Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 
MALOVÁNÍ v operaním systému Windows XP,
aneb pojte si s námi hrát!
 
3. lekce
Práce s okny
 
Windows jsou pizpsobeny k práci s více dokumenty a s více programy zárove. Pro pohodlnou práci s kadým z nich Windows pouívají tzv. okna.
Po prostudování této lekce budete umt okna minimalizovat, mnit jejich velikost a proporce, umístit okna na libovolné místo obrazovky a pracovat s více otevenými okny na ploše monitoru.
 
Okno je obdélník, ve kterém je vidt spuštný program s oteveným dokumentem. Na horní stran má vtšinou titulní lištu s názvem okna, programu, oteveného dokumentu a tlaítka pro ovládání okna... další text je zpístupnn jen ádn pihlášeným úastníkm kurzu.
 
Tlaítka titulní lišty
Tlaítko úpln vlevo na titulní lišt ani jako obvyklé tlaítko nevypadá. Je to ikona programu. Pokud na ní kliknete myší, vysune se krátká nabídka, která se nazývá ídící nabídka.
 
Píkazy této nabídky jsou duplikáty toho, co lze snáze provést myší a tlaítky v pravém rohu titulní lišty. ervené tlaítko úpln vpravo slouí k zavení okna. Prostední tlaítko má funkci… další text je zpístupnn jen ádn pihlášeným úastníkm kurzu.
 
Odpovzte si na otázky:
1. Co je v operaním systému Windows okno?
2. Kde se nachází titulní lišta?
3. Kde se nachází ídící nabídka a co obsahuje?
4. Co znamená tlaítko s pekrývajícími se obdélníky?
 
Provete tato cviení:
První cviení
1. Otevete na obrazovce libovolné okno. Teba dokumenty nebo odpadkový koš. Okno se musí nacházet ve standardní podob, to znamená bude menší, ne pes celou obrazovku a prostední tlaítko bude obdélníek. Pokud ne, zmte výše popsaným postupem.
2. Pohybujte myší k okraji okna. Jakmile se kurzor dotkne okraje okna, zmní se v dvojsmrnou šipku.
3. Stisknte a podrte levé tlaítko myši a pohybujte myší doleva nebo doprava. Ono se zúí nebo rozšíí.
4. Nyní umístte šipku nad kterýkoliv roh okna. Okno tak lze taením rozšiovat a zuovat ve dvou smrech diagonáln.
 
Druhé cviení
Otevete libovolné okno. Poklepejte na jeho titulní lištu a sledujte co okno udlá. Poklepy opakujte.
 
Tetí cviení
1. Otevete okno programu Malování a zmenšete výše popsaným zpsobem.
2. Otevete okno Seniortipu a také zmenšete.
3. Klepnte myší do prostoru titulní lišty prvního okna, uchopte a vleením umístte ob okna vedle sebe na obrazovku, tak jak je znázornno na obrázku.
 
tvrté cviení
Francouzský malí Jean Dubufet (1901 1985), pracoval s nezvyklou technikou a své obrazy vytváel jednoduchými prostedky, take pipomínají spontánní dtskou tvoivost. V šedesátých letech namaloval sérii groteskních figur. A práv jeden obraz z této série s názvem „Galantní nabídky“ z roku 1967 jsem pro vás vybrala jako podklad pro dnešní zadání úlohy.  Pozorn si ho prohlédnte, ím astji a déle se na nj zadíváte, budete v té spleti ar nacházet hlavní motivy obrazu. Pokud vynecháte ve svém prohlíení detaily, najdete je pomrn brzo. Pak se ale zadívejte na detaily obrazu a pátrejte dál. Pi troše fantazie budete nacházet naprosté absurdity. Bizardní postaviky, zvíátka, vci...
 
Vezmte nástroj erné tuky a nakreslete motiv, který vás v obraze nejvíc zaujal. Nekopírujte nic z obrázku, nakreslete po svém zpsobu postavy nebo vci i zvíátko, které vám áry v obraze pipomínají a které vidíte svým vlastním pohledem.
Obrázek by ml opt být jen ernobílý a pouze kresba tukou. Nepomáhejte si jiným nástrojem ani barvou! Pokud v obraze najdete více motivk a zvládnete jejich nakreslení, bude vaše dílo zajímavjší jak pro vás, tak pro ostatní, protoe teba zrovna na tom míst uvidí nco jiného. Tím, jestli máte kresbu klikatou a kostrbatou se netrapte, originál není o nic lepší :-)
Nebojte se vidt i absurdity. Mn se napíklad pokadé, kdy se na obrázek podívám zjeví v jednom rohu pejsek v pruhované šále s otevenou krabikou sardinek na hlav.
Kresbu si zjednodušte a vynechávejte pokud mono detaily, ale podle vaší kresby by mlo být poznat, co jste mli na mysli. Pouívejte šrafování, zesílení kontur, tekování. Cílem tohoto zadání je bystit posteh, rozvíjet fantazii, cviit kresbu, a hlavn se pobavit.
 
 
Peji vám píjemnou zábavu a v píští lekci ji zaneme tvoit s barvou a probereme další nástroj.
Magdalena Vlachová
 

Komentáe probíhající u lekce v prbhu kurzu