Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radana,
ztra Albna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
o, alebo kto je Boh?
Datum:
13.12.2018  17:06
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Nco zsadnho o Stvoiteli, ureno ateistm

Mil ateist, materialist a vichni ostatn, kte se z jakhokoliv dvodu stavte proti existenci Stvoitele vte, pro nejste schopni ho vnmat? Vte, pro se domnvte e neexistuje, a sv myln domnnky se tak vehementn drte? Tento text vm d odpov.

Pochopen se skrv v poznn principu klasickho rozhlasovho vysln. Existuje mnoho rznch typ rdi, kter vyslaj v rozhlasovm teru na rznch vlnovch dlkch. Nebo jinak eeno, na rozlinch frekvencch. Kdo chce poslouchat rdio dle vlastnho vbru, mus vlastnit rozhlasov pijma a na nm si naladit pslunou frekvenci. Pokud bude mt ist pjem a rozhlasov signl mu nebude nic ruit, me pak neruen poslouchat vysln zvolen rozhlasov stanice.

No a tento jist princip funguje tak ve vztahu ke Stvoiteli, jeho jsoucnost vyzauje, nebo vzhledem k naemu pkladu o rozhlase vysl na zcela konkrtn a specifick frekvenci. Kad, kdo chce zachytit jeho vyzaovn, nebo vysln, se prost mus naladit na stejnou vlnovou dlku. To vak ale zrove znamen, e kad jedinec, kter nen schopen, nebo ochoten naladit se na odpovdajc frekvenci, neme v dnm ppad jeho vysln zachytit.

A pesn toto je ppad materialist a ateist, jejich osobnost je vnitn naladna na pln jin frekvence, ne je frekvence vysln Stvoitele. Proto zcela logicky jeho vysln nezachytvaj.

Avak na zklad toho, e jsou oni sami neschopn sprvn se naladit nelogicky tvrd, e dn Stvoitel neexistuje. Nebo oni pr nikdy dnho Stvoitele nevidli, ani neslyeli. Nechtj toti pochopit, e hlavn pina spov v nich samotnch. V jejich osobn neschopnosti naladn se na odpovdajc frekvenci pesn tak, jak je tomu pi rozhlasovm vysln. A proto jsou pesvdenmi ateisty a materialisty.

Takov je realita, ale abychom neskonili pouze pi jejm konstatovn ukame si, jakm zpsobem by se mohli tito materialistit a ateistit lid dokzat naladit na odpovdajc vlnovou dlku a zachytit vyzaovn jsoucnosti Stvoitele, na zklad eho by sami v sob poznali, e skuten existuje.

Absolutn prvnm a zsadnm krokem je vbec piputn reality existence Stvoitele. Nebo pokud napklad pro porovnn ji v zsad nevme, e existuje njak esk rozhlas s velkm mnostvm pracovnk, kter vysl tyiadvacet hodin denn, pak si ani nekoupme rozhlasov pijma. Pak se ani nenaladme na frekvenci eskho rozhlasu a proto si nikdy v ivot dn jeho vyslan nevyslechneme.

Absolutn prvn podmnkou je tedy piputn monosti, e Stvoitel existuje. A kdy u tedy tuto monost v zsad striktn neodmtme, druhou podmnkou je pozen rozhlasovho pijmae.

S tm si vak nemusme dlat starosti, protoe onm pijmaem je nae vlastn osobnost. Jsme jm my samotn, konkrtn nae vdom. A protoe tento druh rozhlasovho pijmae vlastn automaticky kad z ns, zbv u jenom jeho naladn na odpovdajc vlnovou dlku. Jeho naladn na odpovdajc frekvenci.

Zde je vak trochu rozdl, protoe ovladaem rozhlasovho pijmae dokeme naladit poadovan vysln okamit, zatmco naladn na osobnosti na frekvenci vyzaovn Stvoitele je proces ponkud dlouhodobj. Spov v pochopen, e Stvoitel pedstavuje uritou kvalitu a tato kvalita tvo tak podstatu jeho vyzaovn. Stvoitel zasteuje nejvy kvalitu dobra, lsky, spravedlnosti, ist ulechtilosti a vech ostatnch vysokch a vzneench ctnost, jako je estnost, nezitnost, skromnost, lidskost, a tak dle, a tak dle. Vechny tyto a jim podobn prvky tvo podstatu vyzaovn Nejvyho a jsou od nj smrem ven neustle vyslny do celho stvoen.

No a kad, kdo se chce naladit na tuto frekvenci a zachytit toto vysln, mus zat ladit svj pijma, ili svou osobnost a sv vdom do souladu s principy dobra, spravedlnosti, pomhajc lsky a ist ulechtilosti. A m vce se bude lovk vnitn stvat prv takovm, tm jasnji a istji bude zachycovat "rozhlasov signl" vysln Stvoitele do stvoen.

Na samm zatku, kdy nae osobnost stoj jet mimo zkladnch princip vyzaovn Stvoitele, zmnnch ve, budeme nutn zachycovat pouze um pesn stejn, jako kdy ladme rozhlasov pijma a nememe na nm nic chytit. Pokud ns to ale neodrad a svou osobnost a sv vdom budeme dle postupn ladit do souladu se zsadami vyzaovn Stvoitele, zaneme v "rozhlasovm teru" nco zachytvat. Bude to sice zpotku jen slab a nejasn, budou to jen nejasn zblesky a slab tuen, ale pokud neustaneme ve svm sil o dosaen osobn ulechtilosti, bude se n rdiov signl stvat stle jasnjm a silnjm.

Znamen to tedy, e mrn s rstem dobra, spravedlnosti, lsky a ulechtil istoty v lovku roste tak jeho schopnost zachycovat vysln, nebo vyzaovn veobshlho principu Dobra, Spravedlnosti, Lsky a nejvzneenj ulechtilosti Stvoitele. No a lidsky dokonal jedinec, skuten pevn stojc v tchto principech zachycuje ji jen ist a jasn signl. Jasn vnm vyzaovn a jsoucnost Nejvyho, protoe se dokzal ve strukturch sv osobnosti a svho vdom dokonale naladit na frekvenci jeho vysln. Pro takovho lovka jsou pak smn, ale zrove tak smutn vechna tvrzen nevdomch, e Stvoitel neexistuje, protoe on pece jasn vnm jeho vyzaovn. Asi tak, jako kad z ns jasn sly vysln eskho rozhlasu, kdy na nj sprvn naladil svj rozhlasov pijma.

Lid, ijc na zemi jsou jako rozhlasov pijmae, kter jsou v souasnosti naladny na rzn rozhlasov stanice. Charakter jejich osobnosti, charakter jejich vdom, jejich mylen a jejich hodnoty pedstavuj frekvenci, kter uruje, o jak konkrtn rozhlasov stanice jde. Nejvce lid dneka poslouch rozhlasovou stanici "Penze", protoe prv na jej frekvenc se pohybuje jejich mylen, vdom, vnmn svta a ebek hodnot. Dal nejposlouchanj rozhlasovou stanic je rdio "Uvn si", na jeho vlnovch dlkch se tak pohybuje obrovsk mnostv lid. A mezi dal poslouchan rozhlasov stanice pat rdio "Smyslov poitky", rdio "Majetek", rdio "Karira", rdio "Materialismus", rdio "Osobn prospch", rdio "Zisk", rdio "Konzumn zpsob ivota" a mnoh jin, podobn vyslae. Lid je poslouchaj, protoe prv na jejich vlnov dlce jsou oni sami hodnotov a osobnostn vnitn naladni.

A mnoz vrn posluchai vech ve zmnnch rdi jsou ateisty a materialisty, kte tvrd, e dn rdio "Stvoitel" neexistuje.

Mil zbloudn ptel, neexistuje, protoe jste naladni na pln jinch frekvencch a na zcela jinch vlnovch dlkch. Kdybyste se vak dokzali vnitn hodnotov peladit na frekvence rdia "Stvoitel", zcela urit byste tak vy zachytili jeho vysln pesn tak, jak v souasnosti zachycujete a poslouchte mnoh jin, mnohem podadnj rdia.

Ve je v rukou lovka. Pouze on sm svm hodnotovm zamenm a charakterem svho mylen uruje frekvenci, na zklad kter bude k nmu proudit vdy urit druh vysln, nebo zen. Existuj frekvence nzk a frekvence vysok. A existuje tak frekvence nejvy, kterou je Stvoitel.

Kdo vak nen schopen se na ni naladit, nebo se na ni naladit nechce, ten a radji ml, protoe svma slovy o neexistenci Stvoitele dv jasn svdectv o vlastn hodnotov nedostatenosti, kter jedin jemu sammu osobn znemouje navzat spojen s vyzaovnm Nejvyho, a tak se pesvdit, e skuten existuje.

PS. Tento text je zrove tak odpovd na to, pro Stvoitele nelze nalzt ist rozumem, ani vdeckm bdnm tak, e se staneme vzdlanmi lidmi, nebo erudovanmi vdci. Stvoitele lze hledat a najt pouze morln a mravn tak, e se staneme morlnmi a mravnmi lidmi. Jedin toto nm me otevt brny k poznn Boha.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
09.11.2018  17:18
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Tragick dsledky nepochopen skuten podstaty vzken Krista

Pokud lid vnmaj urit zsadn vci nesprvn a podle toho se pak ve svm ivot d, mus nutn kret nesprvnou cestou, na jejm konci je ek tragdie. A pesn tak je tomu tak s pohledem na vzken Krista. Vra kesan toti v tomto ppad nekoresponduje se zkony univerza, to jest s tm, jak ve skutenosti vstal Je z mrtvch.

Kesan v, e vstal ve svm hrubohmotnm, fyzickm tle. A toto sv pesvden potvrzuj teba katolci na kad mi, kde se ve vyznn vry (Credo) modl: "vm ve vzken tla a v ivot vn". V tedy, e stejn, jako podle nich vstal Je ve svm fyzickm tle, stejn tak oni vstanou z mrtvch ve svm souasnm, fyzickm tle, a v nm budou t vn.

Zkusme vak nyn podrobit jejich vru hlubmu zkoumn a polomu si otzku: Je mon fyzickmu a materilnmu tlu lovka projt pes zamen dvee? V evangelich je toti zaznamenno, e kdy se uednci po smrti Krista tajn setkali, ve strachu ped idy zamkli za sebou dvee. A jak se zaali modlit, najednou se mezi nimi objevil jejich Mistr.

Mnoz jist namtnou, e Je dlal bhem svho ivota mnoho zzrak, take nco takovho by pro nj nemlo bt problmem. Na tomto mst je ale teba zdraznit, e zzraky, kter dlal Pn, byly ve skutenosti zcela jinho charakteru, ne se lid domnvaj. Nelo toti o dn iny libovle, ale o psn zkonit dj. Ve se vdy dlo v dokonalm zohlednn zkon, na jejich zklad funguje univerzum. A u jde o zkony fyzick, nebo o zkony duchovn. Oboj byly do podstaty fungovn stvoen vloeny samotnm Stvoitelem. A jeho Syn Je zvlṻ zdrazoval, e na Zemi nepiel dn zkony ruit, ale naopak naplovat. Proto se narodil jako lovk, proto byl podroben hladu, zni, nav, i vemu ostatnmu, emu je podroben kad z ns ve fyzickm tle.

A to tedy znamen, e pokud nikdo z lid neme projt do mstnosti pes zdi, nebo pes zamen dvee, nebylo to mon ani Jeovi v hrubohmotnm tle, respektujcm fyzikln zkony jeho Otce.

Ale pozor! Je velmi jednoduch a snadn prochzet pes zamen dvee v tle jemnohmotnm! A prv v tomto jemnohmotnm tle vstal Je Kristus z mrtvch! Prv v tomto jemnjm tle mu bylo mon po tyiceti dnech vystoupit na nebesa tak, jak ho vidli jeho uednci, aby nakonec, v tch nejvych vinch odloil i sv jemnohmotn tlo, a ve sv ist, bo podstat se znovu sjednotil s Bohem Otcem, po pravici jeho kraluje na vn vky.

No a jedin tmto zpsobem, jakm byl vzken Kristus a vystoupil na nebesa, jedin tmto zpsobem me bt vzken a vystoupit na nebesa kad lovk, kter ije podle jeho uen! To znamen, e tak on bude po sv fyzick smrti nejdve vzken v jemnohmotnm tle, aby v nm pak zaal pozvolna stoupat k vinm, a nakonec, aby v tch nejvych vinch odloil i sv jemnohmotn tlo a vstoupil ve sv ist duchovn podstat do blzkosti Nejvyho. Do jeho krlovstv nebeskho! Do vn e Ducha!

Nebo do krlovstv Ducha je mon vstoupit pouze duchu lovka! Vdy pece fyzick, materiln a hrubohmotn tlo je jenom z prachu zem a na prach se nakonec tak obrt.

A prv proto je nesmrnm netstm, pokud lid v, e budou k ivotu vnmu vzken ve svm hrubohmotnm tle, a v tomto zsadnm omylu se neustle utvrzuj, jako teba katolci v modlitb vyznn vry. To vak mus mt za nsledek, e si tito lid po fyzick smrti odnesou sv pesvden tak do jemnohmotnosti. A jejich myln pesvden je bude zadrovat od skutenho duchovnho vzestupu. Nedovol jim toti stoupat k vinm Ducha, ale bude jich stle dret pouze tam, kde oekvaj splnn svho vzken. ili v blzkosti nejhrub hmoty.

Pohnout se dl a odpoutat se z dosahu nejhrub hmotnosti vak budou moci jedin tehdy, pokud se zbav svho chybnho pesvden. Ale to bude nesmrn tk, protoe tak se to pece modlili na kad mi a takto je to uili nimi respektovny, duchovn autority.

Svm dlouhodobm setrvvnm v blzkosti nejhrub hmotnosti se vak vystavuj velkmu nebezpe. Nebezpe definitivnho zniku vlastn osobnosti! Ve hmotn je toti podrobeno vzniku a zniku. Nebo tak, jak vznikne nae fyzick tlo a potom zanikne a promn se v prach, tak se stane i s tlem zvete i s kadou rostlinou. Ale stejn to dopadne i s na planetou, s na slunen soustavou, ba dokonce i s jemnohmotnmi svty, obydlenmi lidskmi duemi. A proto bude muset bt podrobeno zniku tak kad vdom lidsk j, kter se nedokzalo vas odpoutat od hmoty a zstalo s n svzan. Svzan bu prostednictvm rznch omyl a dogmat, kterm keovit v, nebo prostednictvm rznch materialistickch vn, dost a sklon, od kterch se nedoke odpoutat.

Uniknout osudu rozkladu hmoty me jen ten, kdo doke zrealizovat sv vlastn vzken z hmoty tak, jak nm to svm vzkenm ukzal Kristus.

To znamen, e pokud bude na Zemi t, myslet a jednat v souladu s uenm Spasitele, po fyzick smrti zane ve svm jemnohmotnm tle okamit stoupat na nebesa, aby v nejvych vinch odloil i jemnohmotn tlo, a ve sv ist duchovn podstat vstoupil do krlovstv Ducha, kter je vn, a proto v nm u nic nepodlh vzniku ani zniku tak, jak je tomu ve hmotnm, nebo v jemnohmotnm svt.

Vzken Jee Krista a jeho nanebevzet mus bt proto poznno tak, jak k nmu opravdu dolo a jak to koresponduje se zkony univerza, vloenmi do nj jeho Otcem nebeskm.

Kdo ale tyto vci odmt poznat, kdo se keovit dr omylu, protoe tak ho to u duchovn autority, odnese si svj omyl sebou na takzvan druh svt. A pokud svj omyl ani tam nedoke prohldnout a zci se ho, stane se mu nakonec zhubou a znienm, protoe ho bude neustle zadrovat v blzkosti nejhrub hmoty a do chvle, kdy se hmotn svty zanou hroutit sami v sob. A konen znik hmotnosti, to jest jej hrubohmotn i jemnohmotn sti, bude pak nevyhnutelnm znikem kad osobnosti, kter v hmotnosti z jakhokoliv dvodu uvzla, a nedokzala se od n vas odpoutat a uniknout do bezpe krlovstv nebeskho.

Nzvoslov:

Hrubohmotnost: Fyzick a materiln realita, v n se nachzme v souasnosti.

Jemnohmotnost: Jemn materiln realita, do kter odchz nae vdom po fyzick smrti. Kesan ji nazvaj oistcem.

Jemnohmotnost m mnoho rovn a kad se dostane do takov, kter pesn odpovd mravn a duchovn vi jeho osobnosti. Existuj jemnohmotn rovn nzk, toton s takzvanm peklem a jemnohmotn rovn vysok, pln radosti a ulechtilosti. Pesto to vak stle nen nebe, ani takzvan rj. Jsou to jen vysok rovn jemnohmotnosti.

Rj, nebo duchovn e: Nachz se nad hmotnost, konkrtn nad jej jemnohmotnou st. Dostat se do rje me jen lovk, kter se ve vysokch jemnohmotnch rovnch zulecht natolik, e me odloit i sv jemnohmotn tlo, a ve sv ist duchovn podstat vstoupit do rje

Cel je to velmi podobn tomu, jako kdy na zemi fyzicky zememe. Tm dochz k odloen naeho fyzickho tla a naemu vzken v jemnohmotnosti, nebo na takzvanm druhm svt. Stejn tedy tak ve vysokch rovnch jemnohmotnosti, po svm maximlnm zulechtn odlome i sv jemnohmotn tlo a proijeme vlastn vzken v i Ducha. A prv toto nae vzken z hmoty do vn e Ducha je skutenm smyslem celho naeho byt.

Posledn soud: as zatku pirozenho rozkladu hmotnho univerza, a to jak jeho hrubohmotn, tak i jemnohmotn sti. Kdo se do tto doby z jakhokoli dvodu nedoke odpoutat od materie a vstoupit do vn e Ducha, odsuzuje sm sebe k zniku v nezbytn nsledujcm, rozkladnm procesu hmotnho svta.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
18.10.2018  14:07
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Nemravnost - zken jed, kter otravuje nai osobnost

Nemravnost je jako kapka jedu ve sklenici dobrho vna. A pestoe me jt o vno vynikajcho ronku, pestoe me lahodn chutnat, nepatrn kapka jedu v nm ns otrv. A m vc budeme pt takov vno pro jeho dobrou chu, tm vce si budeme otravovat svj organismus, a ns to nakonec zabije.

Mil ptel, akoli to vbec netute, i v vlastn vnitn ivot u v dnen den pijal svou kapku jedu rozkladn nemravnosti, teba prostednictvm internetu, prostednictvm film, knih, asopis, vtip, e, psn, nebo dokonce mdy, kter dnes let.

Jed nemravnosti, obsaen v tomto vem se pomalu shromauje ve va dui, otravuje ji, a ji nakonec pln otrv. A prv o to jde temnot, kter za tm stoj. Jde j o strhvn lidskch du do temna a jejich konen znik v temnotch.

Ale bume konkrtn a podvejme se na dv oblasti ivota, ve kterch se doslova kup s tm pudov nejnim, co v lovku existuje.

Podvejme se teba na reklamu. Soust devadesti procent veker reklamy v televizi, v tiscch reklamnch letcch v naich schrnkch, nebo kdekoliv jinde je atraktivn a spoe odn ena. Spojen atraktivn a spoe odn eny je u snad nedlnou soust reklamn prezentace kadho novho modelu auta, pichzejcho na trh. Jde zde o zmrn a zken podprahov psoben na spotebitele, fungujc asi takto:

Tm obnaen ena evokuje v pevn sti musk populace cosi drdiv. Cosi nzkm zpsobem pjemn a douc. No a prostednictvm uritho podprahovho psoben se pak stv pro spotebitele nevdomky stejn doucm tak samotn vrobek, kter je takovmto zpsobem prezentovn. Touha po jednom, a sice po atraktivn, spoe odn en, se spojuje s touhou po druhm, ili po vrobku. Dv vci se tedy slij do jedn, m se pro spotebitele stv vrobek doucm, a on ani dobe nev pro.

Toto manipulativn zdvojen psoben je velmi osvden a m pozitivn vliv na zvyovn prodejnosti vrobk. Prv proto je v reklam masivnm zpsobem stle vyuvno.

Na jedn stran jde tedy o clenou manipulaci s nejnimi pudy lovka a s nectnost nemravnosti, co zvyuje prodej, avak na druh stran jde o velmi negativn dopad na spolenost, protoe ji postupn stle vce mravn rozkld a ni.

Druhou oblast, kde se clen pracuje s nemravnost je souasn mda. Tvrci ensk mdy, a u prostednictvm enskch asopis, nebo enskch televiznch poad celkem oteven deklaruj, e modern ena dneka m bt sexy. e m bt uritm doucm sexulnm objektem, kter prostednictvm mdy rafinovan odhaluje vechny vnady tak, aby ena svm vzhledem vyvolvala zjem a pozornost mu. Aby se pro n stala jet vce atraktivnj a pitalivj. Takov jsou souasn mdn trendy a na takovmto ideovm a filozofickm zklad vznikaj v dlnch souasnch mdnch tvrc nov mdn kolekce.

V konenm dsledku vak pece jen zle na kad jednotliv en, jak se postav k vlastnmu odvn. Zda se k nmu postav povrchn a bezmylenkovit, ve slepm a nekritickm pijmn souasnch, mravn zvrcench mdnch trend. Nebo naopak, upednostn odv mnohem ulechtilej a lidsky dstojnj.

ena toti pronikav psob u jen ist svm vnjm zjevem. A prv tmto svm vnjm zjevem se me stt pro vechny, kte s n pichzej denn do styku bu ukazatelem cesty k pozvednut spolenosti prostednictvm mravnho a ulechtilho odvu, nebo naopak, se pro n me stt ukazatelem cesty k padku prostednictvm odvu, stvajcho se pro mnoh podntem k nemravnosti.

Kristus kdysi ekl asi toto: „Jestlie t ke hchu nemravnosti svd tv oko, vyloupni ho a odho daleko od sebe, protoe je pro tebe stokrt lep, kdy vstoup bezok do vn radosti krlovstv nebeskho, jako kdyby si ml s obma oima upadnout do zatracen sv due.

Pokud t ke hchu nemravnosti svd tv ruka, utni ji a odho daleko od sebe, protoe je pro tebe stokrt lep, kdy vstoup bezruk do vn radosti krlovstv nebeskho, jako kdyby si ml s obma rukama upadnout do zatracen sv due.“

Samozejm, e nechceme nikoho navdt k tomu, aby si vyloupl sv oko a ual svou ruku. Ale rozhodn teba vech vyzvat k hlubokmu zamylen nad tmito slovy, protoe z jejich opravdu tvrd formulace vyplv obrovsk vnost dopadu zachovvn principu mravnosti na cel nae byt. A to dopadu mimodn pozitivnho v ppad mravnosti, nebo mimodn negativnho v ppad nemravnosti.

Zaveme proto nepropustn vechny brny na due a nevpoutjme do n rozkladnou nemravnost, kter se na ns nyn val ze vech stran. Jej jsou pln filmy, divadla, knihy, asopisy, obrazy, reklama, mda, nebo internet.

Zaveme nepropustn brny sv due ped vm tmto jedem, abychom se tak stali osvujcmi ozami v dnen pouti nemravnosti.

Sname se zachovvat sv nitro ist, protoe jen tak meme bt skuten lidmi. Bez zachovvn istoty nitra a proto vnitn zaplaveni tiscermi podnty nemravnosti se toti stvme jen vsmchem lovka. Stvme se jen lidskmi kreaturami, prosknutmi nemravnost a proto krejcmi do nrue temna, kter ns zken otrvilo tmto zhoubnm principem.

A dvejme si tak dobr pozor na to, abychom se i my samotn nestali pro jin pokuenm k nemravnosti. A to teba zpsobem svho odvn, zpsobem sv ei, nebo vcmi, vtvory a dly, vychzejcmi z naich rukou.

Nebo pro kadho, kdo se pro jin stv pokuenm k nemravnosti znj opt velmi vstran tato Pnova slova: „Amen pravm vm, kdo by byl pohorenm k nemravnosti by jen pro jednoho jedinho z mch nejmench, pro toho by bylo stokrt lep, kdyby si zavsil na krk mlnsk kmen a skoil do moe“.

A opt samozejm nechceme nikoho navdt k tomu, aby si vel na krk mlnsk kmen a skkal do moe. Ale rozhodn je vech teba drazn vyzvat k tomu, aby si duchovn neveli na krk balvan nemravnosti, kter je lidsky a osobnostn bude stahovat do temnch hlubin. Do hlubin, kde bude nakonec pln uduen jejich vdoma osobnost a cel jejich vdom byt.

A proto z nejvych Vin znj nalhav ke vem lidskm bytostem, kter si chtj uhjit svou lidskost v dnenm moi nemravnosti na Zemi tato slova: "Udruje krb svch mylenek ist! Dbejte o istotu svho mylen, svho ctn a svho chtn! Jedin takto budete schopni it mr a dobro na Zemi a jedin takto budete moci po odchodu ze Zem kret do vn e krlovstv nebeskho, a nikoliv do vnho zatracen va due v i temnoty.

V jednom z apokryfnch evangeli je psno: „Jestlie je svtlo ve vs temnotou, jak hrozn mus bt temnota samotn?“

Svtlem v ns je n ist a ulechtil vnitn ivot. A toto svtlo v podob istho a ulechtilho vnitnho ivota m osvtlovat vechny nae kroky, vechny nae iny, vechny nae rozhodnut, celou nai ivotn pou, jako tak nai zkladn hodnotovou orientaci. No a z povahy vci samotn zcela logicky vyplv, e takovto lovk pak neme kret nikam jinam, ne ke Svtlu.

Pokud je ale svtlo v ns v podob naeho istho a ulechtilho vnitnho ivota zakalen rozkladnm principem nemravnosti, stv se temnotou. A tato vnitn temnota nsledn ovlivuje vechny nae kroky, vechny nae iny, vechny nae rozhodnut, celou nai ivotn pou a ovlivuje tak nai zkladn hodnotovou orientaci.

No a opt z povahy vci samotn zcela logicky vyplv, e takovto lovk neme kret nikam jinam, ne prv do nrue temna. Do vraedn nrue temnoty, kde bude uduen jeho byt, protoe jeho osobnost podlehla rozkladnmu principu nemravnosti. Ten je toti jednm z jedovatch p temnoty, vystelovanch do du a do vdom lid, aby jm byly vnitn otrven, aby je to strhlo dol a aby mohli bt nakonec znieni.

Nejdleitjm poslnm lovka na Zemi nen toti jeho ekonomick pnos pro spolenost, jak se dnes myln domnvme. Nen jm ani jeho schopnost vydlvat penze, ani jeho monosti vyuvn tiscerch poitk tohoto svta.

Nejvym poslnm lovka je jeho schopnost kotvit Svtlo na Zemi! Schopnost povznet ve stvajc smrem ke Svtlu. Povznet sebe sama, svj nrod i celou planetu.

Dbejme proto zkostliv, aby svtlo v ns bylo opravdu svtlem, a ne temnotou. Dbejme proto, aby n vnitn ivot byl jen ist a ulechtil, protoe jedin takto jsme schopni naplovat sv lidstv. Jedin takto se meme stt svtlem svta a povznet smrem ke Svtlu ve kolem ns.

Co dodat na zvr? Snad pouze tato slova:

Blahoslaven a jsou vichni lid istho srdce, nebo oni jsou poehnnm Zem a jejich je krlovstv nebesk!

A se ale tesou vichni lid srdce neistho, nebo oni jsou prokletm Zem a jejich je krlovstv temnoty!

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
21.09.2018  15:44
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
ite se svm instinktem!

Dejte na svj instinkt! Tato a podobn slova lze obas slyet v americkch filmech, v nich se hlavn hrdina sna v uritch vypjatch situacch sprvn rozhodnout. Onen takzvan instinkt je nco spontnn, nco okamit a bleskurychl, co jde mimo rozum a bn svaujc mylen. Jde tedy o velmi rychl, okamit impuls, kterm kdy se lid d, vdy jednaj sprvn.

A protoe jde o velmi zajmav fenomn, zkusme se na nj podvat trochu podrobnji a ukame si, o co tu vlastn ve skutenosti jde.

Akoli je to v americkch filmech nazvno instinkt, ve skutenosti to nen dn instinkt, protoe ten maj pouze zvata. U lovka to meme nazvat intuic, tuenm, nebo vyciovnm.

Zve postrd rozumovou sloku osobnosti a proto je cel jeho jednn pouze instinktivn. Instinkty jsou impulsy nejvnitnj podstaty zvete, kter mu signalizuj, jak v dan situaci jednat co nejsprvnji. A protoe, jak ji bylo eeno, zve postrd racionln sloku osobnosti, kon vdy jenom na zklad instinkt. A proto kon vdy sprvn! To jest tak, jak v dan situaci nejlpe um. Z tohoto dvodu jsou zvata vdy pirozen, spontnn a pokud ij ve voln prod tak zdrav. Vdy toti jednaj v souladu se sebou sammi, ili se svou nejvnitnj podstatou, kterou prostednictvm instinkt bezvhradn respektuj.

Ze znalost tchto skutenost se me lovk pouit a vyut je ve svj prospch. Ve svj prospch v tom smyslu, e pokud bude tak on vdy jednat v souladu se svou nejvnitnj podstatou, bude tak jednat vdy sprvn a bude sprvn zvldat i ty nejkomplikovanj a nejnebezpenj ivotn situace stejn spn, jak se to da mnohm hrdinm americkch film.

Prvn, co si je ale teba uvdomit je skutenost, e nejvnitnj podstata zvete a nejvnitnj podstata lovka jsou rozdln. To je na prvn pohled zejm. U zvat jde o podstatu bytostn a u lovka podstatu duchovn.

Zvata i lid ij sice ve hmotnm svt a maj hmotn tla, ale jejich vnitn podstata nen ani u jednoho, ani u druhho z tohoto hmotnho svta. Zvata se svou bytostn vnitn podstatou pochzej z bytostn e a lid se svou duchovn podstatou z duchovn e. A tato podstata zvat a podstata lid vstupuje do hmotnho svta, aby se v nm vyvjela, rostla a dozrvala prostednictvm zdolvn tkost, pekek a vzev hmotnho svta.

Pokud zvata, ale tak lid zstanou ve hmotnm svt ve spojen se svou nejvnitnj podstatou, jejich podstata, pochzejc ze svta nadhmotnho a proto schopn nadhledu nad hmotou, jim bude vdy neomyln ukazovat, kudy maj vst jejich cesty hmotnost, aby se jim dailo a aby na nich sprvnm zpsobem vnitn rostly a zrly.

Zsadn problm u lid vak spov v tom, e na rozdl od zvat maj tak rozum, kter jim m usnadovat jejich ivot ve hmotnosti. Avak u vech pozitiv, kter rozum lidem pinesl, se stal pro n zrove netstm v tom, e jim jeho nadmrn pouvn znemonilo jejich ist a bezprostedn kontakt s vlastn, nejvnitnj duchovn podstatou. Lidsk mylenkov ivot se stal toti a tak velmi intenzivnm, e pehluil vechno ostatn. Z lid se stali jen lid rozumu, bez spojen a kontaktu se svou nejvnitnj duchovn podstatou. Namsto dvou dar, kter mli aktivn vyuvat ke svmu prospchu, ili daru rozumu a daru ducha, vyuvaj jenom jeden a ten druh zapudili.

A proto dlaj lid vechny sv zsadn ivotn rozhodnut u jenom na zklad svho rozumovho zvaovn, protoe sv spojen s vlastn nejvnitnj podstatou prostednictvm impuls citu, prostednictvm tuen, prostednictvm intuice i prostednictvm svdom ztratili.

Jak u ale bylo naznaeno, rozum je nstrojem k usnadnn ivota lovka ve hmotnosti. Rozum dokonale rozum hmot a doke ji ovldat, protoe on sm je hmotn. To je na jedn stran klad, ale na druh stran zrove zpor, protoe rozum nem potebn nadhled nad hmotnmi a materilnmi vcmi, a proto na ve nahl pouze z krtkodobho a ohranienho hlediska. Rozum je zrove chladn racionln a nevnm morln rozmr vc a celho byt jako takovho. Chladn rozumov racionalita bez patinch morlnch mantinel vak vyprodukovala takov lidsk vlastnosti, jako je bezohlednost, nenvist, nespravedlnost, zvist, chamtivost, zvrhlost a mnoh jin. No a ivot v souladu s tmito "hodnotami" pin lidstvu neustle konflikty, nsil, vlky, drancovn, vykoisovn, vradn, bdu, nesnenlivost, a tak dle, a tak dle.

Z uvedench negativnch skutenost je tedy zejm, e lovk na rozdl od zvat nekr svm bytm sprvn, protoe nevytv svt harmonie, jako je tomu v prod.

A pece z asu na as, teba v nkterm z americkch film vyvstane z hlubin zapomnn ta nejzsadnj pravda lidskho byt, spovajc v poznn, e lovk se m dit svmi instinkty. e jedin takto je to sprvn a jedin toto me pinst zdar.

My u nyn vme, e u lovka to nejsou dn instinkty, ale podnty ducha ve form intuice, tuen, svdom a impuls citu. Jejich prostednictvm je nm vdy ukzn sprvn smr, kterm mme ve svm ivot kret.

A protoe nae nejvnitnj jdro je duchovn, bude ns vdy navdt na cesty ducha. Bude ns navdt, abychom kadou situaci ve svm ivot eili v zohlednn vysokch a vzneench hodnot ducha.

Nae nejvnitnj jdro ns bude tedy vdy svmi impulzy nabdat k tomu, abychom jednali spravedliv, estn, ohledupln, lidsky a ulechtile. To je zpsob, jakm mme petvet hmotn svt a formovat jej v souladu s hodnotami ducha, a tak vytvet pozemsk odlesk harmonie a tst, kter vldne v i naeho pvodu, v i Ducha.

Zve m instinkty, na zklad kterch jedn a lovk m tuen, ctn, intuici a svdom, na zklad kterch m tak jednat. Souhrnn byly vechny tyto impulzy na nejvnitnj podstaty pojmenovny hlasem Bom v ns. lovk m tedy kret ve svm byt a zohledovat ve svch rozhodnutch pedevm to, co mu napovd tento hlas. Potom bude kret cestami, kter jsou Bo, a pak se stane schopnm vybudovat krlovstv nebesk tak na zemi.

el, lovk namsto krlovstv nebeskho, krlovstv harmonie, krlovstv ducha, porozumn a mru vybudoval na zemi krlovstv rozumu. Krlovstv vypotavosti, krlovstv bezohlednosti, krlovstv chamtivosti a krlovstv nemorlnosti. A to proto, e nekrel a nekr cestami ducha a ve svm ivot nezohleduje a nebere na zetel jeho impulzy.

Zanme proto skuten dit svma "instinkty", jak nm to doporuuj hrdinov americkch film. To znamen, zanme se dit impulsy svho ducha, abychom jednali sprvn a abychom kreli tam, kam nm ukazuje a kam ns vede nae nejvnitnj podstata.

A protoe je to podstata duchovn, neme ns vst nikam jinam, ne k vinm Ducha! K vinm lidskosti a pravho lovenstv! K vinm naplovn tch nejulechtilejch ctnost! K vinm na osobn lidsk zralosti, jako i k vinm cel na lidsk civilizace. Jedin to je cesta hodn lovka! Jedin k n ns budou vdy smrovat vechny impulzy na nejvnitnj podstaty, na kter bychom mli u konen zat dbt.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
16.08.2018  16:18
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Sobeck hloupost, opakujc se kad lto

Zkuste si poslechnout njakou komern rozhlasovou stanici, vyslajc hlavn hudbu a kadou hodinu krtk zprvy. Soust zprv je pedpov poas, no a prv pedpovdi poas se to tk.

Przdninov msce jsou toti obdobm vrcholu lta, co se projevuje vedry a suchem. Tak tomu bylo tak 17.7. 2018, kdy jsem si vyslechl inkriminovan zprvy. Venku ve pomalu vysychalo, chadlo a ivoilo. U dle vydatn neprelo, bylo velmi teplo a sucho, s vraznm deficitem vlhy. Kukuici se od sucha stely listy, vysychaly dn, brambory i ostatn plodiny. Cel proda a doslova prahla po vlze a ekala na ni jako na poehnn.

No a za tohoto stavu oznamoval v pedpovdi poas bodr hlas modertora, e el poas se zhor, zamra se a na vtin zem bude hrozit d鹻.

Tyto jeho slova jsou svdectvm neuvitelnho sobectv a fatlnho odtren od reality. Dotyn pn a jemu podobn toti vnmaj d鹻 bhem lta jako hrozbu.

Ale hrozbu eho? No pece jejich osobnch volnoasovch aktivit! Jako nebezpenou hrozbu jejich piknik, vlet, mejdan, hudebnch festival a jinch pjemnch zpsob letnho uvn si. Podle tohoto druhu konzumn zamench lid by bylo nejlep, kdyby stle svtilo slunce s teplotou kolem ticeti stup. To by bylo lto, jak m bt a jak by jim dokonale vyhovovalo. D鹻 je pro n hrozba, protoe jim znepjemuje jejich plny, nebo je dokonce nkdy zcela znemouje.

Tito lid toti vbec netu, a ani je to nezajm, e rostlinn produkty, kter jsou pstovny pro nai obivu potebuj optimln poet slunench dn, ale tak optimln mnostv srek a vlhy. A to kvli tomu, aby mohlo bt veho hojnost na naem stole.

K jednoduchosti takovhoto pochopen vak tito lid nikdy nedoli, protoe oni pece nakupuj v obchodnch etzcch, a tam je vdy veho dostatek. Souvislost det s tmto dostatkem vbec nechpou a ani nad tm nikdy neuvaovali.

Ale vechno je jinak! Avizovan "hrozba" det, kter se pak opravdu na zklad zmnn pedpovdi poas naplnila, nebyla vbec dnou hrozbou, ale poehnnm. Velkm poehnnm pro produ a vechno rostlinstvo, kter mohlo konen doplnit alespo st svho deficitu vlhy, a kter si po ochlazen mohlo alespo na chvli odpoinout od veder.

Cel tato zleitost nm ale ukazuje mnohem vce, ne se na prvn pohled zd. Ukazuje nm neuvitelnou hloubku sobectv mnoha souasnch lid, kte vnmaj realitu ivota jedin prizmatem toho, co je pro n osobn vhodn, piem nejsou schopni chpat ir souvislosti ivota.

Ne d鹻 je hrozbou mil ptel! Vy sami, s vam zkoprsm smlenm a sobectvm jste hrozbou pro tento svt! Nebo ve svm egoismu a absolutnm odtren od reality vidte hrozbu tam, kde jde ve skutenosti o poehnn. Vidte tedy zlo tam, kde jde o dobro. A naopak, to co vy osobn povaujete za dobro, je ve skutenosti jen vaim sobectvm, a tedy zlem.

Je vak katastrofou, e tento konkrtn pklad, kter zde zmiujeme, je obrazem a svdectvm celkovho vztahu mnoha lid k ivotu jako takovmu. Podobn sobeckm zpsobem toti neuvauj pouze ve vztahu k poas, ale ve vztahu ke vemu. Je tm poznamenna cel jejich struktura mylen, jako tak jejich zkladn hodnotov orientace.

Po cel svj ivot proto ij v krlovstv kivch zrcadel, ve kterm jim jejich egoistick zamen jenom na sebe sama kiv vnmn skuten reality. A proto jmnem svho sobeckho kultu takzvanho "dobra" pusto produ a drancuj planetu. Dje se tak pro jejich "dobro" a jejich blahobyt, kter jsou ve skutenosti jen sobeckou bezohlednost, neschopnou vnmat, jak vemu kolem sebe ubliuj.

Takov je pravda o naem svt a na na civilizaci. Takov je pravda o egoisticky bezohlednch lidech naeho svta, kte chtj t naplno a uvat si. To je pro n hlavnm mtkem vc! To je rozhodujc! Ve ostatn je vedlej a nezajmav.

Jak ale nazvat takovto bytosti? Jak je oznait a jak je pojmenovat? Jsou to opravdu lid? Nebo prav lidskost, skuten lidskost zan a tam, kde jsme schopni povznst se nad sv vlastn, sobeck zjmy.

Prav lidskost zan a tam, kde jsme schopni vnmat ve iv kolem ns v irch souvislostech a ne pouze prizmatem vlastnch sobeckch pn. V souvislostech toho, e ne moje osobn pn jsou stedem vesmru a mtkem vech vc, ale e kad z ns je drobnou soust velkho celku univerza. A podstata lidskosti spov v chtn dobra tohoto velkho celku. V chtn dobra, kter pin poehnn vem bytostem a bere ohled na ve, co je existuje.

Hledt pouze na sv vlastn dobro a sv vlastn pn bez ohledu na cokoliv jinho je naopak netstm a hrozbou naeho svta. Je to nco uboh a nzk, co ns lidsky devalvuje a znehodnocuje.

Bume proto lidmi a ne sobci! Mysleme jako lid, mluvme jako lid, jednejme jako lid a vnmejme svt jako lid!

A zrove nebume povrchnmi! Povrchn nepijmejme nejrozlinj konzumn hlouposti, kter se do ns sna ze vech stran hustit a jejich nekritickm pijmnm pozvolna degeneruje nae lidskost.

Bume lidmi a nikdy nezapomnejme, e skuten lidskost zan a tam, kde je v mysli, ve vdom a v jednn rozhodujc dobro celku. Nebo kdy se bude dait celku, bude se dait i vem jeho stem, tedy tak nm osobn.

Pokud vak budeme pokozovat celek naimi osobnmi pnmi, pokud je budeme uskuteovat na jeho kor, nepedstaviteln sla celku univerza se zane pozvolna stavt proti nm. Zane se proti nm bouit, zane ns bt a nakonec, pokud se ani pod dery prodnch sil nevzpamatujeme a nezbavme vlastnho sobectv, budeme muset bt v pirozen sebeobran celku vymazni z povrchu zemskho, i celho tohoto stvoen, ktermu svm egoistickm vnmnm dobra pouze kodme.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M..
 
Datum:
21.06.2018  14:59
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Zmna vesmrnho paradigmatu likviduje zpadn civilizaci!

Nen dn nhoda, e v echch i na Slovensku se spolenost vrazn polarizuje. e se vytvej dv skupiny lid, stojc proti sob a v neptelstv. e jedni jsou za Zemana a druz proti Zemanovi. e jedni byli za protesty za slun Slovensko a druz zase proti nim. e jedni jsou za Rusko a Putina, a druz zase proti Rusku a Putinovi.

Ve vem tomto se skrv nco zsadnj, ne by se mohlo na prvn pohled zdt. Jde tu toti o vzjemn pnut mezi dvma typy mylen a ctn, kter zce souvis se souasnou zmnou charakteru vesmrnho zen.

Toto zen toti dosud podporovalo individualismus a racionln analytick mylen, pznan pro zpadn svt. Odte vak zan bt vesmrem podporovn vchodn typ mylen a vnmn svta, postaven na intuitivnosti, spoluprci a kolektivnm sil o dobro celku.

Celkem reln se tyto tendence zanaj stle viditelnji projevovat prv vzestupem Ruska a ny, zatmco naopak na zpad zan celkem viditeln dochzet k rznm rozkladnm, a sebe destruktivnm procesm.

Takov je souasn dn v hrubch rysech a my se nyn podvejme na celou vc trochu detailnji, protoe jeho dsledky se bytostn dotkaj kadho z ns.

Vvoj na na planet je univerzem zen zcela konkrtnm smrem, a tento smr je urovn, nebo jinak vyjdeno, doslova vynucovn celkem konkrtnm typem vyzaovn vesmru.

V minulosti ili teba na na planet dinosaui a jin jeti. Existenci a rozvoj tohoto typu fauny, ale tak flry podmioval konkrtn charakter vyzaovn univerza. Po ase se vak toto vyzaovn zmnilo a vzalo vtr z plachet jetrm, kte byli do t doby vedoucm ivoinm druhem. Jeho zmna pro n znamenala zhubu, avak otevela dvee monosti plnho rozvinut novho vedoucho ivoinho druhu, a sice savc. Tm dolo k zahjen dalho velkho asovho cyklu ve vvoji ivota a vdom na na planet.

No a podobnm zpsobem to pokraovalo a do novovku, kdy opt nov zmna vesmrnho cyklu zaala podporovat analyticko kritick a racionalisticko individualistick zpsob mylen. Vechny nrody, kter se dokzaly naladit na tento typ zen, byly s podporou univerza vynesen nahoru a staly se vedoucmi. A byly to pedevm nrody zpadn. Jejich postupn, intelektuln racionln vvoj zaal stedovkou uenost, prudce expandoval v renesanci, pozdji v osvcenstv, pak v technick revoluci, a nakonec vyvrcholil vdecko technickm rozvojem souasnho typu.

Zpadn racionalismus dal svtu mnoh nov poznatky, objevy a vynlezy. Dolo k obrovskmu rozvoji matematiky, fyziky, astronomie, mechaniky, filozofie a mnoha jinch odvtv. lo o obdob ve vvoji lidstva, kter mlo svj obrovsk vznam a posunulo ns vraznm zpsobem dopedu v mnoha oblastech. Lid se prostednictvm svho analyticky racionlnho mylen stali doslova pny svta. A nejen doslova, ale zcela konkrtn se na absolutn vrchol vyvihly prv nrody racionalistick a technicky zdatn.

Tyto nrody se vak el, na zklad sv pevahy zaaly vyvyovat nad ostatn. Zaaly se nad n nadazovat, zaaly si je podmaovat a zotroovat, protoe zaostalej obyvatel jinch zem jednodue nedokzali svmi luky a py elit dlm a pukm dobyvatel.

Jet ped nstupem velkho vesmrnho cyklu, podporujcho zpadn racionalismus se dostalo celmu svtu draznho upozornn, e vdy a za kad situace je teba mt na zeteli nejvy princip byt, spovajc v ct a lsce k blinmu, jako k sob sammu. Poznn a uplatovn toho principu se toti mlo stt jakousi zchrannou brzdou. Ta mla zabrnit tomu, aby vedouc nrody svta nezneuvaly veho toho, eho mohly doshnout za podpory univerza. Aby toho nezneuvaly ve form jakkoli nadvldy lovka nad lovkem, nebo nroda nad nrodem. Nebo racionalismus, nim nekorigovn, m tendenci zvrhnout se prv k takovmuto zneuvn.

el nrody, kter byly univerzem vyneseny na vrchol nedbaly principu lsky k blinmu, a proto svou nabytou moc zneuily ve form kolonialismu, bezcharakternho uctvn penz a kapitlu, rozpoutvnm vlek, ekonomickm zotroovnm nrod, nebo jejich okrdnm o prodn zdroje. Vedouc nrody upadly do dychtivosti po moci a vlivu, do bezuzdnho uvn, do nemravnch zvrcenost a do mnoha jinch negativnch vc.

No a v souasnosti dosahuje zvrcenost tohoto zpsobu mylen svho vrcholu. Pkn slova o humanismu, demokracii, lidskch prvech a jinch ulechtilch vcech se stala jen zstrkou bezohlednosti, chamtivosti a geopolitickch, nebo ist ekonomickch zjm. Zstrkou neovladateln touhy po absolutn moci nad lidmi a nrody, prostednictvm jejich totlnho zotroen, jako konenho cle.

Avak na vrcholu bodu ji v souasnosti absolutn zvrcenho principu racionalisticky individualistickho mylen zpadnho typu dochz k pravideln cyklick zmn vesmrnho zen, kter m posunout nai civilizaci opt o dal krok vped v jejm vvoji.

Svt zan bt univerzem tlaen do nov kvality! Pokud toti kdysi mluvil Kristus o lsce k blinmu jako o monosti, nov typ vyzaovn vesmru to nyn pin jako poadavek! Jako nezbytn poadavek uskutenn novho evolunho kroku ve vvoji lidsk civilizace. Kdo tuto zmnu charakteru vyzaovn vesmru zachyt a bude s n kret v souladu, toho sly univerza vynesou na vrchol a budou ho podporovat.

Vesmrn zen zan tedy podporovat snahu o kolektivn dobro a snahu o dobro celku, namsto pedchoz individualizace. Zan podporovat intuici a lidskost, namsto dosavadn racionality. Zan podporovat spoluprci a rovnost, namsto dosavadnho hierarchickho nadazovn bohatch a mocnch nad chudch a slabch.

Relnou ukzkou tch dvou pl, to jest starho a ji zdegenerovanho zpsobu mylen zpadnho typu a novho, konstruktivnho, a na spoluprci zaloenho mylen vchodnho typu zskme porovnnm zahranin politiky zpadu a Ruska. Ze strany zpadu jde stle jen o zastraovn, vhrky, agresivitu a neustle vyvolvn konflikt, s keovitou snahou za kadou cenu udret svou pevahu a profitovat z n. Na rozdl od toho ministr zahrani Ruska Sergej Lavrov mluv vude, kde jen pijde o spoluprci. Je pmo do o bijc a jasn viditeln, jak zpad sz pouze na provokaci a konfrontaci, zatmco vchod usiluje o spoluprci.

Abychom ale dobe rozumli, tak princip rozvoje rozumov racionality byl ve vvoji lidstva potebn a pinesl mu nesmrn mnoho uitku. Byl to nezbytn krok, ale protoe el nebyl pednmi nrody svta, kter zachytily toto vesmrn zen a dlouho krely v jeho podpoe, dostaten razantn korigovn principem lsky k blinmu, dospl nevyhnuteln a do zdegenerovan podoby, v jak ho znme dnes, teba s jeho prosazovnm gender ideologie, kter krom rodu muskho a enskho zn jet dalch padest rod.

A podobnch, vysloven zvrcench prvk je v souasnosti na zpad velmi mnoho. Je oividn doslova a kolaps logickho mylen, kdy napklad pslunci komunity LGBTI vtaj imigranty, piem v zemi, odkud migranti pichzej hroz za homosexualitu trest smrti. A pokud by imigranti zavedli prvo arja na zem Evropy, hrozil by trest smrti homosexulm tak zde.

Nebo teba skutenosti, jdouc pmo proti zkladnmu pudu sebezchovy a sebecty, kdy se ozbrojen nmet policist daj zmltit migranty jen proto, aby v ppad adekvtn odpovdi na jejich nsilnosti nebyli oznaen za politicky nekorektn, nebo za islamofoby.

Pokud jsme tedy na zatku mluvili o polarizovan na spolenosti, velmi zce to souvis se vemi, ve uvedenmi skutenostmi. Jde toti o stet mezi lidmi, jet zpadnho typu racionalistickho mylen, kter m stle relnou moc a opodstatnn svho dalho trvn vyvozuje z toho, co dosud vytvoil, i kdy u v podstat ztrc vtr z plachet.

Na druh stran barikdy stoj lid novho, intuitivnho, na spoluprci a rovnosti zaloenho, vchodnho typu mylen, ctn a vnmn svta, jejich zanaj protlaovat do poped sly vesmru. A tyto sly budou tlait do poped kadho jednotlivce, kadho lovka, ale tak kad nrod, kter se na n nalad a zane jednat v jejich duchu. Je tedy jen ist na ns, zda zachytme tyto nov impulzy univerza a pizpsobme se jim, nebo se budeme stle keovit orientovat na to star, kter m zatm jet velkou slu a moc. A proto tak mnoho pvrenc.

Ale tato moc se u hrout! U kols, protoe ztrc dosavadn podporu univerza, akoli se jet z poslednch sil sna udret dosavadn status quo. Rozpadajc se moc zpadu se dostv do agnie, m se ale stv mimodn nebezpenou, protoe nejvce kope k, kter se prv ve smrteln agonii nachz.

Je to tedy cel jako z pohdky o dvancti mskch, kdy ezlo vldy dr v rukch uritou dobu vdy jeden z nich, a pak ped svou vldu druhmu. A tak nyn tak my ijeme v dob, kdy mus racionalistick zpsob zpadnho typu mylen, kter pinesl svtu mnoho dobrho, cht necht nezbytn pedat ezlo vldy do rukou intuitivnho, o dobro celku a o spoluprci usilujcho zpsobu mylen vchodnho typu.

Nebo to, co vytvoil zpad dosud, pedstavovalo urit nezbytn stupe vvoje lidsk civilizace. Pedstavovalo to urit schod, na kterm nae civilizace stla dlouh obdob obma svma nohama. Avak nastv as vyloit v pirozenm vvoji nohy na dal schod, piem to star a pedel se nikde neztrc. Odnme si to toti sebou, jako nezbytnou a potebnou soust naeho pedchozho vvoje.

PS. Ono je v podstat bezpedmtn rozliovat mezi zpsobem mylen zpadnho a vchodnho typu. Ve skutenosti toti existuje jen mylen konstruktivn, nebo nekonstruktivn. Jen mylen, z hlediska dalho evolunho vvoje na civilizace perspektivn, nebo neperspektivn. Nerozhoduj tedy dn hranice, ani dn nrodn omezen, protoe pedstavitele obou tchto typ mylen meme najt v kadm nrod.

Zrove vak ale plat, e toho perspektivnho a konstruktivnho typu mylen a vnmn svta se, vyjdeno v procentech, nachz mnohem vce na takzvanm vchod a naopak, toho nekonstruktivnho a neperspektivnho mnohem vce na zpad.

No a zcela na zvr se jet podvejte na tento krtk, desetiminutov dokument o vzhledu souasn modern Moskvy, kter pravdpodobn nikdy neodvysl dn z naich nenvistn a protirusky zamench televiz.

https://www.youtube.com/embed/hZaN4jaQT_4
 
Datum:
10.05.2018  17:02
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Slun lid nepotebuj dlat dn revoluce! Vyjden k situaci na Slovensku

Tento lnek je hloubkovou analzou toho, pro jsou tak z duchovnho hlediska vechny poulin protesty kontraproduktivn a nikdy nemohou pinst dn zlepen situace. Je u toti nejvy as, aby konen padl mtus o tom, e hlavn odpovdnost za vechno zl, co provme u ns doma, nebo i ve svt mohou politici, pak velk nadnrodn korporace a nakonec svtov elita nejmocnjch a nejbohatch.

Ve je vak pln jinak a my si ukame, jak ve skutenosti vznik ve zmiovan, mocensk hierarchie bezohlednosti, kter opravdu utlauje obyejn lidi a oni maj dojem, e jsou pouze bezbrannmi obmi. Obmi bezcharakternch politik, obmi dravho nadnrodnho kapitlu, nebo obmi zk svtov elity, kter m s lidstvem sv vlastn temn plny.

Oteven a bez obalu je teba zdraznit, e obyejn lid nejsou dnmi nevinnmi obmi systmu a pomr, kter mus snet. Obyejn lid toti zplodili tento systm, podporuj ho a stle ho udruj pi ivot!

Jak to cel funguje?

Pedstavte si spoe a provokativn odnou enu, krejc po ulici, kter na sebe doslova pitahuje chlpn pohledy mu. Ba nejednou provokuje i vulgrn poznmky. Jde samozejm o opravdu nzk musk jednn, kter nelze ospravedlnit, ale teba si uvdomit, e nejvt podl na tom nese pedevm ten, kdo tomu dv prvotn podnt. Ten, z koho pohoren pochz!

Pro o tom mluvme? Protoe na zklad zcela stejnho mechanismu vznikaj i vnj pomry, ve kterch mus lid t!

Lid jsou toti el obecn vtinou povrchn, mlc a materialistit. Upoutali se pouze na sebe a svj vlastn prospch, za kterm jdou slep, jako jaksi obrovsk stdo ovc. A tyto ovce, tato masa ve sv povrchnosti a plytkosti ivota, zamenho zkoprse jenom na sebe doslova provokuje jinou kategorii lid, takzvanch "chytrch" k tomu, aby tili z jejich obecn plytkosti a malosti. Aby tuto negativn povahu mas obratn vyili na jejich ovldn a zotroen, prostednictvm jejich vlastnch chyb a nedostatk.

Protoe masy pitahuje ivoin tlesnost, dopejme jim ji tde ve filmech, v knihch, v asopisech, nebo na internetu, a se do n pono tak intenzivn, e u nebudou mt zjem o nic jinho.

Protoe masy pitahuje mlk, a primitivn zbava nejrznjho druhu, dopejme jim ji. A u v televizi, v rozhlase, nebo v bulvrnm tisku. A jim vypluje cel jejich voln as a cel jejich duevn obzor, abychom my, ti ikovnj, mohli potom poza jejich zda dlat, co se nm jen zlb.

Masy chtj t v iluzi, e se nkdo sna o jejich dobro a proto jim bohat, ale pouze slovn dopejme tuto iluzi a neustle je bombardujme pojmy jako lidsk prva, demokracie, mr, multikulturalismus, boj proti terorismu, nebo jinm svtovm hrozbm a neptelm. ivme v nich takovou iluzi dobra, piem pod jej pltkem si dlejme, co jen chceme. Vdy oni jsou tak naivn a nemyslc, e nikdy nepoznaj nae skuten mysly. A pokud se nkdo myslc mezi nimi najde, vtina i tak neuv jeho takzvanm konspiranm bludm

Souasn systm se podob stupovit pyramid. Jej zklad, jej prvn stupe tvo obyejn lid se vemi, ve zmnnma chybami a nectnostmi. No a kad dal stupe pyramidy pedstavuje o trochu vy, hierarchick stupe moci, profitujc z negativnch vlastnost mas.

A tak to jde od jednoho stupn pyramidy k druhmu, stle v a v. A se nakonec v tomto stupovn moci dostaneme k naim domcm politickm pikm a pak k politickm ldrm svtovho formtu, stojcm nad nimi. Ti jsou zase ovldn mocnmi nadnrodnmi korporacemi, a tyto jsou ovldny takzvanou elitou, ili nejbohatmi lidmi svta, stojcmi na samm vrcholu pyramidy a sousteujcmi ve svch rukou obrovskou moc.

Avak stabilita kad pyramidy, ba kad stavby je mon jedin tehdy, pokud stoj na pevnm zklad. No a tm pevnm zkladem, na kterm stoj souasn pyramidln systm moci je plytkost, povrchnost, konzum, materialismus, nzk vn a uboh duevn a duchovn obzor obyejnch lid, kte jdou jako slep stdo jedin za svm vlastnm prospchem.

Toto je zklad, na nm cel stavba vznikla a kter celou stavbu dr. A pokud se i stdaj rzn vldci, rzn spoleensk systmy, nebo rzn politick garnitura, charakter ovldn mas zstv stle stejn. Stle stejn, protoe to nejpodstatnj, to nejzkladnj, ili lid ze svma chybami, nedostatky a nzkostmi zstvaj stle stejn.

Je to tedy cel tak, e ti nahoe se vemi jejich negativnmi vlastnostmi ve skutenosti lidem nevldnou, ale obyejn lid samotn svma chybami a nzkost sv due umouj, aby jim vldli prv lid takovhoto druhu. Lid pln bezohlednosti, chamtivosti, egoismu, pokrytectv, karirismu a touhy po neomezen moci.

Z poznn vech tchto zsadnch skutenost ale zrove vyplv, e k obratu k lepmu me dojt pouze zdola. Pokud se toti hodnotov zmn zklad, neboli obyejn lid, zmn se tm absolutn vechno. Pokud se tedy zmn smrem k vym a ulechtilejm hodnotm prvn stupe pyramidy, mus bt tak nezbytn nahrazena cel star hierarchie moci lidmi nov hodnotov linie.

Neteba proto vbec dnch revoluc v dosavadnm slova smyslu! To, co je teba, aby se celkov ivot lid zmnil k lepmu je jedin velk, revolun zmna hodnot! Revolun zmna hodnotovho zamen mas, kter je schopna zmnit tv celho nynjho svta, protoe pokud se zmn zklad, mus se nutn zmnit tak vechno to, co bude stt na tomto zklad. A to od zkladu a po samotn vrchol pyramidy.

Pochopme u pece konen jednoduchou pravdu a dtsky jednoduchou zkonitost, e spravedlnosti se me pece dostat jedin tomu, kdo je sm spravedliv! e dobra se me dostat jedin tomu, kdo je sm dobr! e lidskosti a ohleduplnosti se me dostat pouze tomu, kdo je sm lidsk a ohledupln! e estn me bt pistupovno pouze k tomu, kdo je sm estn! A tak dle, a tak dle.

Avak veobecn sklon lid k neestnosti, zlu, nespravedlnosti, bezohlednosti a jinm nzkm negativnm vlastnostem musel nutn zplodit prv takovto negativn a zvrcen systm moci, jak nm vldne v souasnosti.

Lid! Obyejn, prost lid zmte se! Zmte se k lepmu a tm zmnte vechno! Tm pivodte tu nejzsadnj zmnu v djinch, protoe pohnete zkladem, na kterm vechno stoj! Nebo jedin ve zmn jednotlivc, tch nejobyejnjch lid, v jejich hodnotovmu obratu k vymu, lepmu a ulechtilejmu se skrv kl k zsadn zmn charakteru lidsk civilizace na planet Zemi.

O tom, v koho rukch se skrv skuten moc se vak zaryt ml! Je naopak intenzivn iveno pesvden, e jednotlivec a takzvan obyejn lovk nic nezme. A dl se jet mnoho jinch vc proto, aby lid nikdy neprocitli a zstali t navdy v bludu, e jim skuten vldnou ti, kte stoj na nejvych pkch pyramidy moci.

Mocn naeho svta srej nejrznjmi zpsoby obyejn lidi dol a vemon jich duevn a osobnostn devalvuj, jen aby neprocitli k poznn moci, kter se skrv v jejich rukou. V neuviteln moci zmnit svt prostednictvm zmny sebe samch!

Ano, skuten moc nespov v rukou tch, kte nm vldnou, ale v rukou tch, kte je nechvaj vldnout! A proto budou takzvan mocn tohoto svta donekonena, a u mediln, nebo mnoha jinmi zpsoby podvdt masy a duevn je degradovat, jen aby to nepochopili. Aby nikdy nepochopili, e jedin oni sami maj v rukou skutenou moc! Moc mnit a zmnit vci kolem sebe! Moc zmnit celou spolenost i cel svt!

Takovhoto procitnut jednotlivc se doslova hroz souasn hierarchie moci, profitujc z toho nejniho, co v lidech existuje a vemon to podporujc, protoe pklonem obyejnch lid k lepmu, morlnjmu, vymu, spravedlivjmu, estnjmu a ulechtilejmu by nevyhnuteln povliv zakolsala pyramida souasnho systmu moci, aby se nsledn zcela zhroutila a navdy pohbila cel tento zvrcen systm pod sebou.

Aby konen na novch, obrozench zkladech dobra, spravedlnosti, ulechtilosti a podobnch vysokch lidskch a duchovnch hodnot mohla vyrst nov pyramida pln jinho druhu. Pyramida, kter vynese na vrchol mistr vech tchto ctnost, zatmco el dnes stoj na jejm vrcholu pouze misti vech naich vlastnch chyb, nzkosti a nectnost. Nebo v konenm dsledku m a bude mt nae civilizace i kad nrod na svm vrcholu vdy jenom takov lidi, takov vldy a takov spoleensk elity, jak si zaslou a jak dokonale odrej zkladn hodnotovou orientaci nejirch mas obyvatelstva.

PS. Takzvan slun lid a dal, s nimi spznn iniciativy bojuj v souasnosti na Slovensku za vmnu morln nevyhovujcch politik za morln vce vyhovujcch. Neuvdomuj si vak zkonitost, e tito politici jsou pouze dokonalm odrazem celkovho morlnho a hodnotovho klimatu ve spolenosti. A pokud se v tomto smru nic nezemn a ve zstane pi starm, nov politici, kte nahrad star budou stejn.

Pokud by ale opravdu vem tmto iniciativm takzvanch slunch lid lo o dobro spolenosti, nesoustedily by se s takovou vehemenc pouze na vmnu jednotlivch osob ve vld, kter prakticky nic nezmn, i kdyby se tam dostala opozice, ale bojovaly by za systmovou zmnu celkov hodnotovho a morlnho klimatu ve spolenosti, zakotvenho jednak do podoby konkrtnch zkon a jednak do zmny hodnotovch spoleenskch priorit. Jedin takovto pozitivn zmny by pak postupn samy o sob zaaly generovat mnohem slunj politickou garnituru.

Z hlediska vech tchto zkonitost se revolun dn slunch lid, bojujcch za slun Slovensko jev jako pokrytectv, kter sice poaduje zmnu nevyhovujcch lid, ale ne zmnu morln a hodnotov nevyhovujcho systmu, kter mus vdy nutn produkovat pouze tomu odpovdajc, morln a hodnotovou lidskou nekvalitu.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M.
 
Datum:
12.04.2018  16:17
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Matrix! Hodnotn film s hlubokm a silnm poselstvm

Nedvno jsem opt vidl znm kultovn film Matrix. Jeho skryt poselstv nm m vem urit co ct, jenom ho teba sprvn deifrovat. A prv o toto deifrovn se nyn pokusme, abychom tak my nemuseli cel svj ivot prot pouze jako ozuben, nevdom koleka v iluzorn realit matrixu, pedstrajcho skuten ivot, zatmco skutenou, nedstojnou realitou je realita naeho zotroen.

Dve ale, ne zaneme mluvit o filmu je potebn zdraznit, e kad spisovatel, nebo v naem ppad scenrista se ve sv tvr inspiraci vdy vnitn napojuje na urit jemnj rovn univerza, odkud erp. A podle charakteru toho, o em pe, ale tak podle charakteru sv vlastn osobnosti a povahy se lze napojit bu na rovn vy, nebo na rovn ni. V ppad scne toho filmu lo o napojen vy, ale el, konen podoba byla vrazn zkreslen a pli zmaterializovan. Ale i pesto m film pece jen znanou hodnotu.

Jeho dj probh v post apokalyptickm svt. Nad lidmi zvtzili stroje a zotroili je. Uvedli je do stavu jakhosi hybridnho spnku, poskytuj jim zkladn vivu a erpaj z nich pro sebe biologickou energii. A tyto iv lidsk baterie provaj bhem svho hybridnho spnku urit snov stav, kter vnmaj jako realitu. Je to vak jen neskuten, stroji umle vytvoen realita matrixu. Je velmi podobn ivotu, jak ijeme my dnes. Dokonale toti simuluje iluzi skutenho ivota se vemi jeho starostmi, prac a uvnm si.

Vtzstv stroj by bylo dokonal, kdyby neexistovala skupina lid, kterm se podailo pochopit, jak se vci maj. Kterm se podailo odpojit z hybridnho spnku a kte zaali usilovat o likvidaci matrixu. Ze skuten reality do nj pronikaj pomoc potaovch program a jejich vdcem je Morpheus.

Morpheus se dozvdl, e v matrixu ije vyvolen, kter ho je schopn zniit a zaal ho hledat. Tak nael Nea, hlavnho hrdinu. Odpojil ho od matrixu, probudil do skuten reality a zaal ho pipravovat na jeho rozhodujc boj.

asem ale dolo k tomu, e strcm matrixu, takzvanm agentm, se podailo zajmout Morphea a muenm z nj chtli dostat pstupov kdy k rji, aby mohli zniit tch pr lid, ijcch ve skuten realit a tm pdem dovrit absolutn nadvldu stroj nad lidstvem.

Neo, spolu se svou ptelkyn Trinity se rozhodnou Morphea osvobodit, co se jim tak poda. Morpheus a Trinity uniknou z matrixu do skuten reality, ale Neo to u nestihne. Zstv v nm uvznn a mus bojovat s agenty. Ti ho nakonec zastel.

Neo umr ve svm fiktivnm tle v matrixu, ale zrove umr i ve skuten realit. A ve skuten realit stoj pi nm Trinity, kter se do nj zamilovala a lb ho na rozlouenou. Avak jej polibkem z lsky se Neo probouz k ivotu a zrove se probouz k ivotu tak v matrixu. Agenti to zpozoruj a zanou do nj stlet. Silou lsky vak Neo vtz nad strojovou realitou matrixu. Gestem ruky zastavuje letc kulky, zni agenta Smitha a snov realita se zane rozspat ...

Tolik k dji filmu. Kdo ho vidl, mus vytuit uritou zvltn souvislost s na souasnost. Pokusme se tedy nyn ozejmit tuto souvislost a ukzat si, jak to s nmi sammi opravdu je.

Hlavn poselstv filmu je prost a jednoduch: realita, ve kter ijeme a kter je pro ns absolutn vm je v podstat jen jaksi doasn iluze. Nen to skuten, prav, vn a autentick realita. Je jen cosi jako materializovan iluze, za kterou se skrv realita skuten.

"Kdo se dv ven, vid iluzi! Kdo se dv dovnit, vid skutenost", k dvn indick moudrost. Skuten realita, ta vn, prav, trval a nehynouc je tedy realitou nitra! Realitou srdce! Realitou ducha a realitou citu! To je skutenost, ve kter ije nae nejvnitnj "j"! Nae nejhlub, duchovn, nejvnitnj "j"! To jsme ve skutenosti my samotn! Skuten pravda byt je tedy pravdou ducha, v n ije a pebv nae prav "j".

A toto nae prav j, podobn jako ve filmu Matrix, sn sen iluze hmoty. Sn sen iluze tla. Sen iluze materilnch tueb, dost, poteb, vn a vech obrovskch monost hmotnho svta. To je pro ns realita, kter se nm stala vm. Povaujeme to za to jedin, co meme od ivota oekvat, ale ve skutenosti jde jenom o materiln iluzi reality matrixu, ve kter jsme se svm mylnm a omezenm nahlenm na svt sami uvznili.

Tak jsme se stali bytostmi, pln zotroenmi hmotnm svtem. A toto nae zotroen se projevuje falenou hodnotovou hierarchi, kterou jsme si vytvoili na zklad sv fatln zmny snov reality hmoty za pravou realitu ducha. Naimi nejvymi hodnotami se toti staly jedin hodnoty hmotn.

Mt, vlastnit a uvat si! Penze, majetky a moc! Pozemsk slva a velikost!

Dsledkem tchto "hodnot" je vak nrst bezohlednosti, chamtivosti, podvodu, neestnosti a vech ostatnch negativnch vlastnosti, kter z na zmaten hodnotov hierarchie nevyhnuteln pramen. ijeme proto ve svt zla, kter vznikl z na zmny iluze za skutenost.

A tato, nmi sammi vytvoena iluze vlunosti materiln reality a falench hodnot z n plynoucch zpsobuje lidem mnoho bolesti, nepjemnost, stresu, nepohody, konflikt a utrpen. V tomto hodnotov zvrcenm svt se asto da lidem bezcharakternm, bezohlednm a nepoctivm, kte vytvej ze zem peklo. Tito lid osobn profituj z matrixu a proto se ho sna udret. Proto podporuj komern plytkost a tup materiln konzum. Proto podporuj zvrcenost, drogy, nsil a hazard. Obyvatelstvo toti mus bt pln pohlceno tm, co jim matrix nabz, aby z nj nikdy nenalo cestu ven.

Jsou ale mnoz, kte vnmaj a tu, e materiln realita neme bt vm. e mus existovat i nco jinho a hlubho. Tito lid zanaj tuit iluzi a klam doasn materiln reality matrixu a jej pomlench hodnot. Zanaj tuit, e ve me bt jinak, podobn jako Neo, hlavn hrdina filmu.

A pesn toto jsou lid, kte se svm vnitnm tuenm stvaj pipravenmi na odpojen od matrixu. Proto bvaj kontaktovni ze strany skuten reality. Ze strany skuten pravdy! Pravdy ducha, srdce a citu! Jsou vnitn osloven a maj, podobn jako Neo monost rozhodnout se, zda chtj zstat nadle v matrixu, nebo se chtj konen probudit do skuten reality.

Pokud se rozhodnou pro skutenou realitu, poznaj pravdu. Pravdu o doasn iluzi matrixu materilnho svta a s nm spojench, nzkch, materilnch hodnot. Pravdu o pravm svt byt ducha, v nm vldnou prav a vzneen hodnoty, jakmi je spravedlnost, lidskost, estnost a dobro. Jedin toto je toti to vn, prav a skuten! Ve ostatn je jenom omyl, kter zotrouje lovka.

No a vrcholnm momentem filmu, ale tak celho naeho ivota jako takovho je poznn vemocn sly lsky. Poznn, e zlomit iluzi matrixu je schopna jedin lska. Lska k pravd, lska k lovku, lska k dobru, lska k spravedlnosti a lska k Bohu. Jedin silou lsky k pravm hodnotm byt me kad z ns zvtzit nad matrixem! Nejdve sm v sob a sm za sebe, m se stane vyvolenm, podobn jako Neo.

Vyvolenm k tomu, aby tak on bojoval s matrixem a porazil ho! Ale ne zbranmi, jako ve filmu, ale silou rozvjen dobra, spravedlnosti, estnosti, ohleduplnosti a duchovnosti. m vce lovk takovm bude, tm vce bude otsat iluz matrixu jedinenosti doasn reality hmoty a tak vemi, s touto iluz spojenmi, nzkmi materialistickmi hodnotami.

A nakonec, pi dostatenm mnostv ve skuten realit ducha ukotvench lid, bojujcch proti materiln zvrcenosti pseudo hodnot matrixu prostednictvm rozvjen skutenho dobra a ctnost dojde k tomu, e iluze padne. e padne iluze vlunosti hmoty a lid poznaj realitu takovou, jak ve skutenosti je. Poznaj realitu ducha, srdce a dobra, kter je jedinou pravou realitou.

Souasnou, falenou, pomlenou a pokivenou realitu vlunosti matrixu materialistick reality pak vystd prav realita pravdy ducha, citu, lidskosti, spravedlnosti a ulechtilosti. Ta nov a na svj vlastn obraz zformuje i materiln svt tak, e se v nm vechno stane skuten a pravdiv.

Je tedy na ns, dokdy zstaneme vit iluzi matrixu, dokdy ho budeme ivit svm pesvdenm, e je to jedin realita a dokdy budeme uctvat pseudo hodnoty, kter tento n omyl nutn doprovzej. Je na ns, dokdy nechme sv prav "j" v hybridnm spnku a v otroctv nedstojnho, pouze ist materilnho byt.

Ze skuten reality ducha vak zaznv tich voln ke vem, kte zanaj tuit pravdu o podstat byt, aby se staly vyvolenmi …

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
19.03.2018  15:54
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
O principu manipulace revolunmi davy na Slovensku. Poume se!

Tisce slunch lid, protestujcch proti vld na Slovensku m dojem, e na nmst pili sami a dobrovoln vyjdit svou osobn nespokojenost. A pece to nen pravda! A pece jsou skrytmi silami v pozad manipulovni jako stdo ovc, kter naivn bojuje za temn cle tch, kte jej manipuluj. Procitnme proto a pochopme, na jakm principu to funguje.

Neuviteln propastn jsou hlubiny zla a normlnmu, slunmu lovku je nepochopiteln, eho veho jsou schopn lid, slouc tomuto principu. Jak jsou schopni lsti, zkenosti, petvky, podvodu a li. Takov nco se doslova vymyk pochopen dobrosrdench, slunch lid, kterm jsou podobn vci bytostn ciz. Avak prv proto jsou v souasnosti sluebnky tohoto destruktivnho principu slun lid na Slovensku nedstojn manipulovni!

Vtina z nich pichz na nmst vyjdit sv lidsk a obansk rozhoen nad vradou novine Jana Kuciaka a Martiny Kunrov. Zrove pichzej vyjdit svou nelibost vi souasn vld, kter ji del dobu selhv v zkladnch mravnch principech.

A maj pravdu! Maj pravdu v tom, e vlda je prohnil, protoe dlouhodob kryje nekalou innost vcero svch len, jako tak mnohch, vld blzkch osob. Vld Roberta Fica se dostv tak z hlediska vych zkonitost pesn toho, co si ve sv aroganci moci, nerespektujc zkladn mravn principy zaslou. Nebo jak se k, Bo mlny melou pomalu, ale jist!

Proto slun lid na nmstch zcela oprvnn poaduj novou kvalitu a ist ruce. A prv v tto zmn nekvality za novou kvalitu vid oprvnn a hlavn el vech demonstrac, kter v souasnosti probhaj na Slovensku.

Toto ve je vak pouze st celkov pravdy! Je to pouze lcov strana mince! Ale jak vme, kad mince m tak svj rub! Avak prv tento rub, tuto odvrcenou tv souasnho dn nen vtina slunch lid schopn vnmat, protoe se ve sv zvrcenosti jednodue vymyk hranicm chpn prmrnho, pozitivn uvaujcho lovka.

Onm tragickm a dsivm rubem souasnho dn je skutenost, e sly, bac po moci a dokonale znal naivity dobrosrdench lid, promylen a rafinovan manipuluj jejich legitimnm rozhoenm ze spoleensk a politick situace, aby doshly sv vlastn cle. Vdom tedy manipuluj s jejich legitimnm odporem vi prohnil vld a tak s jejich oprvnnm rozhoenm nad vradou dvou mladch lid. Lid byli vyburcovni, aby vyli do ulic, svrhli vldu a vyvolali rozvrat spolenosti. A v tomto rozvratu se m vyprofilovat nov sttn moc, kter bude mnohem vce naklonna prozpadnm, a vi Slovensku destruktivnm snahm.

Souasn demonstrace, na kterch projevuj slun lid sv oprvnn rozhoen se tedy ve skutenosti dj v reii transatlantickch struktur a jejich domcch pisluhova, kte se tou dostat k moci a okrst nrod o ve, co mu jet zbylo. O pitnou vodu, o pdu, nebo o podniky ve vlastnictv sttu. Jde zde tedy ve skutenosti jenom o boj o moc a o geopolitick vliv, piem k dosaen tohoto elu dokonale poslouilo promylen zneuit oprvnnho rozhoen slunch lid z vrady novine a z prohnil vldy. A slun lid ve sv naivn dobrosrdenosti nepoznvaj, jak se tmto zpsobem stali pouze nstrojem v cizch rukou, urenm k dosaen vytench cl. Dle bude nsledovat u jenom dn v duchu slov: po pouit odhodit!

Jde o osvden postup, kter byl u mnohokrt v rznch stech svta spn aplikovn. A u v Libyi, v Srii, nebo na Ukrajin. No a konenm clem toho osvdenho, manipulujcho zneuvn oprvnn nespokojenosti slunch lid, v reii transatlantickch destruktivnch sil nebylo dosud nic jinho, ne destrukce. Destrukce spolenosti a nroda, z n vdy nakonec profituj pouze tyto zken skryt sly a jejich poslun domc lokajov. Ale nikdy ne nrod, protestujc za zlepen domcch pomr.

Mnoz ze slunch lid, kte jsou dnes na Slovensku ve svm oprvnnm rozhoen ze souasn vldy takto manipulovni jsou vc. A tito vc, ale tak vichni ostatn by mli vdt, e Kristus, dokonale znajc zkenou zludnost zla, ns ped n varoval slovy: Dvejte si dobr pozor na vechny, kte k vm budou pichzet jako bernci, ale uvnit to budou drav vlci!

A pesn takovmi vlky jsou souasn opozin, nevldn a zpadn bernci, nabdajc slovensk nrod ke svren vldy. Jsou to vlci, kte slun lidi oklamali svm rouchem bernka a prostednictvm jejich oprvnnch protest se sna doshnout svch dravch cl. tvou nrod proti souasn vld mafin a zlodj, aby po jejm nsilnm svren sestavili svou vlastn vldu jet horch zlodj, mafin a lichv. A navc zaprodanc a slepch poskok zpadu.

Mil slun lid, protestujc na nmstch! Vae oprvnn nespokojenost se stala pouhm nstrojem v rukou transatlantickch struktur, jejich lokajov, to jest vtina opozinch poslanc, nevldn organizace, mainstreamov mdia, herci, spisovatel a jin pseudo intelektulov se sna o pevzet moci. O nic jinho tu nejde! Nejde vbec o vae dobro, ani o dobro slovenskho nroda! Jde jen o nastolen takov vldy, kter by byla mnohem vstcnj zmrm transatlantickch sil k dosaen plnho zotroen a rozkraden Slovenska, ne byla souasn vlda Roberta Fica.

Kdysi dvno il nrod Ink. Inkov sami sebe nazvali dtmi Slunce. A pestoe lo o nrod maximln dobrosrden, bl dobyvatel mu pivodili stran konec. Tento nrod byl toti tak dobrosrden naivn, e nedokzal elit lsti, pehnanosti a zkenosti blho lovka, s jeho touhou po zlat a moci. Byli toti jednodue jako bernci, neschopn elit vlkm.

Pouen, kter by si z toho mohli vzt vichni souasn slun lid na Slovensku je nsledujc: lovk me bt sm o sob dobr, slun, estn a mravn, ale protoe ije ve svt zla, lstivosti a bezohlednosti, mus bt zrove nutn ostrait! M t idelu dobra, ale mus si bt tak vdom klad, skok a zkenosti zla! Mus se mt ped nm na pozoru, protoe jinak, ve sv dobrosrden naivit utrp nevyhnuteln kodu. Svm nedostatkem ostraitosti a bdlosti toti umouje zlovolnm, aby ho oklamali, aby jm manipulovali a jeho dobrosrdenosti zneuili k dosaen svch vlastnch, zitnch, mocenskch a bezohlednch cl, zamench v konenm dsledku prv proti tmto dobrkm.

A mimochodem, pokud mluvme o osudu indin, zejmna tch severoamerickch ve vztahu k blm dobyvatelm, je to nco vc ne symbolick. Mezi blochy a indiny bylo uzaveno mnoho vzjemnch smluv, z nich bloi poruili vce ne devadest procent, co je historicky dokzno. Indini toti smlouvm naivn dvovali, zatmco pro blochy to byli tm vdy jenom akty lstivosti, prostednictvm kterch postupn pipravovali naivn indiny o dal a dal zem. A je nakonec zken zbavili jakchkoliv prv na svou vlastn zemi a zveli do rezervac.

A tento princip falen lstivosti, jeho prostednictvm sluebnci principu zla dosahuj svch vlastnch zitnch cl se stal v poslednch desetiletch nedlnou soust americk zahranin politiky. Jde o princip, kter je ji samozejm modernm zpsobem sofistikovn, ale ve svm zkladnm rysu je to stle stejn. Prv takovmto zpsobem to bylo efektivn uplatnno vi mnohm nrodm svta, kter byli nakonec zbaveny veho ekonomickho a prodnho bohatstv a stali se cizinci na svm vlastnm zem.

A tento osvden princip lsti, kdy jedna strana naivn prvoplnov v, e vci se dj ve jmnu dobra a spravedlnosti, zatmco druh strana od samho zatku zneuv tuto dobrosrdenou naivitu na dosaen svch vlastnch, nekalch cl, tento osvden princip manipulujc lstivosti se v souasnosti odvj ped naima oima v pmm penosu na nmstch na Slovensku.

A nakonec jet jedna dleit vc. Skuten vzestup nroda se nikdy nerod z pokiku dav! Skuten vzestup nroda se odvj jedin od vnitnho, duchovnho, morlnho a mravnho vzestupu kadho jednotlivce, tvocho zkladn buku nroda.

Nebo jedin nrod, usilujc o dobro, spravedlnost, lidskost a ulechtilost me doufat, e se mu dostane spoleensk a politick reprezentace stejnch kvalit. Prv takto to toti funguje na zklad elezn logiky zkona zptnho psoben, innho v naem univerzu, jeho prostednictvm se kadmu jednotlivci, ale tak kadmu nrodu dostane pesn toho, co si zaslou. Bez zsadn vnitn zmny k lepmu je proto jakkoliv vnj zmna vldy vdy jenom kosmetick a kontraproduktivn.

V roce 1989 jsme byli nespokojeni se socialistickm zzenm a svrhli jsme ho, protoe jsme se ctili bt utlaovni a doufali jsme, e bude lpe.

Dnes, v roce 2018 jsou lid opt na nmstch, protoe nejsou spokojeni s vldou a doufaj, e kdy vldu svrhnou, budou se mt lpe.

Je vak tm stoprocentn jist, e se tm nic zsadnho nezmn, protoe lid samotn se duchovn nezmnili a zstvaj stle stejnmi. A proto tak, jako jsme v roce 89 zmnili jenom tehdej formu tlaku ideologie na novou formu tlaku kapitlu a penz, tak v roce 2018 zmnme pouze Ficovu nemorln vldu, za novou vldu pesn stejnch, ne-li jet vce nemorlnch lid s jedinm zsadnm rozdlem: e budou mnohem vce vychzet vstc zmrm transatlantickch struktur, kter se v skrytu samy, prostednictvm svch nastrench a financovanch loutek podlej na organizovn nepokoj.

Zmnou vldy se tedy v podstat vbec nic nezmn, pokud se nezmn souasn politick systm. Ve svt ji existuj dobr a fungujc pklady, jak by se to dalo po novm. Teba princip pm demokracie ve vcarsku.

Ale ani to nen samospasiteln, pokud nrod samotn neprocitne duchovn, morln a mravn. Nebo pouze morln, mravn a duchovn pozvednut nroda mu me pinst spravedlnost, estnost a lidskost, za kter v souasnosti bojuje na nmstch. Tohoto cle vak nikdy nedoshne skandovnm, ani demonstracemi, ale jedin snahou kadho jednotlivce, nebo minimln alespo vt sti nroda o spravedlnost, lidskost a estnost. Jedin pak budeme moci mt nakonec takovou vldu, kter bude sama reprezentovat vechny tyto kvality.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spoluprci s M..
 
Datum:
22.02.2018  19:26
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
O nzkm dobru humanoidnch ivoich a o vysokm dobru pravch lid

Nzk dobro je dobro egoistick souasnho typu, zamen hlavn na osobn prospch jednotlivce, kter uvauje pouze v intencch pojm "j" a "mn". Dobro vy, ili dobro skuten a prav je dobrem veobecnm, zjmy jednotlivce vysoce pesahujcm, pi kterm lovk uvauje v intencch pojm "my" a "nm". Ne vak zkoprse, ale v tom nejirm monm slova smyslu!

Nzk dobro nevyhnuteln generuje nejni lidsk vlastnosti, jakmi je neestnost, le, podvod, chamtivost, bezohlednost a mnoh jin. Preferovnm nzkho dobra tyto negativn vlastnosti v lidech i ve spolenosti stle rostou, a ve vrchol v konfliktech, v agresi a ve vlkch.

Preferovn dobra vyho, dobra obecnho, osobn prospch jednotlivce vysoko pesahujcho v lidech naopak aktivuje vysok a ulechtil ctnosti, jako je smysl pro spravedlnost, estnost, ohleduplnost, nezitnost a podobn. Ovocem tohoto druhu dobra je harmonie, porozumn a mr, protoe jenom ono pedstavuje konstruktivn princip byt, zatmco nzk, egoistick dobro, v jeho maximlnm vystupovn nejrozlinj negativity s nm spojen je zosobnnm destruktivnho principu byt.

Ale preferovn vysokho, skutenho a pravho dobra m jet tak jin efekt. A sice efekt duchovn! My lid jsme toti bytostmi Svtla. Tam, vysoko nad hmotou, v rovni Svtla je n skuten domov, ze kterho jsme na zatku svho vvoje vytryskli do hmoty jako drobn svteln jiskiky.

A nam clem v hmotnm svt je nechat v sob rozhoet tuto nepatrnou, pvodn jiskiku svtla v siln plamen pln rozvinut, duchovn osobnosti, kter nakonec me opustit hmotu a vrtit se zpt do sv domoviny. Nebo pak to u bude plnohodnotn bytost svtla, dokonale ukotvena v morlce, v mravnosti, v spravedlnosti, v estnosti a ve vech ostatnch vysokch a ulechtilch ctnostech, kter se j staly naprostou samozejmost asi tak, jako nm dchn.

Bude to tedy osvobozen lovka z hmoty a jeho zrozen do Svtl e Ducha. Do vnho krlovstv nebeskho, m spn zavr svj duchovn vvoj, co je pravm smyslem naeho byt.

Jak vak zn docela konkrtn nvod na konn vyho, skutenho a pravho dobra, jeho preferovn m tak nesmrn pozitivn hmotn i duchovn dsledky?

Konkrtn nvod sestv ze dvou bod. Prvnm, nejvce rozhodujcm, nejt쾹m a nejdleitjm bodem je pochopen a hlubok uvdomn si vech, ve uvedench skutenost. Tento bod spov v zsadnm vnitnm hodnotovm obratu jednotlivce od preferovn nzkho, ivoin egoistickho a zce osobnho dobra smrem k preferovn dobra vyho.

Tento moment je klidn mon nazvat osvcenm. Jde toti o osvcen, spovajc v pochopen, e jedin dobro obecn je tm nejvce rozhodujcm, skutenm a budujcm principem byt, na kterm se jako na zkladnm kameni d stle budovat bez rizika, e se vdy nakonec vechno zhrout tak, jak se to dje pi preferovn nzkho, egoistickho dobra souasnho typu. Viz pdy mnoha nrod a civilizac v djinch, jako i pokraujc morln rozklad t na, kter se el tak postupn pibliuje k pdu.

Pochopen a vnitn hodnotov pesmrovn jednotlivce tmto novm smrem, na kterm od chvle svho osvcen postav cel svj ivot je tedy tm nejdleitjm prvnm krokem a me jej uinit absolutn kad. Me jej udlat absolutn kad, bez rozdlu rasy, nrodnosti, vzdln, nboenskho vyznn, nebo spoleenskho postaven.

A pokud byl uinn prvn a nejvce rozhodujc krok, vechny ostatn kroky u budou snadnj, protoe tento nov, vnitnm zpsobem zsadn obrozen lovk me zat ve svm vlastnm ivot, na zklad svch vlastnch monost tvoiv uplatovat princip vysokho, vzneenho a pravho dobra.

Tam tedy, kde pedtm ze sobeckch dvod jednal nespravedliv, bude jednat mnohem spravedlivji. Tam, kde pedtm ze sobeckch dvod konal neestn, bude konat mnohem estnji. Tam, kde ped tm konal bezohledn, bude konat mnohem ohleduplnji. Tam, kde byl vdy jenom zitn se v nm zrod nezitnost. Tam, kde byl ped tm neulechtil, vulgrn a surov se v nm zrod ulechtilost. A tak dle, a tak dle.

Ve skutenosti tedy nen nutn dn konkrtn nvod, protoe sla vnitnho hodnotovho obratu ukazuje lovku sama o sob zpsob, jak m zcela konkrtn zat ve svm vlastnm ivot naplovat a hjit principy vysokho a pravho dobra.

Ale pece jen bume konkrtn, i kdy neekneme nic novho, protoe ve zsadn ji pozemskmu lidstvu eeno bylo.

Konkrtn nvod na konn vyho dobra meme toti nalzt v uen Jee Krista a v Desateru pikzn, na kter se lid nikdy nemli dvat jako na nco crkevn a nboensk. Mli to naopak vdy vnmat jen jako konkrtn nvod, jak sprvn t tak, abychom naplovali principy vyho dobra a tmto zpsobem ve kolem sebe formovali v duchu konstruktivnho, budujcho a svtlho principu byt, protoe jenom ten jedin me pinst lidstvu harmonii, porozumn, mr, tst a blaho. Jenom ten jedin me dt naplno rozkvst vem naim ctnostem a krsnm, vzneenm, ulechtilm lidskm vlastnostem. Jenom ten jedin doke rozplit a zesvtlit nai duchovn jiskru a do takov mry, e se budeme moci vrtit jako ziv bytost Svtla do sv domoviny. Do krlovstv nebeskho!

Krejme tedy cestou vysokho a vzneenho dobra, kter je dobrem obecnm! Kter je dobrem vech nrod i vech lid! Kter je dobrem vech rostlin i zvat! Kter je dobrem vody, vzduchu i zem! Kter je dobrem cel na planety! Kter je dobrem vechno objmajcm a vechno prostupujcm, podobnm nekonen dobrot naeho nebeskho Otce.

Jeho dtmi, ijcmi v jeho krlovstv se toti mohou stt jenom ti, co jsou se schopni vnitn i navenek pozvednout ke konn prv takovhoto druhu dobra. Dobra, kter se jedin v podob ohledu na dobro vech a veho bez rozdlu stv spsou kadho lovka i celho lidstva.

Krejme proto touto cestou i pesto, e vtina jde jinmi cestami. Cestami osobnho prospchu a osobnch vhod, dosahovanch za jakoukoliv cenu. Cestami masrovn ega a vypotavho pevracen kabt. Cestami konzumu a uvn si. Cestami petvky a pokrytectv. Cestami zitnosti a bezohlednosti. Cestami bezcitnosti a chladn racionality. Cestami hromadn penz a majetk.

A jen tito temn lid, kte v sob zasypali svou jiskiku svtla krej svmi temnmi cestami. Nakonec se toti vdy uke, e jsou to cesty bludn, slep a vedouc pouze do netst. Vedouc do netst jednotlivce, nrody i celou nai planetu. Vedouc do netst materilnho, ale i duchovnho.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
01.02.2018  17:19
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Kde se vzal duch lovka? Poznvejme sami sebe, svj pvod a svou cestu!

Duch lovka je jiskra nesmrtelnosti, kter se skrv v kadm z ns. Ale pozor! Tato jiskra je pouze potencilem nesmrtelnosti! Pouze monost jejho rozvinut, co znamen, e pokud v sob tento potencil pln neaktivujeme a nerealizujeme, zahrabeme to nejcennj, co mme. Promrhme toti svou anci na dosaen nesmrtelnosti ducha tm, e svj ivot promarnme honbou za vcmi druhoadmi a podrunmi. Za vcmi hmotnmi.

Odkud se ale vzal v lovku tento poklad? Odkud pochz ona drahocenn perla duchovnho potencilu nesmrtelnosti, kter se skrv v kadm z ns, i kdy ne kad z ns ji v sob pln rozvine?

Lidsk duch! U tento pojem samotn nm napovd, e jeho pvod je v i Ducha. ili v duchovn i, kter je toton s krlovstvm nebeskm, nebo s rjem.

Podvejme se na celou vc nejdve zdola, od pozemskho lovka smrem nahoru. Pokud ijeme na zemi ve fyzickm tle, disponujeme v sob temi slokami. Tlem, du a duchem.

V kesanstv je zait pojem takzvanho oistce, to jest urit rovn byt, ve kter nae due, smrt zbavena fyzickho tla trv krat, ale zpravidla del dobu za elem potebnho oitn a zdokonalen do takov mry, abychom byli nakonec schopni vstoupit do e ducha. Oistec je tedy jakmsi pechodnm mstem, nebo jakousi mezi rovn mezi hmotnost a ducha. Do oistce tedy vstupuje lovk ve sv ist duevn podob po odloen fyzickho tla. Je tomu tak proto, e po fyzick smrti je mlokdo duchovn natolik rozvinut, aby mohl jt pmo do e ducha, ili do rje.

Takov je cesta lidsk bytosti smrem zdola nahoru. A nyn se podvme na jej cestu shora smrem dol, abychom pochopili, odkud se vzal n duch.

Duch kadho z lid il ve vn duchovn i v jakmsi nevdomm stavu. Ve stavu nevdomho duchovnho zrodku, nebo nevdom duchovn jiskry, kter projevila touhu po plnm sebe uvdomn. Tmto prvotnm popudem vn jiskry naeho ducha, touto prvotn touhou po sebe uvdomlm byt zan duchovn pou kadho z ns.

Na zklad toho tedy mal jiskika svtla, jiskika ducha trysk z vn e Ducha smrem dol do hmotnosti. Rod se do hmotnosti, aby v n rostla a slila, prostednictvm rozvoje vysokch a vzneench hodnot Ducha. Hodnot spravedlnosti, cti, dobra, nezitnosti, ohleduplnosti a mnoha jinch. Tm se z mal, svtl jiskiky stv stle jasnj plamen dozrvajc duchovn osobnosti, kter se m rozvinout a do takov mry svtlosti a duchovn zralosti, aby mohla nakonec vstoupit do rje a t tam, jako vdom osobnost.

Toto je elem zrozen duchovnho zrodku do hmotnosti. Toto je skutenm smyslem byt kadho z ns. Mme se, podobn jako bjn ptk Fnix, vznst jako ziv duchov z hmoty do krlovstv nebeskho.

Ale vrame se k sestupu duchovnho zrodku z duchovn e do hmotnosti. Pi jeho sestupu to nen hned hmotnost nejhrub, ale nejdve ta jemnj, kterou je proto mon nazvat jemnohmotnost. Svm vstupem do jemnj hmotnosti si duchovn zrodek oblee jako aty jemnohmotn obal. A tento obal se nazv due. No a potom, v dalm sledu se onen duchovno duevn lovk zrod na zemi ve fyzickm tle.

el hmotnost, ili ta hrub v jej fyzick rovin, nebo ta jemn v jej duevn rovin, se vm co nabz, se stv lidskm bytostem past, ve kter zapomnaj na to, km jsou, odkud pili a pro pili. Zapomnaj na to, e jsou duchovn jiskry a e jedinm smyslem jejich byt je pln rozvinut vlastnho svtelnho duchovnho potencilu.

Lid se tedy stvaj pouze lidmi duevno tlesnmi, kte berou ohled pouze na tyto dv sloky sv osobnosti. Pouze ty rozvjej a jejich poteby napluj.

V tlesn oblasti to zahrnuje obrovsk mnostv uspokojovn hmotnch poteb a hmotnch poitk. V duevn oblasti to zahrnuje uspokojovn poteb duevnch, jako je teba hudba, literatura, dramatick umn, vtvarn umn a podobn.

Skutenm smyslem celho naeho byt je vak jedin n rozvoj duchovn. Ten mus bt proto vdy na prvnm mst!

Pokud si ale pestaneme bt tohoto vdomi, pokud zapomeneme na svj cl, kterm je optovn nvrat do e ducha, stvme se lidmi mrtvmi. ijeme sice na rovni tla i na rovni due, ale duchovn jsme mrtv, protoe ns zajmaj pouze vci hmotn. Vci hmotn z hlediska dobra naeho fyzickho tla, nebo vci jemno hmotn z hlediska dobra na due.

Kdy ale lovk nehled na zjmy svho ducha, kdy se nezdokonaluje ve ctnostech a nezbavuje nectnost, kdy neustle nezhl ke Svtlu a k jeho Zdroji, kterm je vn Bh, kdy se nesna poznvat Vli tohoto Jedinho a neusiluje se podle n t, kdy ije jen ivotem tla a due, podle svch vlastnch pedstav a podle sv vlastn vle, kdy ije pouze ve svt hmoty hrub a hmoty jemnj a jedin v tchto hranicch se pohybuje vechno jeho mylen, vechny jeho touhy a vechny jeho cle, kdy iluzi ivota v hmot povauje za skutenou realitu a naopak, skutenou realitu vnho byt v i ducha za iluzi, mus to mt pro nj katastrofln nsledky.

Hmota toti, a ji ta hrub, nebo i ta jemnj, jako ve co je hmotn, podlh kolobhu vzniku a zniku. Tak je to s kadm tlem, tak je to s na planetou a tak je to i s celm nam okolnm hmotnm vesmrem. A to i z jeho jemnohmotnou st.

A ty katastrofln nsledky spovaj v tom, e pokud vas nestihneme rozvzat vechny sv vazby s hmotou, pokud vas nestihneme duchovn dozrt a vstoupit do e ducha, budeme muset bt podrobeni zniku veho hmotnho, se kterm zstvme svzni. Tenhle nezbytn znik osobnosti kadho lovka, svzanho s hmotnost je toton s vnm zavrenm.

lovk je tedy uritou jiskikou svtla a tato jiskika v nm je tm nejvtm pokladem, jak m. Je ale jeho povinnost rozzit ji. Rozjasnit ji v ziv svtlo istoty a ulechtilosti ctnostn bytosti ducha, kter se tak me vrtit zpt do e Svtla.

love, bu jsi tedy tohoto stle vdom! Jednej podle toho v kad chvli a bude t!

Pokud vak zapomene, odkud jsi, zahyne! Zahyne v hrzch rozkladu hmoty, kterou jsi povaoval za to jedin a proto s n zstane a do samho konce pevn svzan! Tuto pevnou vazbu, kter t bude thnout k definitivn zhub me petnout jedin tehdy, pokud pozn odkud jsi a ze vech sil se vynasna dostat tam, odkud jsi piel. Dvej si vak dobr pozor love, aby si to nakonec stihl!
 
Datum:
11.01.2018  15:42
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Demaskovn pokrytectv charity, pijmn migrant a ekologie

ijeme v dob maximlnho rozkvtu pokrytectv a tento fakt nebude dnou novinkou pro nikoho, kdo je jenom trochu vnmav. A jednm z nich je napklad to, e lid, kte svm bezohlednm jednnm zpsobuj jinm zlo se zrove asto stav do role humanist a dobrodinc. Vdy ale e jenom dsledky a nikdy se nezam na samotnou podstatu problmu. To by toti znamenalo nutnou zmnu chovn jich samotnch, co dosud nikdo z tchto takzvanch dobrodinc neuinil.

Ale abychom jen neteoretizovali, uveme si pr konkrtnch pklad tohoto specifickho druhu pokrytectv. Prvnm z nich bude charita.

Charita je pomoc nejchudm. Ale kde se vzali tito nejchud? Ne vichni si to toti zavinili sami!

Nemaj snad bdu tch nejchudch na svdom prv ti nejbohat? Ti kapitalisticky nejdravj a nejbezohlednj?

Nen snad cel souasn spoleensk systm uzpsoben tak, aby se v nm bohat stvali stle bohatmi a chud stle chudmi? Aby bohat a mocn byli v jejich bezohlednm a bezcharakternm hromadn zisk zkony nepostiiteln?

Nen snad u tm nepsanm pravidlem, e m vce nkdo m, tm vt je pravdpodobnost, e to nabyl nepoctiv? e se za tm asto skrv podvod a mafinsk praktiky?

Takto se el v dnen dob nabv a zvelebuje bohatstv na jedn stran, ale zrove vytv bda, nouze a chudoba na druh stran.

Ale i takov bezohledn lovk m pece jen svdom, kter se v nm alespo as od asu pohne. A aby ho uspokojil, vylen ze svho neestn nabytho bohatstv nepatrnou petku a tuto, se v monou mediln pompou ulechtile daruje tm nejpotebnjm. Tm nejchudm, z nich mnohch on sm vyprodukoval svm vlastnm, bezohledn neestnm chovnm, zatmco tisce ostatnch chudch a nuznch i tak zstvaj bez jakkoliv pomoci.

Toto jsou dobrodinci na doby! Toto jsou humanist a osobnosti pln lidskosti, pomhajc tm nejpotebnjm, kter meme vidt na televiznch obrazovkch! Toto jsou lidsk kreatury, kter dokzali popinit jet i takov ulechtil poin, jako je charita.

Nebo dal pklad. Pklad nanejv aktuln. Je jm pomoc uprchlkm. V souasnm pojet je to opt jenom een dsledk, bez snahy eit skuten piny. To velk pokrytectv spov v tom, e Evropa se na jedn stran stylizuje do symbolu humanismu a pijm tisce uprchlk.

Ale na druh stran tato jist Evropa spolu s USA, jmnem vlastnch mocenskch a geopolitickch zjm nevh destabilizovat, vojensky zasahovat, nebo jinmi zpsoby bezohledn rozvracet zem, jako je Libye, Srie, Ukrajina a mnoh jin.

A z tchto, nebo pes tyto zpadem rozvrcen zem pak proud do Evropy migranti, jejich pijmn je povaovno za projev humanismu.

Obrovsk pokrytectv tohoto humanismu je tedy v tom, e pokud by Evropa a USA skuten uplatovaly humanistick a rovnoprvn vztah ke vem nrodm svta, pokud by je nechaly jt svou vlastn cestou a nsilm se jim nesnaily vnutit absolutn ciz systm zpadn demokracie, pokud by ve vztahu k prodnmu bohatstv jinch zem neprosazovaly sv bezohledn geopolitick a mocensk zmry, k dnmu problmu s uprchlky by nikdy nedolo.

Takov je tedy ve skutenosti takzvan humanismus zpadu. Jeho prav tv je tv chamtiv, vypotav, agresivn a zitn, mocensko geopolitick bezohlednosti. A tuto svou pravou, ohyzdnou tv se sna pokrytecky maskovat takzvanm humanistickm pijmnm uprchlk, m pouze sten kompenzuje sv patn svdom. Miliony, zpadn agres zbdaench lid nakonec i tak nakonec zstvaj doma a trp se bez pomoci. A to jsou ti nejchud! Ti nejvce potebn pomoci!

Ale pojme dl a demaskujme dal pokrytectv. A sice pokrytectv ekologie!

Mon si eknete: co je na ekologii patn? Na ekologii jako takov nic, ale ve skutenosti zde jde opt pouze o een tch nejvypuklejch dsledk a ne skutench a hlubokch pin.

V 60. letech 20. stolet vyuvalo lidstvo 75 procent vech prodnch a energetickch zdroj na planety. V souasnosti vak vyuv u 170 procent, co znamen, e tch 70 procent navc jsou procenta, vyjadujc plenn na planety nad jej monosti. Nad monosti jejich obnovitelnch zdroj.

Oderpn tchto zdroj navc tedy nedoke proda u nikdy sama obnovit, co mus mt dve nebo pozdji za nsledek environmentln zhroucen vech ekosystm.

No a jak jinak, vedouc postaven v tomto sebevraednm trendu drancovn zajmaj USA a zpadn Evropa. Jejich blahobyt toti vytv takov tlak na prodn zdroje, jak je z dlouhodobho hlediska enviromentln neudriteln. A jet navc, vichni ostatn se tento ivotn styl sna napodobovat a co nejdve doshnout.

Pokrytectv zpadnho svta tedy spov v tom, e kvli stle vtm ziskm a zvyovn sv ivotn rovn nevh drancovat produ a na samotn pokraj jejch monost, nebo a dokonce nad jej monosti, no a potom, na uklidnn svho patnho svdom vylen nepatrn zlomek z tchto prod uloupench zdroj na jej ochranu. A za takovto pokrytectv jsou zpadn zem jet mediln oslavovny, jako vzor ekologickho ctn.

Kdyby ale zpad bezohledn nedrancoval vechny prodn zdroje a dokzal by t mnohem skromnji, na rovni pro produ enviromentln snesiteln, nebyly by v podstat ani zapoteb dn velk ekologick aktivity.

Ale el, hromadn zisk za jakoukoliv cenu a sobeck, blahobytn uvn si pat k samotn podstat kapitalismu, kter tmto zpsobem ene svt prody i celou nai planetu k ekologickmu kolapsu, protoe uskromnit se ve svch potebch je pro bohat zpadn svt cosi nepedstaviteln a nereln. Uskromovat se maj pouze jin, ale v dnm ppad ne oni!

Pokud se tedy podvme souhrnn na problematiku charity, migrant a ekologie, ve toto jsou ve skutenosti pouze vnj, v zsad vlastn podstatu neec nplasti, kter maskuj bezohlednou a neukojitelnou chamtivost.

Nebo charita je jen chabou nplast na bezohledn, kapitalistick parazitovn na jednotlivcch, nebo na celch nrodech. Parazitovn, kter programov produkuje lid odkzanch na charitu.

Pijmn migrant je jen nplast na bezohledn agresivn rozpnavost zpadnho svta, kter kvli svm geopolitickm a mocenskm zmrm nevh niit a rozvracet jin zem.

No a ekologie je zase jen nplast na bezohledn drancovn prodnch zdroj planety Zem, pli vysoko nastavenou ivotn rovn zejmna zpadnho svta, kter se vak zpad nehodl v dnm ppad zci.

Pokud by tedy neexistovala vudyptomn, bezbeh a bezohledn touha po penzch, moci a uvn si, pekraujc vechny hranice nosnosti, nebylo by vbec teba tm dn charity, dnho pijmn migrant, ani dn ekologie.

Vechno toto vak m sv nejhlub piny. A prv po nich teba ptrat!

Co je tedy nejhlub pinou bezbeh a bezohledn touhy po penzch, po moci a po uvn si, jedouc za svm clem i pes mrtvoly?

Tou pinou je nevdomost! Lid toti zapomnli km jsou a na co tady jsou! e jsou ve skutenosti bytostmi svtla a ducha, a proto jim prav tst a vnitn naplnn me pinst pouze naplovn hodnot svtla a ducha.

V hmotnosti svta jsme zapomnli na svou pravou, svtlou podstatu. A ve sv nevdomosti jsme se zaali myln domnvat, e tst a vnitnho naplnn meme doshnout pouze prostednictvm hmoty. Pouze prostednictvm naplovn svch hmotnch tueb, poteb, dost a poitk.

A tak jsme v nevdomosti o skuten podstat naeho byt zaali roztet koloto hromadn vc a koloto oddvn se nejrznjm materilnm poitkm.

To nm vak nedoke darovat skuten, hlubok tst a vnitn mr, protoe se ve svm fatlnm materialistickm omylu sname pouze ist materilnm zpsobem nasytit tak zkladn poteby svho ducha.

Ale dnmi poitky hmoty nelze nasytit hlad jiskiky svtla v ns. Tu toti meme sytit jedin naim odknm se nectnost a zulechovnm se v ctnostech. Jedin tm roste svtlo v ns a rozhov se ve stle vt plamen. V pochode svtla, kterou to neodolateln vnitn pitahuje k i Svtla. Z n jsme kdysi vyli a do n se meme navrtit jedin tehdy, pokud se staneme plnohodnotnmi bytostmi svtla, zdokonalenmi ve vech ulechtilch ctnostech. Jedin toto pin lovku tst a dv plnost jeho byt!

Honba lidi za stle vtm bohatstvm a blahobytem nen tedy ve skutenosti nim jinm, ne svdectvm jejich hlubok nevdomosti o podstat sebe samch. Je svdectvm jejich nesmrn vnitn chudoby. Chudoby jejich ducha, kter v nich trp nedostatkem a hladov, protoe ho nen mon nasytit nim, co je hmotn. Protoe ho lze nasytit jenom tm, co je duchovn. Co je duchovn hodnotnm! Pouze hodnotami Ducha! A tmi je spravedlnost, estnost, dobro, lidskost, ohleduplnost a skromnost, kter v sob rozvjme, ktermi se ve svm ivot dme a ktermi jsou prodchnuty vechny nae slova, iny a mylenky.

Pokud tedy dvme tlu, co mu pat, dvejme tak duchu, co mu pat! Jedin pak budeme astn! Jedin pak bude v naem byt vce svtla a mru. Jedin pak budeme rozhojovat jiskru svtla v sob a tm naplovat smysl naeho byt.

Pokud ale podlehneme iluzi, e hmota je vm, pokud budeme chtt naplovat poteby naeho ducha hmotnmi nhradami, astn nikdy nebume! A kvli tomuto svmu omylu se nakonec staneme niiteli. Egoisticky bezohlednmi niiteli lid, nrod i cel planety Zem.

A nakonec, ve sv neschopnosti doshnout skutenho tst a naplnn zaneveme i na Stvoitele. Toho vak u zniit moci nebudeme, protoe Ten, za vechno nae bezohledn nien nakonec zni ns. Rozemele ns na prach, jako nepotebn stavebn kameny, kter svmi przdnmi ivoty samy dokzaly, e se nehod do jeho mrumilovn vstavby.

Ze vech sil proto vyuijme zbvajc drahocenn as na to, abychom se uitenmi a potebnmi stavebnmi kameny stali. Neijme u v materialistickm bludu, ze kterho se nakonec pece jen jednou probudme, ale to u me bt pozd. Pozd pro ns i pro tento svt.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
14.12.2017  14:55
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Co bylo podstatou pvodn duchovnosti dvnch Slovan?

Jak byla duchovnost naich slovanskch pedk ped pchodem Cyrila a Metodje? Je opravdu jen njakmi bjemi to, v co vili, co uctvali a co povaovali za realitu? Kdo byli ve skutenosti jejich takzvan "bohov"?

Vem nm je jasn, e lid v minulosti ili v pln jinm vztahu k prod, jako my dnes. Meme to vidt teba na ivot naich pedk ped sto lety. A to samozejm ji ani nemluv o lidech ped vce ne tisc lety, tedy v obdob Velk Moravy, o kterm budeme hovoit.

Pro tehdej lidi byla proda pirozenm partnerem. Byla jim soupeem, se kterm bylo teba potat a jeho nebylo hodn podceovat. Nai pedkov mli vi n patinou ctu, ctili k n bze, ba dokonce a uritou posvtnost.

No a prv prostednictvm tohoto svho postoje zaali asem nabvat schopnost reln vnmat vdomou inteligenci, stojc za sprvou prodnho dn.

Pouze my dnes si toti myslme, e v prod se ve dje jaksi samo od sebe. e po jaru samo od sebe pichz lto, pak podzim a zima. e sm od sebe pichz d鹻, vtr, atd.

To je ale omyl, protoe nic se nedje jen tak samo od sebe. Za vem prodnm dnm stoj vdoma inteligence, kter jej spravuje, d a udruje.

Jen si teba zkusme vzpomenout na star lidov pohdky. Najdeme v nich mnostv zmnek o rznch vlch, rusalka, vodncch, sktcch, nebo jinch bytostech, kter jsou spojeny s uritm konkrtnm prodnm dnm.

Tyto bytosti vak nejsou dnm vmyslem, jak se my dnes domnvme. Jsou ve skutenosti personifikac a zosobnnm vdom inteligence, spravujc prodn dn, protoe nai pedkov ji mohli vnmat, komunikovat s n a sten s n tak spolupracovat.

Celkem prakticky to tedy znamen, e teba vdomou inteligenci, kterou vnmali za sprvou vodstva nazvali vodnky. Vdomou inteligenci, stojc za spravovnm rostlin a strom nazvali elfy. Vdomou inteligenci, stojc za p o pdu nazvali gnmy. Vdomou inteligenci, schopnou hbat pohomi nazvali obry, a tak dle, a tak dle.

Podstata duchovnosti naich slovanskch pedk tedy spovala v uctvn vdom inteligence, stojc za prodnm dnm.

A pokud se podvme na produ, na jej ndheru, elovost a podek, na to, e v podstat umouje ivot lovka na Zemi, mus nm bt jasn, e inteligence za n stojc me bt jen pozitivn. e me stt jedin v slubch Svtla!

Kdy toti teme v evangelich, e bez Vle Stvoitele nespadne na zem ani lsteek ze stromu, tak je to prv tato vdom inteligence, stojc za prodnm dnm, kter Vli Stvoitele ve svt prody reln napluje. Pedstavuje to tedy nespoet vrnch sluebnk Nejvyho, naplujcch v prodnm svt jeho Vli.

Zkusme se nyn podvat na nkter konkrtn sluebnky, a podvejme se na n nejen z hlediska slovansk mytologie, ale tak s prnikem do mytologie starogermnsk, eck, nebo msk, protoe vechny tyto dvn nrody mli sv vlastn kontakty s onou vdomou inteligenc a samozejm, nazvali ji svmi vlastnmi jmny. Pi hlubm pozorovn je ale zjevn, e zde vdy jde stle o tot.

Nejvym slovanskm vldcem ivl byl Perun, sprvce hrom, blesk a bou. Jeho obdobou v starogermnsk mytologii byl Thor. V eck mytologii zase Zeus a v msk Jupiter.

Nejvy vldce svta prody, nazvan rznmi nrody rznmi jmny ml sv sdlo na urit hoe. Ve starovkm ecku se jmenovala Olymp, zatmco sta Germni ji nazvali Valhalla.

Ale vrame se zpt k slovanskm jmnm vldc nejrozmanitjho prodnho dn. Tak napklad Svarog byl vldcem Slunce a ohn, ili vdomou inteligenc, stojc za spravovnm Slunce a ohn.

Morena byla vldkyn zimy a smrti.

Vesna vldkyn jara, mld a ivota. Zahnla Morenu, oivovala zmrzlou produ a pinela sv zele.

Devana byla Perunova dcera a vldla svtlu nebeskmu i svtlu pozemskmu.

Ve svt vdom inteligence prody vak vldlo urit hierarchick uspodn. Zanalo to od sprvy nejmench rostlin, pak strom, poho a pokraovalo to pes zprvu ivl, a po sprvu tch nejvtch celk. A tak existuje napklad tak vdom inteligence, kter m na starosti planetu Zemi a nazv se Erda, nebo inteligence, spravujc Msc, nazvan Luna.

Starovk nrody vak prostednictvm svho jemnjho vidn dospli jet k vymu poznn. A sice, e urit druh vdom inteligence stoj i za sprvou vech vysokch a ulechtilch ctnost.

Tak napklad starovc ekov nazvali inteligenci, stojc za spravovnm ctnosti moudrosti Pallas Athna. Inteligenci, stojc za spravovnm ctnosti cudnosti Artemis. Inteligenci, stojc za spravovnm ctnosti vrnosti a matestv Hra, a tak dle, a tak dle.

Dvn nrody tedy neuctvali pouze vdomou inteligenci, stojc za sprvou prodnho dn, ale tak inteligenci, stojc za spravovnm vysokch a ulechtilch ctnost. A tyto skutenosti, a ji pmo, nebo nepmo kladli na stoupence tohoto typu duchovnosti poadavek zachovvat vysok a ulechtil ctnosti ve svm kadodennm ivot. V podstat zde tedy lo o vestrann osobnostn rst jednotlivc prostednictvm rozvjen ulechtilch ctnost.

Mte dojem, e vechno toto jsou pouze njak vmysly, jejich reln potvrzen nelze nikde najt? Pokud ano, tak se mlte, protoe o tchto skutenostech existuj dokonce historick psemn zmnky. V uritch klovch momentech djin toti ve zmnn inteligence zasahovala relnm a viditelnm zpsobem do vvoje vc lidskch. Uveme si konkrtn pklady:

V evangelich meme najt pbh o tom, jak se uednci plavili s Jeem v loce po moi a on usnul. Po ase se strhl vtr a zaaly se vzdouvat velk vlny, a hrozilo, e se loka potop. Tehdy pili uednci za Pnem a ekli: "Pane, ty si tu sp a nedb, e hyneme". A Pn vstal, pohrozil vtru i moi, take okamit nastalo velk ticho.

Tento pbh popisuje zzrak, ale my dnes meme znt charakter tohoto zzraku, kter nebyl nim jinm, ne vdomou komunikac s inteligenci, stojc za spravovnm ivlu vtru a moe. A tato inteligence, stojc ve slubch Stvoitele musela okamit uposlechnout pkaz toho, kter sm pmo od Stvoitele na Zemi piel.

Nebo dal pklad z Bible, a sice pechod Izraelit pes Rud moe, kdy proli jeho stedem suchou nohou a jak je psno: "voda stla jako ze po jejich lev i po jejich prav stran".

Jde zde opt o krsnou ukzku toho, jak inteligence, nachzejc se za prodnm dnm ochraovala nrod, kter byl povoln k pm slub Stvoiteli.

Nebo jet jin pklad z na nejaktulnj souasnosti. Je tomu pr let dozadu, kdy asijsk zem zashla vraedn vlna tsunami, kter mla na svdom tisce lidskch ivot. Ba lo to dokonce a do destek tisc.

Zajmav ale je, e vechny voln ijc zvata se dokzaly vas vzdlit do bezpe, take se jim nic nestalo. A tak paradoxn, ten nejmen neek se bezpen plazil pr centimetr od msta, kam a doshla vraedn pvalov vlna, kter mla na svdom tisce lidskch ivot.

Pro se zvata zachrnily, ale lid ne? Protoe zvata maj sv spojen s inteligenc, stojc za sprvou prodnho dn a ta je vas varovala a dala jim pesn vdt, kolik stovek metr od pobe se nachz bezpen zna.

A tato inteligence by samozejm varovala tak lidi, kdyby byli otevenj. Ale el, lid jsou pece realist! Lid pece nev v dn povsti, bajky a pohdky! A proto tito racionln lid dnen doby museli vlastnmi ivoty zaplatit na svou nevru.

Nebo se podvejme teba na liv rostliny, kter kadodenn pouvme. Myslte si, e jejich liv inky byly objeveny pouze nhodn?

Vbec ne? Toto poznn k nm pilo prostednictvm vnmavch jedinc, schopnch komunikovat s inteligenci, stojc za sprvou prodnho svta, kter jim prozradila, jak konkrtn rostliny maj liv inky na ten, nebo onen lidsk neduh.

A dalch, podobnch pklad by se dalo samozejm uvst jet mnohem vce.

Co dodat na zvr? Snad jen to, co kdysi ekl Kristus: "Pokud byste mli vry by jen jako hoin semnko a ekli byste tto hoe: vsta, zvedni se a vrhni se do moe, amen pravm vm, stane se tak!"

Pokud se ale takov a jim podobn vci dnes na zemi nedj, neznamen to, e by se dt nemohly. Znamen to pouze, e lidem chyb podobn vra. Lid toti nemaj ani jen za mek skuten a pevn vry v Stvoitele, a ji vbec ne vru v njakou vdomou inteligenci, stojc za sprvou prody, kter je vak prv zde na zemi schopna ve svt prodnho dn reln naplovat Vli Nejvyho, v uritch zlomovch momentech rovnajc se zzrakm.

A proto realistit lid dneka maj pouze sv vlastn zzraky. Zzraky svho rozumu, vdy a techniky, kter jsou vak el pouze ubohou nhradou toho, co by byl lovk na Zemi schopen dokzat prostednictvm sv prav a pevn vry v Pn a za podpory, pomoci a spoluprce vdom inteligence, stojc za sprvou prodnho dn.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
16.11.2017  17:21
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
Hol pravda o vlench tvch! Netute, kdo vechno mezi n pat


V dnen dob pravdpodobn mlokdo sleduje rusk filmy o boji proti nmeckmu faismu bhem druh svtov vlky. Filmy na toto tma vznikaj v Rusku tak v souasnosti, a navzdory uritm vcem, kter by se jim daly vytknout, protoe nakonec kadmu filmu se d nco vytknout, jsou obecn nositeli jednoho velmi hlubokho poselstv.

Ukazuj, jak obyejn lid, kte doposud ili pedevm ve smyslu niho dobra, zamenho na svj vlastn prospch, dokzali pekonat sami sebe. V hranin situaci se toti stali schopni poloit sv vlastn ivoty, vechny sv nadje a vechno sv vlastn souasn a budouc potencionln dobro za dobro vy. Za dobro nroda, kter byl napaden dobyvateli. Za spravedlnost, lidskost a mr!

Nebo pokud odhldneme od vysok politiky a vech ostatnch, zkulisnch politickch machinac, vlka milion obyejnch ruskch vojk proti rozpnavosti nmeckho faismu, kter nhle vpadl do jejich vlasti byla vlkou spravedlivou, protoe byla vlkou obrannou.

Ale tak nmet vojci obtovali svj ivot! Nicmn, ve vlce dobyvan a tedy nespravedliv. Ve vlce, zpsoben nadmrn vystupovanm, nacionlnm egoismem, kter si prvem nadazen rasy dlal nrok na nov ivotn prostor na kor jinch, rasov mncennch.

Vojensk konflikt mezi faistickm Nmeckem a tehdejm Sovtskm svazem m tedy hlub a dosud nerozpoznanou dimenzi. Ukazuje nm toti, kam to a me dospt, pokud se zamme pouze na dobro vlastn, egoistick a tedy nzk. Pouze na dobro hmotn a materiln, a to teba i na kor jinch.

Ukazuje nm, e preferenc tohoto druhu "dobra" pouze roste lidsk bezohlednost, lidsk chamtivost a lidsk nemorlnost. Ukazuje nm, e to vechno mus nakonec vst ke konfliktm a vlkm.

Ukazuje nm tedy, e maximln vystupovn principu nzko stojcho dobra vdy zkonit rozbh vojenskou mainrii, kter me bt zastavena jedin tehdy, pokud se lid stanou opt schopnmi vyvihnout se k dobru vymu. Kdy jsou lid schopni obtovat sv vlastn dobro a svj ivot za dobro vy. Za dobro obecn! Kdy jsou lid schopni umrat ve jmnu spravedlnosti, cti, lidskosti a mru.

Nebo jedin ve vyzvednut dobra celku, dobra obecnho, dobra vysokch a ulechtilch ctnost, ktermi je spravedlnost, estnost, lidskost a morlka spov konstruktivn princip byt. Princip, kter doke zvtzit nad zlem a eliminovat jej! Princip dobra ducha, kter kdyby byl lidmi trvale preferovn v kadodennm ivot, nae civilizace by neznala konflikty a vlky, a ila by v harmonii.

Pokud ale lid ve sv nepochopiteln neschopnosti pouit se ustavin preferuj pouze ono nzko stojc dobro osobnho, hmotnho prospchu, ve snaze o jeho nabvn zanaj vdy stle vce stupovat svj egoismus. A spolu s nm se stupuj ty nejhor lidsk vlastnosti, a to nakonec ve vyvrchol v netst vlenho konfliktu, ve kterm se jedni sna nsilm doshnout "dobra" a prospchu na kor jinch.

No a pak, pokud nem bt cel svt absolutn podmann, zotroen a zpustoen tmto typem "dobra" a jeho pisluhovai, mus se lid ve svm odporu vi nmu vdy optovn hrdinsky vyvihnout k dobru vymu. V mezn situaci agresivnho vystupovn zvrcenho principu nzko stojcho dobra mus bt nejednou ochotni obtovat sv vlastn ivoty za vysok a vzneen principy, jakmi je spravedlnost, estnost, lidskost, morlka, nebo prvo pet lidsky dstojn ivot na zemi bez otrock smyky na krku. Pokud by ale lid dokzali t v takovmto vysokm mravnm a morlnm naladn natrvalo a vdy opt nov neklesali k uctvn nzkho, osobnho dobra jako stedobodu veho, dn vlky by nikdy bt nemusely.

Kdy se ale i v na souasnosti zcela vn hovo o vlce mocnost a kdy se na ni intenzivn pipravuje, je to jen a jen svdectvm toho, e v lidech na modern doby se opt zanaj na maximln mru stupovat vechny negativn vlastnosti, spojen s uctvnm a vyzdvihovnm zmnnho, nzkho stupe "dobra".

A aby nebyl svt opt uvren do zkzy vlenho lenstv, mus lid dneka v sob dokzat mobilizovat princip vyho dobra a vechny, s nm spojen vy a ulechtilej hodnoty. Nebo pokud to nedokou te, na svitu nov vlky, budou k tomu donuceni ve vlench hrzch, kter se na na Zemi pravideln opakuj vdy z tch dvod.

Zle na kadm jednotlivci, zda se rozhodne dt svmu ivotu vy rozmr. Rozmr ducha, rozmr dobra obecnho, kter je jedinm skutenm dobrem, nebo mu d jen nzk rozmr dobra ist egoistickho a materilnho. "Dobra", kter se nakonec vdy uke, jako to nejzhoubnj zlo!

Uvdomme si tedy, e nen dobro, jako dobro! Uvdomme si, e existuje dobro vy, ns a nae vlastn, osobn zjmy pesahujc a dobro ni, zohledujc jedin nae vlastn, hmotn a materiln zjmy.

No a v zvislosti na tom, k jakmu druhu dobra se piklnme, je ns samotnch mon zaadit mezi lidi vysoko, nebo nzko stojcch. A podle toho, kterch z nich je vtina se utvej djiny tto civilizace.

el, djiny na civilizace jsou djinami vlek, vrad a neslchanho utrpen, zpsobenho jednmi lidmi druhm. Toto je jasnm svdectvm uboh nzkosti takzvanho "dobra", kter preferujeme a kter je pouze dobrem ist materiln egoistickm, bez vyho, duchovn morlnho rozmru. Bez ohledu na dobro obecn. Na dobro pro vechny bez rozdlu.

A proto kad, kdo takto nzko mysl a jedn je podporovatelem a strjcem vlky, protoe jm podporovan, nzk a egoistick materiln "dobro" ve svm nezbytnm stupovn vdy dosud zkonit vystilo do konfliktnch situac, do agresivity a vlek.

Strjcem mru a harmonickho, udritelnho zpsobu ivota na Zemi je jedin ten, kdo ve vem, co mysl a in bere vdy v vahu dobro vy. Dobro obecn! Dobro ducha, stojc na preferovn vysokch a ulechtilch ctnost. Jen takovto lovk je opravdu lovkem, kter chce mr a proto si tak mr zaslou.

Kdo vak uctv zlo svm nzkm a egoistickm pojetm dobra, toto nm iven zlo bude nakonec muset tvrd dopadnout na jeho vlastn hlavu, aby se v hrzch a bolesti pece jen vyvihl ke skutenmu, vymu dobru, kter jej pesahuje a kter je jedinm pravm dobrem.

Nebo, kdy to nedoke, bude muset v tchto hrzch a bolestech zahynout. Zahynout nejen smrt tla, ale tak smrt nenapraviteln hodnotov zvrhl due.

Konen zvr: love, ij estn, spravedliv, skromn a lidsky! Nebo pokud takovm nebude, tv neestnost, nespravedlnost, neskromnost a nelidskost t nakonec dotla k tomu, e bude muset s nasazenm vlastnho ivota bojovat za est, spravedlnost a nejelementrnj lidskost na Zemi.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
 
Datum:
12.10.2017  17:07
Od:
oto (anonymn uivatel)
Nzev:
Re: o, alebo kto je Boh?
 
love neastn, neodsuzuj kesanstv!

Je el objektivnm faktem, e kesanstv bhem dlouh historie zpsobilo mnoh zlo. e m na svdom spoustu bolesti, netst a dokonce lidskch ivot. Meme vzpomenout teba kick vlky, inkvizici a tak dle. No a prv kvli tto negativit, historicky objektivn prokazateln dnes mnoz lid kesanstv odvrhuj. Odvrhuj jej jako celek, piem si ale neuvdomuj, e tm zrove odvrhuj i vysok duchovn uen, kter by jim mohlo vrazn pomoci v jejich osobnm, ist lidskm vvoji, ale pedevm v jejich vvoji duchovnm.

Polome si toti zsadn otzku: je mon odsuzovat kesanstv, to jest uen Jee Krista, pichzejc na Zemi z nejvych vin, pmo od Stvoitele a ke Stvoiteli smujc za to, e jeden z nejblich Jeovch spolupracovnk byl zrdce? Vrh snad Jidova zrada nejmen stn zakalen na istotu Jeova uen?

Odpov je vce ne jednoznan: nevrh!

A pesn toto plat tak v celm historickm kontextu. Na jedn stran mme toti vysok, ulechtil, ist a nezniiteln idely pvodnho kesanstv. Na druh stran vak mme stovky bezcharakternch lidskch jedinc, pokolen Jid v adch kesanstv, kte tyto idely vdy jenom zneuvali ve svj vlastn prospch. Ve svj prospch osobn, finann, mocensk, politick nebo, jakkoliv jin.

Tmto jedincm byli v podstat idely pravho kesanstv vdy ukradeny. Ve skutenosti jim byli dobr pouze proto, aby mohli jejich prostednictvm inn jinch ovldat, manipulovat s nimi a profitovat z nich.

Tato dv fakta se mus lid nauit rozliovat pi posuzovn kesanstv. Na jedn stran toti kesanstv vdy bylo a vdy bude nositelem tch nejvych a nejulechtilejch idel, avak na druh stran se v jeho adch nachzelo, a el i nachz mnoho bezcharakternch jedinc, kte tyto idely pouze zneuvaj pro sv vlastn, zitn zmry.

el, dnen lid jsou pevn povrchn. A protoe nejsou ochotni hloubji nad vcmi uvaovat, ve sv povrchnosti vechno toto spojuj dohromady a tm pdem odsuzuj kesanstv pauln, jako jeden celek. Ale tm vylvaj spolen s vodou tak dt. Tm toti odvrhuj spolu s jeho objektivn historicky prokazatelnmi negativy i vysok duchovn uen, kterm pvodn a zdrav jdro kesanstv stle je a stle zstane.

eknme si proto nyn nco o dvou zkladnch pilch kesanstv, kter i navzdory vem jeho chybm pece jen pedstavuj cestu, kter mus vst kadho lovka duchovn pouze nahoru. Cestu, kter jej mus vst ke Svtlu a k Stvoiteli, pokud bude v tomto smyslu mluvit, jednat, myslet a t.

Dva zkladn principy, nebo pile kesanstv jsou ve skutenosti velmi jednoduch. Jejich pochopen a ivot v souladu s nimi nevyaduje nron teologick studium. Jsou prost, protoe jsou v souladu s jednoduchost, kterou Je zdraznil slovy: bt jako dti. Proto je nejhlub podstata kesanstv pmo dtsky jednoduch a spov v lsce k Bohu a v lsce k blinmu.

Je geniln shrnul toto jdro do jedin vty: Miluj svho Boha celm svm srdcem, celou svou mysl, celou svou silou a miluj blinho svho, jako sebe sama.

To je podstatou veho! V tom je cel zkon a proroci! V tto jedn vt je skryt podstata cel hrub Bible, to jest Starho a Novho zkona.

eknme si vak nco ble o tchto dvou pilch kesanstv, abychom pochopili, jak je teba sprvn vnmat a sprvn ve svm ivot uplatovat.

Pedevm pr slov o lsce k Stvoiteli. Ta spov v sil o poznn a plnn jeho Vle. Ve vn osobn snaze o znovu nalezen zdravho jdra pravho kesanstv, oitnho ode vech zlovolnch pokiven a dogmat, kter do nj elov vnesli nejrznj Jidi a zrdci, aby mohli tmto zpsobem snadnji a efektivnji ovldat jinch a manipulovat nimi. Proto je skuten nutn vyvinout vn sil, abychom poznali autentick kesanstv v jeho ist podob, jak jej kdysi skuten hlsal Kristus. V souasnosti teba opravdu vyvinout maximln snahu o poznn prav Vle Nejvyho, definovan Jeem, protoe bhem stalet byla v adch kesanstv naopak vyvjena maximln snaha, aby byla tato Vle pokiven. Aby nevedla lidi ke Svtlu, ale pouze do podru crkv, kter se staly pouze svtskmi mocenskmi organizacemi.

A co druh pil kesanstv, kterm je lska k blinmu? Vichni pece dobe vme, jak mme rdi sami sebe. A prv takovou mru lsky, jakou mme vi sob se musme nauit prokazovat tak vi naim blinm V praxi to znamen, e nikdy nemme dlat jinm to, co nechceme, aby jin dlali nm.

Tyto dva principy, tedy lska k Bohu a lska k blinmu jsou tedy ve skutenosti nejhlub podstatou uen kesanstv. Kad, kdo v souladu s nimi ije a mysl, kr ke Svtlu. A a ji chod do kostela, nebo ne!

Chodit do kostela nen toti nutnou podmnkou cesty ke Svtlu, ale samozejm, nen to ani na pekku. Jedin, na em skuten zle, je poctiv sil naplovat lsku k Stvoiteli a lsku k blinmu v kadodennm ivot. Kesanem je tedy kad, kdo se tak chov, nebo alespo se o to sna, protoe prav kesanstv se projevuje skutky.

Kdo se ale tak nechov, ani se o to nesna, me bt evidovn teba v deseti crkvch souasn, nikdy nebude pravm kesanem.

Me snad drahocenn perla ztratit svou cenu, pokud padne do blta? Je sice pinav, ale jej cena zstv nezmnna! A prv takhle to je tak s drahocennou perlou dvou zkladnch a nadasovch pil pravho kesanstv, kter nemohou v dnm ppad ztratit svou velkou hodnotu. Ani kdy jsou ponoeny do bahna tto Zem.

Proto kad rozumn lovk, kter si je vdom tto skutenosti, doke vyjmout klenot z bahna a oistit jej tak, aby ist a jasn mohl zazit v jeho dlani, v jeho srdci a v jeho dui. Aby lovku jasem svho ulechtilho lesku neustle ukazoval sprvnou cestu ke Svtlu.

Nerozumn je vak kad lovk, kter znechucen bahnem, vytvoenm lidmi samotnmi, ponech tuto drahocennou perlu bez povimnut, nebo ji jet dokonce svou antipatii zadupe hloubji do blta. Nerozumn je ten, kdo ji nezvedne a nem snahu ji oistit. A proto nikdy nezaz v jeho dlani, ani v jeho srdci, ani v jeho dui. Proto mu neuke cestu ke Svtlu a on bude muset bloudit v temnot tto zem, aby v n nakonec zahynul. Zahynul nejenom smrt tla, ale i smrt navky zatracen due!

http://kusvetlu.blog.cz/ v spoluprci s M.
Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>