Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto)  na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna.  Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...
Pímo dušikový zaátek tohoto roku zpsobil, e jsem se ani já necítila ve své ki. Hledala jsem proto, ím bych si zlepšila náladu, jene nic kloudného mne nenapadalo... „A pedevírem!...“
 
"Co jsem to vlastn chtla...?"
O všem - pro oi mé a mých pátel.
 
"Krtek"
Pi vzpomínce na svá  setkávání se s ruštinou, která se postupn stala  mým oblíbeným jazykem, nemohu nevzpomenout na lidi, kteí m s taji jazyka seznamovali, a na místa, na nich se tak dlo.
Na prvním míst se nelze nevrátit k Josefu Chvátalovi, mému uiteli ruštiny na 2. stupni, o nm jsem se tady ji zmiovala. První hodiny s ním strávené pro mne znamenaly šok. S azbukou a prvními slovíky mne ješt poklidn seznamovala moje laskavá paní uitelka v Krasnici, a najednou jsem se ocitla ve tíd, kde ped hodinou ruštiny znlo jediné hrozivé slovo:"bambioška"! Nikdo poádn nevdl, co to vlastn znamená (teprve pozdji jsem zjistila, e je to námi zkomolené slovo "bombjoka" ili bombardování), ale zaátek hodiny se opravdu podobal náletu. No a "bambioška" byla vlastnorun vyrobená pomcka, s její pomocí se její majitel stával obtí bombardování. Chvátal se zazvonním vletl do tídy a u mezi dvemi rozdával píkazy. Jeden ák sbíral sešity s domácí úlohou, další dva naklusali ke stolku s "bambioškou" pod kídlem, další dvojice se šla potit  nad pekladem k tabuli, polovika tídy samostatn pipravovala rozhovor na dané téma a zbytek se noil do slovník, aby pipravil pro celou tídu slovní zásobu pro nkterý konverzaní okruh.
Ti, kteí byli povoláni ke stolku s "bambioškami", museli projevit  dobrou znalost slovní zásoby a znanou pohotovost. Co ta "bambioška" vlastn byla? Obyejný výkres a na nm nalepené rzné obrázky - z asopis, starých kníek, odkudkoliv. Dleité bylo, e kadý musel umt o svých obrázcích vyprávt a  navíc bylo teba reagovat na uitelovy záludné otázky. A to vše v závratné rychlosti! Pímo nás svými dotazy bombardoval. Pochopiteln, e na nás uitel mluvil zásadn rusky. Jen pi vysvtlování gramatiky udlal výjimku. Neposedl na míst, stále poletoval po tíd, otázky nekladl poad, ale vdy tomu, kdo to v daném okamiku nejmén oekával. Take lovk mohl bhem jedné hodiny dostat  ti ptky a vzáptí ti jedniky. Pt známek ve stupnici mu vtšinou nestailo, a proto nkteí zvláš vypeení ruštinái vídali pod svými diktáty i sedmiku. Ji jsem díve íkala, e byl zárove i tlocviká, a tak nkteré sportovní "pomcky" penesl i do svých hodin ruštiny. Kdy tak rychlostí kalené stely prolétával tídou a zkoušel slovíka a konverzaní obraty i mluvnické tvary, bda tomu, kdo odpovdl špatn víc jak jednou! Pi druhé špatné odpovdi zaznl tídou hvizd  píšalky rozhodího a híšník uvidl z náprsní kapsy vytaenou lutou kartu! No a byla-li chybná i odpov tetí, tasil Chvátal kartu ervenou a provinilec u dobrovoln kráel s ákovskou kníkou pro tunou odmnu. A kdy ml nkdo pi výkladu látky "dlouhé vedení" a nereagoval ani na opakovaný výklad, astoval ho výkiky: "Fránta! Gluchój, slepój, chromój!"
Po takových hodinách jsme bývali vydímaní jako citron a další hodinu nepouitelní, ale po ase jsem na našeho "Krtka" (tak mu pezdívaly generace ped námi i po nás) vzpomínala s vdností. Hodn mne nauil !
Míla Nová
Za perlami Francie - 1
Za perlami Francie - 2
Za perlami Francie - 3
Za perlami Francie - 4
Za perlami Francie - 5
 
 
Pobaltí - 1
Pobaltí - 2
Pobaltí - 3
Pobaltí - 4
Pobaltí - 5
Pobaltí - 6
Pobaltí - 7
 
 
Vtip se musí umt podat!
okoláda
Tlocvina a já
Nad roklí
Všude íhá nebezpeí
Létající kruh
Jak to vlastn zaalo...
Zpívám jen v sebeobran
Kolik eí znáš...