Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbynk,
ztra Adolf.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pes aristokrat
inspiroval mne lánek paní Dagmar Tiché s názvem „Ne se rozhodneme.“ Mli jsme vdycky doma plno všelijaké havti,v nuzných dobách i hospodáská zvíata,aby bylo co do hrnce. Koky nosily dti dom odevšad, kanáry, andulky, elvy u nás lezly pod nohama a pes jezevík byl samozejmostí. S postupujícím vkem jsem stále he nesla odchod kadého tvora a louení s ním.  Obzvlášt louení se psem je smutné, protoe je to tvor komunikativní. Tak jsme mli v posledních letech jen to, co nám dala vnouata na doasné hlídání a pak to tu zstalo. Osmáky, keky, morata. Poslední more zemelo nedávno ve vku 6 let a zaekli jsme se, e u nic ivého nechceme.
Jene. Byl krásný podzimní den a my se vydali do nedaleké obce Praskaka na výlet a tam byly dostihy chrt.  Znali jsme ten areál z pohledu  z jedoucího vlaku, pi cestách do Prahy. Bylo to takové obyejné oválné závodišt, njaká bouda,tribunka a nic. Tentokrát nám to vzalo dech.
Konalo se zde Czech international Derby 2005, tedy dostihy chrt, whipet, greyhound. Ta nádhera celého areálu a ta elegance ps nás udivila. Tak jsme zjistili, e se tento areál i sport stal špikou, a to nejen v R. Obdivovali jsme nejen psy, ale i páníky. Všichni v klubovém obleení, všude logo greyhound. Takový dostihový pes je nco extra. A dobe o tom ví.
Jsou odtaití, zdrenliví, štíhlí, jen ta stehýnka jsou pkn naducaná. A protoe jsme zvdaví, dali jsme se do ei s nejedním majitelem a hned nám byly inny nabídky. Pejskové jsou to velice inteligentní, ale vyadují denní péi. Chtlo by se vám denn dlat s pejskem a 20 km? Ale to se musí, aby byl ve form. A krmení jen výbrové. A pée o nohy a srst. A veterinární pée. Ale je prý to radost, kdy závodí. A udlali by nám cenu! Takové dobré štátko od 20 000,- K výš. A po úspšných rodiích? Trojnásobek. Co se divím, moje známá si koupila štn faraonského chrta se slevou za chybjící varlátko, za pouhých 50 000,- K
Pejskové tchto ras píliš neštkají, umí se ovládat. Byla to nádhera, celé závody , atmosféra, pejskové a tak jsme museli radji odjet, aby nás nkdo opravdu nepemluvil...
Pár vt o té akci se pette
Špika Kontinentální Evropy?i. Kdo ml monost vidt tento areál naposledy  roku  2004 a nyní, o rok pozdji - asne.
Dostihové závodišt Praskaka prošlo tolika opravami a úpravami, e je k neuvení, kolik toho nadšenci tohoto dostihového sportu z eské greyhound dostihové federace bhem neskuten krátkého období dokázalBhem pouhého msíce minulého roku byla provedena generální oprava tlesa dostihové dráhy Praskaka. Bhem dvou msíc tohoto roku byl zrekonstruován areál dostihového závodišt, všech jeho budov, komunikací a oplocení, zhotoveno mnoství pozemních pochozích ploch,  vybaveno nkolik místností a kanceláí.
Tleso pískové dostihové dráhy prošlo úplnou generální opravou. 
Dráha se v zatákách naklopila o 6 – 8 stup co minimalizuje monost zranní nohou chrt pi pekonávání odstedivé síly pi jejich bhu v zatáce.
Pod jemným pískem na povrchu dráhy je další vrstva z hrubšího písku a další vrstva štrkového podloí, a celý tento dmyslný systém slouí  k zajištní maximální rychlosti odvodnní tlesa dráhy pi dešti.
Výslednicí této kombinace je opt zmenšení monosti uklouznutí a zranní chrta pi bhu. 
Parametry tlesa dráhy:
tvar - ovál,
pískový povrch,
rádius 42 a 43 m,
délka okruhu - 440 m,
ob zatáky naklopené pod úhlem 6 – 8 stup, 
šíka rovinek 6 m, šíka zatáek a 8 m. 
Distance 300 m a 525 m.
Vnitní umlá návnada – zajíc.
Bílý dekorovací stan - prostedí pro pedvedení závodících chrt. Takovou kulturu pi dekorování vítz hned tak neuvidíte a neuslyšíte.
Nejprve jsou závodící chrti divákm pedvedeni na míst ped dekorovacími stany, na tzv. parádemarši.
Diváci odhadují budoucí výkon závodník a tipují jejich poadí a dosaený as v tipovací souti „Sranda Tip“. Tipují u „bookmakera“ závodišt zdarma a v pípad dobrých tip vyhrávají vcné ceny.
Po výkonu jsou vítzové dekorováni na stupních vítz vcnými cenami pro vítze – poháry, medaile, deky, apod. a také obdrí certifikáty na finanní výhry, které si vyzvednou pozdji.  Bílý dekorovací stan, nové bílé stupn vítz, erveno-erné logo federace a partner, majitelé chrt nyní povtšinou ladí s prostedím. Je vidt, e provozovatelé dostih jsou nesporn estéti a je patrné pedevším to, e svou práci mají rádi a chrti jsou zde nadevše milováni a hýkáni. 
Kadý potencionální majitel si musí dkladn ujasnit, jakým zpsobem se hodlá svému psovi vnovat. Chcete-li chrta jen jako spoleníka, pak je v podstat jedno, kterou rasu si poídíte. Rovn pak píliš nezáleí na tom, kde psa poídíte.
Máte-li však pedstavu o tom, e se zárove budete vnovat výstavnictví, pak u dkladnji prozkoumejte pvod psa. Zde však vtšinou platí to, e pro toho, i onoho majitele ,je práv ten jeho pes ten nejhezí, i kdy se pak stává, e posuzovatel na výstav, který má rozhodnout o kráse Vašeho psa, je zcela jiného názoru.
Chcete-li však psovi nabídnout to co je mu nejmilejší, ili pohyb, štvaní koisti, pak jsou dostihy práv to pravé. Zde u však zvaujte velmi dkladn jakou rasu a z jakého chovu poídit. Hlavn však mjte na pamti, e pro dostihový sport se hodí (a byli pro to také vyšlechtni) pouze greyhound a whippet. Dostihový sport má obrovskou výhodu v tom, e vítze urí vdy nos prvního psa, který protne cílovou áru a ne subjektivní názor lovka, jako je tomu nap. u výstav. Na druhé stran je zcela bné, e nejrychlejší  pes nemusí vyhrát, protoe je to sport a v nm, jak se íká, je moné vše.
Jedno však bývá pravdou, ten, kdo dostihm propadne, jen tak  se tohoto "adrenalinového" sportu nevzdá. Celý závod doprovázela veselá hymna „Kdo je to greyhound“, kterou zpívá  Heidi Jank. Psa jsme si nepoídili, ale zstáváme obdivovateli.
Posílám Vám foto, i své.
Vaše Eva Marková


Komente
Posledn koment: 12.12.2005  15:25
 Datum
Jmno
Tma
 12.12.  15:25 Zdenka .
 11.12.  15:03 Janina krsa
 11.12.  12:41 Lenka zvata