Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilona,
ztra Bla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O chudých a bohatých pensistech v Nizozemí
U po adu jsme leny sdruení holandských senior, které vydává svj asopis Plus magazin, za roní pedplatné 38 €, je to zárove lenský píspvek tohoto Klubu senior. asopis zásobuje tenáe nejrznjšími informacemi a  zajímavostmi, speciáln pro seniory vybranými, reportáemi z cest, lánky a povídkami od senior pro seniory, nabídkami dovolených v místech, kde je klid a píhodné klima, jako i jiné podmínky vhodné pro nás starší - a mnoha dalšími dleitými informacemi a radami z oboru mediciny, financí a práva. V jednom z posledních ísel byl lánek, i spíše rozhovor, nazvaný „Chudý a bohatý v Nizozemí.“ Myslím, e by mohl zajímat i eského tenáe, zejména seniora. Pedstavuje nám dva protiklady: 72 letou Nelly Ruberg  a 65 letou Nan Stoltehoff. Reportér poloil obma stejné otázky, na které pedevším Nelly odpovídala zcela oteven. Její msíní píjem je tvoen 806 € AOW a malou pensiku z jiného zdroje, 58 €. ( AOW ili Algemeene ouderdoms wet je holandská státní pense, pro kadého stejná, ale jen tém,  napíklad  imigranti z roku  1968, kteí mají nizozemské obanství ji celou nedostávají, byla zavedena v roce 1956 a tak jim do roku 1968  za kadý rok odeítají 2%. Ti Nizozemci, napíklad eny v domácnosti, které nikdy nepracovaly, dostávají od svých 65 let tuto pensi, ti  kteí byli zamstnáni si k tomu samozejm vybudovali pensi další ).
Paní Nelly nemá nic ušeteno, momentáln si spoí msín 45 €, aby si mohla nechat udlat zubní mstek. Holandské zdravotní pojištní platí toti jen kompletní zubní protézu. Týdn vybírá ze svého útu v bance malou ástku, za kterou si kupuje potraviny a jiné vci v domácnosti potebné. Všechny platby v Holandsku jdou pes banku, jiná monost není, ádný listonoš zde peníze nenosí v kabele, aby se mohl stát cílem loupeného pepadení, jak tomu je v R. Také tím pádem nikdo nenutí pensisty být  píslušný den doma a ekat na pensi jako pejsek u boudy.  Nelly má malý byt, který tvoí obývací pokoj, kuchy, lonika a samozejm  koupelna a WC. Za tento byt platí 322 € msín, obec jí piplácí 172 €.  ástka je proplácena pímo majiteli domu. S obleením má paní Nelly štstí – jedna její pítelkyn zná  bohatší dámu, která má stejnou konfekní velikost jako Nelly a asto si kupuje nové vci.  Hodn ješt zcela neobnošených šat odkládá. Z toho si Nelly vdycky vybere co se jí líbí a co potebuje,  zbytek pedává dál. Potebuje bohuel nosit dost drahé orthopedické boty, na které musí pokadé piplatit 57 €.
Koník, ili hobby,  nemá Nelly mnoho: pomáhá nkolik hodin týdn v blízkém obchod, tak zvaném Wereldwinklu, ili Svtovém obchod, kde se prodávají nejrznjší produkty z tetího svta, nakoupené pímo od výrobc a kde všichni pracují dobrovoln a zdarma. Tyto obchody jsou v kadém vtším holandském msteku. Výnos jde na rzné dobroinné úely zase do zemí tak zvaného tetího svta. Jednou za týden chodí k pátelm hrát bridge, to jí stojí jen lístek na autobus. Nkolikrát msín hraje také bridge v dámském klubu. Spolu se sousedkou má pedplacený provinní denník a jen pro sebe Mikro-gids, pehled televisních program.
Z elektrospotebi má v domácnosti jen televisor, ledniku, v Holandsku nezbytný kávovar, dále vysava a praku. 
Na dovolenou jezdí s rodinou své sestry, kadý rok asi na týden do njaké pronajaté chatiky, bu v Holandsku, nebo v blízkém zahranií. Auto nemá.
Na otázku, zdali si pipadá bohatá i chudá, odpovídá : Jsem celkem zdravá a cítím se tedy bohatá. Kadý msíc, kdy dostanu odpis z banky a vidím pensi, která mi tam pišla, pomyslím si : to je prima, e ty peníze vlastn dostávám „jen tak“.
Co by si pála, je  vtší byt s lonicí pro vnouata, aby u ní mohla pespat, kdy ji pijedou navštívit.  A kdyby mohla vyslovit ješt jedno pání? Potom by chtla, aby se její byt dal njak  pootoit, aby ml víc slunce ne tu hodinku denn jako te.
Paní Nan Stoltenhoff, která práv dovršila 65 let a skonila tedy s prací, dostane také AOW. íká, e s tímto AOW, svojí pensí získanou ze zamstnání a pensí po svých dvou zemelých partnerech královsky vyjde. ádná ísla ale neuvádí. (V Holandsku se o platech nehovoí, je zcela nevhodné ptát se na výši píjm, nikdo slušn vychovaný by to neudlal. I v zamstnání všichni jen tuší, jaký plat mají ostatní kolegové. Po zemelém partnerovi, jak mui tak en, dostává pozstalý 70% jeho pense. Stejn je tomu u úedn registrovaných svazk partner stejného pohlaví).
Vlastní ješt dm, njaké obligace a má ušetené peníze. O výši tchto obnos nechce mluvit. Je mono odhadnout, e jenom její dm má cenu 400 – 500. 000 €. Neme také jmenovat ádnou sumu, kterou pravideln vydává za potraviny, od pondlí do pátku vaí toti pro rodinu své vdané dcery, kde také veeí. ( V Holandsku je bné jen jedno teplé hlavní jídlo, veer ).
Nadšen vypráví, e v poslední dob „objevila“ levné supermarkety Aldi a Lidl a zjistila, e jí velmi baví lacino nakupovat. Kdy nemá as, jako tomu bylo tém stále, kdy byla v zamstnání, nakoupí samozejm i v draším obchod.
Jejích hobby je mnohem víc, chodí s kroukem pátel do kina, do divadla, na procházky a na veee do restaurací. To jí stojí msín asi 150 €. Také ráda cestuje. Na jae a v lét je na dovolené s dcerou a jejími dtmi, na podzim jezdí ješt asi na týden nkam sama. Vloni byla napíklad s páteli na Sicilii. Navštvuje také kadoron na nkolik dn svého bratra v Anglii.
Svj dm ješt splácí ( hypotéka je daov výhodná, zejména pi vyšším píjmu). Msín splácí 700 €. Ostatní poplatky v domácnosti iní 750 € za ti msíce.
Má malé auto, Toyotu Yaris, se kterým najezdí asi 5.000 km za rok. Pedplácí si jedny noviny, denník, výše uvedený Plus magazin a televisní program VPRO gids.
(Vtšina Holanan, kteí tou, knihy nekupuje, ale pjuje si je v knihovn. Kadý, kdo k nám pijde poprvé na návštvu, je nesmírn udiven tím, kolik máme doma svých vlastních knih ve všech moných jazycích. íkají asto ertem, e náš dm je vlastn obezdná knihovna).
V domácnosti má paní Nan lednici, mrazák, praku, sušiku, myku nádobí, varnou konvici, dva kávovary, expressoaparát, mikrovlnnou troubu, mixer, kuchyský robor, vysava a ješt jiné  drobné spotebie.
Bohatá ani chudá si nepipadá. Ale pipouští, e nemá ádné finanní starosti a me si koupit všechno, co chce. íká, e ivot k ní byl dobrý.
Její pání? Chtla by najít pítele, „soulmate“, prvodce na cesty po svt, u ne partnera pro kadý den.
Ale jejím vbec nejvtším páním je, aby nepeila své dti.
Take jak vidíte, milí pátelé, jsou zde také velké rozdíly v ivotní úrovni pensist. Uvedené píklady jsou podle mého názoru dost extrémní. Jak ale  mete pozorovat na pípadu „chudé“ paní Nelly, není nešastná i nespokojená, necítí se osamlá a ani by jí nenapadlo chtít bydlet spolen s dtmi.  Holanané sice piln pstují tak zvané sociální  kontakty, ale nade vše je jim jejich soukromí, jak íkají „privacy“.  Tak zvan mít monost „zavít dvee a být ve svém a sám“.
Další dleité sdlení : Všechny pense v Holandsku, i ta nejmenší, jsou zdanné.  Všichni pensisté si platí kadý msíc zdravotní pojištní. Pensisté zde také nemají zadarmo veejnou dopravu, existují jen rzné slevy.  Na druhé stran existuje celý katalog rzných moností, jak dostat v pípad poteby finanní pomoc. A tato pomoc opravdu funguje. Seznam všech moností dostávají pesisté kadý rok poštou dom, s prosbou, aby se neváhali v pípad poteby pihlásit na radnici, která vše zaídí.
Nakonec  vás prosím, abyste nepepoítávali Eura na koruny. Jsou zde zcela jiné cenové relace. Napíklad u kadeníka hrav zaplatíte za mytí , barvení, stíhání a tak zv. foukanou 80 € .
ije se tu vlastn tak trochu podobn, jak v R. Jen jsou tu lidé mnohem skromnjší, nikdo se píliš nechlubí svým majetkem, je tu u po mnoho let skutená demokracie, platí tu zákony, dbá se na jejich dodrování, stát je skuten sociální. Lidé jsou zvyklí si pomáhat. Ne nadarmo je jedno z nejznámjších rení  toto: „Lepší  dobrý soused ne vzdálený pítel“.
Jsou tu bohuel i temné stránky souití, v poslední dob se islamistití fanatici pokoušejí aktivovat menšiny alochton a spolenost rzn rozkládat, ale to je celosvtový problém, který budeme muset všichni spolen ešit -  a zase zcela  jiná kapitola.
Vra Pokorná