Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ingrid,
ztra Otlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím (ne bude zprovoznna funkce blogu) to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
Vysvdení
 
Snad to bylo tím, e vera skonilo první pololetí školního roku a áci pinesli dom vysvdení, ale vzpomnla jsem si, jak to bylo s mým prvním vysvdením.
Strašn ráda jsem se doma vdy dívala, jak maminka svým úhledným, a kaligrafickým písmem vypluje vdy na konci ledna a ervna blankety vysvdení. Nevím pro, ale nejvíce se mi na stupnici známek zalíbily výrazy "chvalitebný" a "dostatený"."Výborný" mi pipadalo píliš špiaté, "dobrý" moc krátké a "nedostatený"? No uznejte sami! Jak se mi mohlo líbit "nedostatený", kdy jsem byla zamilovaná do "dostatený"! Kdy jsem se mamince ze své lásky k uvedeným dvma slvkm vyznala, jen si povzdechla:
"Hlavn, abys je nkdy nepinesla na svém vysvdení!"
"Nebo aspo to druhé z nich..." dodala vzáptí.
Tatínkovi jsem pi psaní vysvdení neasistovala. Blankety toti vyploval na psacím stroji. Naše "mašinka" u tehdy byla muzeální kus a svj nesouhlas s tím, e ji tatínek odmítá nechat v klidu odpoívat, vyjadovala tím, e pi psaní dsn rachotila, vyzvánla, hrela - no prost dlala strašný rámus. A protoe já od malika hluk nemám ráda, jakmile otec vyndal psací stroj, klidila jsem se z doslechu.
 
Hned od zaátku první tídy jsem se zaala tšit, e také pinesu dom vysvdení vyplnné tak krásným rukopisem, jako byl ten maminin. Ale kdy pišlo první pololetí a já konen drela v ruce svoje první vysvdení, byla jsem znechucena. Místo krásn vykroueného slova "dostatený", nebo aspo "chvalitebný" na mne z vysvdení jukala jedna jediná jednika! Byla sice velká pes nkolik ádk, ale byla jen jedna - a navíc íslice!  Utšovala jsem se, e na konci školního roku u se urit dokám...
Jene! Pišel poslední ervnový den a já drela v ruce vysvdení oceující mou práci v první tíd. Skvly se na nm samé jedniky, ale na mé duši leel mrak zklamání. Známek tam sice bylo víc ne o pololetí, ale zase to byly íslice! A navíc - všechny byly stejné!
 
Jako prváci jsme byli dom ten den propuštni nejdíve, a tak jsem se pomalu a zachmuen loudala do budovy "mšanky", kde uili oba rodie. Nejprve jsem zaklepala na tatínkovu editelnu. Ml sice zrovna návštvu, ale protoe hostem byl rodinný pítel, místní doktor, mohla jsem vejít.
"Tak se pochlub!" natáhl tatínek ruku po sloce s vysvdením, kterou jsem drela v ruce. Neochotn jsem mu vysvdení podala, ale chmura mou tvá neopouštla. Otec pi pohledu na mne trochu znejistl a honem se zahloubal do lejstra. Pan doktor mu nahlíel pes rameno. Tatínkv pohled se hned rozjasnil a udiven se mne zeptal:
"Prosím t, pro se mraíš jako kakabus, kdy máš samé jedniky?"
"No jo," povzdechla jsem si zhluboka," ale kdy to vysvdení je takový jednotvárný!" Pánové se hlasit rozchechtali a pan doktor mne ješt v dosplosti pi kadém setkání zlobil dotazem, zda ješt mám jednotvárné vysvdení.
 
Uritého zpestení  jsem se na vysvdení dokala a od 6.tídy. Mj tlocviká a uitel hudební výchovy se shodli, e hodnotit moje výkony v jejich pedmtech slvkem "výborný" by bylo do nebe volající, a tak jsem na svém vysvdení konen spatila ono kýené "chvalitebný"...
A hned dvakrát!
Míla Nová
Co jsem to vlastn chtla (1)
Co jsem to vlastn chtla (2)
Co jsem to vlastn chtla (3)
Co jsem to vlastn chtla (4)
Co jsem to vlastn chtla (5)
Co jsem to vlastn chtla (6)
Co jsem to vlastn chtla (7)