Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP,
aneb pojte si s námi hrát!

 

18. lekce – ukonení, zhodnocení

 

A jsme na konci. Asi by se slušelo njaké moje hodnocení kurzu a rekapitulace toho, co jsme se uili. Hodnocení bude, pohled zpátky také bude - ale pohled úastník kurzu, ne mj.
Psali moudré a vtipné dopisy, a bylo pro mne dost velkým problémem maily ped zveejnním krátit, protoe kdybych uvedla plné znní všech dopis, byl by lánek dlouhý a na zem. Dkuji všem, kdo mi poslali svj názor na kurz.

 

 

 

Dixi napsala dopis, který m velmi zaujal: Dlouho jsem pemýšlela zda se do kurzu malování pihlásit. Ke kreslení jsem nemla nikdy vlohy. Lákala mne však pedstava, e se seznámím s programem Malování, který do té doby mi byl neznám. Další bylo, e jsem absolutní laik v PC a samouk, co se sama nenauím, tak není a poradce hledám, kdy poíta úpln sele.Vznikla mi otázka, zda to zvládnu i z této stránky. Zvítzilo „uený z nebe nespadl“.Tak jsem se dala na vojnu.

Co m kurz nauil? Hlavn obrovské trplivosti, co pro moji povahu je trest, kdy nenávidím i malou frontu v obchod. Malování mne posadilo na zadek a musela jsem sedt a malovat. Dále m nauil pedstavivosti, i kdy jsem zjistila, e daleko lépe pracuje intuice, ne logický mozek. Kdy zapracovala logika, tak to nedopadlo. Pi technickém myšlení mnoho sloitostí a výsledek nedobrý, intuitivní - dobrý. Pro mne zajímavý poznatek.

Nikdy ze mne nebude malí, ale trvalým kreslením, gumováním, znovu kreslením se procviila drobná motorika, která je velmi dleitá u starších lidí, kdy nutn klesá. Penosem impulsu z rukou se posílí mozek a zlepšuje se mozková innost, myšlení. Opakované kreslení je proto dleité.

Ponoením do malování se ztrácí pojem o ase a prostoru, tím mizí denní starosti a stresující pocity. I kdy je to také naptí, dá se to pirovnat meditaci, kdy se nevnímá prostor a as. Vím, e tvým cílem bylo, hlavn nauit nás komunikaci mezi námi. Pokraování kurzu je pro mne dleité, protoe jsem zjistila, e se tším na další lekci, jako malé dít, co bude za pekvapení. Myslím, e tento vymyšlený projekt, je úasný, i kdy teoreticky jeho nosnost zstává na tob. Bylo by mi to líto, kdyby to skonilo, protoe to ochudí celý ST a pro nás starší je kurz silnou motivací. Uí nás soutivosti, automatizaci pohyb drobné motoriky, soustední, relaxaci, poznání nových lidí i kdy jenom virtuáln, uení novému, komunikaci s lidmi. Myslím, e jenom vybrat téma a dát do soute staí k potšení nás lidiek.

 

 

 

Renka si u kurzu i zaklela: V první polovin záí jsem se pihlásila do kurzu "Malování v operaním systému Windows" s vdomím, e si ponechám otevená zadní vrátka pro pípad, e ve své poítaové negramotnosti nic nepochopím, nato namaluji.
U první lekce m vydsila neznámou eí o bitmapovém grafickém editoru, bitmapovém obrazu a pixelech. Utšilo mne, e jsem nebyla sama. Juana , znalá cizí ei napsala a z Kolumbie: "Teda Magdi, do pixele, po tom co jsem se snazila neco namalovat neverim, ze se neco naucim. "
Do pixele, pomyslela jsem si, vdy já jsem na tom stejn!
Od té doby uplynulo osm msíc. Pochopila jsem, e i ve vku mých 73 let není nutné házet flintu do ita s tím, e tomu stejn nebudu rozumt. Nazvala bych to posílením sebevdomí. Odborná terminologie jednoduše vysvtlená v jednotlivých lekcích rozšíila mj chabý poítaový slovník samouka. Pi práci s nástroji jsem zaznamenávala stejnou radost jakou asi pocioval lovk pravký kdy objevil, jak s nástroji zacházet. Malování pomocí nástroj pinášelo krásné chvilky vzrušení z vlastního tvoení, ke kterému také neodmysliteln patí nespokojenost s výsledkem vlastní práce.
Nespokojenost vede k dkladnjšímu procviování a zvládnutí nástroj. Tady musím piznat, e nástroj „Tuka“ jsem nezvládla. Nauila jsem se pracovat s barevnou paletou, pouívat rastr, kapátko, malovat gumou, atd. Zjistila jsem, jak je dleité pozorné tení jednotlivých lekcí. Všechny lekce byly velmi srozumitelné, ale nároné na pozornost. Celý kurz bylo krásné uení, se kterým jsem se dosud nesetkala.
Zaznamenala jsem však i nkteré mínusy. Tady jsou: Úrove znalostí práce s poítaem byla u kurzist pochopiteln rzná.Vím, e jsi chtla kurzistm s vtší zkušeností práce na poítai umonit , aby svoje znalosti uplatnili i v oblasti kombinace fotografie a kresby. Podle m by však bylo správné, dret kurz pouze v programu Malování tak, jak byl pvodn koncipován. Koláe tam nemly mít místo.
Také bylo zbyten moc jednotlivých rubrik urených pro malování. Bylo to hodn nepehledné. Myslím, e by staila rubrika pro diskuse, rubrika pro vkládání úkol a ateliér…

 

 

 

Vra s poetickým nickem „snní“ pekvapila sama sebe: Kdyby mi nkdo ped asem ekl, e budu sedt u PC a malovat myslela bych si, e se zbláznil. No a vidíte dnes se tším na kadou novou lekci a nejen já. U PC a kurzu jsem proila mnoho krásných chvil s Jírou, a pedávala mu erstv získané informace. Nyní u jsem do hry zapojila i 7letého Pavlíka. Ten je však na rozdíl ode mne nadaný. Jediné o co m kurz pipravil, byl as strávený nad denními starostmi a pemítáním co by se mlo a nebo mohlo. Vnovala jsem se obrázkm a na chmury nebyl as. Doufám, e kurz bude na podzim pokraovat, u se tšíme.

 

 

 

Jitka má malování jako terapii: Ovila jsem si, e i pro m tak neskutenou vc - nco namalovat - je moné, s pomocí míky a trplivosti, která mi chybí, pestoe ve škole bylo pro m kreslení noní mrou. Do dneška vidím oi v sloup u uitele Kokeše.
Pro m je malování nejen relax, ale hlavn ohromnou terapií. Vdy uvítám kritiku práce, protoe se dozvím co dlám blb. M to pomáhá. Pochopiteln, e pochvalu vítám také, to bych lhala kdybych tvrdila, e to není podstatné. Pokadé, kdy je nové zadání, tak se hroutím a nkdy moc pospíchám s malováním a zvou co se dá. Ale kdy se dívám na malvky od zaátku, tak pokrok od pavuiny je opravdu vidt. Take doufám, e si nevezmeš na svdomí mj duševní propad a kurz bude pokraovat. A skoní tak budu njak nesvá. Protoe - etla jsem hezkou vtu v rozhovoru s Trintignantem:
"toho rána bylo nebe tak šedivé, e i ptáci šli znovu spát."
Take kdy jsou taková rána, zanu pemýšlet co namalovat a kdy si k malování sednu, ty šedivá rána pak dostanou rový nádech.

 

 

 

Milada2a pišla s nápady na úlohy: Jsem ráda, e jsem se do kurzu pihlásila. Nauila jsem se hodn vcí, i kdy jsem nkdy chtla s tím praštit, ale za chvíli mi malování chyblo. Nápady mám hned, ale neumím je realizovat poádn v tom kreslení. Byla bych ráda, aby kurz pokraoval. Vím, e je ješt hodn vcí, které se nauím. Kritiku ráda píjmu od odborníka, protoe mn to motivuje se snait více a více. Kdyby kritika nebyla, tak by to bylo fádní a myslím, e by ten kurz zestereotipnl a nebylo to ono. Malování mn uí trplivosti a zklidním se, kdy mám deprese. Návrh na další lekci si troufnu íct, e by mohla být píprava na dovolené nebo prázdniny, nebo vyjádit své pocity, jak nám je dobe (nebo špatn) po dlouhé zim atd.

 

 

 

Danuna má sportovního ducha: 1.roník kurzu, byl pro mne velmi zajímavý, hodn jsem se nauila a to i s vdomím, e ze mne malí nikdy nebude. Vím u ale, jak vlastn program Malovaní pouívat a to je podstatné, tedy vlastn trochu pouívat, urit je ješt hodn moností. U poítae jsem díky kurzu strávila hodn píjemných chvil. A tím se dostávám k dalšímu - po petení pedešlých ádek je ti urit jasné, e já se dalšího roníku opt zúastním a moc ráda, tedy, pokud se uskutení. A neodejdu, i kdy budu pravdpodobn v dalším roníku ta nejslabší - pesn podle hesla " není dleité zvítzit, je dleité se zúastnit ". Pedpokládám toti, e bude sloitjší a tak budou pokraovat hlavn ti, kteí malovat umí. 

 

 

 

Marta si ráda hraje s fotografiemi: Sleduju všechny diskuze i obrázky v souti, nkterá dvata jsou ohromn šikovná. Já sice k malování nemám moc vlohy, ale moc se mi líbí úprava fotografií, odstraování pozadí pomocí gumy, tuky a míky.

 

  

 

Vlast pomáhá malování odpoutat se od starostí: Pro mne je Malování odpoutávání se od starostí, pekonáním stres a depresí. Na kadou lekci se tším - zvdavá co nového nám pinese! Nkdy jsem v takovém duševním stavu, v depresi, smutku, e k malování se utíkám jako k záchran! Pome mi na chvíli na tkosti zapomenout. A baví mne to!!!
Ráda bych se nauila ješt poádn animace. To, jak teba v obrázku pohybovat jen ástí, nap. rukou, nohou, oima apod. Ale to zejm není o Malování ve Win.-;)
Na ,,malovací prázdniny“ se netším, ale na další „školní malovací rok“ ano, moc.

 

 

 

Cílen ze všech komentá vyškrtávám slova chvály nebo dík na mojí adresu, protoe tento lánek není v ádném pípadku mínn jako oslava mé práce. Ale tady u Rity nastal problém, její píspvek jsem chtla zaadit. I kdy je Rita mezi námi jen velmi krátce, jsem ráda, e s námi je a váím si toho. Jene, kdy bych vyškrtla ony chválící vty, nezbylo by z jejích slov nic. Proto se omlouvám všem, kdo by mli njaký problém s tím je íst:

 

 

 

Rita: I kdy jsem v kurzu siln pozadu, ani se nemu adit mezi ty pracovité, šikovné a komunikativní, nemíním zstat nkde vzadu s názorem na tvj kurz malování. Moc ráda se pidám k ostatním s názorem a upímn, máš mj obdiv, nejenom tvé znalosti, ale pi sledování výmny názor vás všech, jsi táhlem pro ostatní, zárove zamstnáváš, vzdláváš, navíc si díky kurzu kadý dle poteb, zpestí všednost dn. Byla by veliká škoda nepokraovat a vím, e by to bylo zklamání všech, co se kurzu vnují. Se pidávám v ústraní ke všem ostatním, co ti fandí. 

 

 

 

Miluška má vlastní zkušenost s výukou: Lekce kurzu byly nejen pochopitelné pro kadého, ale byly navzájem i provázány, aby jedno vyplývalo z druhého. Vím z vlastní zkušenosti, e vytvoit pouení o nem práv tímto zpsobem, dá poádnou práci. Výborný nápad byl, e sis ve chvíli, kdy se Tvoje síly krátily, dovedla najít pomocnici-Renku. Té také patí mj dík. Hodnotila velmi svdomit a zárove nám dovolila nahlédnout do své profese, je byla asi pro vtšinu z nás španlskou vesnicí. 

 

 

 

Podkováním Rence a nejen jí, bych chtla pehled Vašich názor ukonit. Podkování patí kadému, kdo njakým zpsobem pikládá polínko na ohníek Seniortipu a nenechává ho vyhasnout. 

 

POSLEDNÍ CVIENÍ:
 
Namalujte, vytvote obrázek podle své vlastní vle, dejte do nj vše, co jste se za trvání kurzu nauili, nenechte se niím omezovat, ani námtem, ani technikou, kreslete voln jen podle své fantazie.

 

Pochlubte se tím, co u umíte na programu Malování ve Windows vytvoit!

Magdalena Vlachová

Práce kurzist si prohlédnete ZDE

Komentáe u lánku v prbhu kurzu