Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek arlota,Zoe,
ztra Sttn svtek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Co nám pipravila atmosféra v historických datech (1)


Naše milá zemská atmosféra je fenomén, který nás dokáe velmi asto poádn pekvapit, a u píjemn i nepíjemn. A dje které se v ní odehrávají, tedy poasí, hraje a hrálo i v historii velmi asto velmi významnou roli. Podívejme se tedy, co se dlo v našem ovzduší ve dnech dleitých a významných pro nás lidiky, kteí ijeme, ili jsme a budeme ít v eské kotlin, Moravskoslezských úvalech, na vysoinách, na horách i v podhí. e pitom budu erpat z nevysychajících pramen praského Klementina, a e v tch datech budou pímo hýit osmiky, to snad ani nemusím zdrazovat. Pro jistotu ješt upozoruji na pehršel ísel a pár odbornjších meteorologických termín, take zejména laici by se mli obrnit jistou trplivostí. Urit však ty údaje nebudou bez zajímavosti pro nikoho. Tch veledleitých událostí bylo pemnoho, pipomeme si alespo nkteré a zanme koncem stedovku, obdobím husitských válek.


25. bezna v roce 1420 – tedy ješt bez osmiky v datu - došlo v jihoeské rovinaté a rybníkaté krajin k prvnímu velkému a významnému stetnutí husitských válek.
U Sudome, 11 km od Strakonic, došlo k bitv mezi husity na jedné stran, a královským vojskem a strakonickými johanity na stran druhé. Husité zde podruhé úspšn pouili svj vynález – vozovou hradbu, kterou vytvoili mezi rybníky Markovcem a Škaredým. Husit bylo jen asi 400 a mli jen 12 voz a jen 9 jízdních koní. Proti nim stálo 2000 jízdních tkoodnc, kteí zahájili útok za soumraku. V úzkém pásu mezi dvma rybníky nemohli tkoodnci dost dobe manévrovat, naopak husité hrdinn bránili vozovou hradu. V adách nepítele nastal zmatek, zadní ady narazily na elo svého šiku a pak „zaúadovalo“ poasí a pírodní terén! Vytvoila se hustá mlha, v ní velitelé ztratili orientaci a pokusili se ustoupit pes rozbahnné dno vypuštného rybníka Škaredý. Jak to dopadlo s petkými rytíi, to nejen víme z djepisu, ale snadno si to jist dovedeme pedstavit.


A nyní poskome v ase o dv stovky let, a kdo dával ve škole pozor jist ví, e pjde o jedno z nejvýznamnjších „osmikových“ dat naší historie. Bitva na Bílé hoe - 8. listopadu roku 1620.
V té dob do pravidelných klementinských záznam zbývalo ješt více ne 130 rok a v našich zemích tém zcela jist nebyl ani jeden teplomr, nebo se poátkem 17. století teprve „rodil“ v Itálii. Evropa se sice práv nacházela tém na vrcholu tzv. Malé doby ledové, ale poasí v den bitvy zejm nebylo nijak katastrofické, protoe velitelm ve zprávách o bojích nestálo za e. A tak podle obvyklých dostupných dlouhodobých prmr teploty pro konec první listopadové dekády meme pouze odhadovat, e teploty byly asi mírn podprmrné – tedy ranní minimum asi slab pod bodem mrazu a po poledni, kdy se laskav s kíkem po funuse odhodlal navštívit bitevní pole „zimní král“ Fridrich Falcký, mohlo být tak do +5°C. Pokud náhodou padaly njaké sráky, pak by se to dalo odhadnout zpoátku na déš se snhem a pak na déš. Pokud je nkdo tmito kusými informacemi zklamán, má na to plné právo.


Rok 1848. V tomto známém revoluním roce to velo po celé Evrop a tak tzv. Svatodušní boue vypukly i v Praze. Dne 12. ervna se na Koském trhu konala slavnostní svatodušní mše. Po jejím skonení se však shromádný dav nerozešel, ale vydal se v prvodu po Píkopech na Staromstské námstí. V Celetné ulici byl tvrd zastaven vojskem a pak lidé zaali stavt na ulicích barikády. U tehdy byli revoluní zejména studenti, ale po masivním dlosteleckém bombardování msta se Praané dne 17. ervna velícímu generálu Windischgrätzovi vzdali. Jist si leckdo vzpomene na Jiráskovu Filosofskou historii. A za jakého poasí se tehdy v Praze bojovalo? Bylo vtšinou pkné a slunené, u letní poasí. V prvních dvou dnech ranní minima 16° a 17°C., a denní maxima 27° a 26°C. Dne 14.6. bylo oblano a zataeno a slab pršelo, ráno 14°, odpoledne 19°C. Dne 15.6. u opt oblano a polojasno, minimum 12°, maximum 20°C. V dalších dvou dnech se pi jasné obloze výrazn oteplovalo, noc z 16. na 17. ervna byla dokonce tropická s minimální teplotou 20,7°C. a odpolední maxima vystupovala a na 28°C.


Abych neunavoval - to by prozatím stailo a píšt se podíváme na další velkou bitvu.


Vladimír Vondráek