Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jaromr,
ztra Zlata.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Vznamn dny
Datum:
27.08.2018  13:27
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
27. srpna 1883 dolo k obrovskmu vbuchu vulknu Krakatoa v Malch Sundch v Indonzii.
Krakatoa byl sopen ostrov, o jeho aktivit byly prvn zmnky v roce 416 n. l. Od t doby se as od asu Krakatoa ozvala jen rachotem. Kolem roku 1680 aktivita zeslila - hlavn kuel sopky se spojil se dvma kuely sousednho ostrova Rakat a tehdy zaujmal rozlohu asi 44 km tverench.
Zatkem srpna 1883 zaal vulkn chrlit popel a pemzu. 27. srpna 1883 dolo ke katastroflnmu vbuchu, pi nm se vt st ostrova (tm jeho dv tetiny) ztila do moe a z pvodnho ostrova zstaly jen trosky stn vytvoen kaldery zatopen vodou.
Vbuch byl tak mohutn, e byl slyet a v Austrlii. Jeho nsledkem byla vlna tsunami, kter smetla do moe vesnice z okolnch ostrov, zahynulo tehdy asi 36 000 lid.
V roce 1927 se na mst zatopen kaldery vynoil nov sopen kuel, kter dostal nzev Anak Krakatau (Dt Krakatoy), je asto aktivn i dnes a narst.

Vbuch Krakatoy inspiroval Karla apka k nzvu romnu Krakatit.
 
Datum:
26.08.2018  09:28
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
26. srpna 1278 padl v bitv na Moravskm poli Pemysl Otakar II.

Za jeho vldy dolo k obrovskmu hospodskmu rozvoji eskho sttu. Byla zakldna msta, krl podporoval kolonizaci. Pemysl Otakar II. zaloil zemsk soud, kde byly vedeny zemsk desky, tedy prvn souhrnn zkonn normy. Sm vak doplatil na nezkrotnou ctidost spojenou s vpady vedenmi zejmna jinm smrem - do rakouskch zem.

Jejich vt st ovldal rod Babenberk, kter vak k polovin 13. stolet vymr po mei. Pemysl tto krize um vyuil, zskal na svou stranu mstn lechtu, kter jej pak zvolila svm panovnkem. Legitimitu volby navc upevnil satkem s ddikou babenberskch drav Marktou Babenberskou.

Co na tom, e byla o ticet let star, ne zrovna krasavice a ji bez monosti zplozen dalho potomstva (satek byl po nkolika letech na jej dost anulovn). Sv nroky na vldu nad rakouskmi zemmi nejprve obhjil vtzstvm v bojch s uherskm krlem Blou IV. (bitva u Kressenbrunnu 1260) a poslze (1269) sv dravy rozil o Korutany a Krasko, m doshly a k vodm Jadranu.

Pemysl Otakar II. se stal nejmocnjm panovnkem stedn Evropy a roku 1273 sahal dokonce i po korun Svat e msk. Zdej knata se ale zalekla rizika ztrty sv suverenity a radji zvolila protikandidta z mn mocnho a vznamnho hrabcho rodu Habsburk - Rudolfa I.

Tuto volbu, na kterou nebyl esk krl ani pizvn, Pemysl Otakar neuznal. Rovn novopeen msk krl netouil po smru a zpochybnil legitimitu Pemyslovy nadvldy nad rakouskmi zemmi.

Jejich spor se vyhrotil roku 1276 v podob oteven vlky.
K rozhodujcmu stetu dolo o dva roky pozdji, roku 1278.

vce na:https://www.bellum.cz/bitva-na-moravskem-poli.html
 
Datum:
25.08.2018  17:22
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Tet vkend v srpnu - Mezinrodn (dve evropsk) noc pro netopry.

Je to osvtov akce zamen na ochranu netopr. Jedn se o akci s dlouholetou tradic, kter zaujala mnoho odbornk z celho svta. V roce 2012 se ady organiztor rozily i do tak exotickch lokalit jako je Egypt, Srie, Libanon, Korea, i dokonce i Jin Amerika, celkem se tto akce zastuje mnoho stt celho svta. I v na republice se akce konaj na rznch mstech. Lid, kte se zastn takovto akce, maj monost se seznmit se ivotem netopr, s monostmi jejich ochrany i vdeckm vzkumem, dozv se, jak mohou sami pomoci. Vzhledem ke skutenosti, e netopi ij s nmi doslova pod jednou stechou, je dobr vdt o jejich skrytm zpsobu ivota co nejvc. Pokud budou lid dobe informovni o ivot a chovn tchto nonch zvat, me se spolen se souit zlepit.

Pehled akc k tomuto vznamnmu dni v roce 2018 si najdete na:
http://ceson.org/document/MNN_2018_prehled.pdf
 
Datum:
23.08.2018  07:39
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
23. srpen - Mezinrodn den pamtky obt obchodu s otroky

Takto je to oficiln oznaeno OSN. Nkdy se to tak pojmenovv jako Svtov den na pam obchodovn s otroky.

Pro den pro pipomenut obchodu s otroky a jeho zruen - dne 23. srpna 1791 vypuklo v Santo Domingu - francouzsk kolonii - povstn otrok, kte poadovali rovnost a svobodu. Francouzi pak na zklad povstn v roce 1794 otroctv zruili.
 
Datum:
22.08.2018  07:04
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
23. srpna 1572 zaala v Pai tzv. "bartolomjsk noc"

Do rna 24. srpna bylo zabito tm 3000 hugenot. Hon na n zaal v prbhu svatby jejich vdce Jindicha IV. Navarskho s dcerou Kateiny Medicejsk Marktou z Valois. Byl zosnovn Kateinou Medicejskou a ukonil obdob mru, jen zrovnoprvoval hugenoty s katolky a byl zpeetn prv zasnoubenm mladho pru.
 
Datum:
21.08.2018  07:12
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Samozejm nelze nevzpomenout 21. srpen 1968

ernm okamikem naich novodobch djin je noc z 20. na 21. srpna 1968. V tuto dobu, bez vdom tehdej vldy, pekroily armdy pti stt Varavsk smlouvy, naich tehdejch spojenc, eskoslovensk hranice. Na okovan obyvatelstvo mily kulomety vojk Sovtskho svazu, Polska, Vchodnho Nmecka, Maarska a Bulharska.

Samotn akt okupace byl zdrcujc, ale nemn hrozn a devastujc byly nsledky - dv desetilet normalizanho reimu. Dvodem k okupaci se stala obava komunistickch vdc v zemch vchodnho bloku z liberalizace reimu v tehdejm eskoslovensku a z postupn demonte komunistickho systmu. Invaz spojeneckch vojsk byl tento vvoj radikln zastaven.

"Operace Dunaj" se stala nejvt vojenskou akc v Evrop od 2. svtov vlky.

Vce na: www.pribehjanazajice.cz/panely/01/
 
Datum:
18.08.2018  06:19
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Mezinrodn Den zvat bez domova se slav od roku 1992, vdy tet sobotu v srpnu - letos tedy 17. srpna.

Clem dne je poukzat prv na problematiku zvat bez domova a pomoci k jejmu een.

V USA na zvr "Dne", kterho se astn ochrnci zvat, tulky, vznamn osobnosti, zastupitel mst, mdia a veejnost, se konaj tzv. Candlelight vigilie. Vigilie se svkami na pipomnku zvat, kter pila o ivot, protoe pro n nebylo dost domov, a tak na poest obtavch lid, kte vnuj svj ivot tomu, aby zabrnili utrpen a nekontrolovatelnmu mnoen oputnch a nikm nechtnch koek a ps.

Prosazen "Dne a vigili" u ns je dleit, protoe zviditeln problematiku oputnch koek a ps (nezodpovdnost majitel zvat, absence legislativy). Jedn se o osvtovou akci, na kter by se mla podlet vtina eskch spolk na ochranu zvat, zejmna koek a ps vetn tulk.
 
Datum:
14.08.2018  07:12
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Vera jsem nemla as pipomenout dleit den - Den levk

13. srpen - Den levk. Tm 90% lid na svt jsou pravci. Vtina vc je proto urena pro pravky.

Natst se dnes ji levci nepeuuj na pravky a jsou oteveny i obchody prodvajc vci pro levoruk. Den levk poprv slavili roku 1992 v Anglii.
 
Datum:
12.08.2018  07:01
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
12. srpna 1881 - por Nrodnho divadla v Praze

Msc ped definitivnm a slavnostnm otevenm Nrodnho divadla, vznikl v pozdjch odpolednch hodinch na stee divadla por, kter se nepodailo uhasit.

Nsledky poru byly vn. Zcela vyhoely devn sti stech, elezn konstrukce stechy byla zniena a propadla se dovnit budovy a z vt sti bylo znieno i vnitn vybaven divadla. Tato tragdie dolehla na eskou veejnost velmi citeln, nebo divadlo bylo vnmno jako opravdov nrodn kulturn stnek.

eten tehdejch orgn vedlo nakonec k obalob dvou zmenk, Jenische a Ziniburga, kte dne 12. srpna odpoledne ped vypuknutm poru na stee Nrodnho divadla pracovali. Jejich kolem bylo pipojit mdn drt ke hromosvodu letovnm s pomoc mosazi.

K proveden spoje potebovali zmenci plechov letovac kamnka. V tchto kamnkch se rozhavilo devn uhl, do kterho se letovan spoj vloil. Zmenci pi soudnm len vypovdli, e po ukonen tto prce zalili hnouc devn uhl v kamnkch vodou, a pot je umstili do mdnho okapovho labu v mst, kde zstal zbytek deov vody.

Vslech zmenk u soudu byl od samho zatku zjevn veden tak, aby za jedinou pinu vzniku poru bylo mono oznait nedbalostn jednn obalovanch zmenk pi dodrovn poadavk na porn bezpenost. dost obhjce zmenk o proveden praktick zkouky nebyla prokurtorem a soudem pijata, a tak byli oba zmenci odsouzeni pro pestupek.

Jako trest jim byl uloen tden vzen zosten dvma psty. Ve trestu byla na prvn pohled nepatrn, avak vklad, e por Nrodnho divadla vznikl nedbalost dvou na stee pracujcch zmenk se traduje v rznch pramenech dodnes vetn pramen tkajcch se historie porn ochrany. (vce na www.pozary.cz)
 
Datum:
08.08.2018  11:03
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
12. srpna - Mezinrodn den slon v Zoo Ostrava

Pipomnm dve aby se vdlo, e ostravsk zoologick zahrada se opt pipojuje k mezinrodn akci vnovan nejvtm suchozemskm savcm. Clem akce je pedstavit nvtvnkm ivot slon v zoo a zrove upozornit na situaci slon ve voln prod, kter nen nijak pzniv. Zjemci se budou moci pmo zapojit do jejich zchrany. Na pomoc africkm slonm s sebou sta pinst nepotebn obleen.

Kad den je v Africe zabito na 100 slon kvli slonovin. Za 20 let tak mohou bt sloni na africkm kontinentu zcela vybiti! Pitom jedna taka nepotebnho, ale stle pknho obleen znamen krmen na jeden den pro cel ps tm v Kongu, kter je speciln vycvien na odhalovn pytlk. Oblast vskytu asijskch slon se z pvodnch 9 milion km2 smrskla na souasnch 5 % pvodn plochy! Poty voln ijcch populac v Asii se odhaduj na cca 40 tisc. Na tyto i dal skutenosti upozorn nvtvnky sobotn akce (11. srpna) v ostravsk zoo vnovan slonm - africkm i asijskm, chovanm v lidsk pi i tm voln ijcm.

V sobotu 11. srpna budou od 11 do 15:00 hodin u vbhu slon probhat slon kvzy a hdn pro dti. Zjemci se zde mou zastavit u dotykovho stolku a dozvdt se zajmavosti o slonech, nap. jak rostou slonm zuby, kolik jich slon m, ale tak pro jsou sloni v prod ohroen a jak jim mohou lid pomoci. K potkn bude nap. i stehenn kost slona. U expozice Na statku bude mt stnek organizace Moment, kter provozuje s dobroinnch second hand. Zde se zjemci dozvd, jak uiten me bt nepotebn obleen prv pro slony. Z pinesenho obleen bude tak mon vyrobit trikotaky (taky ze starch triek) nebo masky a housenky ze starch koil.

Kdo nebude mt zjem sv aty zrecyklovat, me je "jen" pracovnkm Momentu pedat, pp. je rovnou vhodit do specilnho kontejneru ped zoo. Zapojenm do sbrky nepotebnho, ale stle pknho obleen lid pomohou podpoit projekt na zchranu slon v Africe - SAVE ELEPHANTS. Kontejner na nepotebn obleen je ped ostravskou zoo instalovn trvale.

V rmci specilnho slonho dne se mohou lid tit i na mimodn komentovan krmen slon, kter zane v 13:30 hod. v pavilonu slon.
 
Datum:
06.08.2018  15:47
Od:
Vesuvjana (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
est srpen je ve znamen Svtovho dne boje za zkaz jadernch zbran - u pleitosti vro svren prvn jadern pumy na svt (Hiroima, 6. srpna 1945).

Zrove byl est srpen vyhlen Mezinrodnm hnutm lka jako Mezinrodn den boje lka za mr
 
Datum:
05.08.2018  16:30
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Lto je v plnm proudu. Hezky si uvme dovolenou, as trvme prochzkami (i kdy v tom vedru spe v podveer). Klidn odpovejte a j vm zkusm pipomenout njak ten vznamn den.

2. srpen - Den suchho zipu

Such zip je urit jeden z nejvznamnjch objev. Vvynalezl jej George de Mestral roku 1941 a to dky svmu tynohmu mazlkovi. Kdy se s nm pi prochzce se prodrali kovm po pchodu dom byl jeho pes cel obalen semnky s hky z rostlin. Fascinovn silou jakou to na srsti psa drelo, si vzal jedno semnko pod mikroskop, na zklad toho zjistil e jsou na semenu mal hky a zaal experimentovat a vymlet jak to pout.

Jestli mu ale opravdu nle jeden den v kalendi tko ci. Jeho uitenost je pro ns zejm.
 
Datum:
23.07.2018  07:26
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
J osobn si myslm, e vznamn den to nen. Nikdy jsem nebyla pro rozdlen sttu a hlavn lid...
Ale zjmy politik - co proti nim lovk zme?

23. ervence 1992 P- edstavitel nejsilnjch politickch stran SFR - ODS Vclav Klaus a HZDS Vladimr Meiar se v Bratislav dohodli na zniku eskoslovensk federace.
 
Datum:
21.07.2018  15:31
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Nevm zda by to mohl bt vznamn den, ale vera - 20. ervenec -
pat kad rok lztkm.

Je to tak, s vznamnmi dny se roztrhl pytel. Nkter z nich zn blazniv jako prv ten Den lztek:-) Ale pro ne, lztka jsme vichni mli rdi. Nakonec j si ho obas koupm i te.

 
Datum:
20.07.2018  08:14
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: pipomnm
 
Pipomnm velmi vznamn den - 20. ervenec 1969 - Prvn pistn lidsk posdky na Msci

Zatm to nen mezinrodn den, kter by se slavil kadoron, ale za pipomenut stoj.
V t souvislosti pipomnm lnek Zdeka, kter se jmenuje "Kdy se ekne vrba". Nen to sice o pistn na msci, ale dotete se tam mimo jin i toto:

"I pes nkter negativn vlastnosti je dnes rozen a spoteba aspirinu ve svt udivujc. Pat mezi 10 nejrozenjch lk. V roce 1969 absolvoval i cestu na Msc na palub vesmrn rakety Apollo 11. Vyrb se ve vce jak 70 zemch svta. Celosvtov spoteba je odhadovna na 45 000 tun. pesto stoj za pipomenut. Dne 20. 7. 1969 poprv stanul na Msci lovk. Armstrongova vta - Je to mal krok pro lovka, ale velk skok pro lidstvo! - je legendrn."

link na lnek: http://www.seniortip.cz/?module=discussion&action=add_story&id_story=41052
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>