Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Adriana,
ztra Ladislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nejste v tom sami...

 

Na myšlenku šíit odborné informace pomocí tchto internetových stránek, mne pivedla osobní zkušenost. Chtla bych se s vámi o ni podlit.


V loském roce jsem se ocitla v roli dcery, která má tce nemocného otce. Jeliko mám dlouholetou praxi jako zdravotní sestra, dívala jsem se na to realisticky. Ovšem emoce, které jsou všudypítomné, se nedají ignorovat. Po nkolika tkých chvílích, kdy hospitalizace táty na ONP byla velmi neuspokojivá, jsme se s manelem domluvili, e si taku vezmu dom. Domluvila jsme se s mamkou, která na tom není zdravotn také nejlépe, e se pesthuje také k nám. Následovaly rychlé úpravy zázemí pro n oba.
Tím to všechno zaalo…


Musela jsem sehnat odpovídající pomcky pro tzv. ,,leáka“, vetn vhodné polohovací postele apod. Pro m to nebyl a takový problém, ale uvdomila jsem si, e lidé (nezdravotníci), kteí se ocitnou v tak tké situaci, mají vli se o svého blízkého starat a neví kudy kam, to nemají vbec lehké. Vím, e existují rzná poradenská centra….ale také vím, e lovk v takové situaci hledá informace kde se dá. Pes den se starala o tátu mamka, ale kdy jsem pišla z práce, bylo to na m. Jeliko mamka nemá zkušenost s tce nemocným lovkem, musela jsem neustále íkat mamce, co a jak. Její psychika zaala stávkovat a nkteré situace se stávaly vypjatjší a vypjatjší. Já jsem však vdla, e bude h…


Jak se asi cítí matka, která zná svoji dceru od narození a náhle se role dcery zmní na roli peovatelky? Jak se asi cítí matka, která vidí, jak její dít trpliv krmí svého tátu a stále dokola mu utírá tekutinu, kterou ne a ne dostat do úst? A co potom kdy dcera dkladn provádí hygienu, vetn intimních partií? Na co asi myslí matka, která nikdy nic podobného nezaila? Bez znalostí a zkušeností, které mám, bych jen tko mohla poskytnout kvalitní domácí péi v takovém rozsahu, v jakém jí taka ml. Dobrá vle nkdy nestaí.


lovk musí umt, chtít a moct… Zda je dleité poadí tchto tí dleitých slov nechám na kadém z vás….


Nechci zde rozebírat podrobnosti mého píbhu se smutným koncem. Chtla jsem jen íct, e pée o své blízké se týká nás všech…nikdy nevíme, kdy to pijde a nikdy nevíme jaké to bude. Ve svém ivot jsem drela mnoho lidí za ruka v jejich posledním okamiku, ale ádný z nich nebyl mj táta. Byla jsem s tatínkem a do úplného konce. Nikdy nebudu litovat toho, e jsem se rozhodla tak, jak jsem se rozhodla. Je samozejmé, e bez podpory rodiny bych to zvládla jen tko. Jsem však pesvdena, e celá ta situace, která se týkala celé mé rodiny (vetn mých dtí), nás posílila a s odstupem asu vím, e jsme si všichni více uvdomili, jak moc kehké jsme nádoby a jak drahý je náš as na tomto svt. Chtla bych pomoci všem, kteí mají zájem dozvdt se nco nového. Témata, která budu pedkládat, se týkají lidí, kteí se vydali na poslední úsek své cesty ivotem. Ale myslím, e mohou být pínosem i pro jejich dti a dti jejich dtí….Týkají se prost nás všech...kteí o n máme zájem. Byla bych velmi ráda, kdyby nezstalo jen u pasivní aktivity tená. Protoe se problematikou generace 50+ zaobírám delší dobu, vím, e je velmi dleitá psychická podpora a pocit sounáleitosti….e v tom nejsme sami.


Budu ráda, kdy se zapojíte do diskuze a podlíte se o své záitky, pidáte ,,zaruený recept“ na ten i onen problém i sdlíte ostatním svoji zkušenost. ivotní píbhy lidí mají svá kouzla a ivot sám o sob (i kdy není peíko) je dar a stojí za to ít…

Mgr. Dagmar Dvoáková

 

Poz. redakce:
Paní Dagmar se rozhodla publikovat na našem SeniorTipu. Pracuje jako odborný asistent na Jihoeské univerzit v eských Budjovicích a zárove má dlouholetou praxi jako zdravotní sestra a jako sociální pracovnice v domov pro seniory. Zabývá se problematikou senior a psobí jako externí supervizor v zaízeních poskytujících sociální péi rzným cílovým skupinám (dti, dosplí, senioi) .

Zkusily jsme se spolen zamyslet a zatím tedy nabízíme tématické lánky. Víme, e vás zaujmou a e najdeme také okruhy témat k spolené diskusi. Teba asem dospjeme i k socio-poradn. To ale bude záleet také na vašem zájmu. Paní Dagmar uí sociální práci a pipravuje tak na budoucí povolání mladé lidi, kteí se budou pohybovat v pomáhajících profesích. Znalost konkrétních problém bude i pro ni urit obohacením.

 

Její krátké Curriculum Vitae - Mgr. Dagmar Dvoáková