Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Cyril a Metodj,
ztra Mistr Jan Hus.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.

Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.


Drobnstky z dtství

 

Naše ivoty pinášejí desítky drobných píhod, mnohdy úsmvných, které s oblibou a opakovan vyprávíme ve spolenosti, u zapáleného krbu, u skleniky vína… Ten mj není výjimkou, el, u se málokdy dostanu k tomu, abych je celé odvyprávl. Je jich konený poet a samozejm, jako mnoho jiných, mám tendenci je do nekonena opakovat. Zanu-li, za chvíli m okikne manelka: to jsme u slyšeli sedm a dvacetkrát! Usoudil jsem, e na Seniortipu mi toto nebezpeí nehrozí a ze svých pamtí vám mohu pedestít nkolik drobností.Vyloudí-li úsmv alespo u nkoho, úel bude splnn.

 

Narodil jsem se …

 

Vydáváme-li svdectví o chodu našeho ivota, zpravidla se zaíná narozením, vtou, zaínající narodil jsem se dne … tam a tam. Zdánliv jednoduchý výrok nemusí být vdy bez problém. V mém pípad to vyšlo najevo tém po padesáti letech, kdy jsem zaal formulovat svj ivotopis jako pílohu k ádosti o piznání vdecké hodnosti doktora vd.

 

Podle mého kestního listu jsem se narodil v obci Krátke Kesy, okrese Komárno. Úady nkdy lovku komplikují ivot. Moje rodná obec byl pozdji „integrována“ do sousední Marcelové a v chodu etných reorganizací pesouvána z okresu do okresu, z pvodního Komárna do Hurbanova a po desetiletích zpt do Komárna. Z tchto prostých fakt vyplývá, e mé osobní dokumenty, vystavované v rzném období jsou obas rozporné a uvádí se v nich, e jsem se narodil

 

v obci Krátke Kesy, okres Komárno,
v obci Krátké Kesy, okres Hurbanovo,
v obci Marcelová, okres Hurbanovo,
v obci Marcelová, okres Komárno.

 

Tento rozpor v celé jeho nahot jsem si, jak bylo eeno, uvdomil pi sepisování zmínné ádosti a shromaování etných poadovaných píloh. Hrozilo nebezpeí, e njaký byrokratický šoura (a není jich málo), v nejmén vhodné chvíli by mohl prokazovat, e matu pedsednictvo Akademie vd a pedkládám osobní dokumenty nkolika rozdílných osob a tudí „ádost se z formálních dvod zamítá“.

 

Ve snaze vyhnout se hrozícím potíím mé CV (Curriculum vitae) zaíná kvtnatou vtou: Narodil jsem se v obci Krátke Kesy, pozdji Marcelová, v okrese pvodn Komárno, pozdji Hurbanovo, nyní Komárno (a dnes bych mohl smle dodat pvodn v SR, nyní SR). Formulace dokonalá, nenapaditelná a odvrací hrozící nebezpeí.

 

Po ase jsem se obrátil na jiný úad, nevím u s jakou ádostí a pijímacímu úedníkovi pedloil svoji kvtnatou formulaci. Zvedl oboí, podíval se ne mne przorem nad brýlemi: pane, jako rodišt má smysl uvádt název obce a její územní piazení v dob vašeho narození. Škoda, e o tomto pravidlu nikdo nepouil úedníky, kteí mi ony rozporné dokumenty vystavovali! Dleité je, od té doby zcela spolehliv vím, kde jsem se narodil.


Otcv omyl

 

Mj otec m obas brával o prázdninách sebou jako malého kluka na rzné cesty; jejich cíl se v podstat nemnil a zahrnoval hlavn Nitru a výjimen Topolany. I v tomto pípad bylo našim cílem msteko na horní Nite. Nikdy jsem se neptal na konkrétní cíl cesty, nikdy m nic v tomto smru nepekvapilo, ani to, e jsme tentokrát zamíili do topolanské nemocnice, jak otec íkal na návštvu jeho dobrého známého Dr. Fodora, jinak vhlasného chirurga. Podezelé mi nebylo ani to, e se mi pan doktor letmo podíval do krku (od toho je pece doktorem) a co si pánové potom v ústraní cosi povídali, já jsem se zájmem prohlíel poutavé vybavení ordinace lesknoucími se nerezovými nástroji, podivnými reflektory…

 

Po chvilce m otec vzal stranou a následovalo pekvapivé vysvtlování:  podívej se, od malika trpíš tmi nepíjemnými angínami, pan doktor Fodor bude tak laskav a tohoto trápení t navdy zbaví.

Marn jsem protestoval a snail se vysvtlit, e jsem nikdy ádnou angínu neml, moji protivníci byli silnjší. Obrovitý ošetovatel si m posadil na klín a jeho ruce m elezným stiskem seveli. val jsem, spíše u vdomí té nespravedlnosti. Nebylo to nic platné, ústa mi rozeveli a nasadili do nich jakousi rozprku, krátký postik pedmtného místa jakýmsi umrtvujícím sprejem, šmik sem, šmik tak a sevení se uvolnilo. Pan doktor utrousil njakou neuctivou poznámku na úet mé odvahy, netušil, jaké nespravedlnosti se práv dopustil.

 

Jistou drobnou výhodu to mlo, hlavním léebným prostedkem, který mi byl naordinován, byla zmrzlina.

 

Nicmén, zbytek svého ivota jsem se musel obejít bez svých mandlí. A o mnoho let pozdji se podailo spoleným úsilím s mým bratrem Lacim otcovi prokázat, e opakovanými, nkdy tkými angínami trpl on. Své mandle si zachoval dodnes.

 

Responsoria

 

Bylo to nkdy v roce 1944, kdy mému otci, jako mnoha jiným kantorm bylo uloeno vykonávat funkci dozoru u mlátiky; zapisoval kadý pytel vymláceného obilí, jako podklad pro stanovení odvodové povinnosti sedlák.

Výmlat probíhal ve dne, v noci a samozejm i v nedli. Vznikl problém co s velkou mší, na které se otec nemohl ujat svých obvyklých povinností varhaníka. ešení, které našel, bylo celkem jednoduché: mn (bylo mi 14), ji s uritými znalostmi hry na klavír a harmonium, bylo uloeno nastudovat na varhany ti písn, nezbytné pro hrubou mši (co bylo jednodušší), bratrovi, doprovodit zpvem moji hudební produkci. Samozejm jsem mohl poítat i s výdajnou asistencí sboru vesnických strejc, kteí se kadou nedli shromádili na kru kolem varhaníka.

 

Mj nejvtší oekávaný problém pedstavovaly responsoria, odpovdi varhaníka na knzovo „dominus vobis cum“ – „et tu spirituo tuo“ apod., liturgie v té dob ješt probíhala v latin. Knz toti svj motiv intonuje celkem v libovolné tónin a úkolem zkušeného varhaníka je reagovat v tónin zcela stejné. Ke zkušenému varhaníkovi jsem ml daleko a tak jsem poádal pana faráe: Ped kadým responsoriem budu chvíli preludovat a potom nechám dlouze zaznít jeden tón. Prosím, zante na nm , jinak bude zle. Doprovod k responsoriím se mi toti podailo nastudovat v jedné jediné tónin, tuším D dur.

 

I kdyby náš pan fará na naši dohodu nezapomnl, byl tu drobný problém, náš apoštolský administrátor Dr. Klein neml hudební sluch, poslouchat jeho liturgický zpv byl nejednou spojen se zvláštním anti-muzikálním záitkem. Jak jsem oekával, tak se i stalo, Nepomohlo mé zoufalé dlouho znjící D (klávesu jsem podrel tuším deset sekund). Pan fará zaintonoval kdesi ve Fis, ne-li Gis dur. Co te ? Dalo se oekávat, e strejci se napojí na jeho melodii. Svoji spásu jsem vidl v rychlé reakci, v pedstihu ped všemi ostatními. Pro jistou jsem pihodil nkolik výrazných registr a ješt ne fará ukonil svj rádoby zpvný projev jsem do kostelního ticha vletl se svým výrazným D-dur. Marn. Strejci se nenechali vyvést s míry a navázali zpvem o nkolik pltón vyšším.

 

kdyby nkdo chtl názorn vysvtlit, jak vzniká kakofonie, mohu dodat odzkoušený návod.

 

Imrich Lencz

 

 

Další lánky autora:

Zpívá celá rodina

Piknik na behu Bajkalu

Bajkal, buchty a moji pitomci

Dva basisté v base

Bajkalské etudy

Stípky z vojenského ivota

Internet, web a senioi 

eka mého ivota

Sbohem pane profesore