Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zuzana,
ztra Klra.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
Není tverec jako tverec
Moje myšlenky v posledních týdnech njak neoplývají ádem a ukáznností.Práv naopak - skáou jako blechy. A tak jsem si nevzpomnla na ádnou další jazykovou perliku, ale na geometrickou záhadu, kterou nám bylo ešit, kdy jsme o prázdninách po  prvním roníku "vejšky" byli posláni zachraovat zemdlství v oblasti Šumavy. Objektem naší záchranáské innosti mlo být seno na šumavských horských loukách. Schváln píši "mlo být", protoe proradné poasí se postaralo o to, e senu jsme mohli vnovat pouze první dva dny, které byly  teplé, slunené, prost takové, jak jsme si je pedstavovali.
Tetí den jsme se vzbudili do kalného jitra a podle typického bubnování kapek na plechový pístešek jsme poznali dív, ne jsme oteveli oi, e je po idyle. A taky e bylo! Venku lilo jako z konve, nebylo vidt ani na protjší strá. Naálstvo zejm nevdlo, co s námi, proto nás nechalo a do obda lenošit. Po obd však nastal obrat. Déš trochu zídl, a tak jsme dostali rozkaz obléci pláštnky, obout gumáky, s nimi jsme u beztak za ty dva dny srostli, a byli jsme na vlece traktoru vyvezeni k dlouhému, ale prázdnému lánu. Tady kadý dostal špiatý kolík, dvojice pak kbelík i košík se sazenicemi a byli jsme vysláni, abychom tuto polní nudli, která snad ani nemla konce, osázeli jakousi krmnou rostlinou - snad pastiákem, ale moná taky ním úpln jiným... A nastala robota jako v dob temna. Déš zase zhoustl, pidal se vítr, který vál - jak také jinak - pímo proti nám, gumáky se po pár krocích obalily hlínou a váily snad metrák. No a v této situaci jsme v pedklonu postupovali hlemýdím tempem kupedu ,a protoe nám brzy zaalo kapat z nosu, mnili jsme se v uritý druh robot: vyhloubit v hlín dírku, strit do ní sazenici, trochu pimáknout hlínu, zavlait nkolika kapkami z nosu, udlat krok a celou operaci opakovat... Kdy pro nás po páté hodin pijel zase traktor, nakládal zmrzlé a naskrz promoené pízraky.  V ubytovn nás však naštstí ekal roztopený "bubínek"a kotel horkého aje, a tak bhem plhodinky atmosféra v místnosti díky sušícímu se šatstvu zhoustla do podoby "smrádeek, ale teplouko". Nám to pro tuto chvíli bylo úpln jedno. Sedli jsme na palandách, ládovali z ešus teplou veei a bohat ji zalévali horkým ajem. No a byli mezi námi i tací, kteí se zregenerovali do té míry, e zaslechnuvše zprávu o tancovace v sousední obci, která byla vzdálená asi 6 km, vyrazili si "trsnout". Pochopiteln tam i zpátky pšky...
Ale to jsem se ponkud vzdálila od slibované geometrie! Hned to napravím.
Kdy tedy naše skupina, ítající asi 5 mu a zhruba tikrát tolik dívek, dorazila na místo urení, zjistila, e bude následující týden trávit v "obci", je se skládala z rozpadajícího se kostelíka, asi tí domk, je vypadaly jak tak obydlen, a asi deseti stavení rozesetých po okolních stráních, je byla zcela evidentn ji dávno neobydlená. Hned proti kostelíku stálo stavení, které snad kdysi mohlo slouit jako místní jedno- i dvojtídka, ale te se stalo ubytovnou pro brigádníky, jako jsme byli my.Hoši byli nahnáni do malé místnosti vpravo ode dveí a my, dívky jsme byly nasmrovány vlevo. Otevela se ped námi pomrn velká místnost, zejm bývalá tída. Její stny byly vybíleny asi naposledy za Marie Terezie, strop zdobilo nkolik  hndých skvrn napovídajících, e asi ani stecha nebude zrovna v ideálním stavu. Jediný nábytek, který místnost obsahovala, bylo nkolik znan rozvrzaných patrových paland se slamníky, které nevzbuzovaly u na první pohled dvru, vojenskými hounmi a ním, co bylo oznaováno jako polštá. V rohu stálo plechové umyvadlo a kbelík na vodu. Celkov to byl pohled znan tristní.  Co však upoutalo naši pozornost okamit, to byl nápis vyvedený velkými písmeny na volné ploše stny místnosti. Stálo tam: I PRAVIL HAVLÍEK:  "UDLÁTE TVEREC 5x5x5 METR! "  Vrtalo nám hlavou, co má tento geometrický nesmysl znamenat.
Naše zvdavost však byla ukojena druhý den ráno, kdy jsme byli vyzbrojeni vidlemi, hrábmi a dobrou radou, abychom v ádném pípad nevyzouvali vysoké gumáky, protoe na loukách ije dost zmijí, a vyvezli nás na jednu rozlehlou horskou louku. Tam u nás ekal podsaditý lovíek, který se nám pedstavil: "Jsem njakej Havlíek a vysvtlím vám, co a jak budete dlat." Pak ukázal na louku pokrytou uschlým vonícím senem, které bylo poteba shrabat a  uloit do kopek, a pokraoval: "Kopky musí být rozmístny pravideln, a tak si vdycky udláte tverec 5x5x5 metr..." Doklaplo nám docela rychle a zbytek instruktáe u jsme vyslechli s tko dušeným smíchem. Pan Havlíek si nás sice prohlíel ponkud podezívav, ale na svém tvrzení nepozmnil ani árku. Smíili jsme se tedy , stejn jako mnozí naši pedchdci, s tím, e jeho tverce prost byly trojrozmrné...
Míla Nová
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5
 
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
Pobaltí - 3
Pobaltí - 4
Pobaltí - 5
Pobaltí - 6
Pobaltí - 7