Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ingrid,
ztra Otlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

U nikdy nebudu dluníkem…

 

Podobná pedsevzetí meme slýchat dnes velmi asto ped pepákami spoitelen a bankovních dom, vyslovují je i naši pátelé a známí – podle výsledk finanní a ekonomické krize lze dokonce íci, e jsou slyšet v mnoha zemích svta. eský statistický úad ve své zpráv za rok 2007 uvedl, e o 40 % stouply naízené exekuce proti roku 2006, zadluenost eského obyvatelstva stoupla v posledních deseti letech 14krát! Velmi svízelná je situace je napíklad na Ostravsku.

 

Pro práv tady?

Protoe odtud máme aktuální informace díky pozoruhodnému projektu o finanní gramotnosti, jaké doporuuje vytváet eská vláda pobídnutá pitom Evropskou unií. Ta opakovan pipomíná finanní vzdlávání, spolupracovat by mli s finanníky a exekutory zejména odborníci na sociální vci, kriminalitu, nezamstnanost, psychologové, pedagogové, obecní a krajští zastupitelé i poslanci. V Ostrav neváhali a zaloili specializovanou spolenost, která ve svých kurzech proškolila ji ti tisíce dlouhodob nezamstnaných a zadluených oban. Byli mezi nimi mladí lidé, ale zrovna tak i senioi, lenové rzných menšin a všichni brzy poznali, e finanní gramotnost je nezbytnou gramotností, stejn jako znalost tení, psaní a poítání.

 

Tady vznikl jakýsi slabiká finanní gramotnosti – zatím jediný dokument v eské republice, který je srozumitelný pro všechny vkové skupiny od 15 do 115 let vku. Dále pro pedagogy je k dispozici uebnice a pracovní listy spolu s pírukou lektora. To uvítají zejména ti, kteí chtjí školit konkrétní cílovou skupinu vetn závrených test. A konen vyšla také velmi rychle úspšná kniha „U nikdy dluníkem“ (vydala a.s. COFET, Praha, 2009, 96 stran) sepsala ji Lucie Vrbková, která snad jako první oban naší republiky absolvovala insolventní ízení podle nejnovjšího insolventního zákona. Zejména po 1. lednu 2010, kdy se oekává váný problém s nedostatkem insolventních správc, mohou mít vání zájemci orientaní pípravu za sebou, a to jak odborníci, tak široká veejnost.

 

V uvedené kníce je autentický píbh mladé spokojené maminky, která ješt v roce 1995 byla zamstnána, ale zakrátko se její manel zaal utápt v alkoholu, následovalo narození malé Natálky, rozvod, piblíila se ticítka a vznikla poteba postavit se opt na vlastní nohy. A protoe dluhy z manelství jsou spolené a nerozdílné, vymáhají se po obou manelích, jak to stanoví náš právní ád a inkasují se vdy od toho, kdo má píjem. Tch paragraf kolem toho je hodn, jejich studiem se mi málem zatoila hlava. Natopak mladé zadluené klientce! Ale ne na dlouho! Opustila vodárenskou firmu a zaala se vnovat manaérské práci. Do pl roku se stabilizovala natolik, e byla schopna pronajmout si byt a zaít ít sama. Z manelství ješt zbývalo padesát tisíc korun dluh.

 

Byla klientkou jedné z menších bank a podle toho, jak s výškou jejího platu, který byl posílán na její úet, se mnil vztah banké k její osob. Jakmile zaalo chodit na úet prmrn 30 000 K msín, tém jí otvírali dvee (to bylo v roce 2000).

 

Ale vše zaalo znovu: nová práce, nový ivot a s tím zanedlouho nový pád spolu s pýchou, jak sama piznává. Pestala podnikat, pihlásila se na pracovním úad, poprvé v ivot byla nezamstnaná. Vzala za vdk roznášení inzertních novin, musela u ped tvrtou ráno být v jejich tídírn. A ješt v tentý den do druhého zamstnání. „Dv práce ubíjely“, íká a vypráví dál o tom, jak banky po ní chtly dluné splátky, jak jí zaaly kontaktovat agentury, jak se musela sthovat. Aktivn hledala jinou práci, finann byla na tom špatn, e nemla „ani na vloky“, nestydí se piznat. Ped vším se snaila uchránit svou dceru. Uvaovala o útku z toho všeho, i na samém dn dokonce o erotických slubách…

 

Exekutoi jednoho dne toí videokamerou strohé zaízení bytu, všude lepí luté lísteky „Exekun zabaveno“. ivot šel dál a zase pekvapení: Je thotná! ádná ochrana není na 100 %, a tomu malému tvorekovi se tak siln chtlo mezi nás na tenhle svt… Soud zastavil exekuci na dobu, ne porodila Aniku a byly tu ti holky bez chlapa. U nikdy to nechci zaít!!! - íká hned s temi vykiníky.

 

Jako u mnohokrát sedla hodiny u internetu a hledala informace, zvaovala monosti a rzná ešení. Objevila insolvenní zákon, zatím jeho pípravu, byl podzim 2007, zákon zaal platit od roku 2008. Podala návrh na oddluení u podle tohoto zákona hned 2. ledna 2008 - ano, stala se opravdu prvním dluníkem v eské republice, který vyuil tohoto nového zákona.

 

Nejen to - je první enou, která odván pistoupila k sepsání svého píbhu, mnohem barvitjšího a s mnoha ivotními peripetiemi, ne jsem mohl sepsat v jednom lánku. Ubhlo tináct let od chvíle, kdy zaal její píbh. A ona me poskytnout a také ji poskytuje cenné rady pro insolvenní ízení v praxi: jak vypracovat a podat návrh na povolení oddluení, co znamená pezkumné jednání a schze vitel, jaké jsou povinnosti dluníka, uvádí jeden z moných zpsob výpotu nezabavitelné ástky, kdy lze uplatnit osvobození dluníka od plnní závazk…A paní Lucie Vrbková – ena z masa kostí – skutená, nikoliv fiktivní by ráda všem pomohla aspo slovy:

 

● vy, kteí nemáte finanní trable, vate si toho a nedovolte, aby vás touha po emkoli dovedla do slepé uliky, neohrnujte nos nad tmi, kteí to s penzi nezvládají tak dobe jako vy,

● vy, kteí si pjujete, pjujte vdy s rozmyslem; kdy vyjdou mráky na finanním nebi poprvé, tak o tom mluvte, a kdy u je zamraeno, neešte jednu pjku za druhou, to je cesta do záhuby,

● vy, kteí jste v tom a po uši – nadechnte se a zante znovu, vdycky máte monost!

 

Perlika na závr mého novinového lánku. Na tiskové konferenci v klubovní a schzové místnosti Syndikátu noviná R jsme krom poadatel byli z noviná pouze dva. Za všechny ostatní jsem tm správným lidem z Ostravy slíbil, e se pokusím napsat o tom tak, aby si to peetlo co nejvíce lidí.

Miroslav Sígl