad hladinou se mi moc nezamlouvalo. Rozhodl jsem se zídit pro n malý ostrvek. Zvolil jsem Výbr/Zvolit tvar/Elipsa a jejich pvabné noky okrouil tak, aby elipsa vymezila obrysy budoucího ostrvku. Zbývá v ásti Malování nastavit paletu na ernou barvu, zvolit Vyplování a elipsu vyplnit (asi po ástech) ernou barvou. Výsledek jsem nazval Moské víly.

 

  


Jednoduché, psobivé, nepochybuji, e si pro své víly najdete vlastní zajímavé prostedí.


Hee ješt jednou dkuji za inspiraci a za obrázek, snad se nebude zlobit za jeho širší vyuití.

 

 

Hrátky s (ne-)prsvitností - 2


Zstame ješt chvíli u posledního tématu. Musím dodat, e základní inspirací pro n byl obrázkový materiál návodu Prolínání obrázk - kruh (kruhová maska) na http://photofiltre.suewebik.net  a to obrázek dívky (Dívka) a jezera (Jezero). Máte-li chu a as, podívejte se na nj, i kdy je dosti sloitý. Nejprve se k obrazu dívky vytvoí tzv. prhledná maska a jejím pouitím se obraz dívky s uritým stupnm prhlednosti promítne na jezero. Autor se s tímto výsledkem ješt nespokojí, k tomuto meziproduktu vytváí další, kruhovou masku a tu aplikuje na jezero s portrétem. Výsledek se od meziproduktu píliš neliší.

 

  

 

 


Doporuuji, abyste postup z pedchozí lekce vyzkoušeli i na tchto dvou cviných obrázcích. Moná si poloíte otázku jak vyešit prolínání, kdy se portrét tentokrát nachází na bílé ploše. ádná velká zmna: jakmile kopii portrétu vloíte na obraz jezera, po aktivaci Monosti vloení zvolíte jako Prhlednou barvu bílou, pípadn nastavíte vhodnou Neprsvitnost obrazu. Výsledek je a na nový výchozí materiál stejný (jezero s dívkou).

 

     


Potud se mé doporuení k novému pokusu neliší. Pokraujme však dalším krokem, výsledný produkt by mohl vypadat jako Jezero s dívkou2. Jak k nmu dospt vám nebudu popisovat, myslím, e byste ho mli zvládnout bez nápovdy.


Spoléhám na vaši fantazii i na to, e námt tvrím zpsobem rozvinete.


Návod ze suewebiku, i kdy ve výsledku nepináší mnoho nového, doporuuji projít, osvojíte si tak další technické finty, které by mohly být v dalším uitené.


Ješt m napadá, e by se na vašich výtvorech podobného ducha ohromn vyjímalo zrození Venuše Alexandra Cabanela, nebo dokonce od samotného Botticelliho. Obrázky jsem pevzal z Wikipedie. Samozejm se potebná ást obrazu musí peliv vypreparovat.


Hrátky - prolínání s maskou


S kruhovou maskou jste se mohli setkat v jednom z návod http://photofiltre.suewebik.net/ , prolíná pomocí kruhové masky. Piznám se, e m ten sloitý návod m nijak nezaujal, nezaujal m ani výsledek pomrn sloitého postupu. Ten mj, který jsem pro vás navrhl, je a pekvapiv jednoduchý a docela zajímavý, pesvdte se sami.


Pedn si opatíme vhodnou kruhovou masku, našel jsem ji na http://obrazky-u-astinka.webnode.cz/ v návodu . 30, prolínání s maskou. Pokud si ji vykopírujete, pímo se nám nebude hodit, transformujte ji na negativ, výsledek bude vypadat jako na prvním obrázku (kruhová maska).


Pokud ji pilepíte k vybranému detailu, umoní velmi jednoduché vloení i prolínání, ani byste museli vybraný objekt pracn vypreparovat. Zkusme to na oblíbené jezerní pann a prvn si vyberme jen horní polovinu jejího tla (Panna výbr).


Velikost masky a obrázku musíme navzájem pizpsobit, musí být stejn velké, pedpokládám, e tuto operaci hrav zvládnete. Naši masku pilepíme zprava ( postup u znáte, Úpravy/Vloit jinak/ Slepit). Potom pannu s pilepenou maskou opt vykopírujeme a píkazem Úpravy/Vloit jinak/ Vloit s maskou uloíme do vybrané scény (S. dvr).


Samozejm maska prolne v zeslabeném mítku i okolí vkládaného objektu. V pípad poteby upesníme výbr nebo v hotovém obrázku provedeme korekci nap. rozmazávátkem.


Co ale, budeme-li chtít penést celou výšku naší krasavice? Pomoc je jednoduchá. Kruhovou masku petransformujeme na eliptickou. Obrázek s maskou oteveme, volíme Velikost, na pomocném panelu zrušíme Zachovat pomr stran a nastavíme ádoucí proporce, nap. 300 na 500.


Postup jinak stejný, (nezapomete sladit velikost masky a obrázku) výsledek je nap. na obrázku (Námš).


Fotka v rámeku


Postup je velmi jednoduchý, asem si ho radji malinko zkomplikujeme.


Nejprve však malá informace. Velký výbr rámek najdete na adrese http://obrazky-u-astinka.webnode.cz/  


Další, podstatn rozsáhlejší je na http://www.photofacefun.com/photoframes/&section_id=0&p=3 


Na této druhé adrese najdeme široký tematický výbr a to pod hesly Popular - New - Classical - Fantasy - Flowers - Friends - Kids - Love - Money - Movies - Nature - Travel - Vip - Zodiac signs, neboli Populární - Nové - Klasické - Fantazie - Kvtiny - Dti - Láska - Peníze - Filmové - Píroda - Cestování - Vip (nevím co má znamenat) a nakonec Znamení zvrokruhu.

 


Pro první pokus jsem vybral rámeek vhodný nap. k pání k narozeninám nebo svátku. Oteveme ho ve PhF (Hrátky1-rámeek), pípadn upravíme na vhodnou velikost a oteveme si také obrázek který do rámeek chceme vloit. Asi bych nemusel pipomínat, e velikost obrázku by ml zhruba odpovídat volné ploše rámeku, pesnji, ml by být o nco vtší ne volná plocha, abychom ho mohli pohodln umístit. Jak ukáeme v dalším, není to podmínkou.


Nyní aktivujeme kouzelnou hlku a levým tlaítkem myši klikneme na volnou plochu rámeku. Hlka pesn vymezí volnou plochu (Hrátky1-Výstiek), vzáptí musíme hlku zrušit návratem k tlaítku Výbr (rušil by další postup). Nyní obrázek píkazem Úpravy/Kopírovat pevezmeme do schránky a opt klikneme na volnou plochu. Obrázek se promítne do rámeku pesn na vybranou plošku. Je dleité, e s vloeným obrázkem meme pomocí levého tlaítky myši posunovat a fotku pesn polohovat - vyzkoušejte!


Pokud vzájemné rozmry rámeku a obrázku nebudou vyhovovat, pizpsobení je jednoduché. Na obrázek klikneme pravým tlaítkem myši. Z nabídky, která se vzáptí objeví, zvolíme Transformace/Voln. Oteve se nkolik moností transformace, pouijeme Mítko, s ním si obrázek meme libovoln zmenšovat nebo zvtšovat. Transformace nabízí mnoho dalších moností. Napíklad, bude-li volná plocha rámeku naklonna (umístná pod uritým úhlem), obrázek meme pootoit o libovolný úhel a posunout.
Naznaený postup pedpokládá, e volná plocha v rámeku je spojitá. Jestlie se skládá z nkolika samostatných ástí jak to bylo v pípad s obrázkem Erika, postup bude sloitjší.

 

 

Udlejte si rámeek


Nejprve drobná rada, jak zjistit velikost plochy, která je pro snímek k disposici, nkomu dlá problém zvolit vhodnou velikost obrázku.

 


Udlal bych to takto: pomocí hlky vymezím volnou plochu. Vykopíruji ji do schránky, kurzorem pejdu na volnou šedou plochu FP, kliknu pravým tlaítkem a z nabídky vyberu Vloit jako nový obrázek. Objeví se mi prázdný obrázek a pomocí Obrázek/Velikost obrázku si rozmry petu. Obrázek na vkládání pak upravím na rozmr takový, aby se pohodln vkládal.


Obrázek meme jednoduše zarámovat dokonce nkolika zpsoby. Pipomeme si je:


1) Ve sloupci Obrázek zvolíme Vnjší rámeek. Nabídka, která se oteve nám umoní zvolit si šíku rámeku a alternativn jeho barvu, nebo pokud zaškrtneme Vzor pro pozadí máme monost si vybrat asi ze 30 pedpipravených vzor/tapet.


2) Ve sloupci Filtry/Rámeek se nám nabízí asi 5 variant (vyzkoušejte), je vhodné je navázat na rámeek vytvoený pedchozím zpsobem ze zvoleného vzoru pozadí.

3) Málokdo si všimne tetí monosti v nabídce Filtry/Stylizace/Rámeek s pechodem, s tou budeme dnes pracovat.


4) Pouijeme zásuvný modul Frame and Scale, o tom nkdy pozdji.
Postupovat ovšem meme tak, e si rámeek pipravíme pedem a fotku vkládáme dodaten zpsobem, který jsme procviili. Zkusme si nyní takový rámeek vytvoit, pouijeme monost ad 3).


Postup 1. Oteveme si prázdný obrázek Obrázek/Nový, z pednastavené velikosti zvolíme pro tento pokus napíklad 800x600. Výslednou bílou plochu zarámujeme Obrázek/Vnjší rámeek Šíka 60, zaškrtneme Vzor pro pozadí a z asi 30 moností volíme nap. Wood02. Rámeek se nám zdá píliš tmavý, pomocí Gama-korekce + nkolikanásobnou aplikací odstín upravíme (Fáze 0). Rámeek ješt oivíme na vnjší hran. Zvolíme Filtry/Stylizace/Rámeek s pechodem. Zvolíme šíku 20, tmavší odstín hndé (Fáze 1), získáme plastickou vnjší obrubu rámu. Další oivení ješt dosáhneme tím, e obroubíme i vnitní obrubu rámu. Kouzelnou hlkou vydefinujeme volnou plochu, opt aktivujeme Filtry/Stylizace/Rámeek s pechodem ale navíc zaškrtneme poloku Vn. Po aktivaci procedury získáme rámeek uvedený na (Fáze 2). Pi této konstrukci se rozmry pvodní plochy zvtší o rámeek, nyní má celek velikost 920x720.


Postup 2. Volná plocha samozejm nemusí být tvercová. Vyjdeme nyní z Obrázek/Nový a celou plochu rovnou pokryjeme zvoleným pozadím, v tomto pípad Paper03. Se strukturou malby se nemusíme spokojit, meme ji uinit tmavší, nebo zkusíme aplikovat nkterý umlecký efekt nap. Filtry/Umlecké/Olejomalba (Rám2-Fáze1). Stojí za to, s moností úprav pozadí si zaexperimentovat. Postupem, který jsme popsali rámeek i volnou plochu obroubíme (Rám2-Fáze2). Ješt aktivujeme naše nkdejší dovednosti a do plochy prolneme vhodnou kytiku(Rám2-Fáze).


Hrátky 3 - Rámování zásuvným modulem


Hotový obrázek, jak jsem se u zmínil, meme zarámovat pomocí zásuvného modulu Frame and Scale - Rámovat, potáhnout. Popis obrazovky, která se objeví po aktivaci modulu, je bohuel ve francouzštin, ta nepatí k mým silným stránkám, ale metodou pokus a omyl jsem nco pece jen vyluštil. Z prvotní nabídky aktivujeme Encadrer/Recadrer - Zarámovat/Upravit rám (asi). Novou obrazovku (Obrázek Cadre 1) nebudeme podrobn luštit, dovolí ješt obrázek, urený k rámování zmnit (Fichier = Soubor), radji zopakujeme píkaz Encadrer, který nás pivede k potebným procedurám (Cadre 2).


Intuitivn chápeme, e Type de Cadre umnoní volbu typu rámeku, prozatím zstaneme u jednoduchého Simple, který je automaticky zaškrtnut. Souasn se objeví jednoduchý bílý rámeek, který sestává ze ty základních prvk. Couleur du Cadre - Barva rámeku je volitelná, pednastavenou bílou (Blanc) meme nahradit ze širšího (ponkud omezeného)výbru nap. zelenou (Vert). K rámeku patí ti prouky (Liseré 1,2,3) na levém a pravém okraji rámeku a uprosted. Jejich šíku a barvu si meme jednotliv zvolit, zvolit meme i polohu (position) prostedního prouku. Dodejme, e zvolit meme i šíku (Largeur) vlastního rámeku. Zmny, které zavedeme (nap. zvolíme sílu ar 3-4-3), je nkdy nutno nov aktivovat píkazem Re-dessiner = Nov vykreslit. Rámeek je i po tchto úpravách ponkud fádní. Oivit ho meme pidáním prostorového efektu 3D (Effet 3D), jeho zaškrtnutím (viz Cadre 3). Jeho psobení meme dále rozšíit, sílu efektu 3D lze mnit posuvníkem Intensité a opakovat posuvníkem Répétition (viz Cadre 4).
Pokud jsme s výsledkem spokojeni, foto+rámeek meme uloit pomocí píkazu Enregister la Photo. K pvodnímu názvu snímku se pipojí slovo _cadre.


Modul umouje další verze rámeku. Jednou z variant je Image Flou (voln: Rozmazaný obrázek); její volbou se rámeek podstatn mní, charakter obrázku se promítne do rámeku, vyzkoušejte výsledek (Cadre 5). Další moností je vyzdobení rámeku uritým motivem, zaškrtneme Motif. V tomto pípad vybraný motiv musíme definovat a to pod Chemin du motif (Cesta k motivu). V daném pípad jsem ze svých zásob zvolil motiv letních kvtin. Výsledek vidíte na obrázku Cadre 6. Experimentovat mete i s intenzitou efektu a s pouitím varianty 3D.


Modul dovoluje další funkce, pokud je dokáete odhalit, vaše poznatky, jako i výsledky vašich pokus budou urit vítány!