Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP
Pojte si hrát!

 

17. lekce
Grafický formát ernobílý rastr

 

Kdy pojedete kurzorem po Panelu nástroj, tak zjistíte, e krom nástroj Výbr, Sprej a Text, jsme v prvém roníku probrali dvanáct nástroj. Protoe další lekcí kurz koní, nebudu se ji pouštt do ádné ze zbývajících funkcí, ale budeme pokraovat povídáním o formátech. Další si necháme a na podzim.
Sprej, Text i Výbr jsou tak zajímavé nástroje a na tolik lekcí, e by byla škoda jen tak narychlo o nich nco psát.

 

 

 

Pi ukládání se oteve dialogové okno Uloit jako. To u všichni víme.
Toto dialogové okno vám v kolonce „Uloit jako typ“ nabízí formáty do kterých máte monost obrázek uloit. To u také známe. První z nabízených formát je ernobílý rastr. Jedná se o nejjednodušší reim. Obraz se skládá pouze z erných a bílých bod, jak název napovídá.

 

 

 

A protoe si poslední dobou stujete, e je málo nové látky, málo úkol, které by vás zabavily, a e je škoda, e kurz koní, bude po zbytek lekce u jen samé cviení a úkoly:-)

 

Provete tato cviení:
První cviení
Tyto ti cviení vlote do Radíme si - Naše první pokusy.

Vrate se ke své práci z 6. lekce, kdy jste mli za úkol nakreslit riku. Tu jste pak vkládali do poradny jako splnný úkol, pamatujete? Pímo v zadání jste mli tyto vty:

 …Nastavte barvu popedí ernou a barvu pozadí modrou.
…Vezmte nástroj tuka a nejdív nakreslete obrysy riky.
…Nástrojem Plechovka vyplte jednotlivé lístky barvou.

 

Ten poadavek na nakreslení nejprve erného obrysu obrázku je klíový. Proto si tuto riku s erným obrysem  otevete v programu Malování, nic na obrázku nemte, jen ulote píkazem Uloit jako a zadejte ernobílý rastr. Všimnte si, které barvy z barevné palety poíta vyhodnotí jako bílé a které budou erné.

 

                 

 

Druhé cviení
Nyní si znova otevete nkterý ze svých obrázk (vyberte libovolný, teba i bez obrysu) a ulote opt stejným zpsobem. Me se vám stát, e v nkterých místech obrázek „zmizí“, protoe poíta vyhodnotí barvy jako svtlé, pevede je na barvu bílou a ta pi bílém pozadí nebude vidt. To je nutné si uvdomit v pípad, e s ernobílým obrázkem máte v úmyslu pak ješt dál pokraovat v práci. A o tom, e to jde a je moné z takovýchto dvou obrázk (barevného a stejného ernobílého) vytváet zajímavé grafiky, si povíme a v dalším pokraování kurzu.

          

 

Tetí cviení
A nyní provete stejný postup s fotografií. Otevete si v programu Malování libovolnou fotografii. Nemla by být píliš velká, optimální je velikost pohlednic, jak je máme na modulu v Seniortipu. To abyste výsledek pehlédli hned a nemuseli rolovat jezdcem. Opt po uloení do ernobílého rastru pozorn prohlédnte, které barvy se zmnily na bílé a které na erné a pokud zkusíte takto transformovat více fotografií, sledujte, jak se který motiv zachová a který je nejvhodnjší k dalšímu pouití a pemýšlejte k jakému. Mete o tom napsat i do poradny, bez ohledu na to, e byste pípadn nevdli jak svj nápad realizovat. Jde o nápad, ne o postup, jde o to výtvarn myslet. A to u se zaínáme pohybovat na území grafiky, ne pouhého malovaní naivních obrázk.

 

     

 

 

Je první kvten, státní svátek a svátek práce, ale zárove zaíná ten nejkrásnjší msíc v roce. as lásky, milenc a májových mláátek. Staví se májky a je ctí kadé obce, uhlídat jí ped pespolní chasou, ale také se pálí ohn a vera mly arodjky svj slet. (Bylo to fajn, ješt mám košt nezaparkované a stojí opené na zápraí.)
Take víte, co bude následovat za obrázky urené na fotomodul, e? Vbec vám to neusnadním. Máte za úkol si vybrat ti odlišné námty, které se týkají prvního máje a vloit všechny ti na naší výstavku. Kurz koní a já vím, e ho zakoníme spoustou krásných obrázk. Malujte, fote, skenujte. Máte celkem šest úkol, puste se do práce a uívejte si jí. Konec konc, vdy je svátek práce:-)


Magdalena Vlachová

Práce kurzist si prohlédnete ZDE