Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Eduard,
ztra Josef.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
18.03.2019  09:44
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
18. bezen - Uklidme svt

I tento den je spojovn s celosvtovou akc Uklime svt!
U ns tato akce nem stanoveno pevn datum. Vznikla na popud australskho jachtae, kter byl pi plavb kolem svta okovn zneitnm moe. Poprv se akce konala roku 1993 pod ztitou Programu OSN pro ivotn prosted. V souasn dob se klidu modr planety astn mnoho zem svta, ale hlavn mnoho dobrovolnk.
Kampa koordinuje esk svaz ochrnc prody a podporuje Ministerstvo ivotnho prosted. Zpravidla se tyto akce konaj jae.
 
Datum:
15.03.2019  13:47
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
15. bezen - Svtov den spnku

V jednotlivch etapch ivota a jeho vliv na lidsk zdrav pipomn Svtov den spnku, kter ji po dvanct vyhlauje World Sleep Society. Letos pipad na ptek 15. bezna a jeho mottem je "Zdrav spnek je zrukou zdravho strnut".

Spnek je jednm z pil lidskho zdrav. Dobr spnek je dleitou podmnkou dobr kvality ivota. Naopak patn span me mt nepzniv zdravotn dsledky a zhorit kvalitu ivota.

Potebn mnostv spnku se pochopiteln li podle vku. Spnek je dleit pro regeneraci tlesnch i duevnch sil, pamov procesy, imunitn reakce a hormonln a metabolick pochody vetn udrovn pimen tlesn hmotnosti. Rovnovha nkterch hormon vyluovanch ve spnku brn vzniku obezity a metabolickho syndromu. Dostaten spnek je prevenc zvenho krevnho tlaku, infarkt, cvnch mozkovch phod, cukrovky a je ochranou i proti rstu ndor.
Souasn vzkumy potvrzuj velk vznam spnku pro zdrav mozku. Bhem spnku mozek odplavuje toxiny, kter vznikaj v prbhu dne a jejich akumulace by mohla mozek pokozovat.

 
Datum:
14.03.2019  14:06
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
14. bezen

Mezinrodn federace pro nemoci ledvin a Mezinrodn nefrologick spolenost vyhlauj kadoron druh beznov tvrtek Svtovm dnem ledvin. S mottem "Zdrav ledviny pro kadho a kdekoliv" se sna upozornit na nutnost strategie prevence a lby onemocnn ledvin.

Ledviny pat mezi klov orgny v naem tle, stejn jako teba srdce i plce. Odstrauj z tla zplodiny ltkov pemny, jako jsou draslk, kreatinin a moovina, kter vyluujeme spolu s pebytenou tekutinou v podob moi. Ledviny se tak staraj i o rovnovhu vody v tle.

Nezapomnejte na pravideln kontroly hladin cukru v krvi, kontroly krevnho tlaku a funkce ledvin. Mte na n nrok v rmci preventivn prohldky u vaeho praktickho lkae jednou ron. Na Svtov den ledvin mte navc monost nechat si ovit kondici vaich ledvin ve vybranch nefrologickch a urologickch ambulancch a tak dialyzanch stediscch.
 
Datum:
08.03.2019  07:06
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 


8.3. - Mezinrodn den en
Mezinrodn den en, kter vtina z ns zn pod zkratkou MD vznikl dky stvce vadlen roku 1908. Prv vadleny z New Yorku stvkovali za zlepen ivotnch podmnek. Clem tohoto boje bylo zskn volebnho prva pro eny, nsledoval boj za rovnoprvnost a spravedlnost a samozejm mr. V prbhu djin se oslavy mnily, v iv pamti mme napklad socialistickou propagandu a nezapomenuteln karafity, runky, chlebky apod. Tento den protestuj nap. feministky dodnes. V mnoha rodinch v R se MD slav do dnen doby, pestoe od roku 1990 nen MD oficilnm svtkem.

 
Datum:
06.03.2019  10:10
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
6. bezen - Mezinrodn den jdu

Tento den vznikl z iniciativy eskho vboru pro UNICEF v roce 1999. Smyslem tohoto dne je informovat o dleitosti jdu a nutnosti jeho dostatenho psunu organizmu. Nedostatek jdu, jm trp velk mnostv populace, zpsobuje opodn vvoj duevn i psychick, dokonce i retardaci u dt. Z dvodi prospnosti jdu je ten napklad pidvn do kuchysk soli.

 
Datum:
04.03.2019  07:50
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Jet pipomnm, e vdy prvn ptek v bezna je - Svtov den modliteb. Letos to bylo 2. bezna 2019

Vichni jsme mli monost pipojit se k lidem z vce ne 170 zem svta, kte se setkvaj k modlitbm a liturgii v rmci Svtovho dnu modliteb. Letos to bylo se zamenm na Slovinsko, malou nenpadnou pmoskou zemi, kter byla kdysi stejn jako my soust Rakousko-Uherska, pozdji za komunismu pak Jugoslvie.

Pro letoek vybrali tma: "Pojte, ve je pipraveno". V tomto duchu byl koncipovn program pro dospl i dti.

Kdo se nepomodlil, tak to me napravit dnes, i v jin vhodn den:-)
 
Datum:
02.03.2019  08:21
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
2. bezna - Mezinrodn den boje spisovatel za mr

Tento den byl vyhlen roku 1984 Mezinrodnm sdruenm PEN klub. Jedn se o organizaci sdruujc spisovatele. Pvodn se leny klubu mohli stt jen bsnci, dramatici, vydavatel, esejist, romanopisci (anglicky Poets, Playwrights, Editors, Essayists, Novelists - odtud nzev klubu), tedy ti, kdo bojuj perem.

PEN klub je nejstar svtovou organizac na ochranu lidskch prv. Zasazuje se i o svobodu slova a spoluprci vech spisovatel z celho svta.
 
Datum:
28.02.2019  14:17
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
28. nora 1784

Karlv most v Praze znm jako most kamenn elil jedn z nejt쾹ch zkouek sv dlouh historie. Obstl jen sten. Povode kter msto postihla se zaadila mezi nejniivj povodn v historii Prahy. Pokodila pt pil v eiti a pestoe oblouky tentokrt zstaly stt, byla zakzan jzda po most a omezen p provoz. Pi oprav mostu bylo tehdy pouito podobn techniky jako pi jeho stavb ped tymi sty lety. Okolo pil byly vybodovny uzaven jmky s dvojitmi stnami vyplnnmi jlem. Z nich se lapacmi koly vyerpala voda a tak vznikl pstup k pilm. Dlnci odstranili naruen zdivo a zpevnili zklady novmi piloty z ervenho dubu, kter se do dna zatloukaly runmi beranidly. (zdroj internet)
 
Datum:
27.02.2019  07:39
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
27. nora 2014 skonilo vysln stanice Hlas Ameriky

Hlas Ameriky (Voice of America) je multimediln zpravodajsk zdroj a instituce pro oficiln zahranin vysln vldy USA. Zaala jako rozhlasov vyslac stanice v roce 1942, pozdji pidala televizn vysln a internetov zpravodajstv v anglitin a dalch 30 jazycch. Hlavnm poslnm Hlasu Ameriky je en informac do zem, kde panuje jist dezinformovanost nebo cenzura. Vysln v etin bylo zahjeno v beznu 1942 a pokraovalo do 27. nora 2004.

Na jeho rozhlasovch vlnch vyslali poady osobnosti jako Jan Werich, Ji Voskovec, Jaroslav Drbek i Josef kvoreck a Ivan Medek. V letech 1950-1964 a 1968-1973 bylo vysln na zem eskoslovenska rueno. (zdroj Wikipedie)
 
Datum:
26.02.2019  09:00
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
26. nora 1990

Prezident eskoslovenska Vclav Havel a jeho sovtsk protjek Michail Gorbaov podepsali v Moskv Deklaraci o vztazch mezi eskoslovenskem a SSSR. Ministi zahrani podepsali dohodu o odchodu sovtskch vojsk ze zem.
 
Datum:
25.02.2019  07:53
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
25. nora 1634 byl v Chebu zavradn Albrecht Vclav Eusebius z Valdtejna, esk lechtic a vojevdce (narozen 14. z 1583).
Byl to esk vojevdce a politik, vedle Jana Tserclaese Tillyho nejvy velitel csasko-logistickch vojsk bhem ticetilet vlky. Zakladatel msta Jina.

Vytvoil nov typ najmanho vojska, z nho po skonen ticetilet vlky vznikla stl armda. Na sv mocensk choutky, kdy se snail zskat eskou korunu vyjednvnm se Sasy i vdy, nakonec doplatil. Potkem roku 1634 byl Valdtejn zbaven vrchnho velen. Csa jej oznail za zrdce a spiklence a rozkzal jej co nejrychleji zatknout nebo zabt. Hlavnm dvodem byla jeho dajn spoluprce s neptelskou stranou. V sobotu, ped masopustn nedl, dne 25. nora 1634, byl v dom na Dolnm nmst (Pachelbelv dm) v Chebu Valdtejn zavradn.
 
Datum:
24.02.2019  14:25
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
24. nora 1582 pape eho XIII. vydal bulu Inter gravissimas, podle n se posunulo slovn dn o 10 dn dopedu. Tento tzv. gregorinsk kalend plat dodnes.

Reforma byla provedena po tvrtku 4. jna - nsledujc den ml bt povaovn za ptek 15. jna.

Reformovan "Gregorinsk" kalend se nejdve setkal se veobecnm odporem, ale postupn se il, a se ve 20. stolet rozil prakticky po celm svt. Njdve byl pijat v katolickch zemch. Dlouho mu odolvaly protestantsk zem; protestant oznaovali papee posmn jako ehoe Kalendnka a tvrdili, e je to Antikrist, kter se sna pimt vrn kesany, aby se modlili v nesprvn den.

U ns reformu realizoval svm mandtem a Rudolf II. (skok z 6. ledna na 17. leden 1584). Ve Slezsku byla zmna provedena z 12. ledna na 23. ledna 1584. Moravt stavov se vak pro zmnu rozhodli a v ervenci tho roku (po 3. jnu nsledoval 14. jen). Protoe na kalendi zvis vpoet data Velikonoc, v echch se v roce 1584 slavily Velikonoce o tyi tdny dve ne na Morav. V Uhrch, tedy i na Slovensku, se kalend zmnil a roku 1587 (po 21. jnu se psal 1. listopad). (Je zajmav, e nkter skupiny evangelk u ns se pr drely julinskho kalende jet zatkem 20. stolet.) Velk Britnie pela na nov kalend roku 1752 (po 2. z nsledovalo 14. z); vdsko r. 1753. Japonsko srovnalo svj kalend s Evropou v roce 1873 a na v roce 1912, nkter jej sti a v roce 1949. V Rusku zavedli nov kalend bolevici v roce 1918 (star kalend vak zstal v crkenm pouvn).

Nejdle se brnily zaveden gregorinskho kalende jako kalende obanskho zem pravoslavn. Dones zachovv vtina pravoslavnch kesan po celm svt jako crkevn kalend tzv. "star styl" - ili nereformovan julinsk kalend (tj. Rusov a Srbov maj v liturgickm crkevnm ivot stle star kalend; pouze ekov, Rumuni a Bulhai pestoupili ve 20. stolet sten na "nov styl" - pijali kalend gregorinsk s tm, e podle novho stylu slav pouze pevn svtky - tj. Vnoce a ostatn svtky s pevnm datem - kdeto pohybliv svtky - Paschu (Velikonoce), Svatodun svtky (Letnice) a dal. - slav stle podle kalende starho, julinskho).
vce na www.orthodoxia.cz

 
Datum:
22.02.2019  12:48
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
22. nor - Den sesterstv

Dne 22. nora se narodili zakladatel skautingu, manel Robert a Olave Baden-Powellovi. Proto byl tento den roku 1927 zvolen jako celosvtov den skaut. Skauti na celm svt si pipomnaj, e jsou si bratry a sestrami, nehled na vzdln, barvu pleti, nrodnost, vk. Je to den soudrnosti a pomoci. Den sesterstv ml pvodn i jin nzvy jako nap. Den dk, Den skutk, Den pemlen anebo Vzpomnkov den.

***

Den obt zloinu

I tento den m vce nzv: Evropsk den obt nebo Evropsk den zloinu. Slav se od roku 1990 v den vro podpisu Charty prv obt britskm ministrem vnitra.
 
Datum:
21.02.2019  07:49
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Zvltn svtov den:-) Nkdy lovk nev co ve je mon propagovat, ale pipomnm...

21. nor - Mezinrodn den prvodc cestovnho ruchu

Slav se od roku 1989. Podrobnj informace napklad na strnkch Asociace prvodc. www.asociacepruvodcu.cz
Pedmtem innosti asociace je zejmna hjit profesn zjmy len, spoleensky sdruovat prvodce, podlet se na kvalifikanch zkoukch a dalm vzdlvn prvodc, vestrann propagovat a prezentovat sluby svch len.

***

Mezinrodn den boje proti kolonialismu

Tento den je pipomnkou dvou udlost roku 1946. Ve dnech 19. a 23. nora dolo k povstn bombajskch nmonk proti britsk koloniln nadvld, a 21. nora byla v Khie potlaena demonstrace. Den boje proti kolonialismu se slav na popud mldee zem jihovchodn Asie od roku 1948.

***

Mezinrodn den mateskho jazyka

Vdli jste, e na svt existuje okolo 6000 jazyk? Mnohm z nich ale hroz znik, protoe se jedn o jazyk minoritn etnick skupiny. Napklad v Sovtskm svazu a pozdji v Rusku byla tendence tyto jazyky potlaovat. UNESCO roku 1999 vyhlsilo Mezinrodn den mateskho jazyka prv proto, aby ohroen jazyky ochrnilo. Odhady hovo, e bez clen snahy o zachovn jazyka, a tedy i kultury, kter s nm souvis, me bhem pr generac vymizet a 50% jazyk (tj. piblin 3000!). O ochranu jazyk se sna i EU (nap. tm, e veker dokumenty publikuje ve vech jazycch lenskch zem).
 
Datum:
20.02.2019  07:06
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 


20.2. - Den sociln spravedlnosti

OSN vyhlsilo v roce 2007 Svtov den sociln spravedlnosti, ovem lid si jej pipomli v tento den poprv a v roce 2009. Tento svtov den se zamuje na sociln spravedlnost a jeho hlavn cle jsou boj a odstrann chudoby, uplatovn a dodrovn lidskch prv, rovnosti a vzjemnho respektovn. Zkladnmi hodnotami, kter tento den pipomna jsou solidarita a rovnost, tyto dv slova znamenaj naprost zklad hodnot kad spolenosti
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>