Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

PhotoFiltr

 

Vánoní pozdrav – pojte si hrát

 

Autor: Jana; Imrich

 

První ást


Pedvánoní as je doba , kdy se jako obvykle vypravíme do knihkupectví, nakoupíme nco vánoních a novoroních pání, doplníme o nkolik ádk, nkdy konvenních, nkdy nevšedních, nalepíme známku. Zkuste to jinak - vytvote si vlastní vánoní i novoroní pání. Vlote i do tohoto tradiního obyeje nco sebe, nco vlastní fantazie. Já vím, je jednodušší vzít hotový konvenní výrobek, doplnit blahopání, ale svj vztah k píslušníkm své rodiny nebo pátelm mete daleko lépe projevit, vyjádit vlastními slovy, vlastním nenároným dílkem.


Co budete ke kýenému výsledku potebovat? Obrázek, který by ml vystihovat vánoní atmosféru, program pro úpravu fotografií, tzv. obrazový editor a potom u jen nco fantazie a zajímavého tvrího úsilí.


Obrazový editor


Kadý aspo trochu poítaov gramotný lovk ví, e textový editor je poítaový program, který umouje lidem pracovat s textem. Tedy, je to program, který mní poíta v psací stroj, nkdy a nepíjemn chytrý psací stroj. Podobn i obrazový editor mní poíta na...

Na co vlastn? Nás zajímají obrazové editory v souvislosti s fotografiemi: dovedou je zmenšovat a zvtšovat, dlat výezy, mnit barvy a jas - chovají se tak trochu jako zvtšovák v temné komoe. Mají ovšem spoustu dalších funkcí a o nich si budeme v dalším povídat. Mezi editory jsou pochopiteln velké rozdíly. U i program Malování, který patí do píslušenství Windows je obrazový editor - velmi jednoduchý a pro naše poteby fotografie nevhodný. Existují profesionální editory, které stojí od 15 tisíc nahoru. Naštstí internet nabízí ke staení i docela výkonné obrazové editory ke staení zdarma. Jedním z nich - editorem PhotoFiltre se trochu seznámíme. Je to obrazový editor s mnoha funkcemi.


PhotoFiltre skrývá pod svou ovládací plochou adu funkcí, které obvykle nacházíme jen v komerních programech. Vedle standardních prostedk pro zmny velikosti obrazu a pro výbr uritých oblastí nabízí software rzné nástroje: mezi jinými pro nastavení jasu, kontrastu, vyváení barev, sytosti barev a gama-korekce – tedy funkce, které pouívají fotografové pro úpravy svých snímk. Efekt je v obrazu ihned viditelný, skuten se však pouije a po kliknutí na "OK". Díky funkci "undo" mete kdykoliv vzít zpt poslední úpravy. Pomocí etných efektových filtr lze fotografie dodaten pikrášlit. K dispozici jsou samozejm také standardní nástroje, jako je nap. pipeta a šttce.


Program mete snadno stáhnout na adrese http://www.edownload.cz/sw/photofiltre/


Asi vás nepíjemn pekvapí, e text píkaz je v anglitin, pomoc není píliš sloitá, na tée stránce najdete ke staení eštinu i návod, jak program pimt, aby s vámi komunikoval esky. Jeho píkazm budete s nkterými výjimkami dobe rozumt, nejlepším uením je jejich úinky vyzkoušet na praktickém píklad a tím by mohl být náš i váš vánoní pozdrav.


Kompletní, podrobný, ilustrovaný interaktivní návod jak zacházet s tímto prostedkem najdete na adrese http://www.cdmvt.zcu.cz/storage/navody/Photofiltre/uvod.html  , kde se v kapitolách „seznámení s programem - nástroje - výbry - filtry - práce s obrázkem – závr“ dovíte daleko více, ne budete moci pi prvních pokusech uplatnit.


Píšt se u pustíme do pípravy obrázku…

 


Druhý vstup


Píprava obrázku


Dejme se tedy do práce. Naší první úlohou bude vybrat obrázek, který by mohl tvoit podklad našeho dílka. Abyste nemuseli dlouho hledat, vybrali jsme ze zásob, malou zimní scenérii.

 


Po aktivaci programu se nám na monitoru objeví nabídka moností PhF. Asi vám nebude dlat problémy naíst ho z adresáe, do kterého jste ho uloili a to píkazem Soubor / Otevít. Poznamenejme, e program si pamatuje obrázky, s nimi jste nedávno pracovali, mnohdy bude jednodušší najít ho v píkazu Soubor / Nedávno otevené.

 

 

 

Na jeho pravé stran ponkud ruší kousek zahradního krbu, mly bychom tuto ást odstranit. ást obrázku, který budeme chtít zachovat, oznaíme jednoduše. Myš navedeme do výchozího bodu, napíklad do levého horního rohu, pidríme levé tlaítko myši a pohybem do pravého dolního rohu oznaíme plochu, která nás zajímá.


Obrátíme se k píkazu Úpravy/Optimalizované oíznutí výbru jejich pouitím se nám objeví ást zvolené plochy. Z moností, které nový náhled nabízí, zvolíme Vytvoit nový obrázek / OK a na monitoru se nám objeví obrázek nový, upravený. Je nutno dodat, e ten se nachází dosud pouze na monitoru a upravený obrázek musíme uloit. Moností je nkolik, zvolíme nap. Soubor/Uloit jako. Výsledkem je nový pomocný panel, na nm novému obrázku musíme pidlit jméno, nap. Pozdrav a co je dleitjší, zvolit adresá do kterého a formát, v nm má být nový obrázek uloen. V kolonce Uloit jako typ pro další práci zvolíme formát jpeg.


Není vyloueno, e zvolený obrázek nebyl nejlépe naexponován, z píkaz zvolíme Korekce/ Automatické úrovn a Automatický kontrast, v ad pípad se kvalita obrázku zlepší.


Zmime se ješt o rozmrech obrázku, který jsme napíklad naetli z fotoaparátu nebo pevzali z internetu, zjistíme ho pomocí kliknutím na Obrázek/Velikost obrázku, zjistíme napíklad, e iní 1600x1200 pixel. Pro pouití na internetu je to mnoho, stejným píkazem me rozmry sníit. Staí, kdy na pomocném panelu zadáme jeden z rozmr, je-li zaškrtnuto Zachovat pomr stran, druhý rozmr se automaticky dopoítá.


Píšt si u vyzkoušíme jednoduchý vánoní pozdrav…

 

 

Tetí vstup

 

Jednoduchý vánoní pozdrav


Nejjednodušší vánoní pozdrav získáme vepsáním vhodného textu do obrazového pole. Pouití textu nám nabízí píkaz T na lišt symbol, na jeho kliknutí levou myší nám nabídne adu moností, jak text vyrobit: zvolit pouitý Font (druh písma), zvolit Velikost písma, druh písma jako Tuný, Kurzíva, Podškrtnutý a konen Barvu písma. Do Textového vstupu napíšeme naše vánoní pání, bude-li sestávat z nkolika ádk, ješt zvolíme zpsob zarovnání textu (podobn jako v textovém editoru a kliknutím na OK se zvolený text objeví uprosted našeho obrázku. Dodejme, e celé textové pole meme uchopit myší a pesunout na takové místo, kde bude dobe itelné a psobit esteticky.


Neuspokojí-li nás pojetí výsledku, velikost nebo barva písma, nebo zarovnání textu, kliknutím na T se vracíme k pedchozí fázi a meme zvolit jakékoliv další úpravy textu.


Ješt ne vás seznámíme s výsledkem ješt jedna drobnost: obrázek meme nkolika zpsoby zarámovat. Jednoduchý rámec umoní vloit píkaz Obrázek/Vnjší rámeek. V pomocném panelu, který se objeví, zvolíme jeho šíku a barvu, kliknutím na OK se zobrazí výsledek. Kdy se nám nelíbí, obrátíme se k píkazm Úpravy/Zpt. Tímto zpsobem meme laborovat jak hrdlo (oi) ráí, nebo zvolit sloitjší postup, v pomocném panelu zaškrtnout Vzor pozadí a navazující nabídce vybrat ten nejzajímavjší. Takto vznikl výsledný produkt (nezapomeneme uloit, radji pod novým názvem) který pikládáme, v nm byly promítnuty všechny opravy, které jsme diskutovali.

 

 

 

Kdy u jsme zvládli jednoduchý pozdrav, tak píšt se pustíme do sloitjšího pání…


tvrtý vstup


Sloitjší vánoní pozdrav

 

Program obsahuje adu tzv. filtr, které dovolují obrázek transformovat na základ mnoha efekt nejrznjší povahy, jsou to efekty nap. optické, umlecké, deformace, zmny struktury; jejich podrobný výet, vetn nkolik navazujících podskupin najdete pod píkazovým sloupcem Filtry. Doporuujeme, abyste si s nimi zaexperimentovali, je to nejlepší zpsob, jak se s nimi seznámíte. Po kadém experimentu se mete do nekonena vracet, jestlie vás nco zaujme, výsledek si ulote, radji se stále novým názvem.


Pro tuto druhou variantu pozdravu jsme zvolili tzv. fotomasku, píkaz najdete na posledním ádku Filtr. Kliknutí na PhotoMasque se vám opt nabídne vtší poet voleb (zkoušejte!), já jsem zvolil pro tento pípad masku Brush (kartá). Zvolíte si barvu vhodnou pro váš pípad (zvolil jsem velmi svtlou modrou), aplikace vede k zajímavému nespojitému ohraniení snímku a snímek dostane barevný nádech (experimentovat mete s dalšími variantami funkce na pomocném panelu). Okraje obrazu se mi zdají pomrn fádní, volím ješt píkaz Filtry / Šum / Pidat šum, pidám rámeek a potom jako posledn u vkládám svj text.

 

 

 

V duchu hesla postupovat od jednoduchého ke sloitému se píšt pustíme do ješt náronjšího postupu…

 


Pátý vstup

 

Náronjší postupy

 

Pedchozími nápady jsme monosti našeho obrazového editoru zdaleka nevyerpali, další námty, jak do toho, najdete na adrese http://photofiltre.suewebik.net/, kde najdete desítky nápad na tipy a triky, které pouití programu a jeho doplky umoují. Jeden z nich, vytvoení pání s perspektivou popíšeme.

 

 

 

Výsledkem je na stran jedné jednoduché, na stran druhé velmi psobivé pání, pracující s perspektivou.


Vyjdeme opt z výezu obrázku, který jsme poili na pedchozí pání a postupem, který u znáte, ho upravíme na velikost 640x480 pixel.


Vytvoení levé ásti. Na fotku najedeme kurzorem a taením vybereme asi 1/4 šíky a celou výšku - vybraná ást je nyní ohraniena árkovan. Klikneme na Filtry/Barvy/Pechod a na tabulce, která se objeví, parametry pechodu nastavíme na

 

1. barva - bílá - neprhlednost 0%
2.barva - erná - neprhlednost 70%
Smr : zleva do prava - dáme OK.


Pokraujeme píkazy Výbr/skrýt výbr a pejdeme k vytvoení poadované perspektivy a to pomocí pomocného panelu, který se objeví po píkazech Filtry/Deformace/Perspektiva. Na panelu nastavíme parametry deformace:
horní lišta

 

pozadí : erná svislá osa
deformace : vlevo 100%
vpravo 80% - dáme OK


Obrázek pro kadý pípad uloíme, ale pro další pouití ponecháme na pracovní ploše.


Vytvoení pravé ásti. Nejprve vytvoíme podklad pravé ásti, bude jím pesn stejný obrázek, který získáme posloupností píkaz Obrázek/vytvoit kopii - Výbr/ vybrat vše - Úpravy / vymazat - Výbr/ skrýt výbr. Na pracovním poli vznikne prázdná plocha, na kterou nyní napíšeme text našeho pání; tuto proceduru zvládáme u z pedchozích krok. Tuto plochu nejprve upravíme podobn jako v pedchozím pípad, to je zvolíme


Fitry/barvy/pechod s následujícími parametry:
1. barva erná-neprsvitnost 70%
2.barva bílá - neprsvitnost %
smr : zleva do prava
Výbr/skrýt výbr


Následuje vtvoení perspektivy stejnými píkazy, které jsme pouili u levého obrázku, to je Filtry/deformace/perspektiva s erným pozadím, tím rozdílem, e deformaci vlevo nastavíme na 80 %, deformaci vpravo na 100 %.


V závru oba obrázky navzájem propojíme, pedpokládáme, e oba obrázky jsou na pracovní ploše, kteroukoliv z nich aktivujeme tak, e klikneme na horní lištu obrázku; uchopením této lišty myší me obrázek po pracovní ploše posouvat.


Nejprve aktivujeme levý obrázek, potom následuje Úpravy/vloit jinak/ slepit / slepit vpravo, obrázky se navzájem propojí. Výsledné dílko ješt opatíme erným rámem šíky 10 a výsledek uloíme.

 

 

Náronjší postup - pohlednice

 

Moná jste si u http://photofiltre.suewebik.net/  okopírovali a pohlednici s perspektivou nastudovali, nebo dokonce realizovali, jako Karla. Ale pro ty, kteí to nestihli, postup strun rekapitulujeme. A slíbili jsme malou obmnu, není toti nikde eeno, e návod, které najdeme, se musíme dret. Myslím, e meme být struní, vaše znalosti a zrunost pokroily.

Vyjdeme z nového obrázku a postupem, který u znáte, pipravíme pedlohu, nap. rozmr 640x480 pixel. Jméno autora peloíme na píhodnjší místo, popisovat meme i bílou barvou.

 

Vytvoení levé ásti.

 

Zastínní ásti fotky. Na fotku najedeme kurzorem a taením vybereme zprava asi 1/4 šíky a celou výšku (postup uvádíme i na obrázku). Klikneme na Filtry/Barvy/Pechod a na tabulce, která se objeví, parametry pechodu nastavíme na

 

1. barva - bílá - neprhlednost 0%
2.barva - erná - neprhlednost 70%
Smr : zleva do prava - dáme OK.

 

Vytvoení perspektivy.


Zvolíme píkaz Filtry/Deformace/Perspektiva. Na pomocném panelu nastavíme parametry deformace:
horní lišta
pozadí : erná, svislá osa
deformace : vlevo 100%
vpravo 80% - dáme OK

 

Levá strana pohlednice je tak hotová, obrázek pro kadý pípad uloíme, ale pro další pouití ponecháme na pracovní ploše.

 

Vytvoení pravé ásti.

 

Nejprve vytvoíme podklad pravé ásti, bude jím prázdný obrázek pesn stejných rozmr, který získáme napíklad posloupností píkaz Obrázek/vytvoit kopii - Výbr/ vybrat vše - Úpravy / vymazat.

 

(Obmna: Je tu i jiná monost. Podíváme se na pesné rozmry obrázku levé strany a píkazem Soubor/Nový vytvoíme prázdný obrázek libovolných rozmr, zorientujeme ho na výšku a zrušením Zachovat parametry stran nastavíme rozmry obrázku levé strany.)

 

Na pracovním poli vznikne prázdná plocha, na kterou nyní napíšeme text našeho pání; tuto proceduru zvládáme u z pedchozích krok. Plochu meme samozejm decentn vyplnit.

 

Další postup pvodního návodu zmníme. Vytvoíme zrcadlov obrácený pohled na popsanou plochu a to píkazem Obrázek/ peklopit podle svislé osy. Smyslem tohoto postupu je monost ponechat parametry úprav, které budou následovat v tvaru, který jsme pouili v pedchozím.

 

Podobn jako v pedchozím pípad vybereme tvrtinu levé ásti, proceduru Pechod a Deformace aplikujeme s pvodn nastavenými parametry. Vzáptí výsledný obraz opt petransformujeme podle svislé osy.

 

Výsledný obraz opt uloíme pod názvem Pravá strana.

 

Propojení obou stran.

 

Aktivujeme pravý obrázek a píkazem Úpravy/Kopírovat ho pevezmeme do schránky. Potom aktivujeme levý obrázek a volíme Úpravy/vloit jinak/ Slepit / Slepit vpravo, obrázky se navzájem propojí. Výsledné dílko ješt opatíme erným rámem šíky 10 a výsledek uloíme.

 

Závrem


Tm, kteí ji PhotoFiltre pouívají, jsme asi neekli mnoho nového, tm, kteí se teprve rozhodují pro tuto tvrí zábavu, snad pomeme se trochu orientovat a pinášíme malou inspiraci. Dnes ješt platí, jak se zpívá v jedné písni: Do Vánoc asu dost, na ten shon…tak se dejte do díla a s výsledkem se nám urit pochlubte. Vaši


Tak hodn radosti z vlastnorun pipraveného vánoního pozdravu vám pejí


Jana Trojanová, Imra Lencz

 

PS: obdobn je moné zpracovat jakékoliv pání k rzným událostem.