Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Blanka,
ztra Svatoslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BIBLE, NOVÝ ZÁKON -2

EVANGELIUM PODLE MATOUŠE

CITACE BIBLE: 
Evangelista Matouš znal zejm ji evangelium podle Marka a zahrnul je ve zkrácené podob do svého spisu. Na rozdíl od Marka spojil však v jednom písemném svdectví všechny dleité ásti tradice pedávané v jeho kesanské obci: Sbírku Jeíšových výrok i s modlitbou Otenáš, vyprávní o Jeíšov narození i svdectví o setkání se vzkíšeným Jeíšem.
Matoušovo evangelium bylo sepsáno v prostedí kesan idovského pvodu, pro které bylo pedevším ureno. Bylo to patrn v Sýrii nebo nkde v Palestin mimo Jeruzalém v dob po válce idovské, nejspíš v osmdesátých létech. Matouš navazuje na starší uitelskou tradici tehdejšího idovství a vyrovnává se s tím, e  idé jako celek Krista nepijali. Naznauje, e kesanská církev je ddikou poslání starozákonního Boího lidu a e vzkíšený Mesiáš je v ní pítomen v Duchu svatém a v svátostech. Jejím posláním je misie mezi pohanskými národy, pravidlem jejího ivota je to, co povdl Jeíš, který je víc ne Mojíš – zákonodárce lidu Staré smlouvy. Jeíš je Mesiáš, „Syn Boha ivého“. Pt soubor jeho výrok je uzaveno slovy „Kdy Jeíš dokonil tato slova“. Na rozdíl od tehdejšího výkladu Zákona Jeíšovy píkazy zdrazují, jak vyjádit vdnost za Boí milosrdenství, které se otvírá všem. V tom se evangelista Matouš blíí apoštolu Pavlovi.
 
Osamostatnní církve od idovství nebylo odmítnutím Starého zákona. Matouš stále ukazuje, e Jeíšv píbh je naplnním závaných starozákonních zaslíbení.
Jeíšovo uení Zákon neruší, nýbr napluje jeho smysl a je jeho výkladem i shrnutím.
Tradice ztotouje autora s Jeíšovým uedníkem. Uvádí, e Matouš napsal evangelium hebrejsky (aramejsky). Rozbor eckého textu však ukazuje, e se nejedná o peklad. Nkteí badatelé se proto domnívají, e zmínný aramejský spis (Sbírka Jeíšových výrok) mohl být v eckém pekladu jedním z pramen Matoušova evangelia.
 
SLOVO BIBLE: Dovršení Zákona a Prorok
Nedomnívejte se, e jsem pišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepišel jsem zrušit, nýbr naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine  nebe a zem, nepomine jediné písmenko ani jediná árka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z tchto nejmenších pikázání a tak uil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a uil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Nebo vám pravím: nebude-li vaše spravedlnost o mnoho pesahovat spravedlnost zákoník a farize, jist nevejdete do království nebeského.
 

Modlitba Pán
Vy se modlete takto:
Ote náš, jen jsi v nebesích,
bu posvceno tvé jméno.
Pij tvé království.
Sta se tvá vle jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpus nám naše viny,
jako i my jsme odpustili tm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvobo nás od zlého.

 
Jeíšova smrt
V poledne nastala tma po celé zemi a do tí hodin. Kolem tetí hodiny zvolal Jeíš mocným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“, to jest: ´Boe mj, pro jsi m opustil?´ Kdy to uslyšeli, íkali nkteí z tch, kdo tu stáli: „On volá Eliáše.“ Jeden z nich hned odbhl, vzal houbu, naplnil ji octem, nabodl na ty a dával mu pít. Ostatní však íkali: „Nech ho, a vidíme, jestli pijde Eliáš a zachrání ho!“ Ale Jeíš znovu vykikl mocným hlasem a skonal.
 
A hle, chrámová opona se roztrhla vpli od shora a dol, skály pukaly, hroby se otevely a mnohá tla zesnulých svatých byla vzkíšena; vyšli z hrob a po jejich vzkíšení vstoupili do svatého msta a mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním steili Jeíše, kdy vidli zemtesení a všechno, co se dálo, velmi se zdsili a ekli: „On byl opravdu Boí Syn!“
 
Zpovzdálí pihlíelo mnoho en, které provázely Jeíše z Galileje, aby se o nj staraly; mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka syn Zebedeových.
 
Zjevení v Galileji
Jedenáct apoštol se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Jeíš uril. Spatili ho a klanli se mu; ale nkteí pochybovali. Jeíš pistoupil a ekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jdte ke všem národm a získávejte mi uedníky, ktte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a ute je, aby zachovávali všecko, co jsem vám pikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny a do skonání tohoto vku.“
 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 24.09.2022  15:43
 Datum
Jmno
Tma
 24.09.  15:43 Vesuviana
 24.09.  12:36 Jaroslava
 24.09.  08:26 von