Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ŠUPLÍK PLNÝ POHLEDNIC
Zámek Blatná
 
V mém šuplíku je plno pohlednic zámk a hrad. K nkterým se váí osobní vzpomínky, nkteré jsem dostala. Kdy jsem dnes šuplík otevela, vypadla z nj pohlednice zámku Blatná.
 
Zámek leí v jiních echách, kde je hodn krásných zámk, ale Blatná je zvláštnost sama o sob. Je postaven na blatech, vlastn na ostrvku uprosted vody. Patí k jednm z mála dochovaných vodních zámk. Pvodn byl devnou tvrzí, potom gotickým hradem. V prbhu nkolika pestaveb se zmnil na pohodlné zámecké sídlo.
 
Tato promna trvala tém osm století. Ta nejstarší, asi v roce 1220, prezentuje zbytky románské kaple v pravém zadním traktu nádvoí. Ke kapli byl patrn pistavn palác pán Bavor ze Strakonic. Ten, podle všeho další pánové - Romitálové, zboili a vystavli znovu. Obehnali ho kamennou zdí, vodním píkopem a hlinným valem. Pidali také monumentální hranol ve a zdvihací devný most. Nad portálem vstupní ve jsou kamenné znaky Jana z Romitálu a jeho manelky Elišky z Krava.
 
Ve stavební innosti pokraoval i Jaroslav Lev z Romitálu, nejvyšší zemský sudí a nejvyšší hofmistr na dvoe krále Jiího z Podbrad. Toho zná mnohý z nás z kníky "Z ech a na konec svta".  Jaroslav Lev z Romitálu vedl tehdy skupinu tyiceti eských pán a rytí s poselstvím krále Jiího z Podbrad k evropským panovníkm. Pan Václav Šašek z Bíkova si tehdy vedl takový cestovatelský deník a tyto záznamy poslouily jako námt Aloisi Jiráskovi k napsání kníky.
 
Doba vlády Romitál znamenala pro zámek Blatnou dobu nejvtšího rozkvtu. Jeho syn Zdenk Lev z Romitálu rozšíil hradní kapli. Zárove byla zahájena stavba nového traktu u bavorské ásti hradu. Jene náklady na stavební práce a reprezentace odpovídající úednímu a spoleenskému postavení, útraty na sluebních a diplomatických cestách a nakonec i pjky králi Vladislavovi II. vedly k tomu, e Zdenk Lev z Romitálu upadl do dluh a jeho syn Adam byl donucen celé ddictví rozprodat. U tehdy dluníci neradi vraceli pjené peníze.
 
Blatnou tehdy získal jeden z vitel - Adam ze Šternberka a ten ji prodal sestrám Katein a Ann epickým ze Sudome. Kateina pozdji postoupila Blatnou svému manelovi Zdekovi ze Šternberka. V tu dobu u zaala pestavba hradu na renesanní zámek. Po Šternberkovi získal Blatnou polský šlechtic hrab Jan z Rozdraova. Jeho syn Václav postavil vedle hradní ve na severní stran  dvoupatrový renesanní palác. Tím byl stavební vývoj zámku ukonen. Blatná byla v drení rodu a do roku 1691, kdy zemel poslední z rodu.
Blatnou zddil hrab Jan František Krakovský z Kolovrat, ale dlouho jejím pánem nebyl. Prodal zámek hrabnce Arnoštce Serényiové. Po poáru, kdy byl nejvíce poškozen Rozdraovský trakt, v roce 1763, byl tento bhem ty let barokn upraven.
 
Posledním rodem, který vlastnil Blatnou, byl rod Hildprandtových. V roce 1728 ji koupil Václav Karel Hildprandt z Ottenhausenu. Za jejich vlastnictví byly provedeny úpravy,  nap. byl  upraven vstupní prostor za ví, starý bavorovský palác, odstranní devného padacího mostu a nahrazením mostem kamenným a jiné. V té dob byla také obora pemnna na anglický park. Po druhé svtové válce pipadl zámek státu. V osmdesátých letech minulého století byla provedena generální oprava zámku. V roce 1991 byl zámek vrácen potomkm rodiny Hildprandt.
 
I k tomuto hradu se váe povst
Podle legendy byl hrad zaloen templáským ádem a stejn jako u jiných hrad, které mli vlastnit nebo vlastnili templái, je zde legenda o pokladu. Templái byli lenové rytíského ádu, který si vzal za úkol ochraovat poutníky na cest Palestinou do svaté zem, k boímu hrobu v Jeruzalém. Templáské hrady byly opedeny povstmi, mly mít skryté podzemní místnosti, podivné sochy a záhadné obrazy. Jeden takovýto obraz byl vymalován i na stn jídelny v severním kídle blatenského zámku. Pedstavoval pustou, skalnatou krajinu, kde byli namalování templáští rytíi. Ped nimi kráel mouenín a drel v ruce svítilnu. Její zá padala na balvan na pokraji skály, tam také ukazoval mouenín ukazovákem ruky. Nikdo si nedovedl vysvtlit co obraz pedstavuje, jaké tajemství skrývá. Obraz zstával zahalen tajemstvím a záhadou a do konce 18 století. Tehdy byl na blatenském zámku písa, kterému obraz nedal spát. Pemýšlel ve dne v noci nad obrazem.
Potom shrnul svoje myšlenky dohromady asi takto: mouenín je obyvatel zem, kde je plno zlata. Pivádí templáe ke skále, kde tedy asi bude ukrytý njaký poklad. Prstem jim ukazuje, kam poklad uloil. Moná chce, aby poklad vyzvedli, moná chce, aby ho chránili. Urit pro nic a zanic nepadá záe na balvan u skály. Tak si to dal dohromady a zajásal. Kdy na zámku všechno utichlo a byla tma, vplíil se do jídelny, vylomil na obraze tu ást , kde byl balvan a ve zdi našel skrýš, kde bylo ukryto stíbro a zlato. Na zámku u se dlouho nezdrel, sbalil nejnutnjší vci vetn pokladu a utekl do ciziny.
Kdy se ráno shánli na zámku po písai, nikdo o nm nevdl. A také se pišlo na to, e jídelna je zamena a klí také není. Vylomili dvee, našli poškozený obraz a ve zdi prázdnou skrýš prý tak velikou, e by se do ní vešlo pl mice obilí. A co se stalo s obrazem? Ten ztratil na cen, tajuplnosti, navíc byl poškozen a tak byl pemalován a nakonec zmizel, jako ten písa navdy.
Olga Kotaka
O prezentaci zpracovanou v Power Pointu si napište zde
 
Další lánky autorky:
Sbratelská náruivost
Slena Sylva
Kup chleba a pikládej!
Anne Christina
Svt podle Wyetha
Devný talí
Václav Jansa
Bílá paní
Betislav Bartoš
Ukrytý hrad
Energie pyramid
Devné msteko
Hanácké Athény
Radegast