Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!
  
 
9. lekce
Trochu nudné teorie I. a nástroj elipsa
 
Celá tato první ást kurzu, která u bí od íjna, má název KLIPART, ale ve skutenosti jsem se o nem takovém ješt ani v jedné lekci nezmínila. Minulých osm lekcí bylo nco jako zahívací kolo. Nco, jako lehké promasírování sval ped vlastním „vejšlapem“.
Take jdeme na to, co íkáte? Vyšlápnem si, a poádn se do toho obujeme. Zahátí jsme, kreslení a malování nás baví, je tedy ten pravý as, zaít se také uit, nejen si hrát.
 
V této lekci a v následujících dalších, je drobná zmna. Díve, ne se zaneme bavit programem Malování, povíme si pokadé nco malého z poítaové, nebo grafické, i fotografické terminologie nebo teorie, která bude souviset s našimi potebami v kurzu.
Sice se íká, e je teorie šedá a nudná, ale já si myslím, e me být naopak velmi zajímavá.
Ze zaátku lánku najdete vdy trochu z té teorie o tom, jak to v poítai funguje, a pak teprve bude následovat popisek nkterého z nástroj programu Malování, zadání úkol a malování samotné.
 

 
Nejprve si postupn povíme nco o datových souborech, formátech obrazových dat a kompresi.
Pro mnohé z vás budou následující informace známé a samozejmé, protoe patíte mezi pokroilé uivatele poítae. Ale uvdomte si, e v kurzu jsou i lidé, kteí s poítaem práv zaínají a mnozí z nich se uí všechno sami doma, asto systémem pokus-omyl.
 
 
Datové soubory:
Pomocí poítaových program nco tvoíme, napíklad píšeme text, malujeme obrázek.
Tomu, co vytváíme (text, obrázek, tabulky) se íká dokument. Pesnji se dokumentm íká datové soubory a programm aplikace.
Program je mnoho druh. Jeden umí pracovat s textem, jiný postavit graf nebo vést úetnictví, další kreslit obrázky, nebo zaznamenat hudbu.
 
Lze tedy íci, e:
V poítai vytváíme datové soubory pomocí rzných program.
 
My jsme v aplikaci (programu) Malování vytvoili datový soubor (obrázek). Abychom obrázek pi zavírání poítae neztratili a pípadn abychom ho mohli prezentovat na Internetu, musíme ho uloit do nkterých z grafických formát, které program Malování nabízí. O tchto programech si budeme píšt povídat a vezmeme je pkn popoad, jak se nám objevují na rozvinuté roletce Dialogového okna uloení.
 
 
Nástroj Elipsa:
Tento nástroj se nachází vlevo dole na Panelu nástroj v programu Malování. Vykreslí kruh nebo ovál, podle toho jakým smrem pohybujete kurzorem.
 
K dispozici jsou ti volby: elipsa daná pouze obrysem, elipsa daná obrysem a vyplnním a elipsa daná pouze výplní.
Volbu uskutení ty malé obdélníky na Panelu nástroj, nacházející se pod ikonou nástroje Elipsa, které jsou aktivní, jakmile nástroj uchopíte.
Pi stisknutém levém tlaítku myši má obrys barvu popedí a výpl barvu pozadí. Pi stisknutém pravém tlaítku je tomu naopak.
Pi stisknuté klávese Shift (na klávesnici najdete v druhé ad nad Ctrl - je to ta klávesa, kterou pouíváte pi psaní velkých písmen) se vykreslí naprosto pesná krunice.
 
Ovládat krunici chce trochu cviku. Abyste pochopili, jak se krunice vykreslí, zvolte si kreslící plochu ve tvaru tverce a nasate kurzor do levého horního rohu. Táhnte krunici napí tohoto tverce a skonete v pravém dolním rohu. Pokadé, kdy budete chtít mít dv krunice nad sebou tak, aby jejich stedové body byly v pomyslné svislé pímce, musíte si takový tverec se stedovým bodem nad stedem prvního kruhu pedstavit a kurzor nasadit do jeho pomyslného levého horního rohu a skonit v takté pomyslném pravém dolním rohu. Jak íkám, chce to cvik. Proto je druhé cviení abstraktní kresba, tvoená jen ze samých kruh, abyste získali pehled o nástroji.
 
 
Odpovzte si na otázky
1.) Co je datový soubor?
2.) Co je aplikace?
3.) Co je dialogové okno pro uloení dokumentu?
 
 
Provete si tato cviení:
cviení vlote do Radíme si - Naše první pokusy
První cviení
Nakreslete njakou vc (teba dtskou hraku) nebo pohádkovou bytost (Budulínka) i zvíátko, rostlinu - pouze s nástrojem Elipsa. Vedlejší áry mete doplnit tukou, ale opravdu tuku pouívejte jen minimáln, jen jako doplující nástroj, ten hlavní je Elipsa. Z celého obrázku musí být jasné, e kruhy, krouky, kola a ovály pevládají a vy se jimi výtvarn vyjadujete.
Rozhlédnte se po svém okolí a pemýšlejte, co za objekt by se dalo namalovat zjednodušen pouze kruhem nebo oválem rzných šíek a výplní.
Bavte se, hrajte si, cvite pedstavivost i fantazii. Jen doufám, e a budete kreslit kulatou dtskou hraku, nebudeme tady mít ticet mí a nic jiného. A také vím, e máte spoustu jiných skvlých nápad a obejdete se bez kopírování mého medvídka:-))
 
Druhé cviení
Pro vaší inspiraci je v píloze nkolik obraz od svtoznámých moderních malí, jako je napíklad Klee, Kandinskij, Delaunay a jiní. Obrazy mají zajímavé názvy: Vzhru!, Obloha, Nekonený rytmus, Simultánn slunce i msíc,  ada bod, Vnitní vesmír…
Vaším úkolem v tomto cviení je zapomenout na pastelové riky, lehce kýovité a nostalgické vánoní pohlednice i na nnou pohádku o pastýce a kominíkovi. Tentokrát si nebudeme hrát na výtvarníky pohlednic nebo kniní ilustrátory, ale na moderní malíe. Ovšem vy ty vaše kompozice vytvoíte jen pomocí nástroje Elipsa, pípadn pouijete gumu a doplníte Tukou. Inspiraci erpejte od moderních umlc. Pemýšlejte o barevné škále a o rozloení kruh tak, aby dávaly njaký smysl. Zvolte nejdív njakou myšlenku, pocit a ten pojmenujte, a pak se snate pomocí kol, kruh, elips, svojí pedstavu realizovat. Tak tvoí výtvarníci díla, které mají myšlenku. Kadé dílo musí mít myšlenku, pokud nemá, není to nic. Tvote zcela uvolnn, dejte prchod fantazii. Jediné pravidlo, kterého se drte je váš pirozený cit pro barvu a kompozici.
 
Take ve cviení bedete mít dva typy obrázk.
První: kruhy, koleky a ovály, ve velmi jednoduché form pedstavený njaký pedmt, rostlinu nebo tvoreka, který se nachází v našem okolí.
Druhý: Barevnou abstrakci, ve které by se mly odrazit vaše pocity a pedstavy njakého dje, vyjádené takté pouze kruhy, koly, ovály.
Poadí cviení odvisí od vaší inspirace, ale ob cviení by kadý ml na výstavce mít, aby se tam doplovaly a nebyla tématická pehlídka kruh píliš jednostranná.
 
A píšt u opravdu bude ten klipart:-)
Magdalena Vlachová
 
 
 
 
 
Inspirativní píloha k druhému cviení
Práce kurzist si prohlédnete ZDE
Komentáe probíhající u lánku v prbhu lekce