Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zlata,
ztra Andrea.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pokud tohle (ne)vidíte, zbystete!
 
Dobrý zrak není samozejmost. Kvalitu vidní ovlivuje pedevším lovk sám: ivotním stylem, spánkem a zpsobem, jakým si oi chrání a peuje o n. Nejlepší prevencí oních vad jsou pravidelné prohlídky u oního lékae. Slouí nejen k vyšetení dioptrií, ale i k odhalení závaných oních chorob, kterých si lovk asto ani nevšimne… U píleitosti Svtového dne zraku (10. íjna) uvádíme výet tch astých, ale i mén astých oních vad, které byste rozhodn nemli podceovat.
 
1. Šedý zákal (katarakta) postihuje 40 % lidí stedního a 90 % vyššího vku. Velmi asto se objevuje u diabetik, ale vzniká také po úrazu oka nebo v souvislosti s uíváním lék, zejména kortikosteroid. Katarakta je na prvním míst mezi oními onemocnními, která zpsobují sníení zraku a slepotu.

 
Co vidí lovk s šedým zákalem

Píiny: metabolické zmny uvnit oní oky, zkalení její periferní i centrální (optické) ásti, zvýšení její hmotnosti a pedozadního rozmru má za následek pokles schopnosti zaostit.
 
Projevy: zamlené a rozostené vidní do dálky, citlivost na silnjší svtlo a zkreslené barevné vnímání, dvojité nebo trojité vidní pi pohledu jedním okem.
 
Léba: Šedý zákal se nedá ani zastavit ani zpomalit. Jedinou moností obnovy vidní je operaní zákrok, pi kterém se z oka odstraní zkalená oka a nahradí se okou umlou. Nejnovjší metody v oní chirurgii vyuívají femtosekundové lasery, fakoemulzifikaní pístroje s moderním softwarem a špikové nitrooní oky se lutým filtrem chránícím sítnici. Umlá oka je trvalou náhradou, zstává v oku po zbytek ivota. Nevyaduje ádnou údrbu ani výmnu. Odstranní šedého zákalu je zárove píleitostí pro vylepšení zraku na blízko i do dálky, a zbavení se brýlí.
 
Doporuení odborníka: "Díve se šedý zákal operoval a v pokroilé fázi, dnes je to jinak. Operaci doporuujeme hned v okamiku, kdy šedý zákal zane pacientm zhoršovat vidní. Jednak je zbytené trápit se se zhoršeným vidním a také platí, e ím je šedý zákal pokroilejší, tím je oní oka tvrdší a její odstranní je pi operaci náronjší," vysvtluje docentka Šárka Skorkovská, primáka brnnské Oní kliniky NeoVize.
 
2. ZELENÝ ZÁKAL - Zelený zákal neboli glaukom je oní onemocnní, pi kterém dochází k postupnému odumírání vláken zrakového nervu. Tento nerv penáší ze sítnice do mozku zrakové informace, a jeho poškození má za následek ástenou nebo dokonce úplnou ztrátu zraku.
 
Píiny: Degeneraci zrakového nervu zpsobuje zvýšený tlak nitrooní tekutiny, který však pacient neme poznat. Teprve pozdji zaíná docházet k výpadkm zorného pole a k poklesu ostrosti zraku. V takovém pípad však glaukomové onemocnní bývá ji ve znan pokroilém stádiu.
 
Projevy: Glaukom se neprojevuje zakalením oních tkání, jako je tomu u šedého zákalu, jeho nebezpeí toti spoívá v tom, e se rozvíjí zcela bez píznak a vtšina pacient nemá šanci zelený zákal sama rozpoznat. Díky vasnému zachycení onemocnní v jeho poátku lze však zhoršování zraku zabránit. Zelený zákal je rovn zákený v tom, e i lovk s výrazn pokroilým zúením zorného pole me mít dobrou centrální zrakovou ostrost. Pi dalším zhoršení nemoci me ale rychle pijít i o tento zbytek zorného pole a hrozí mu úplná slepota.
 
Názor odborníka: Jedinou zbraní proti zelenému zákalu jsou preventivní návštvy oního lékae. „Kadý lovk starší tyiceti let by ml absolvovat jednou za rok preventivní vyšetení, zvlášt pokud se glaukom vyskytuje v rodin,“ radí docentka MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primáka Oní kliniky NeoVize Brno, a dodává: „Dleité je absolvovat dkladné oní vyšetení vetn provedení moderních zobrazovacích metod zrakového nervu.“ Jeho souástí je vyšetení stavu oka pístrojem zvaných OCT (optická koherentní tomografie). Ten poskytuje lékam podrobné informace o stavu sítnice a jejích jednotlivých vrstvách.
 

Co vidí lovk se zeleným zákalem
 
3. Krátkozrakost (myopie) je nejastjší oní dioptrickou vadou, která postihuje a 30 % populace. Významný nárst pípad krátkozrakosti se podle nedávných výzkum projevuje zejména u lidí, kteí vyrstají ve mstech. Ke zrychlení vývoje krátkozrakosti dochází u dtí v prbhu školní docházky, ale i kolem dvacátého roku ivota, a to zejména u student.
 
Píiny: Svtelné paprsky se sbíhají ped místem nejostejšího vidní a na sítnici dopadá rozostený, zamlený obraz. Stálé ostení do blízka vyvolává v oku abnormální nitrooní tlak, který pak stlauje zadní ást oní koule do podlouhlého tvaru.
 
Projevy: špatné vidní na dálku. Špatn rozeznáváme vzdálené pedmty, citliv vnímáme oslnní, pi práci s výpoetní technikou i ízení vozidel a stroj, kdy je zraková pohoda nezbytná je sebemenší nekorigovaná vada riziková!
 

Co vidí krátkozraký lovk
 
Monosti léby: Myopie se koriguje „mínusovými“ okami, které posunou obraz na sítnici a ten se tak stává ostrým (brýle nebo kontaktní oky). Nejvhodnjší metodou refrakní chirurgie ke korekci myopie je operaní ešení femtoLASIK  a implantace nitrooní kontaktní oky. K odstranní stední a vyšší krátkozrakosti se vyuívá progresivní metoda ReLEx Smile.
 
Názor odborníka: „Pi refrakních operacích oí na naší klinice pouíváme femtosekundový laser, pomocí nho provádíme také zákrok zvaný NeoSMILE 3D. Laser velice delikátním a jemným zpsobem naízne rohovku zhruba v délce tí milimetr a následn pomocí 3D technologie oddlí tzv. lentikulu, neboli ást rohovky uvnit oka, kterou je poteba vyjmout, aby ml pacient ostré vidní. Tu pak chirurg tím jemným naíznutím vyjme. Nepouíváme tudí ádné skalpely ani mikrochirurgické šití,“ popisuje MUDr. Lucie Valešová, primáka oní kliniky DuoVize.
 
4. Presbyopie (vetchozrakost) je neschopnost zaostit nablízko, která postihuje 40 % lidí stedního a 90 % vyššího vku.
 
Píiny: oka vkem ztrácí prunost potebnou k tomu, aby úinkem zaostovacích sval mnila svj tvar.
 
Projevy: oddalování textu pi tení, a jsou jednoho dne ruce píliš „krátké“.  Nevidíme dobe na jemné runí práce, s obtíemi hledáme v mobilním telefonu. Pokud to neešíme, trpíme bolestí hlavy, pálením oí, nadmrným slzením nebo naopak pocitem písku v oích.
 
Monosti léby: V pípad oka, které vidí bez korekce oste do dálky, pedstavuje presbyopie brýle do blízka. Presbyopii lze korigovat nelaserovým zákrokem typu PRELEX, pi nm je do oka implantována speciální více ohnisková nitrooní oka, která umouje dobré vidní do dálky i na blízko bez pouití brýlí.

Názor odborníka: „Brýle ani kontaktní oky nejsou jediné monosti ešení této oní vady, v souasné dob je moné odstranit presbyopii také pomocí nitrooní operace PRELEX. Bhem zákroku je pvodní lidská oní oka, odstranna a místo ní je implantována umlá multifokální nitrooní oka, která umoní vidní do blízka i na dálku bez brýlí. Zákrok je bezbolestný, probíhá ambulantn a trvá jen nkolik minut,“ íká doc. Skorkovská.
 

Co vidí lovk s presbyopií

5. Dalekozrakost (hypermetropie) postihuje zhruba 10 % populace.
 
Píiny: oko je píliš krátké nebo je nedostatená lomivost oka. Svtelné paprsky se v dsledku toho sbíhají a za místem nejostejšího vidní a na sítnici dopadá rozostený obraz.
 
Projevy: špatné vidní na blízko. U slabšího stupn dioptrií se oko automaticky doostí. Pi +0,5 dioptrie me permanentní akomodace oka zpsobit ospalost i nesoustednost, bolesti hlavy a migrény.
 
Monosti léby: Korekce se provádí „plusovými“ okami, které posouvají obraz na sítnici. Dalekozrakost do pti dioptrií lze korigovat laserovými zákroky. U vyšších vad je lepším ešením nelaserový zákrok.
 
Názor odborníka: „Krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus to vše lze jednoduše vyešit dioptrickými brýlemi, kontaktními okami, ale nejlépe šetrným odstranním dioptrií femtosekundovým laserem nebo nitrooní operací,“ íká MUDr. Lucie Valešová, primáka kliniky DuoVize.
 
Co vidí dalekozraký lovk

6. Astigmatismus tzv. cylindrická oní vada, ve vtšin pípad vrozená, velmi asto se vyskytuje spolen s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.
 
Píiny: nepravidelný tvar oní rohovky zpsobený pedozadním nárstem oka a jeho oplošováním.
 
Projevy: pivírání víek pi pohledu do dálky a natáení hlavy do uritého smru, protoe obraz je na všechny vzdálenosti rozostený, zamlený a deformovaný, problémy s vnímáním hloubky a prostoru. Sníená zraková ostrost znemouje rozeznávání rzných detail. Pi tení dochází k zamování podobných znak a písmen, velmi asté je zkreslené vidní pi ízení auta za sníených svtelných podmínek. Nekorigovaný astigmatismus mnohdy doprovází únava a bolest hlavy, a také pálení a ezání v oích.
 
Monosti léby: Astigmatismus se koriguje torickými nebo cylindrickými brýlovými okami, které vyrovnávají nepravidelné zakivení rohovky. Dá se napravit laserovým zákrokem NeoLASIK HD a NeoSmile3D, u lidí starších 40 let je vhodnjší nelaserový zákrok.
 
Názor odborníka: „Astigmatismus, stejn jako jiné refrakní vady, dokáeme dnes úspšn ešit laserovými operacemi. V rámci individuální konzultace s lékaem a na základ výsledk podrobného vyšetení vdy pacientovi doporuíme ten nejvhodnjší zákrok i s ohledem na jeho finanní monosti. Laserová operace je ale vdy zárukou kvalitního, komfortního, šetrného a bezpeného ešení. V pípad, e však pacient souasn eší šedý zákal nebo presbyopii (zhoršené vidní na blízko po 40. roku vku), pak bývá vhodnjší nelaserová operace, pi které je pvodní oní oka, její dioptrická hodnota neodpovídá dioptrickému stavu oka, nahrazena okou umlou. A ta je dnes k dispozici i v provedení pro úpravu astigmatismu,“ íká MUDr. Lucie Valešová, primáka kliniky DuoVize.
 
7. DEGENERACE SÍTNICE - jedná se o genetické vrozené postiení obou oí, nezántlivé zmny na sítnici, které provází poškození nervových bunk. K degenerativním zmnám me dojít také vlivem stárnutí, pak se hovoí o vkem podmínné makulární degeneraci, která postihuje pedevším lidi nad 50 let a je nejastjší píinou slepoty u starších osob. Onemocnní se projevuje nenápadn – nejprve se zhorší zrak pi soumraku a za tmy, vidní je zamlené a rozostené, barvy lovk nevnímá tak jasn jako dív.
 
Píiny: Onemocnní se projevuje zhoršením vidní pi tení do blízka, me dojít a k výpadku centra vidní, zmní se i vnímání barev. Druhé oko pak bývá postieno v prbhu nkolika let. Odborníci uvádjí, e tento typ makulární degenerace je zpsoben nejen geneticky, ale i civilizaními vlivy a ivotním stylem – kouení, obezita, vysoký krevní tlak, ultrafialové záení, nevyváená strava s nedostatkem vitaminu E.

Monosti léby: I pes souasné monosti medicíny na suchou formu makulární degenerace dosud neexistuje léba, lékai doporuují uívat doplky stravy s obsahem luteinu, vitaminu E a zinku. Naopak vlhkou formu nemoci lze dnes ovlivnit a úinn zastavit biologickou lébou – antiVEGF injekcemi. Léba je bezbolestná, látka se aplikuje injekn po pedchozím znecitlivní pímo do oka.
 
Co vidí lovk s makulární degenerací
 
V dsledku degenerace sítnice, ale také vlivem úraz, nádor a zánt me dojít k tzv. odchlípení sítnice, kdy se sítnice nadzvedává a postupn odluuje od oní stny. Odchlipování postupuje od okraj a ke stedu sítnice, kde je místo nejostejšího vidní, proto také asto dochází k výraznému poškození zraku. Píznakem postupujícího odchlípení sítnice me být clona, která se objeví pi okraji zorného pole, v poátku nejastji v dolní ásti oka jakoby u nosu. Jestlie je odchlípení sítnice prokázané, jedinou monou lébou, která me zabránit ztrát zraku, je operace.
 


Co vidí lovk s odchlíplou sítnicí

Z údaj SZÚ vyplývá, e 15 % lidí nosí brýle, které nedostaten kompenzují jejich zrakovou vadu, potíe s vidním uvádí tém ti tvrtiny zamstnanc se zrakov náronou prací a 60 % nositel kontaktních oek má minimáln jednu komplikaci spojenou s jejich uíváním.
 
Internetový przkum oních klinik DuoVize Praha a NeoVízia Bratislava ukázal, e více jak 70 % lidí s oní vadou by chtlo podstoupit laserovou operaci. Upednostují renomované oní kliniky, kde jim odborníci poskytnou kompletní vyšetení zraku a doporuí adekvátní korekci i refrakní operaci. Nejvtší zájem mají pacienti o neinvazivní zákroky provádné femtosekundovým laserem, vetn nejmodernjší metody NeoSMILE3D  (odstraování dioptrií).
 
Adéla Vosádková
 


Komente
Posledn koment: 11.10.2018  12:52
 Datum
Jmno
Tma
 11.10.  12:52 ferbl
 11.10.  10:23 Jana Reichova
 10.10.  15:39 Marta