Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Richard,
ztra Ivana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O kvtinách jen tak (1)
 
Myslím, e všichni máme rádi v byt kvtiny. Alespo já ano. Nedovedu si pedstavit, e bych je nemla. Jsou to mojí kamarádi a a se to bude zdát nkomu pehnané, opravdu si s nimi i povídám, chválím je a také jim obas vynadám a ony se mi za to odmují tím, e krásn kvetou. Samozejm, aby se jim dobe dailo, vyadují také pimenou péi. O té bych vám chtla nco povdt.
 
ištní a omývání rostlin
K povinnostem pstitelky pokojových rostlin nepatí jen zalévání, pihnojování apod., ale té pée o jejich "kosmetický" vzhled, kvtinái ve kterém je pstována i misce na které je kvtiná poloen. Pravideln odstraujeme staré uvadající i loutnoucí listy a vas odízneme odkvetlé kvty i kvtenství. Blavým skvrnám na listech se vyhneme, nepouíváme-li k zálivce tvrdou vodu! Listy zbavujeme prachu bu rosením nebo lehkým omytím, samozejm s výjimkou druh, jim škodí zvlhení list. Zvyšovat lesk list jiným zpsobem není ádoucí: pokud tak u chcete uinit, pouijte pípravek Floran (nikoliv rzné tuky jak jsme byly v minulosti zvyklé. Já sama jsem kdysi natírala tchynin jazyk sádlem.). Neopomete astji omýt i povrch kvtináe s rostlinou i podloní misku.
 
Otuování rostlin
K váné a asto nenapravitelné pstitelské chyb dochází nezídka u ve chvíli, kdy nová rostlina pestoupí práh vašeho bytu nebo i pi jejím pozdjším pemísování.  Pedstavte si, e by jeden den skonilo horké léto a v následující den nastala mrazivá zima: píjemné by to pro nikoho z nás jist nebylo. Kadý ivý organismus potebuje uritý as na adaptaci k zmnným podmínkám prostedí. Nemá-li ho, dostaví se šok. Nejinak se dje i rostlin, která prospívala ve skleníkovém prostedí, pak byla na pár dní pevezena do chladného pouliního stánku, aby posléze se ocitla ve vašem byt. Pravidlo zní: mníme-li stanovišt rostliny, dejme jí vdy dost asu k pizpsobení se novým podmínkám, zejména teplotním zmnám, a rozdílm v relativní vzdušné vlhkosti. To platí nejen pro nákup nových rostlin, ale také pro pechod rostliny do období vegetaního klidu (tj. na zimní stanovišt) i pro její jarní návrat a pro postup pi letnní.
 
Prvan
I kdy dostatek erstvého vzduchu a tedy astjší vtrání psobí na pokojové rostliny blahodárn, vtšina z nich nesnáší prvan. Tato skutenost  je ale stále hodn podceována. Nezídka se divíme, pro nám vlastn kvtina hyne, nebo se jí moc nedaí. Nkdy se prvanu nelze vynout, zvlášt v našich starých panelových bytech, kdy v zim na oknech vlají i záclony. Pak je poteba rostliny postavit teba na zem tak, aby se vyhnuly pímému prvanu - svj byt znáte a volte proto  pro rostliny co nejvíce chránné umístní. Opatrnost je nutná vdy pi vtrání v zimním období: je-li to nezbytné, vtrejte postupn a rostliny radji po tu dobu peneste do jiné místnosti. Chrate vaše rostliny ped prvanem i pi jejich letnní.
Píšt si povíme nco o jejich aranování.
Lenka Látalová