Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ingrid,
ztra Otlie.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se budeme snait zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi budeme popisovat djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz   Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
Taioviny
Skromný Tai a minerálka

Kdy k nám Tai zaal chodit, panovala práv venku velká vedra. Proto jsem vdy postavila na stl láhev minerálky a sklenici, aby se Tai mohl osvit. Vtšinou se na láhev vrhl hned po píchodu a ne odcházel, zvládl nejmén ti tvrt litru minerálky. Lahve jsem stavla na stl bez výbru, tak jak mi pišly pod ruku, a tak jednou na stl pišla pomeranová podbradka, podruhé teba malinová hanaka, ale obas i rájec bez píchuti. Spotebu jsem nijak  nesledovala, ale po urité dob jsem si všimla, e  kupodivu nkdy zstane láhev netknutá. Zaala jsem si tedy Taiovy ízn všímat pozornji. A ejhle! Kdy byla na stole malinová minerálka, byla íze pímo neuhasitelná. Kdy to byla minerálka pomeranová i citronová, íze ho trápila také. Jestlie se však na stole objevil nesycený rájec i dobrá voda, klesla spoteba na minimum i se dokonce rovnala nule.Udlala jsem tedy pokus.

Ten den bylo snad 35 stup a já jsem lstiv postavila na stl rájec bez píchuti. Tai piletl jako obvykle rozhavený a hnal se rovnou po vod. Kdy uvidl rájec, jeho obliej se protáhl, ale protoe íze byla tentokrát opravdová, voda v nm jenom zasyela. Po chvilice zaváhání si nalil ješt jednu sklenici, vypil ji u pomaleji a pak mi povídá: „Víte, pro já u vás tak hodn piju?“ Zakroutila jsem hlavou, a tak mi to vysvtlil:“Máminká íkala minerálka né zdravá, a tak doma piju jen dobrá voda.“ „Nebo voda z vodovoda!“ dodal ješt. Pak se rozzáil: „A já mám minerálka máliná moc rád!“ „Nooo…pómeranš taky snáším,“ dokonil skromn.


„Perlorodka“ Tai

Dnes se asi Tai rozhodl mi vynahradit nkolik hodin, pi nich „neperlil“. Padaly z nj toti perliky drobné, ale kvalitní.
Nad tím, e Tai zvládl záhady psaní velkých písmen, jsem zejm jásala ponkud pedasn. ím víc se velkými písmeny zabýváme,tím astji se objevují chyby – ale chyby takové, které  ukazují, e Tai se ješt dostaten neorientuje v eských reáliích.eká nás ješt kus práce…

Sotva se tedy dnes usadil za stolem, sdlil mi: „Tak moje  známky jsou sranda…nó, sranda a hrza …tak napl!“ Kdy vidl mj nechápavý výraz, dal se do vysvtlování: „Dostal jsem ii jedniky: i z matematika a jedna z anglický jazyk –to je sranda.“ „No a ta hrza?“ zaínala jsem tušit odpov. „Na doplovací cviení,jak  jsem íkal minulá hodina ty velký písmená, zase V!“ „Take jsi udlal hodn chyb?“ptám se.“Jako mch!“pisvduje odevzdan. „Tak to budu muset poprosit paní profesorku, abych si mohla z tvého sešitu vypsat to,v em dláš nejvíc chyb, abychom to lépe procviili!“uvauji nahlas. Tai obrátil oi v sloup a upímn m varuje: „To ale budete poebovat hóóódn asu!“

A tak se pouštíme do dalšího diktátu. Tai píše naprosto správn Jiní Ameriku i Moravské Slovácko, ale na následujícím ádku na mne výsmšn kouká „morava“ s malým m.  „No,Tai! Ty jsi pkný nevdník! Morava t pijala jako svého a ty ji tak neuctiv píšeš s malým m!“ Šibalsky se na mne podívá:“Paní profesorká íkala,e meme s malý písmeno!“ „Mete?“ nechci vit svým uším. „Nóó! e kdy na tom nezáleíme,meme psát s malý, ale kdy záleíme,píšeme velký!“ A tak jsme si nacviili vazbu „záleí mi/nezáleí mi na nem“…

Dalším oíškem, který se dnes Tai rozhodl rozlousknout, je pohoí Hrubý Jeseník. Tento název sice Tai napsal bezchybn,ba i správn pravopis odvodnil, ale stále se k nmu vrací oima a je vidt,e mu nco vrtá hlavou. Konen z nho vypadne:“A je taky nkde na Moravá Hladký Jeseník?“ Zasmji se a vysvtluji mu,e „hrubý“ tady neznamená „drsný“, e to díve znamenalo „velký“. „No a v nkterých oznaeních to zstalo,“ dodávám. „Kdy v diktát udláš velkou chybu, ekne ti paní profesorka, e jsi udlal hrubou chybu,ne?“ „A já jí eknu,“ ehtá se Tai,“e ale není drrrrsná!“

Diktát tentokrát dopadl docela slušn, pochválím ho tedy, ale louím se s ním výhrn:“A jestli i píšt pijdeš s tím,e zase musels dostat jenom V, pinesu velkou vaeku a uvidíš!“ Taiovi bleskne v oích šibalská jiskika a s dokonale nevinným výrazem se zeptá: „Budeme vait?“
Míla Nová
 
Taioviny - 1
Taioviny - 2
 
 
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5