Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ji probhlé Fotosoute/FotoHrátky

Fotohrátky 2022
Fotohrátky 2021
FotoHrátky 2020
FotoHrátky 2019
FotoHrátky 2018
FotoHrátky 2016
Fotosout s CK MLK 2012
Fotosout s hotelem MAS
Fotosout s CK Lotos 2011
Fotografická sout 2009
Fotografická sout - 2007
Vánoní fotografická sout - 2006/2007
Prázdninová fotografická sout - 2006
 
 

FotoHrátky o ceny 2022 -  Vyhlášení vítz Fotohrátek
 
Ve Spolenosti senior, z.s. bylo provedeno slosování cen Fotosoute roku 2022.
  
FotoHrátky probíhaly 1. ervna do 31. prosince 2022.
 
Jména výherc jsou uvedena v poadí, jak byla vylosována:

Horký Ludk
Adamcová Karla
Horáková Milena
Machová Eva
Hrachovcová Eva
Herfort Dušan
Jeklovec Zdenk
iklová Helena
Hrnárková Jana
Kubíek Josef
  
Všem výhercm blahopejeme!

Upozornní pro výherce - pro zaslání výhry je poteba sdlit poštovní adresu na E-mail: info@seniortip.cz. Ceny nevyzvednuté do 28. 2. 2023 propadají ve prospch dalších soutí.
 
Za tým www.seniortip.cz
Ludmila Holubová


* * *

Tematické okruhy Fotohrátek 2022:
 
Nahlédl(a) jsem do svého archivu
Roní období v promnách
Lidé/kvtiny/zvíataRegistrovaný návštvník me vloit kadý msíc 3 fotografie. Vítzové FotoHrátek obdrí vcné ceny v podob drobných dárkových pedmt a píslušenství k PC.
 
Pravidla:
 
1. FotoHrátek se mohou zúastnit pouze registrovaní lenové.
2. FotoHrátky jsou ureny amatérským fotografm.
3. Hlasovat me kadý návštvník portálu SeniorTip.cz. Hlasy nemají však vliv na poadí vítz.
4. Úastníkem FotoHrátek se stává kadý, kdo vloí fotografii (ve formátu JPG).
5. Poadatelem FotoHrátek je Spolenost senior, z.s. a Koordinaní centrum senior Ostrava (dále jen poadatel).
6. Vítzi vcných cen budou vybráni veejným slosování cen.  
7. Do hodnocení FotoHrátek bude zaazen kadý úastník, který splní stanovená pravidla. Poadatel je oprávnn vyadit ze soute fotografie, které:
            - budou obsahovat prvky násilí i erotické prvky v rozsahu pekraujícím pípustnou
               míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený úel uití fotografie,
            - budou porušovat i by mohly porušovat práva tetích osob, i budou obsahovat
              prvky, jejich uití anebo šíení by porušovalo práva tetích osob,
            - které budou v rozporu s tmito pravidly,
            - které budou (i jejich uívání by bylo) jinak v rozporu s eským právním ádem,
              veejným poádkem i dobrými mravy.
           - Vloením soutní fotografie úastník potvrzuje své autorství a souhlas ke
              zveejnní.
8. Uivatel, který provádí vkládání fotografie je zodpovdný za její obsah.
9. Výherci budou o výhe vyrozumni na stránkách www.seniortip.cz. Poadí cen není stanoveno.  

Organizátor „FotoHrátek“ si vyhrazuje právo kdykoliv v prbhu trvání akce pozmnit pravidla, fotografie stáhnout ze zveejnní i sout úpln zrušit bez udání dvodu. Úastí ve FotoHrátkách  vloením fotografie vyjaduje úastník souhlas s jejími pravidly a podmínkami.
 
Ceny do Fotohrátek vnovali:

Statutární msto Ostrava
Spolenost senior, z.s.
Koordinaní centrum senior Ostrava, z.s.
SvetHostingu.cz - webhosting, serverhosting, domény

Za Spolenost senior, z.s. Ludmila Holubová