Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

      MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!
  
 
6. lekce
První opakovací
 
 
Co u víme a co u umíme:
 
01.) Víme, e program Malování je dodávaný s operaním systémem Windows.
02.) Víme, e program Malování je rastrový grafický editor.
03.) Umíme si udlat na ploše Zástupce programu Malování.
 
Pro ty co ho ješt nemají pipomínám dva odlišné postupy, kterými lze zástupce vytvoit:
První postup:
Na plochu obrazovky klepnte pravým tlaítkem myši. Z kontextové nabídky, to je ta roletka co se rozvine, vyberte píkaz Nový a hned další píkaz Zástupce. Objeví se Obrazový prvodce, který vás... další text je zpístupnn jen ádn pihlášeným úastníkm kurzu.
 
Druhý postup:
V levém rohu dole, je Start, kliknte na nj. Najete kurzorem na Programy a rozbalí se roletka. Najdte Píslušenství a najete na nj kurzorem. Rozbalí se další roletka ve které se nachází Malování. Najete na nj kurzorem, kdy zmodrá, zmáknte pravé tlaítko myši. Rozvine se Kontextová nabídka, co je taky... další text je zpístupnn jen ádn pihlášeným úastníkm kurzu.
 
04.) Víme co znamená ve Windows pojem okno.
05.) Umíme okny manipulovat a uloit je vedle sebe na plochu monitoru.(3.lekce)
06.) Víme, co je pixel a co rastr.
07.) Umíme otevít bílou kreslící plochu a nastavit její parametry.(2.lekce)
08.) Umíme vytvoit obrázek a uloit do formátu JPEG
09.) Umíme uloit obrázky do grafické poradny a víme, e všechny obrázky, které vkládáme na Seniortip musí být uloeny v JPEG. (2.lekce)
10.) Seznámili jsme se s Barevnou paletou a umíme na ní namíchat a pouít pastelové barvy.
11.) Víme, co je barva popedí a co barva pozadí.
12.) Umíme ovládat nástroj Guma, Tuka a Výpl barvy plechovkou.
 
 
Provete tato cviení:
První cviení
Dnešní cviení bude patit rím.
1.) Otevete program Malování a upravte velikost kreslící plochy na rozmry:
Šíka    410 pixel
Výška  560 pixel
2.) Nastavte barvu popedí ernou a barvu pozadí modrou.
3.) Zmenšete okno Malování a okno s pedlohou obrázku a ob umístte vedle sebe na monitor.
4.) Vezmte nástroj tuka a nejdív nakreslete obrysy riky. Riku se snate nakreslit pesn podle pedlohy.
Práci si lupou zvtšete a zkontrolujte, zda jsou všechny pixely spojené a jednotlivé oblasti uzavené, jinak by se barva vylila po celé ploše.
5.) Nástrojem Plechovka vyplte jednotlivé lístky barvou podle pedlohy. Míchání barev je probírané v páté lekci.
 
Hotovou riku vlote do grafické poradny Radíme si - odkaz Naše první pokusy. Cílem tohoto cviení je procviit kopírování, které vyaduje soustedné porovnávání originálu s kopií. Postupn v dalších lekcích se budete seznamovat s rznými malíi a cviením kopírování jejich dl se zdokonalovat ve vlastní práci.
 
 
Druhé cviení
 
 
Nmecký malí Paul Klee (1897 -1940), patí k první a nejsilnjší umlecké generaci 20.století, ke generaci fauvist, kubist, futurist, expresionist a raných abstraktivist. Nelze jej však pesn zaadit do ádného smru, stál vdy mimo jako silná samostatná osobnost, ve stáí siln filosoficky ponoená do záhad lidské existence. Obrázek, který jsem vybrala, má název „Heroické re“ a je z roku 1938.
 
Druhý úkol dnešní lekce je namalování obrazu s námtem re podle vašeho výtvarného vidní. Obraz Paula Klee je pouze pro vaší inspiraci, jak me být tento námt zpracovaný, ale nemusí. Vše je jen na vašem rozhodnutí, zrovna tak nástroje, které zvolíte. Mnozí z vás ji ovládají více nástroj, ne jsme doposud probírali, take je pouijte a tvote. Nebojte se uvolnit a experimentovat. Nebojte se tvar a barev. Ponote se do malovaní celou svou osobností.
 
Ješt malé pipomenutí. V naší Pohlednicové galerii je nkolik desítek fotografií pekrásných rí, které vám mohou slouit jako pedloha.
 
 
Tetí cviení
Vyhledejte na Internetu informace o Paulu Klee. Zadejte do vyhledávae Googlu jméno Paula Klee a vyhledejte o nm nebo výtvarných smrech ve kterých se pohyboval, njaké zajímavosti. Vnímejte, co vás nejvíce z informací o této osobnosti (i výtvarných smrech, kterým se vnoval), zaujalo. M napíklad to, e jeho práce byly odstranny z nmeckých galerií, protoe nacisté ho povaovali za degenerovaného umlce.
 
Paul Klee má také nkolik citát a výrok.
Napíklad o svém pouití áry jako výrazového prostedku napsal, e „chtl pouze vzít áru na procházku“. Piloený obraz má název „Objetí“ a je z roku 1939.
 
 
Magdalena Vlachová
Práce kurzist si prohlédnete ZDE