Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.

Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.


Krávy a poíta, aneb kuriózní odmna

Jestlie se vám spojitost mezi krávou a poítaem zdá podivná, ujišuji, e jde o souvislost promyšlenou a zcela zdvodnnou. Pestoe poíta roku kolem roku 1970, kdy se píbh který vám chci vyprávt odehrál, byl nco zcela jiného, ne máte dnes ped sebou. Byl ho plný sál s klimatizací, moderním osvtlením, kolem se neslyšn pohybovali jeho operátoi, výlun povolaní k tomu, aby ho krmili tu drnými štítky, jindy drnou páskou a potom v nepochopitelném sledu makali rznobarevná tlaítka, na co ten podivuhodný stroj reagoval tu pouhým blikáním, ondy tím, e se najednou rozjela širokoádková tiskárna a na obrovských listech papíru vychrlila tisíce krásn uspoádaných ísel. Obas se k obsluze neslyšn pidávali programátoi v bílých pláštích, aby ten zázrak nauili zase nemu novému…

 

Mám proti vám, uivatelm PC okolo této techniky znaný náskok, kolem tohoto divu 20. století se pohybuji od roku 1960, od doby, kterou neváhám oznait jako stedovk výpoetní techniky, o tom snad nkdy jindy. Její monosti byly siln omezené, ale u o 10 let, kolem roku 1970 jsem u vládl docela váným arsenálem matematických prostedk a mj. uml ešit rozsáhlé tzv. optimalizaní úlohy. Nacházet nejlepší ešení mezi znaným potem moných, odborn eeno pípustných se stalo mým povoláním i koníkem. Není divu, e se tato zvláštní záliba stala pedmtem diskusí i s mými páteli, pedsedou úspšného JZD a jeho agronoma. Jednoho dne pišel se zajímavým nápadem: co kdyby ses pokusil zoptimalizovat naši ivoišnou a rostlinnou výrobu. Máme urité stájové kapacity, plochy i objemy (taková kráva potebuje podstatn vtší prostor ne vep), naše pozemky meme oset adou plodin, které tvoí jejich krmivo a poskytují rozdílné výnosy jednotlivých sloek výivy, víme co kolik nás stojí, ale nevíme jak to všechno sladit, abychom vyprodukovali nejlepší zisk.

 

Slovo dalo slovo, já jsem se snail promítnout sloitosti a vztahy ivoišné a rostlinné výroby do matematických formulací, oni mi dodali íselné charakteristiky skotu, prasat a dokonce i slepic, jejich nárok na krmiva, výnosy obilovin, epy, kukuice, bobu, jejich výivné hodnoty, ceny, náklady a v krátké dob byl pohromad asi první konkrétní eskoslovenský matematický model ivoišné a rostlinné výroby jednoho konkrétního drustva. Výpoty probhly úspšn a já, energetik, jsem jim mohl pedloit svá doporuení pro osevné plány, nákupy a vlastní produkci telat, selat…

Nebudu vás napínat. Náš pokus pinesl hmatatelné výsledky, drustvo si vzalo výsledky ísel, který takto poprvé pro n vyprodukoval poíta za své a po skonení hospodáského roku mohlo pekvapiv konstatovat: zisk jednotky se podailo meziron zvýšit o tém 18 % !

 


Soudruh pedseda pišel za mnou: já vím, mli bychom se ti odmnit, ale nevím jak to nejlépe udlat. Pijmeme t teba jako brigádníka, ist formáln… U jsem si iv pedstavoval jak budu alespo teoreticky fungovat jako krmi i doji skotu, vyváet chlévskou mrvu… Ale mám nápad, pokraoval, jsi zahrádká, co kdybys na oplátku pijal frku hnoje (tedy chlévské mrvy)? Poslal bych ti dobe zaleelý, z našich kompost. Mé zahrádkáské srdce zajásalo, plácli jsme si. Kurióznjší odmnu za matematický model jsem si tko uml pedstavit.

Zde by moje povídání mohlo skonit, ale naznaený dj ml své pokraování.

 

Mé matematické modely m krátce nato pivedly do atraktivního prostedí hotelu Golf v Mariánských lázních. Vedl jsem malý trnáctidenní seminá v jeho rámci jsme piln probírali monosti tchto zajímavých prostedk operaního výzkumu v energetice, hledali jejich nejvhodnjší formulace, analyzovali numerické postupy ešení. V prbhu mého pobytu m dostihla nepíjemná zpráva, manelka skonila s nepíjemnou diagnózou v nemocnici v Brn. Domu jsem se vracel vlakem v prbhu nedle. Do Brna jsem dorazil u bhem dopoledne, mohl jsem tam vykat do odpoledních návštvních hodin, ale rozhodl jsem se ješt sjet dom, po namáhavé cest se osprchovat, pevléknout, sednout do auta a teprve vyrazit do nemocnice na návštvu.

 

Plán to byl docela dobrý. Nikoho jsem u doma nenašel, všichni u asi vyrazili na onu návštvu a tak a jsem se dal do poádku, vzal klíe od auta a vyrazil. Toti chtl. Na vjezdu ke garái leela obludná hromada slíbené chlévské mrvy, toti pímo hnoje. Mj pedseda splnil svj slib a tu „frku“ mi poslal. Plnou vleku o rozmrech 2x4 metry, postranice nastavené do výšky, bratru 6 kubík. Jak vyšlo najevo, má tehdy patnáctiletá dcera traktoristovi poradila, aby ji vyklopil u vjezdu na zahradu. „U vjezdu“ pochopil traktorista „na vjezdu“ a nevdl, jak píjemn m pekvapí. Nezbývalo: montérky, holínky, vidle a jal jsem se prohodit alespo tunel, jím bych z garáe projel. Byl jsem mladý, v docela dobré kondici, automobil jsem vysvobodil za necelou hodinu a po novém vykoupání jsem konen mohl vyrazit za enou. Na návštvu jsem dorazil na poslední chvíli, manelka byla potšena, ale všichni m njak divn obcházeli, mj pot, smíšený s výpary z hnoje se pece jen nepodailo zcela smýt, prý jsem vonl (=páchl) jako ošetovatelky dobytka, kdy se vracejí ze smny.

 

Nicmén v nastávajícím hospodáském roku jsme mli na zahrádce fantastické brambory, okurky i rajata. Díky kuriózní odmn, kravikám a poítai.

Imra Lencz
Ilustrace: klipart Winword

Další lánky autora:

Zpívá celá rodina

Piknik na behu Bajkalu

Bajkal, buchty a moji pitomci

Dva basisté v base

Bajkalské etudy

Stípky z vojenského ivota

Internet, web a senioi 

eka mého ivota

Sbohem pane profesore

Drobnstky z dtství

Pedvánoní výlet