Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michaela,
ztra Vendeln.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O Hronov,  o Jiráskovi a jiných
 
Msto Hronov bývá nejastji spojováno se jménem Aloise Jiráska, který se zde v roce 1851 narodil v rodin pekae, jako prostední z devíti dtí. Jeho rodný dm stojí hned vedle silnice poblí námstí. Spisovatelovo jméno nese také známé divadlo a kadoron, od roku 1931 poádaný festival divadelních ochotník. Hronov bývá asto spojován se jménem Karla apka,  Egona Hostovského a s mnoha dalšími pozoruhodnými lidmi. Leí  na rozmezí Podorlicka a Broumovské vrchoviny a je východiskem do malebné zvlnné okolní krajiny. Prochází tudy elezniní tra z Chocn a Týništ nad Orlicí do Mezimstí a také silnice z  Náchoda do Teplic nad Metují a Broumova. Z Hronova se rozbíhá sí znaených cest, z nich nejuívanjší jsou dv ervené. Po jedné z nich se mete vydat do východní ásti táhlých Jestábích hor. Nejprve projdete úboím Jírovy hory, kde stával statný Jiráskv buk a kde se páter Regner (v Jiráskov románové kronice „U nás“ páter Havlovický) marn pokoušel se svým bratrem o tbu uhlí. Úspšnjší byl pi zakládání tkalcovských škol, kde se snail spolen s baronem Nádherným z Borutína obnovit slávu eského lnáství, které upadlo po zavedení tovární výroby bavlny.
 
Ale jak to vlastn bylo se mnou a s Jiráskem?
V dob mého dtství, kterému se íká ranné, byla druhá svtová válka. Vyrstala jsem u babiky, která byla  od dívích let vlastenka, spátelená se známou  rodinou Náprstkovou.  Od ní jsem se dozvdla mnoho o eských djinách. Nauila mne milovat eský jazyk a literaturu, rozlišovat pohádky, povsti a mýty. Protoe jsem  u ve tyech letech sama etla (mé první vdomosti pocházejí z Ferdova slabikáe), a nebyla ádná televize, etly jsme si  po veerech stídav  nahlas. Jiráska, Raise, Nmcovou, Holeka, J. Š. Baara a dokonce i Zikmunda Wintra. Moc se mi to líbilo, mly jsme s babikou všechny píbhy rády a ješt jsme si o nich celé dny vyprávly. Ambrosii, kterou panna Pepika vaila panu faráovi, tu jsme si nkdy, sváten, mohly také dopát. Je to zelený hrášek s uzeným masem.  Vy jste moná nkteré ty knihy také etli, aspo jako povinnou školní etbu, e? Ale za doby, ve které jste ili a kterou mnozí z vás oplakávají, se k tomu úmysln ádná další vysvtlení nepodávala. Proto jste vlastn všichni „obtí“ Jiráska, který je v tom ale celkem nevinn. On se toti nikdy netajil tím, e píše romány, by i  historické  a realistické zvané.  To znamená, e si vtšinu všeho z djin rzn upravil, ili, lépe eeno to byla jeho fabulace. Sbíral, co se povídalo, tedy povsti a co se mu nezdálo, to pozmnil,  ml na to právo, íká se tomu básnická licence. V jeho dob mla taková literatura nesmírný význam pro národní obrození a úel svtil prostedky.
 
Jak to tedy bylo se „psí“ hlavou?
Psí hlavu dal do znaku Chodm také on, ve svých Psohlavcích. Mli toti pvodn v erbu holínku, takovou divnou válenku, co se panu profesorovi nezdálo dost elegantní. Nemyslete si, e jsem se to dozvdla a nedávno, vím to od dtství, mli jsme v rodin nkolik profesor djepisu, spoluáky historika Pekae. O Chodech je ješt mnoho zajímavého, ale to by se vám asi také nezdálo. Byli to vdy statení a rázovití lidé, to je nezmnitelná skutenost.  Z Chodska pocházejí mnozí velcí eši, jako napíklad léka, profesor Thomayer. Ten byl z Klení.

Vtšina lidí v eské kotlin dodnes zamuje románové píbhy za skutené historické události a ješt se cítí uraeni, kdy jim nkdo dokazuje, e se moná mýlí. Šovinismus, který dodnes opanovává eskou spolenost, je co do militantnosti srovnatelný jen s tím na Balkán. Všechny domácí politické strany bez rozdílu tento trend mocn podporují. Pedstavte si, e by se dodnes nepochybovalo o pravosti známých rukopis Zelenohorského a Královédvorského, panem Hankou, i vlastn více panem Lindou padlaných a nkdo te pišel s tím, e je to podvrh. Ml by reálnou šanci, e s ním eši naloí jako nkde v Kosovu. Roztrhali by ho na kusy. Ono staí, co dlali eši kdysi s Masarykem, který si dovolil tvrdit a který vdecky dokázal, e jsou tyto rukopisy podvrhy, falsa. Jak píšern mu nadávali.
I taková Karolínka Svtlá, naše milá krasoduchna. Prý jak je moné, e Masarykova matka takového odporného idovského zpotvoence porodila !? Víte o tom, e z toho byl tak unavený a otrávený, e se  kvli tomu chtl odsthovat do Ameriky? Ml to udlat a celá historie by se asi vyvinula jinak. Protoe bez nj by se eskoslovensko nikdy nezformovalo. Paní Charlotta ho pemluvila, aby zstal. A stálo jí to duševní zdraví a pozdji i ivot.
Je mi nkdy  moc smutno z toho, e se skoro nikdo o nic nového z historie nezajímá. Vdy pece te vycházejí knihy, od dobrých historik, kteí se snaí tyto vci lidem osvtlit a objektivn sdlit. Jsou v kadém knihkupectví. Vte, e eši jsou a budou „trvanlivý“, dobrý a statený národ i bez tch nepravdivých i rzn stylizovaných povstí a mýt. Víme pece, e ádný Horymír nikdy z Vyšehradu na Císaskou louku s vrným Šemíkem neskoil, ani by pak jeden z nich pádil k Radotínu a druhý k Neumtelm. Je to krásná povst a nijak jí ani nám neuškodí, e není pravdivá. Je zaloena na ústním podání, na povídání veer u ohn, pi pástkách a drakách. Jako mnoho ostatních.  Ta hrozná eská rozpolcenost. Na jedné stran si nevíme, e to i ono dokáeme, na druhé stran na nás nikdo nemá a všichni nás obdivují. A co dlá  Pravda, holka naše nešastná, utahaná z toho, jak se snaí bez naši pomoci vítzit? Ta je, jako obvykle, nkde uprosted.

Tak se na mn nezlobte a mjte se hezky!
 
Vra Pokorná, NL

Další lánky autorky:
Cesta ke slušnosti
Swentiboldova stanice
Ochudých a bohatých penzistech
Jak jsme emigrovali - I.
Neobyejný ivot
Pink ribbon
Nordic walking
Co je to vlastn ANWB
American hero a eny
Ješt nco o vjíích
Halloween
Den mrtvých
Studenti v Nizozemí
Nositelka Nobelovy cena za medicínu
O komunikaci a pítelství