Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP,
aneb pojte si s námi hrát!
 
 
 
 
8. lekce
Pastýka a kominíek
 
Vidli jste u nkdy takovou hodn starou devnou skí, celou zernalou vkem a s vyezávanými závity a listovím? Práv taková stála v jednom obývacím pokoji. Byla ddictvím po prababice a zdobily jí odshora dol vyezávané ozdbky, ale uprosted skín byl vyezán celý mu. Ml kozí nohy, rky na ele, dlouhé vousy a smál se na celé kolo. Dti v tom pokoji mu vdycky íkaly nejvyšší císaský polní a válený kozonohý nad- a podšikovatel. Takový titul má jen málokdo. Nu a te tam tedy vzel a oima visel na stolku pod zrcadlem, protoe tam stála hezounká porcelánová malá pastýka. Mla pozlacené stevíky, šaty pvabn podkasané ervenou rí a mla i zlatý klobouek a pastýskou hl. Tsn vedle ní stál kominíek, erný jako úhel, ale taky jinak z porcelánu. Byl isounký a upravený jako kdokoliv jiný.
Hezky tam stál, ebík pes rameno, tváiku krev a mléko jako dvátko. Stál docela blízko pastýky, tak ho tam lidé postavili, a kdy u tak stáli vedle sebe, zasnoubili se. Hned u nich stála ješt jedna figurka, ale tikrát tak velká, byl to starý ían, který uml kývat hlavou. Také byl z porcelánu a prohlašoval o sob, e je ddekem malé pastýky. Tvrdil, e nad ní má porunickou moc a proto kývl na souhlas, nejvyššímu císaskému polnímu a válenému kozonohému nad- a podšikovateli, který se o malou pastýku ucházel.
„To dostaneš mue jaksepatí,“ ekl starý ían, „skoro bych myslel, e je z mahagonu a udlá t paní nejvyšší císaskou polní a válenou kozonohou nad- a podšikovatelovou. Skí má plnou stíbra a to ani nemluvím o tom, co všechno má v tajných skrýších!“
„Já nechci do té temné skín!“ odpovdla malá pastýka, „prý tam má jedenáct porcelánových en!“
„Tak meš být dvanáctá,“ prohlásil ían. „Dnes v noci, jakmile ve staré skíni zapraská, budete mít svatbu, jako e jsem ían!“ A zakýval hlavou a usnul.
Ale malá pastýka plakala a dívala se na svého znejmilejšího, na porcelánového kominíka. „U to nevydrím!“ ekla. „Musíme pry“.
Ale kdy seskoili na podlahu a pohlédli na stolek, starý ían u byl vzhru a kolébal celým tlem - vespod by toti jenom velikým kusem hlíny!
„Jde na nás starý ían!“ vykikla pastýka a celá zoufalá padla na svoje porcelánová kolínka. „Skuten si troufáš, vydat se se mnou do širého svta?“ zeptal se kominíek. „Uváilas, jaký je svt veliký a e se sem u nebudeme nikdy moci vrátit?“
„Ano uváila,“ odpovdla pastýka. Kominíek vedl tedy pastýku ke kamnovým dvíkm. „To vypadá ern,“ ekla, ale peci jen s ním stoupala bubínkem i rourou, kde byla tma jak za nejernjší noci.
„U jsme v komín,“ volal kominíek, „podívej, jaká ped námi svítí pekrásná hvzdika! A tak se dostali a na okraj komína, a tam se posadili, protoe byli velmi unavení. Nad nimi se klenulo nebe se všemi hvzdami a pod nimi leelo msto se všemi stechami. Vidli daleko kolem sebe, daleko do širého svta.
Chudinka pastýka si to takhle vbec nepedstavovala, opela si hlavu kominíkovi o rameno a plakala, a jí odprýsklo pozlátko z pásku. 
„To je píliš, vzlykala, „u to nevydrím! Ten svt je tak hrozn veliký! Ké bych zas stála na stolku pod zrcadlem! Šla jsem s tebou do svta a te m zas ty doprovo dom, jestli m máš jen trochu rád!“
Zas namáhav lezli komínem dol, plazili se bubínkem a rourou, hrozná cesta. Ale pak u stáli v temných kamnech, krili se za dvíky a poslouchali, aby zjistili, co se dje v pokoji. Bylo tam úplné ticho, vykoukli z dvíek a na podlaze uvidli leet starého íana. Spadl ze stolu, kdy se chtl pustit za nimi a rozbil se na ti kusy.
„To je hrza,“ ekla malá pastýka, „ddeek se rozbil, a je to naše vina! Já to nepeiju!“
A lomila malinkýma rukama.
„Ješt se dá spravit“, ekl kominíek, „pjde to, uvidíš, jen se neroziluj. Kdy mu pilepí záda a do krku dají novou svorku, bude jako nový a ješt nám poví ledacos nepíjemného!“ „Myslíš?“ ekla a pak si vylezli zpátky na stolek, kde stáli dív.
„To jsme se dostali daleko!“ ekl kominíek. „Všechnu tu námahu jsme si vru mohli ušetit.“
Ddeka opravdu spravili, rodina mu dala pilepit záda, do krku dostal dobrou svorku a byl skoro jak nový, jenome kývat hlavou u nemohl.
„Vy jste se njak zpychl, po tom, co jste se rozbil,“ ekl nejvyšší císaský polní a válený kozonohý nad- a podšikovatel.
„Jenom e já ván nevím pro! Dostanu jí tedy nebo nedostanu,?“
A kominíek s malou pastýkou upírali na starého íana úpnlivý pohled. Strašn se báli, e pikývne, ale on nemohl a bylo mu nepíjemné, vykládat nkomu cizímu, e má natrvalo v krku svorku. A tak porcelánoví milenci zstali spolu, blahoeili ddekov svorce, a mli se rádi, dokud se nerozbili.
 
 
Ne, nespletla jsem si rubriky, ani se nezbláznila. Myslím, e píkaz a zákaz, jak nco kreslit i nekreslit si ode mne uijete za celý rok dost. Ale jsou Vánoce a i ve školách mají dti prázdniny:-)
Vánoní svátky - to je as, který trávíme se svou rodinou a hlavn se svými dtmi a vnouaty. A práv pro tyto chvíle jsem pro vás vybrala pvabnou pohádku o lásce, od Hanse Christiana Andersena. Dnešní úkol zní: Ilustrovat pohádku o pastýce a kominíkovi.
Jak, jakým zpsobem jí budete ilustrovat, nechám jen na vás. Teba jí pette svým pátelm nebo vnouatm a poproste je, a vám pohádku pomohou ilustrovat. A teba si mete obrázek nechat nakreslit šikovným potomkem na papír a naskenovat a vloit do soute jako obrázek uloený ve formátu JPEG. Vašim nápadm se ádné meze nekladou, jen ten výsledek musí být podle zadání a to je, ilustrace, která by námtem odpovídala dji pohádky.
Peji klidný zbytek vánoních svátk, šastné vykroení do nového roku a tším se na vaše obrázky.
Pokud za vás bude kreslit obrázek vaše šikovné vnoue (nebo nkdo jiný) a vy ho pak vloíte pod svým jménem, nezapomete uvést do popisu kdo ho opravdu kreslil a kolik mu je let.
Magdalena Vlachová
 
Práce kurzist si prohlédnete ZDE
Komentáe probíhající u lánku v prbhu kurzu